Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

De verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Voerendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Voerendaal
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Voerendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Budgethoudersregeling gemeente Voerendaal 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

29-09-2011

Weekblad Parkstad, 12-10-2011

2011/7/9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Voerendaal

De raad van de gemeente Voerendaal besluit,

gelet op artikel 213a Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten,

vast te stellen:

 

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Voerendaal

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Doelmatigheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke

  effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van

  middelen.

 • b)

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke

  effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden gehaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college toets periodiek de doeltreffendheid van een (deel van) de programma's en paragrafen.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college neemt jaarlijks in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting op welke onderzoeken het naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid voornemens is uit te voeren en geeft daarbij globaal aan:

  • a)

   het object van het onderzoek;

  • b)

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c)

   de doorlooptijd van het onderzoek

 • 2.

  Daarbij wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken en op welke wijze de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de tussenrapportages en de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken van de in dat jaar verrichte dan wel nog lopende onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbetering.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Intrekking oude verordening en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 • 2.

  De verordening treedt in plaats van de 'Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Voerendaal' vastgesteld door de raad op 18 december 2006.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam 'Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Voerendaal'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 29 september 2011.

de griffier, de voorzitter,

B.W.E. van der Wijst drs. E.A.J. Sprokkel