Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Mandaat -en volmacht besluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat -en volmacht besluit
CiteertitelMandaat- en volmacht besluit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 10, titel 10.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-201103-07-2013nieuwe regeling

11-10-2011

Da's Mooi, 18-10-2011

11/21728

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat -en volmacht besluit

 

 

MANDAAT – en VOLMACHT BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Westerveld, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van het team Bestuurs- en Management Ondersteuning van 5 september 2011;

overwegende dat het uit het oogpunt van doelmatig bestuur wenselijk is om bevoegdheden tot het nemen van besluiten en de ondertekening van stukken te mandateren en voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen volmacht te verlenen;

overwegende, dat het mandaatbesluit van 18 augustus 2009 in verband met wetswijzigingen aan herziening toe is;

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

b e s l u i t e n:

 • 1.

  in te stemmen met de mandatering van bevoegdheden en het verlenen van volmacht overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte mandaat – en volmachtregister, aan de in dit mandaat –en volmacht register aangewezen ambtenaren; wijzigingen in het register zijn mogelijk bij separaat besluit;

 • 2.

  te bepalen dat daar waar bij mandataris een algemene functieomschrijving staat vermeld het geacht moet worden te zijn de functionaris(sen) belast met het desbetreffende taakveld op de afdeling;

 • 3.

  te bepalen dat op dit mandaatbesluit naast de bepalingen in afdeling 10.1.1. van de Awb de volgende algemene regels gelden:

  • a.

   de beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid wordt voorbehouden aan het college respectievelijk de burgemeester indien:

   • §

    voor de beoordeling van een verzoek een beleidskader of een gangbare praktijk ontbreekt;

   • §

    de afdoening niet als routinematig kan worden aangeduid, waardoor een aparte beoordeling en besluitvorming door het bestuursorgaan noodzakelijk is;

   • §

    inwilliging van het verzoek zal leiden tot strijdigheid met of afwijking van het beleid dan wel overschrijding van het toegekende budget;

   • §

    naar redelijkheid mag worden aangenomen, dat de afdoening politieke consequenties heeft dan wel zal oproepen;

  • b.

   onder het nemen van besluiten wordt (voor zover niet anders aangegeven) naast het verlenen tevens verstaan het wijzigen of weigeren van een besluit

 • 4.

  het voeren en ondertekenen van eenvoudige, routinematige correspondentie waaraan geen financiële of rechtsgevolgen verbonden zijn te mandateren aan de met de uitvoering van de desbetreffende taakvelden belaste medewerkers;

 • 5.

  dat het verstrekte mandaat aangegeven moet worden door de navolgende ondertekening:

burgemeester en wethouders,

namens deze,

(naam, functie – en team medewerker)

of

de burgemeester,

namens deze,

(naam, functie – en team medewerker)

 • 6.

  dat in geval van afwezigheid van de mandataris zijn vervanging is geregeld in de

  Vervangingsregeling

 • 7.

  dat aan een verleend mandaat, volmacht het uitgangspunt ten grondslag ligt dat dit ook

  betrekking heeft op de bevoegdheid om te beschikken over de daarvoor benodigde financiële

  middelen. De budgethoudersregeling gemeente Westerveld is daarvoor het aangewezen

  kader

 • 8.

  dat naast dit mandaat- en volmacht besluit nog tevens de volgende specifieke

  mandaatbesluiten gelden:

  • -

   mandaatbesluit Wet BAG

  • -

   besluit mandaat, volmacht en machtiging brandweer zuidwest drenthe

  • -

   besluit mandaat, volmacht en machtiging handhavingsdienst zuidwest drenthe

  • -

   mandaatbesluit Wet tijdelijk huisverbod

 • 9.

  dit besluit na bekendmaking in werking te laten treden, en het mandaatbesluit van 18 augustus 2009 op deze datum in te trekken, met dien verstande dat besluiten genomen op grond van dat mandaatbesluit hun gelding blijven behouden.

Diever,.

de secretaris, de burgemeester,

N.L.J.J. Dusink H. Jager

Datum publicatie in Da’s Mooi:18 oktober 2011 .

Datum inwerkingtreding: 19 oktober 2011

 

 

 

 

 

MANDAATREGISTER GEMEENTE WESTERVELD

 

Vastgesteld op: 11 oktober 2011

Gepubliceerd op: 18 oktober 2011

Inwerkinggetreden op: 19 oktober 2011

 

INHOUDSOPGAVE PAGINA

AFDELING DIENSTVERLENING 2

TEAM LEEFOMGEVING 2

TEAM MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN FRONTOFFICE 9

TEAM OPENBARE WERKEN 13

AFDELING ONDERSTEUNING 16

TEAM BESTUURS- EN MANAGEMENTONDERSTEUNING 16

TEAM FACILITEITEN 20

TEAM FINANCIEN EN belastingen 22

GROEP VEILIGHEID 24

AFDELING DIENSTVERLENING

TEAM LEEFOMGEVING

 

Nr.

Bevoegdheid

Mandans

Mandataris

V

Bijzonderheden

1

Besluiten tot het niet behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor één activiteit op grond van artikel 4:5 Awb.

B&W

Medewerker Backoffice B, C en D.

 

 

2

Besluiten tot het niet behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten op grond van artikel 4:5 Awb.

B&W

Medewerker Backoffice A en B.

 

 

3

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag omgevingsvergunning op grond van art. 3.18 Wabo

B&W

Medewerker Backoffice A, B en C.

 

 

4

Besluiten tot aanhouden beslissing op aanvraag omgevingsvergunning op grond van artikel 3.3 tot en met 3.5 Wabo

B&W

Medewerker Backoffice B, C en D

 

 

5

Besluiten tot verlenging beslistermijn in de reguliere voorbereidingsprocedure op grond van artikel 3.9 lid 2 Wabo.

B&W

Medewerker Backoffice B, C en D

 

 

6

Besluiten tot verlenging beslistermijn in de uitgebreide voorbereidingsprocedure op grond van 3.11 lid 4 Wabo.

B&W

Medewerker Backoffice A en B

 

 

7

Schriftelijke verzoek tot aanvulling gegevens voor een aanvraag omgevingsvergunning voor een activiteit (art. 4:5 Awb) en het in dit verband op schorten van de termijn (4:15 Awb)

B&W

Medewerker Backoffice B, C en D.

 

 

8

Schriftelijke verzoek tot aanvulling gegevens aanvraag omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten (art. 4:5 Awb) en het in dit verband op schorten van de termijn (4:15 Awb)

B&W

Medewerker Backoffice A en B.

 

 

9

Het voeren van vooroverleg en opstellen verslag m.b.t. een aanvraag omgevingsvergunning voor een activiteit

B&W

Medewerker Backoffice B, C en D.

 

 

10

Het voeren van vooroverleg en opstellen verslag m.b.t. een aanvraag omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten

B&W

Medewerker Backoffice A en B.

 

 

11

Nemen van een positief (ontwerp-) besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor een activiteit op grond van art. 2.4 Wabo voor activiteiten als bedoeld in art. 2.1 en 2.2 Wabo.

B&W

Medewerker Backoffice B, C en D.

 

Mits binnen geldende

regelgeving.

12

Nemen van een negatief (ontwerp-)besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor een activiteit op grond van art. 2.4 Wabo voor activiteiten als bedoeld in art. 2.1 en 2.2 Wabo.

B&W

Teamleider, Medewerker Backoffice A

 

Mits binnen

geldende regelgeving.

13

Nemen van een positief (ontwerp-)besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten op grond van art. 2.4 en 2.5 Wabo voor activiteiten als bedoeld in art. 2.1 en 2.2 Wabo.

B&W

Teamleider, Medewerker Backoffice A.

 

 

14

Nemen van een negatief (ontwerp-)besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten op grond van art. 2.4 en 2.5 Wabo voor activiteiten als bedoeld in art. 2.1 en 2.2 Wabo.

B&W

Teamleider, Medewerker Backoffice A.

 

 

15

Nemen van een (ontwerp-)besluit op een aanvraag als bedoeld in art. 2.6 Wabo (revisievergunning)

B&W

Teamleider, Medewerker Backoffice A.

 

 

16

Het in de gelegenheid stellen tot dan wel het vragen van adviezen als bedoeld in art. 2.26 Wabo en H6 Bor

B&W

Medewerker Backoffice A, B en C

 

 

17

Het uitbrengen van adviezen als bedoeld in art. 2.26 Wabo en H6 Bor

B&W

Medewerker Backoffice A, B en C

 

 

18

Vragen van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in art. 2.27 Wabo en Paragraaf 6.2 Bor

B&W

Medewerker Backoffice A en B.

 

 

19

Nemen van besluit tot voeren procedure art. 3.3 lid 3 en 6 Wabo

B&W

Medewerker Backoffice B, C en D.

 

 

20

Bekendmaking van rechtswege verleende omgevingsvergunning, art. 3.9 Wabo jo art. 4:20c Awb

B&W

Teamleider.

 

 

21

Besluiten tot intrekken omgevingsvergunning op verzoek van vergunninghouder, art. 2.33 lid 2 sub b Wabo.

B&W

Medewerker Backoffice B, C en D.

 

 

22

Besluiten tot intrekken omgevingsvergunning op grond van art. 5.19 Wabo

B&W

Teamleider, medewerker Backoffice A

 

 

23

Nemen van besluit tot bepalen subsidiabele kosten restauratieplannen

B&W

Medewerker Backoffice B.

 

 

24

Nemen van besluit op aanvraag subsidie restauratie beeldbepalende panden, gemeentelijke monumenten en rieten daken

B&W

Medewerker Backoffice B.

 

 

25

Aanvragen en afhandelen offertes (= opdracht verstrekken) van stedenbouwkundige bureaus

B&W

Medewerker Backoffice B.

 

 

26

Verstrekken van opdracht tot plaatsen van advertenties

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

27

Sluiten van planschadeovereenkomsten

B&W

Afdelingshoofd

 

 

28

Ondertekenen van standaardplanschadeovereenkomsten

B

Afdelingshoofd

V

 

29

Nemen van besluiten inzake uitvoering Winkeltijdenwet en -verordening

B&W

Medewerker Backoffice B en C.

 

 

30

Nemen van besluiten inzake uitvoeren van de Marktverordening

B&W

Medewerker Backoffice B en C.

 

 

31

Nemen van besluiten inzake tijdelijke afsluiting van wegen bij evenementen

B&W

Medewerker Backoffice B en C.

 

In overleg met team Openbare

Werken, wegbeheerder

32

Nemen van besluiten inzake ontheffing art. 10 jo. art. 148 WVW (wedstrijden op openbare weg)

B&W

Medewerker Backoffice B en C.

 

 

33

Nemen van besluiten inzake verlening loterijvergunning op grond van

Artikel 3 lid 1 Wet op de kansspelen

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

34

Nemen van besluiten inzake verlening kansspel- en behendigheidsautomaten ogv artikel 30b Wet op de kansspelen

B

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

35

Nemen van besluiten inzake ontheffing art. 4 lid 1 Zondagswet

B

Medewerker Backoffice B.

 

 

36

Nemen van besluiten inzake ontheffing aanbieden geschreven en gedrukte stukken

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

37

Nemen van besluiten inzake ontheffing optreden als straatartiest, -fotograaf, filmoperateur, gids

B

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

38

Nemen van besluiten inzake ontheffing gebruik weg anders dan overeenkomstig publieke functie.

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

39

Nemen van besluiten inzake vergunning voor evenementen

B

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

40

Nemen van besluiten inzake kennisgeving incidentele festiviteiten

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

41

Nemen van besluiten inzake ontheffing geluidhinder ogv APV

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

42

Nemen van besluiten inzake ontheffing te koop aanbieden voertuigen

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

43

Nemen van besluiten inzake ont-heffing parkeren reclamevoertuigen.

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

44

Nemen van besluiten inzake ontheffing parkeren grote voertuigen

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

45

Nemen van besluiten inzake collectevergunning

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

Conform lijst CBF

46

Nemen van besluiten inzake standplaatsvergunningen

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

47

Nemen van besluiten inzake vergunning snuffelmarkten

B

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

48

Nemen van besluiten inzake vergunning voor houden van kledinginzameling

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

49

Nemen van besluiten inzake stellen nadere regels en aanwijzingen mbt ligplaatsen vaartuigen

B&W

Medewerker Backoffice B.

 

 

50

Nemen van besluiten inzake ontheffing verkeer in natuurgebieden

B&W

Medewerker Backoffice B.

 

 

51

Nemen van besluiten op aanvragen om een vergunning voor een inrit c.q. vergunning voor het veranderen van een inrit, en voor dammen

B&W

Medewerker Backoffice C

 

 

52

Nemen van besluiten op aanvragen voor kapvergunning

B&W

Medewerker Backoffice B en C.

 

Weigeren kapvergunning

alleen door Medewerker

Backoffice B

53

Nemen van besluiten op aanvragen om vergunning voor grafmonumenten en grafkelders

B&W

Medewerker Backoffice C en D.

 

 

54

Nemen van besluiten inzake ontheffing voor stoken van vuur

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

In overleg met brandweer

55

Nemen van besluiten inzake Drank- en horecavergunning

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

56

Nemen van besluiten inzake ontheffing art. 35 lid 2 D&Hwet

B

Medewerker Backoffice B.

 

 

57

Mededeling dat omgevingsvergunning voor activiteiten vereist is c.q. vergunningvrij is of melding moet worden gedaan

B&W

Medewerker Backoffice B en C.

 

 

58

Verzoek tot aanvulling gegevens met betrekking tot ingediende melding, op grond van art. 8.40 Wm

B&W

Medewerker Backoffice B en C.

 

 

59

Buiten behandeling laten van een melding

B&W

Medewerker Backoffice B en C.

 

 

60

Het wijzigen van de voorschriften van de omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.31 Wabo

B&W

Medewerker Backoffice A en B.

 

 

61

Het intrekken van de omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.33 Wabo

B&W

Teamleider, medewerker Backoffice A

 

 

62

Nemen van besluiten op grond van een melding ex art. 2.1, lid 1, onder e jo art. 3.10 lid 3 Wabo

B&W

Medewerker Backoffice B en C.

 

 

63

Nemen van besluiten op grond van een melding ex art. 8.41 a lid 1 en 8.42 lid 7 Wet milieubeheer

B&W

Medewerker Backoffice B en C.

 

 

64

Het nemen van hogere grenswaarde-besluiten in het kader van de Wet Geluidhinder, op grond van art. 110 a Wet geluidhinder

B&W

Teamleider, medewerker Backoffice A

 

 

65

Intrekken van een beschikking eerste of tweede fase op grond van art. 2.5 lid 5 Wabo

B&W

Teamleider, medewerker Backoffice A

 

 

66

Verlengen omgevingsvergunning op grond van art. 3.23 Wabo

B&W

Teamleider, medewerker Backoffice A

 

 

67

Het nemen van een besluit dat terstond na haar bekendmaking in werking treedt op grond van art. 6.2 Wabo

B&W

Teamleider, medewerker Backoffice A

 

 

68

Aanvragen offertes inzake geluid, bodem, afval en inschakeling extern deskundigen

B&W

Medewerker Backoffice B en C.

 

 

69

Verlenen opdracht tot uitvoering werkzaamheden bodem- en geluidsonderzoek en inschakeling externe deskundigen

B&W

Medewerker Backoffice B en C

 

 

70

Nemen van besluiten inzake subsidie voor

-NME-activiteiten;

-Afvalinzameling.

B&W

Medewerker Backoffice E

 

 

71

Afhandeling klachten over milieu of afval

B&W

Medewerker Backoffice B, C, D en E.

 

 

72

Nemen van besluiten inzake verlening optie op en verkoop bouwkavel

B&W

Medewerker Backoffice B.

 

 

73

Onderhandelen over minnelijke grondverwerving

B&W

Medewerker Backoffice B.

 

 

74

Nemen van besluiten inzake verhuur van woonwagens en standplaatsen

B&W

Medewerker Backoffice B.

 

 

75

Nemen van besluiten inzake verhuur, pacht en verkoop van gemeentegrond, waaronder overhoeken

B&W

Medewerker Backoffice B.

 

 

76

Nemen van besluiten inzake verhuur van gemeentelijke gebouwen

B&W

Medewerker Backoffice B.

 

 

77

Vertegenwoordigen van gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen (vwb aan- en verkoop onroerende goed)

B

Medewerker Backoffice B.

V

 

78

Vertegenwoordigen van gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen voor wat betreft verhuur en verpachting van gemeentelijke grond

B

Medewerker Backoffice B.

V

 

79

Nemen van besluiten op aanvragen om incidentele subsidie het taakveld van het team betreffend

B&W

Medewerker Backoffice A en B, medewerker Beleid en Projecten A

 

 

80

Buiten behandeling laten van subsidieaanvragen

B&W

Medewerker Backoffice A en B, medewerker Beleid en Projecten A

 

 

81

Opdracht geven voor incidentele accountantcontroles

B&W

Teamleider

 

 

82

Nemen van besluit tot externe advisering bij bezwaarschriften

B&W

Teamleider.

 

 

83

Het bevestigen van de ontvangst van een Awb-bezwaarschrift

B&W

Medewerker Backoffice A en B

 

 

84

Het opstellen van verweerschriften en/of pleitnota’s in bezwaar- en beroepsprocedures en voorlopige voorzieningprocedures

B&W

Medewerker Backoffice A en B.

 

 

85

Nemen van besluiten inzake verdagen beslissing op bezwaarschrift

B&W

Medewerker Backoffice A en B

 

 

86

Het verlenen van een vergunning op grond van artikel 15 Leegstandswet

B&W

Medewerker Backoffice A en C

 

 

87

Het nemen van een beslissing op een verzoek tot verlenging van de vergunning als bedoeld in artikel 15 Leegstandswet

B&W

Medewerker Backoffice A en C

 

 

88

Het verdagen van de beslistermijn op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met maximaal 4 weken.

B&W

Medewerker Backoffice A en B.

 

 

89

Het positief beslissen op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

B&W

Medewerker Backoffice A en B.

 

 

90

Het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom op grond van artikel 4:18 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

91

Het bekendmaken van een beschikking van rechtswege- artikel 4:20c Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

92

Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom- artikel 4:86 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

93

Het verlenen van een voorschot op grond van artikel 4:95 Awb

B&W

Teamleider

 

 

94

Het intrekken of wijzigen van een beschikking tot verlening van een voorschot op grond van artikel 4:96

B&W

Teamleider

 

 

95

Het vaststellen van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente op grond van artikel 4:99 Awb

B&W

medewerker Backoffice A en B

 

 

96

Digitaal waarmerken van ruimtelijke

plannen, waaronder structuurvisies,

bestemmingsplannen, projectbesluiten en

voorbereidingsbesluiten

(artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening)

B&W

Medewerker Beleid en Projecten A, Medewerker Backoffice B en D

 

 

97

Digitaal waarmerken van het Manifest

(artikel 1.2.2. lid 2 Besluit ruimtelijke ordening)

B&W

Medewerker Beleid en Projecten A, Medewerker Backoffice B en D

 

 

98

Het verdagen van de termijn voor het geven van een beschikking op grond van artikel 4:14 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

99

Schriftelijke verzoek tot aanvulling gegevens voor een aanvraag (geen omgevingsvergunning) op grond van art. 4:5 Awb en het in dit verband op schorten van de termijn (4:15 Awb)

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

100

Het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot de levering van goederen en/ of de verlening van diensten aan en/ of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de budgethoudersregeling

101

De aanneming van werken voor of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aannemen van werken.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de budgethoudersregeling

102

Het ondertekenen van overeenkomsten die door een budgethouder zijn aangegaan

B

De budgethouder die namens het college tot het aangaan van deze overeenkomst heeft besloten.

V

 

TEAM MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN FRONTOFFICE

 

Nr.

Bevoegdheid

Mandans

Mandataris

V

Bijzonderheden

1

Nemen van besluiten inzake de regelingen rondom lijkbezorging

B, B&W

Medewerker Backoffice A, C, en D.

 

muv vergunning graf- monumenten en grafkelders

2

Nemen van besluiten inzake de wet GBA

B&W

Medewerker Backoffice A,C en D en Frontoffice A en B

 

incl. verstrekken uittreksels en verklaringen

3

Nemen van besluiten inzake het internationaal privaatrecht

B&w

Medewerker Backoffice A,C en D.

 

 

4

Nemen van besluiten inzake de Kieswet

B, B&W

Medewerker Backoffice B, C, en E en Frontoffice A en B

 

 

5

Nemen van besluiten inzake reisdocumentenwetgeving en het in ontvangst nemen van gepersonaliseerde reisdocumenten alsmede de verantwoording

B

Medewerker Backoffice A, C en D en Frontoffice A en B

 

 

6

Nemen van besluiten inzake nationaliteits- en naturalisatiewetgeving

B, B&W

Medewerker Backoffice A, C en D.

 

 

7

Nemen van besluiten inzake naamwetgeving

B

Medewerker Backoffice A,C. en D.

 

 

8

Nemen van besluiten inzake privacywetgeving

B&W

Medewerker Backoffice A, C en D.

 

 

9

Nemen van besluiten inzake straatnaamgeving

B&W

Medewerker Backoffice A en C.

 

 

10

Nemen van besluit op verzoek om verklaring omtrent gedrag

B

Medewerker Backoffice A, C en D en Frontoffice A en B

 

 

11

Nemen van besluiten inzake de rijbewijswetgeving, incl. de verantwoording

B

Medewerker Backoffice A, C en D en Frontoffice A en B

 

 

12

Nemen van besluiten met betrekking tot het aangaan van contracten betreffende vrije locaties voor huwelijken en registratie partnerschappen

B&W

Medewerker Backoffice A, C en D.

 

 

13

Het nemen van besluiten inzake de toekenning, afwijzing, weigering, en beëindiging van woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en hulp bij het huishouden

B&W

Medewerker Backoffice A, B en C

 

 

14

Het intrekken van een besluit tot verlening van een woonvoorziening, vervoersvoorziening, rolstoel en hulp bij het huishouden

B&W

Medewerker Backoffice A, B en C

 

 

15

Het nemen van besluiten tot terugvordering.

B&W

Medewerker Backoffice A, B en C

 

 

16

Het nemen van besluiten inzake de toekenning en afwijzing van gehandicaptenparkeerkaarten

B&W

Medewerker Backoffice A, B en C en medewerker Frontoffice A

 

 

17

Nemen van besluiten inzake vaststelling gymnastiekroosters basisonderwijs (incl. vervoer)

B&W

Medewerker Backoffice A en B

 

 

18

Nemen van besluiten inzake ingebruikneming (on)overdekte sportaccommodaties

B&W

Medewerker Backoffice C

 

 

19

Nemen van besluit tot vaststelling gebruiksroosters overdekte sportaccommodaties

B&W

Medewerker Backoffice C

 

 

20

Nemen van besluit tot vaststelling sluitingsperiode voor (on)overdekte sportaccommodaties

B&W

Medewerker Backoffice C

 

In overleg met team Openbare Werken

21

Nemen van besluiten op aanvragen om incidentele subsidie het taakveld van het team betreffend

B&W

Medewerker Backoffice A en B, Medewerker Beleid en Projecten A

 

Voor aanvragen tot € 5000,-

22

Buiten behandeling laten van subsidieaanvragen

B&W

Medewerker Backoffice A en B Medewerker Beleid en Projecten A,

 

Voor aanvragen tot € 5000,--

23

Nemen van besluiten op verzoeken om incidentele subsidie in kader van cultuurfonds

B&W

Stichting Cultuurfonds

 

Beperkt tot het jaarlijks toegekende budget

24

Nemen van besluiten op aanvragen om reiskostenvergoeding op grond van Verordening Leerlingenvervoer

B&W

Medewerker Backoffice B

 

 

25

Het afgeven van een beschikking aan de houder van een kindercentrum of gastouderbureau op grond van artikel 1.46 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

B&W

Medewerker Backoffice B

 

 

26

Het inschrijven van het kindercentrum, het gastouderbureau of de voorziening voor gastouderopvang in het register kinderopvang.

B&W

Medewerker Backoffice B

 

 

27

Het meedelen van de inschrijving in het register kinderopvang van het kindercentrum, het gastouderbureau onderscheidenlijk de voorziening voor gastouderopvang aan de houder van het kindercentrum of gastouderbureau.

B&W

Medewerker Backoffice B

 

 

28

Het geven van een schriftelijke aanwijzing op grond van artikel 1.65 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

B&W

Medewerker Backoffice B

 

 

29

Het verlengen van het bevel bedoeld in artikel 1.65 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

B&W

Medewerker Backoffice B

 

 

30

Het bevestigen van de ontvangst van een Awb-bezwaarschrift

B&W

Medewerker Backoffice A en B

 

 

31

Het opstellen van verweerschriften en/of pleitnota’s in bezwaar- en beroepsprocedures en voorlopige voorzieningprocedures

B&W

Medewerker Backoffice A en B

 

 

32

Nemen van besluiten inzake verdagen beslissing op bezwaarschrift

B&W

Medewerker Backoffice A en B

 

 

33

Opdracht geven voor incidentele accountantscontroles

B&W

Teamleider

 

Niet m.b.t. de gemeenterekening en SISA

34

Het verdagen van de beslistermijn op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met maximaal 4 weken.

B&W

Medewerker Backoffice A en B

Medewerker Beleid en

Projecten A,B en C

 

 

35

Het positief beslissen op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

B&W

Medewerker Backoffice A en B

Medewerker Beleid en

Projecten A, B en C

 

 

36

Het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom op grond van artikel 4:18 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

37

Het bekendmaken van een beschikking van rechtswege- artikel 4:20c Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

38

Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom- artikel 4:86 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

39

Het verlenen van een voorschot op grond van artikel 4:95 Awb

B&W

Teamleider

 

 

40

Het intrekken of wijzigen van een beschikking tot verlening van een voorschot op grond van artikel 4:96

B&W

Teamleider

 

 

41

Het vaststellen van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente op grond van artikel 4:99 Awb

B&W

Medewerker Backoffice A en B

Medewerker Beleid en

Projecten A, B en C

 

 

42

Het verdagen van de termijn voor het geven van een beschikking op grond van artikel 4:14 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

43

Schriftelijke verzoek tot aanvulling gegevens voor een aanvraag op grond van art. 4:5 Awb en het in dit verband op schorten van de termijn (4:15 Awb)

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

44

Het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot de levering van goederen en/ of de verlening van diensten aan en/ of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de budgethoudersregeling

45

De aanneming van werken voor of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aannemen van werken.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de budgethoudersregeling

46

Het ondertekenen van overeenkomsten die door een budgethouder zijn aangegaan

B

De budgethouder die namens het college tot het aangaan van deze overeenkomst heeft besloten.

V

 

TEAM OPENBARE WERKEN

 

Nr.

Bevoegdheid

Mandans

Mandataris

V

Bijzonderheden

1

Nemen van besluit tot aanvragen en afhandelen van offertes, opdrachten voor werken en uitnodigen om op een werk in te schrijven

B&W

Medewerker Backoffice A, B en C, Technisch Uitvoerend Medewerker A

 

 

2

Nemen van besluiten op aanvragen om vergunning voor het leggen van kabels of leidingen

B&W

Medewerker Backoffice C en D.

 

 

3

Afhandelen van klachten

B&W

Medewerker Backoffice A, B en C, en Technisch Uitvoerend Medewerker A

 

Muv klachten over gedragingen

4

Indienen van subsidieaanvragen het team betreffende

B&W

Medewerker Backoffice A en B.

 

 

5

Instemmen met proces-verbaal van aanbesteding/inlichtingen en aanwijs

B&W

Teamleider.

 

 

6

Nemen van besluiten inzake goedkeuring RAW-bestekshoeveelheden

B&W

Medewerker Backoffice A, B en C.

 

 

7

Nemen van besluit tot opdracht-verlening binnen stelposten van een bestek

B&W

Medewerker Backoffice A, B en C.

 

 

8

Nemen van besluit tot opdrachtverlening m.b.t. meerwerk binnen een bestek

B&W

Medewerker Backoffice A, B, en C.

 

Passend binnen totale krediet.

9

Nemen van besluit tot aangaan van afstandsovereenkomst bij aanbesteding van werken

B&W

Teamleider.

 

 

10

Instemmen met/ondertekenen proces-verbaal van gunning en/of oplevering werk

B&W

Teamleider.

 

 

11

Verlenen van opdrachten voor bouwkundige onderhoudswerkzaamheden

B&W

Medewerker Backoffice C.

 

Binnen vastgestelde werkplan.

 

Het bevestigen van de ontvangst van een Awb-bezwaarschrift

B&W

Medewerker Backoffice A en B

 

 

13

Het opstellen van verweerschriften en/of pleitnota’s in bezwaar- en beroepsprocedures en voorlopige voorzieningprocedures

B&W

Medewerker Backoffice A en B.

 

 

14

Nemen van besluiten inzake verdagen beslissing op bezwaarschrift

B&W

Medewerker Backoffice A en B

 

 

15

Aanschrijven van particulieren tbv het verrichten van terreinmetingen

B&W

Medewerker Backoffice C en D.

 

 

16

In ontvangst nemen aanwijs uitgezette perceelsgrenzen

B&W

Medewerker Backoffice C en D.

 

 

17

Aanwijzen aan derden en kadaster van nieuw gevormde perceelsgrenzen

B&W

Medewerker Backoffice C en D.

 

 

18

Onderhandelen over minnelijke grondverwerving

B&W

Medewerker Backoffice A en B.

 

 

19

Nemen van besluiten tot tijdelijke verkeersmaatregelen t.a.v. afzetting van wegen

B&W

Medewerker Backoffice A, B, C en Technisch Uitvoerend Medewerker A

 

Bij werkzaamheden

20

Nemen van besluiten inzake ontheffing op grond van artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

B& W

Medewerker Backoffice A, B, C en Technisch Uitvoerend Medewerker A

 

 

21

Nemen van besluiten op aanvraag om vergunning voor een rioolaansluitingen

B&W

Medewerker Backoffice C en D.

 

 

22

Verkopen van oude materialen, hout en hout op stam

B&W

Technisch Uitvoerend Medewerker A en B

 

Prijzen en voorwaarden door teamleider vast te stellen

23

Het nemen van besluiten inzake de toekenning of afwijzing van aanvragen voor een gehandicaptenparkeerplaats

B&W

Medewerker Backoffice B

 

 

24

Het nemen van besluiten inzake gladheidbestrijding

B&W

Technisch uitvoerend medewerker A, B en C

 

piketdienst

25

Aanschrijven en/of aanspreken inwoners en bedrijven op oneigenlijk gebruik gemeentegrond en infrastructuur (w.o. wegen en bermen)

B&W

Technisch Uitvoerend Medewerker A en B

 

 

26

Het verlenen van opdracht tot inhuur van personeel en machines in geval van calamiteiten

B&W

Technisch uitvoerend medewerker A, B en C

 

Piketdienst; beperkt tot € 1000,-

27

Opdracht geven voor incidentele accountantscontroles

B&W

Teamleider

 

Niet m.b.t. de gemeenterekening en SISA

28

Het verdagen van de termijn voor het geven van een beschikking op grond van artikel 4:14 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

29

Schriftelijke verzoek tot aanvulling gegevens voor een aanvraag op grond van art. 4:5 Awb en het in dit verband op schorten van de termijn (4:15 Awb)

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

30

Het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot de levering van goederen en/ of de verlening van diensten aan en/ of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de budgethoudersregeling

31

De aanneming van werken voor of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aannemen van werken.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de budgethoudersregeling

32

Het ondertekenen van overeenkomsten die door een budgethouder zijn aangegaan

B

De budgethouder die namens het college tot het aangaan van deze overeenkomst heeft besloten.

V

 

AFDELING ONDERSTEUNING

TEAM BESTUURS- EN MANAGEMENTONDERSTEUNING

 

Nr.

Bevoegdheid

Mandans

Mandataris

V

Bijzonderheden

1

Vaststellen van personeelsbeoordelingen

B&W

Portefeuillehouder

 

 

2

Nemen van besluiten inzake openstelling vacature

B&W

Gemeentesecretaris

 

In overeenstemming met MT en na advies met P&O; binnen formatie

3

Nemen van besluiten inzake benoeming en ontslag van personeel, incl. vermindering/uitbreiding aantal uren

B&W

Gemeentesecretaris

 

Na advies afdelingshoofd en P&O. Indien het leidinggevenden betreft dan in overleg met portefeuillehouder

4

Nemen van besluiten inzake aangaan tijdelijke contracten via derden

B&W

Gemeentesecretaris

 

Na advies MT en P&O

5

Nemen van besluiten inzake aangaan stage-overeenkomsten en overeenkomsten werkervaringsplaatsen

B&W

Afdelingshoofd, teamleiders

 

Na advies P&O

6

Nemen van besluiten inzake verlenen van voorschotten op salaris

B&W

Gemeentesecretaris;

Medewerker Uitvoering en Ondersteuning en Medewerker Uitvoering en Ondersteuning B&P

Taakveld P& O

 

Na advies afd.hfd.; Medewerker Uitvoering en Ondersteuning en Medewerker Uitvoering en Ondersteuning B&P bij bedragen ≤ 500,--

7

Nemen van besluiten inzake wijziging van de inhoud van een functie

B&W

Gemeentesecretaris

 

In overeenstemming met MT en na advies van P&O

8

Nemen van besluiten inzake overplaatsing van een medewerker

B&W

Gemeentesecretaris

 

In overeenstemming met MT en na advies van P&O

9

Verlenen van toestemming voor nevenwerkzaamheden

B&W

Gemeentesecretaris

 

In overleg met afd.hfd, registratie door P&O

10

Opstellen van voorlopig en volledig re-integratieplan

B&W

Afdelingshoofd, teamleiders

 

Na advies P&O en bedrijfsarts

11

Verzorgen van aanvragen arbeids- en ongeschiktheidsadviezen

B&W

Medewerker Beleid en Projecten C

 

In overleg met gem.secr., desbetreffend afd.hfd en bedrijfsarts

12

Aanvragen van loonopgaven en werkgeversverklaringen

B&W

Medewerker Uitvoering & Ondersteuning B&P en Medewerker Uitvoering en Ondersteuning, taakveld P&O

 

 

13

Nemen van besluiten inzake schadeloosstelling o.g.v. art. 15:1:23 lid 1 en 2 UWO

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

14

Afhandelen toekenningen verhuiskostenvergoeding en vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

B&W

Medewerker Uitvoering & Ondersteuning B&P en Medewerker Uitvoering en Ondersteuning, taakveld P&O

 

In overleg met desbetreffend afd.hfd

15

Nemen van besluiten inzake toekennen van studiefaciliteiten

B&W

Afdelingshoofd en Gemeentesecretaris

 

Na advies P&O en teamleider

16

Nemen van besluiten inzake toestemming volgen seminars en congressen

B&W

Afdelingshoofd en Gemeentesecretaris

 

Na advies teamleider

17

Afhandelen toekenningen gratificatie ambtsjubileum

B&W

Medewerker Uitvoering en Ondersteuning, taakveld P&O

 

In overleg met desbetreffend afd.hfd.

18

Nemen van besluiten inzake toekennen waarnemingstoelage o.g.v. art. 3.1.2 CAR/UWO

B&W

Gemeentesecretaris

 

Na advies P&O

19

Nemen van besluiten inzake zwangerschaps-, bevallings-, ouderschapsverlof,

B&W

Afdelingshoofd

 

Na advies P&O

20

Nemen van besluiten inzake verlenen buitengewoon verlof bij bevalling, ziekte etc.

B&W

Afdelingshoofd, teamleiders

 

Na advies P&O

21

Verstrekken van gegevens inzake statistieken personeel en bezoldiging

B&W

Medewerker ondersteuning Beleid en Projecten, taakveld P&O

 

 

22

Nemen van besluiten inzake Bewust Belonen

B&W

Gemeentesecretaris

 

Met

23

het vaststellen van de wijzigingen van de CAR/UWO ten gevolge van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

B&W

Gemeentesecretaris

 

Voor zover het gaat om wijzigingen die zo overgenomen kunnen worden

24

Nemen van besluiten inzake aansprakelijkstelling derden

B&W

Medewerker Uitvoering en Ondersteuning

 

 

25

Nemen van besluiten inzake aansprakelijkstellingen

B&W

Medewerker Uitvoering en Ondersteuning

 

Tot € 2.500,00

26

Melden poliswijzigingen aan verzekeringsmaatschappijen

B&W

Medewerker Uitvoering en Ondersteuning

 

 

27

Het bevestigen van de ontvangst van een Awb-bezwaarschrift

B&W

Medewerker Beleid en Projecten B en C

 

 

28

Het opstellen van verweerschriften en/of pleitnota’s in bezwaar- en beroepsprocedures en voorlopige voorzieningprocedures

B&W

Medewerker Beleid en Projecten B en C

 

 

29

Nemen van besluiten inzake verdagen beslissing op bezwaarschrift

B&W

Medewerker Beleid en Projecten B en C

 

 

30

Het verdagen van de beslistermijn op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met maximaal 4 weken.

B&W

Medewerker Beleid en Projecten B en C

 

 

31

Het positief beslissen op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

B&W

Medewerker Beleid en Projecten B en C

 

 

32

Het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom op grond van artikel 4:18 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

33

Het bekendmaken van een beschikking van rechtswege- artikel 4:20c Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

34

Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom- artikel 4:86 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

35

Het verlenen van een voorschot op grond van artikel 4:95 Awb

B&W

Teamleider

 

 

36

Het intrekken of wijzigen van een beschikking tot verlening van een voorschot op grond van artikel 4:96

B&W

Teamleider

 

 

37

Het vaststellen van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente op grond van artikel 4:99 Awb

B&W

Medewerker Beleid en Projecten B en C

 

 

38

Het verdagen van de termijn voor het geven van een beschikking op grond van artikel 4:14 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

39

Schriftelijke verzoek tot aanvulling gegevens voor een aanvraag op grond van art. 4:5 Awb en het in dit verband op schorten van de termijn (4:15 Awb)

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

40

Het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot de levering van goederen en/ of de verlening van diensten aan en/ of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de budgethoudersregeling

41

De aanneming van werken voor of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aannemen van werken.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de budgethoudersregeling

42

Het ondertekenen van overeenkomsten die door een budgethouder zijn aangegaan

B

De budgethouder die namens het college tot het aangaan van deze overeenkomst heeft besloten.

V

 

TEAM FACILITEITEN

 

Nr.

Bevoegdheid

Mandans

Mandataris

V

Bijzonderheden

1

Nemen van besluiten inzake centrale inkoop kantoorbenodigdheden in brede zin, kantoormachines, meubilair, benodigdheden huishoudelijke dienst

B&W

Teamleider

 

 

2

Nemen van besluiten tot verkoop van oude of overtollige kantoorbenodigdheden, -apparatuur en -meubilair

B&W

Medewerker Beleid en Projecten B

 

Inschrijving/verkoop tegen vooraf vastgestelde prijzen

3

Nemen van besluiten tot aangaan en beëindiging abonnementen op tijdschriften, losbladige aanvullingen etc.

B&W

Medewerker Uitvoering en Ondersteuning Beleid & Projecten

 

 

4

Doorzenden van onjuist geadresseerde stukken aan bevoegd bestuursorgaan

B&W

Medewerker beleid en projecten B

 

 

5

Nemen van besluiten inzake selectie en vernietiging van archiefbescheiden

B&W

Gemeentesecretaris

 

 

6

Nemen van besluiten op verzoeken van archiefonderzoeken / genealogie

B&W

Medewerker Uitvoering en Ondersteuning

 

 

7

Uitvoeren van dagelijkse taken m.b.t. beheer gemeentehuis

B&W

Teamleider

 

 

8

Nemen van besluiten m.b.t. aanvraag van offertes inzake de aanschaf van materiaal en dienstverlening door derden op gebied van automatisering

B&W

Teamleider

 

 

9

Nemen van besluiten tot aanschaf van hardware, software, randapparatuur, telecommunicatieapparatuur, supplies, documentatie, aanleg c.q. uitbreiding van technische infrastructuur

B&W

Teamleider

 

 

10

Nemen van besluiten tot aangaan van overeenkomsten met leveranciers op gebied van onderhoud, ondersteuning netwerk- en systeembeheer, opleiding I&A medewerkers, advies van derden, ondersteuning bij uitvoering van projectenplan

B&W

Teamleider

 

 

11

Opdracht geven voor incidentele accountantscontroles

B&W

Teamleider

 

Niet m.b.t. de gemeenterekening en SISA

12

Het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot de levering van goederen en/ of de verlening van diensten aan en/ of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de budgethoudersregeling

13

De aanneming van werken voor of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aannemen van werken.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de budgethoudersregeling

14

Het ondertekenen van overeenkomsten die door een budgethouder zijn aangegaan

B

De budgethouder die namens het college tot het aangaan van deze overeenkomst heeft besloten.

V

 

TEAM FINANCIEN EN belastingen

 

Nr.

Bevoegdheid

Mandans

Mandataris

V

Bijzonderheden

1

Opdracht geven voor incidentele accountantscontroles

B&W

Teamleider

 

Niet m.b.t. de gemeenterekening en SISA

2

Nemen van besluiten inzake aangaan van kasgeld- en callgeldleningen

B&W

Teamleider;

 

Binnen voorwaarden raadsbesluit ogv wet FIDO

3

Nemen van besluiten inzake verlenen van uitstel van betaling en treffen van betalingsregelingen

B&W

Teamleider, Medewerker Uitvoering,

Medewerker Beleid en Projecten C

 

Muv gemeentelijke belastingen. Beperking Medewerker

Uitvoering en Medewerker B en P

€ 2000,00

4

Nemen van besluiten inzake invorderen van betalingen

B&W

Teamleider, , Medewerker Uitvoering,

Medewerker Beleid en Projecten C

 

Muv gemeentelijke belastingen.

5

Nemen van besluiten inzake het uitzetten van liquide middelen voor een periode korter dan een jaar

B&W

Teamleider

 

 

6

Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom- artikel 4:86 Awb

B&W

Alle medewerkers die volgens het mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

 

 

7

Het verlenen van een voorschot op grond van artikel 4:95 Awb

B&W

Teamleider

 

 

8

Het intrekken of wijzigen van een beschikking tot verlening van een voorschot op grond van artikel 4:96

B&W

Teamleider

 

 

9

Het vaststellen van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente op grond van artikel 4:99 Awb

B&W

Teamleider

 

 

10

Het verdagen van de beslistermijn op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met maximaal 4 weken.

B&W

Teamleider

 

 

11

Het positief beslissen op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

B&W

Teamleider

 

 

12

De bevoegdheid tot het doen van belastingaangiftes (BTW)

B&W

Medewerker Beleid en Projecten B, medewerker Backoffice A

 

 

13

Het nemen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot de levering van goederen en/ of de verlening van diensten aan en/ of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aangaan van overeenkomsten.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de budgethoudersregeling

14

De aanneming van werken voor of door de gemeente Westerveld met inbegrip van alle voorafgaande handelingen en beslissingen die leiden tot het aannemen van werken.

B&W

Door college aangewezen budgethouders

 

In overeenstemming met

Inkoopbeleid

en de budgethoudersregeling

15

Het ondertekenen van overeenkomsten die door een budgethouder zijn aangegaan

B

De budgethouder die namens het college tot het aangaan van deze overeenkomst heeft besloten.

V

 

 

GROEP VEILIGHEID

 

Nr.

Bevoegdheid

Mandans

Mandataris

Bijzonderheden

1

Voeren van correspondentie inzake openbare orde en veiligheid en crisismanagement

B, B&W

Medewerker Beleid en Projecten C