Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Contoleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2008 van de gemeente Leudal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingContoleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2008 van de gemeente Leudal
CiteertitelContoleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2008 van de gemeente Leudal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-200901-01-2015Nieuwe regeling

27-01-2009

Streekbode 18 november 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Contoleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2008 van de gemeente Leudal

 

 

1. Inleiding

Bij besluit van 6 november 2007 heeft uw raad aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PWC) opdracht verstrekt de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet voor de gemeente Leudal uit te voeren.

Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole moet de gemeenteraad echter nog een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen in dit controleprotocol plaatsvindt.

 

Object van controle is de jaarrekening 2008 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2008 zoals uitgeoefend door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal.

1.1 Doelstelling

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2008 van de gemeente Leudal.

1.2 Wettelijk kader

De Gemeentewet (Gw), artikel 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.

 

In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan de gemeenteraad nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn.

 

De gemeenteraad heeft op 2 september de verordening ex artikel 213 GW voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Leudal vastgesteld. Met dit controleprotocol stelt de gemeenteraad nadere aanwijzingen vast die specifiek van toepassing zijn voor het controlejaar 2008.

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

Zoals in artikel 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door de raad benoemde accountant gericht zijn op het afgeven van een oordeel over:

 • De getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa en passiva;

 • Het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen;

 • De inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

 • Het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet (besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten);

 • De verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

 

De gemeenteraad heeft bij monde van haar auditcomité voor jaarrekening 2008 de volgende aandachtspunten benoemd, waarover zij een eerste kwalitatieve beoordeling van de accountant verwacht:

 • -

  de ontwikkeling van de kwaliteit van de sturingsinformatie;

 • -

  de toepassing van de ‘plan – do – check – act – cyclus (de Deming-cirkel) als proces van kwaliteitscontrole en –verbetering;

 • -

  de effecten van deregulering.

 

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet (Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten) alsmede de Controle- en Overige Standaarden (NIVRA) bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie. De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, vastgestelde toleranties en statische deelwaarnemingen en extrapolaties.

 

 

In het Besluit accountantscontrole Provincies en Gemeenten zijn minimumeisen voor de in de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. De gemeenteraad mag de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Dit moet dan wel worden toegelicht in de accountantsverklaring.

 

Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren (professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van professional judgement.

 

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed.

 

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven accountantsverklaring.

 

De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. De rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die de raad specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.

 

De rapporteringtolerantie wordt door de gemeenteraad vastgesteld, met inachtneming van onderstaande minimumeisen. De accountant richt de controle in rekening houdend met de rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.

 

In het hierna opgenomen schema zijn de (minimum)eisen met betrekking tot de goedkeuringstolerantie en de rapporteringtolerantie(s) opgenomen voor het controlejaar 2008.

Goedkeuringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de jaar- rekening (% lasten)

= 1%

>1%<3%

-

= 3%

Onzekerheden in de controle (% lasten)

= 3%

>3%<10%

= 10%

-

Op basis van de programmabegroting 2008 van de gemeente betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa € 550.000 en een totaal van onzekerheden van circa € 1.650.000 de goedkeurende strekking van de accountantsverklaring niet zullen aantasten.

4. Begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren rechtmatigheidscriteria

Begrippen:1.

In het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten 2008 (BAPG) wordt onderscheid gemaakt tussen het juridisch begrip rechtmatigheid en de rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole. Het juridisch begrip rechtmatigheid heeft betrekking op alle geldende wetten en regels. Rechtmatigheid is dan het handelen in overeenstemming met alle wetten en regels. Het begrip rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole is een minder omvattend begrip. Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er een duidelijke relatie met het financiële beheer. Er moet o.a. worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.

 

2.Criteria:

In het kader van de rechtmatigheidscontrole worden 9 rechtmatigheidscriteria onderkend:gebruikcriterium, het calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, het volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk

In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste vanmoet extra aandacht besteed worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria: deze criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer

 • 1.

  Het begrotingscriterium;

 • 2.

  Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium);

 • 3.

  Het voorwaardencriterium.

 

Ad 1. Begrotingscriterium

Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening, hoger zijn danoverschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad zoals de begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is - voor zover het

geregeld in de Gemeentewet. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang inniet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. passen binnen het beleid van de raad betrekt de accountant niet bij de beslissing of al dan voorbehouden aan de raad bij de vaststelling van de jaarrekening. Begrotingsafwijkingen die bepalen of respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde

 

Ad 2. Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium)

De rechtmatigheidseis betreft ook de toetsing op juistheid en volledigheid van de gegevens,die door de belanghebbende zijn verstrekt om het voldoen aan voorwaarden aan te tonen.

Dit ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- enbeoordelen of deze onzekerheid in de toelichting bij de jaarrekening adequaat wordt ontvangsten en deze niet verder kan worden gereduceerd, dient de accountant te aan de regeling - blijft bestaan met betrekking tot de rechtmatigheid van de uitgaven of voldoende mate is uitgevoerd toch een belangrijke (materiële) onzekerheid - die inherent is gevolgen hebben voor het accountantsoordeel. Indien bij een toereikend M&O-beleid dat in van het M&O-beleid. Indien een gemeente geen toereikend M&O-beleid voert kan dit de jaarrekening verantwoordt het college zich over de opzet, de uitvoering en de resultaten van misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-beleid). In het jaarverslag en/of de toelichting op om dat vast te stellen. Gemeenten moeten een beleid hebben ter voorkoming en bestrijding beheersmaatregelen nodig die functioneren. De interne en externe controle is erop gericht regelgeving. Om misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden te voorkomen zijn

weergegeven.

 

Ad 3. Voorwaardencriterium

Besteding en inning van gelden door een gemeente zijn aan bepaalde voorwaardengestelde voorwaarden hebben in het algemeen betrekking op: in wetten en regels van hogere overheden en de (eigen) gemeentelijke regelgeving. De verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast

 • -

  De omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project;

 • -

  De heffings- en/of declaratiegrondslag;

 • -

  Normbedragen (denk aan hoogte en duur);

 • -

  De bevoegdheden;

 • -

  Het voeren van een administratie;

 • -

  Het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken;

 • -

  Aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie e.d.

 

De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening.

Voor alle geldstromen dient ondubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden er op vangemeentelijk niveau kadersteller en wordt geacht de norm te stellen waaraan het college geldt echter niet voor de voorwaarden in de gemeentelijke regelgeving. De raad is op toepassing zijn. De door hogere overheden gestelde voorwaarden liggen volledig vast. Dit

moet worden getoetst. De gemeenteraad dient dan ook op grond van een overzicht vante operationaliseren. Concreet betekent dit dat door de gemeenteraad limitatief moet zijn alle voor de betreffende gemeente geldende wet- en regelgeving het voorwaardencriterium

bepaald aan welke in gemeentelijke wet- en regelgeving vastgelegde, voor de gemeenterelevante, voorwaarden de accountant moet toetsen.

Voor een toelichting op het begrip rechtmatigheid in relatie tot de accountantscontrole bij gemeenten en provincies wordt verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit accountantscontrole gemeenten (Staatsblad 2002, 68), het NIVRA-discussierapport ‘Financiële rechtmatigheid(controle) bij gemeenten en provincies’ en de kadernota rechtmatigheid van 1 juli 2008.

5. Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidtoetsing

De accountantscontrole op rechtmatigheid voor het kalenderjaar 2008 is limitatief gericht op:

 • 5.1.

  De naleving van wettelijke kaders, zoals in de inventarisatie van de actuele/relevante regelgeving wordt verwoord. Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen.

 

 • 5.2.

  De naleving van de volgende kaders:

  • *

   De programmabegroting

  • *

   Financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet;

  • *

   De controleverordening ex artikel 213 gemeentewet;

  • *

   De verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 213a gemeentewet;

 •  

  en de overige kaders zoals opgenomen in de inventarisatie van de actuele/relevante regelgeving. Dit laatste voor zover van toepassingen uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen. Ten aanzien van het voorwaardencriterium vindt voor de interne regelgeving uitsluitend een toets plaats naar de hoogte, duur en doelgroep/object van financiële beheershandelingen, tenzij jegens derden (bijvoorbeeld in toekenningsbeschikkingen) aanvullende voorwaarden met directe financiële consequenties zijn opgenomen.

   

  Collegebesluiten vallen niet onder het rechtmatigheidsoordeel. Daar zijn echter twee uitzonderingen op.

   

  1] De eerste uitzondering betreft wettelijke verplichte kaderstellende collegebesluiten waarbij is voorgeschreven dat een rechtmatigheidstoets moet worden uitgevoerd.

  Dit doet zich voor bij specifieke uitkeringen. Controle van de naleving van deze collegebesluiten hoort wel standaard onder de accountantscontrole.

   

  2] De tweede uitzondering betreft die kaderstellende collegebesluiten inzake financiële en/of niet-financiële beheershandelingen (niet vallend onder de eerste uitzondering) die de raad (aanvullend) opneemt in de inventarisatie van de actuele/relevante regelgeving.

6. Rapportering accountant

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort weergegeven als volgt:

 

Interim-controles

In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een zogenaamde interim-controle uitgevoerd. Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt een verslag uitgebracht. Bestuurlijk relevante zaken worden – op grond van de overeengekomen rapportagewensen - ook aan de gemeenteraad gerapporteerd.

 

Verslag van bevindingen

Overeenkomstig de Gemeentewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen uitgebracht aan de raad en in afschrift aan het College van Burgemeester en Wethouders.

In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen.

 

Uitgangspunten voor de rapportagevorm

Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.).

Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de gemeente gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.

 

Accountantsverklaring

In de accountantsverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze accountantsverklaring is bestemd voor de gemeenteraad, zodat deze de door het College van Burgemeester en Wethouders opgestelde jaarrekening kan vaststellen.

 

In bijlage 1 worden de rapportagemomenten nader vastgelegd. In bijlage 2 is een inventarisatie van de actuele/relevante wet- en regelgeving voor Leudal 2008 vastgelegd ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole.

 

 

 

Bijlage 1: Rapportering

 

Rapportage

Tijdstip

Inhoud

Gericht aan

Managementletter

Accountantsverslag

Na afronding van de interim-controle.

Mogelijke risico’s, verbeter- en aandachtspunten betreffende de processen en procedures (beheersingsstructuur), beheersing specifieke subsidiestromen evenals overige van belang zijnde onderwerpen. Voortgang groeiproces invoering rechtmatigheid.

Die informatie uit het bovenstaande die nodig is om de raad te ondersteunen bij zijn rol.

College

Raad

Verslag van bevindingen

Na afronding van de controle van de jaarrekening.

Wettelijk: De vraag of inrichting van het financieel beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken. Daarnaast resterende fouten, onzekerheden of verbeteringen op het gebied van verslaglegging rekening houdend met afgesproken rapporteringstoleranties. Relatie tussen de controletolerantie ingevolge controleverordening en de feitelijke bevindingen.

Raad

Accountantsverklaring

Na afronding van de controle van de jaarrekening.

Het oordeel over de mate waarin de gemeenterekening een getrouw beeld geeft i.o.m. verslaggevingsvoorschriften en voldoet aan de eisen van rechtmatigheid.

Raad

Bijlage 2 Inventarisatie actuele/relevante regelgeving gemeente Leudal 2008

 

Bijlage 2