Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Landsmeer 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Landsmeer 2011
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wsw Landsmeer 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Overwegende dat de raad bij verordening regels dient over de wijze waarop Wsw-geïndiceerden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art 2, lid 3.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

27-09-2011

Kompas, 04-10-2011

2011 - 84

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Landsmeer 2011

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  De wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  Het bestuur: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (GR);

 • c.

  Het werkvoorzieningschap: de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland

 • d.

  Cliënten: personen die een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid Wsw bezitten;

 • e.

  Wettelijke vertegenwoordigers: personen die gerechtigd zijn de cliënt zowel in als buiten rechte te vertegenwoordigen.

Artikel 2 Doelstelling SW-raad

De SW-raad heeft tot taak om desgevraagd of uit eigen beweging het bestuur te adviseren over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie, die betrekking hebben op het terrein van de wet en van invloed zijn op de positie van de cliënten.

Artikel 3 Samenstelling SW-raad

 • 1.

  De SW-raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden.

 • 2.

  Van de SW-raad kunnen lid zijn cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 3.

  Een meerderheid van het aantal leden van de SW-raad bestaat uit cliënten.

 • 4.

  De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban.

Artikel 4 Voordracht en benoeming leden

 • 1.

  De leden van de SW-raad worden door het bestuur benoemd.

 • 2.

  De leden vanuit de cliënten worden voorgedragen door een door het bestuur ingestelde selectiecommissie. De SW-raad wordt betrokken bij de selectie van de kandidaten.

 • 3.

  Het bestuur benoemt de leden van de SW-raad, behoudens tussentijds aftreden, voor de periode van drie jaren, met de mogelijkheid tot verlenging.

Artikel 5 Overleg tussen bestuur en SW-raad

 • 1.

  De SW-raad heeft twee keer per jaar overleg met een delegatie vanuit het bestuur. De bestuursdelegatie kan zich in dit overleg laten bijstaan door door haar aangewezen personen.

 • 2.

  De agenda en het voorzitterschap voor het overleg wordt in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 6 Taken van de SW-raad

 • 1.

  De SW-raad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en behartigt op deze wijze de belangen van de cliënten.

 • 2.

  De SW-raad adviseert niet over:

  • a.

   de uitvoering van wettelijke voorschriften inclusief de CAO-SW als er voor die uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten;

  • b.

   klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben; en

  • c.

   de bedrijfsvoering van het werkvoorzieningschap.

Artikel 7 Werkwijze SW-raad

 • 1.

  De SW-raad benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Desgewenst kan de SW-raad het bestuur voorstellen een onafhankelijke voorzitter te benoemen.

 • 2.

  De vergaderingen van de SW-raad zijn openbaar en de vergaderdata worden minimaal 10 dagen voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. De SW-raad kan gemotiveerd besluiten tot het houden van een besloten vergadering.

 • 3.

  De SW-raad heeft het recht haar advisering af te stemmen met adviesorganen van de gemeenten.

Artikel 8 Informatievoorziening

 • 1.

  Het bestuur draagt zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening aan de SW-raad met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de SW-raad behoren.

 • 2.

  Het bestuur is verplicht gehoor te geven aan een verzoek van de SW-raad om toelichting te geven op de stukken waarover advies is gevraagd of die de SW-raad ter informatie van het bestuur heeft ontvangen. Zij kan zich daarbij laten vertegenwoordigen door een door haar aangewezen persoon.

Artikel 9 Facilitering van de SW-raad

 • 1.

  Ten behoeve van de SW-raad wordt jaarlijks in de begroting van het werkvoorzieningschap een budget opgenomen ten behoeve van onder meer kosten die verband houden met de ondersteuning, deskundigheidsbevordering en organisatiekosten, zodat de SW-raad naar behoren invulling kan geven aan zijn functie.

 • 2.

  Ten laste van het in het eerste lid genoemde budget ontvangen de leden van de SW-raad een door het bestuur vast te stellen onkostenvergoeding.

Artikel 10 Wijziging en intrekking verordening

Wijziging of intrekking van deze verordening kan alleen plaatsvinden nadat de SW-raad daarover is gehoord.

Artikel 11 Onvoorziene situaties

In alle andere gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Wsw Landsmeer 2011.

 • 2.

  Zij treedt in werking op 1 januari 2012 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening gemeente Landsmeer 2008.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Landsmeer in zijn

vergadering van 27 september 2011.

De griffier,

De voorzitter,

Nota-toelichting  

Toelichting op de verordening cliëntenparticipatie Wsw 2011

Met de verordening cliëntenparticipatie wordt voldaan aan artikel 2 lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening zoals geldend op 1 januari 2008, waar staat:

“De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet…”

 

Artikelsgewijs:

Artikel 1 Begripsbepalingen

De in de aanhef van de verordening genoemde gemeenten hebben de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening volledig overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek – Waterland. Het bestuur van deze gemeenschappelijke regeling treedt voor de toepassing van deze wet, met uitzondering van de artikelen 8, 9, 13, vierde lid, en 14, eerste lid, in de plaats van de betrokken colleges.

Artikel 2 Doelstelling SW-raad

spreekt voor zich.

Artikel 3 Samenstelling SW-raad

Bij het opstellen van de verordening cliëntenparticipatie is gekozen voor de vorming van één SW-raad voor alle gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling en niet voor een aparte cliëntenraad binnen elke gemeente. Deze keuze sluit een combinatie met binnen de individuele gemeenten bestaande WWB- en/of WMO raden uit.

Het gestelde maximum van 9 leden houdt geen verband met het aantal gemeenten dat deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling. Er zal naar gestreefd worden de samenstelling van de SW-raad een afspiegeling te laten zijn van de verschillende doelgroepen in de zin dat geïndiceerden die op de wachtlijst staan, die beschut werken, die gedetacheerd zijn en die begeleid werken vertegenwoordigd zijn.

Om de SW geïndiceerden zelf een stem te geven is er bewust voor gekozen de meerderheid van het aantal leden te laten bestaan uit cliënten.

Door ook wettelijke vertegenwoordigers van cliënten zitting te laten nemen in de SW-raad, is het bijvoorbeeld haalbaar de groep geïndiceerden met een verstandelijke handicap op zinvolle wijze een stem te geven in de cliëntenparticipatie.

Artikel 4 Voordracht en benoeming leden

Het bestuur zal bij haar besluit ten aanzien van de te benoemen leden stimuleren dat waar mogelijk een deel van de binnen de raad opgebouwde kennis aanwezig blijft.

Artikel 5 Overleg tussen bestuur en SW-raad

spreekt voor zich.

Artikel 6 Taken van de SW-raad

De SW-raad functioneert voor het werkvoorzieningschap Zaanstreek – Waterland naast de Ondernemingsraad. Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft met het werkvoorzieningschap kan zich verkiesbaar stellen voor de OR. Dit zijn niet alleen de SW-geïndiceerden, maar ook de sleutelmedewerkers die een andere rechtspositie hebben.

De OR heeft inspraak m.b.t. de bedrijfsvoering van het werkvoorzieningschap.

Deelname aan de SW-raad is niet beperkt tot SW geïndiceerden met een arbeidsovereenkomst bij het werkvoorzieningschap. Ook geïndiceerden die nog op de wachtlijst staan, zij die begeleid werken bij een reguliere werkgever en geïndiceerden die werkzaam zijn bij andere SW bedrijven, kunnen zitting krijgen in de SW-raad binnen de regio Zaanstreek – Waterland. De SW-raad zal zich niet bezig houden met de bedrijfsvoering van het werkvoorzieningschap maar met beleidsmatige aspecten van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 7 Werkwijze SW-raad

Uitgangspunt is dat de voorzitter van de SW-raad benoemd wordt door en vanuit de leden van de raad. De optie wordt opengelaten dat het bestuur op voorstel van de SW-raad een onafhankelijke voorzitter benoemt van buitenaf. Deze onafhankelijke voorzitter heeft geen stemrecht.

Artikel 8, 9, 10, 11 en 12

spreken voor zich.