Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Instructie griffier Purmerend 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie griffier Purmerend 2011
CiteertitelInstructie griffier Purmerend 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107a, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-201107-03-2014Nieuwe regeling

07-07-2011

geen

589703

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie griffier Purmerend 2011

De raad van de gemeente Purmerend;

 

Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 25 maart 2011, nr. 589703;

 

Gelet op artikel 107a lid 2 Gemeentewet;

 

 

BESLUIT:

 

 

Vast te stellen de Instructie griffier Purmerend 2011:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze instructie wordt verstaan onder:

 • a

  griffier: de functionaris, zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • b

  griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en de medewerkers van de gemeente die hiërarchisch onder de griffier vallen, inclusief de loco-griffier;

 • c

  presidium: het raadspresidium, zoals bedoeld in het Reglement van orde voor de raad;

 • d

  agendacommissie: de agendacommissie, zoals bedoeld in het Reglement van orde voor de raad;

 • e

  secretaris: de functionaris, zoals bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet;

 • f

  termijnagenda: planning- en sturingsinstrument voor agendering van beleidsprioriteiten en beleidsvoorstellen van de raad.

Artikel 2 Algemene taken en bevoegdheden

 • 1.

  De griffier verleent advies en bijstand aan de raad, zijn leden en alle door de raad ingestelde commissies, werkgroepen en overige organen en draagt zorg voor de logistieke, procedurele en procesmatige voorbereiding en nazorg van de vergaderingen daarvan.

 • 2.

  De griffier is verantwoordelijk voor de bewaking en ontwikkeling van procedures en processen ten behoeve van besluitvorming door de raad.

 • 3.

  De griffier ontwikkelt initiatieven op het gebied van burgerparticipatie voor zover deze betrekking hebben op de rol van de raad.

Artikel 3 Leidinggeven en management

 • 1.

  De griffier is eindverantwoordelijk functionaris en geeft hiërarchisch leiding aan medewerkers van de griffie.

 • 2.

  De griffier geeft functioneel leiding aan medewerkers van de ambtelijke organisatie die onder zijn verantwoordelijkheid de raad ondersteunen en/of uitvoering geven aan verzoeken om ambtelijke bijstand.

 • 3.

  De griffier geeft functioneel leiding aan externe bureaus of inhuurkrachten die ten behoeve van de raad werkzaamheden uitvoeren.

 • 4.

  De griffier rapporteert jaarlijks aan de raad over de (uitvoering van) activiteiten van de griffie.

 • 5.

  De griffier beheert de budgetten van de raad, de griffie en de rekenkamer(commissie), signaleert budgetoverschrijdingen en adviseert de raad hierover.

 • 6.

  De griffier is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

Artikel 4 Bestuurlijk en ambtelijk overleg

 • 1.

  De griffier overlegt periodiek met het presidium over de invulling van de werkgeversrol door de raad.

 • 2.

  De griffier stemt periodiek af met de burgemeester en de secretaris.

 • 3.

  De griffier en de secretaris overleggen periodiek over de planning en uitvoering van de termijnagenda, de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces en het nakomen van afspraken tussen raad en college.

 • 4.

  De griffier overlegt met de gemeentelijke accountant over de controle op de jaarrekening.

 • 5.

  De griffier vertegenwoordigt zo nodig de raad in externe overlegsituaties.

Artikel 5 Agendering

 • 1.

  De griffier ondersteunt de agendacommissie bij het opstellen van de voorlopige agenda van vergaderingen van de raad en de raadscommissies.

 • 2.

  De griffier adviseert de agendacommissie bij het opstellen van de termijnagenda van de raad.

 • 3.

  De griffier adviseert de agendacommissie of een ingediend voorstel rijp is voor agendering door de raad en controleert daartoe de voorstellen voor de raad.

Artikel 6 Bestuurlijke besluitvorming

 • 1.

  De griffier adviseert de raad over de vergaderwijze, doet voorstellen voor verbetering van procedures en draagt zorg voor de invoering van nieuwe of aangepaste werkprocessen.

 • 2.

  De griffier stimuleert de ontwikkeling van vaardigheden van raadsleden ten behoeve van een effectieve besluitvorming.

 • 3.

  De griffier bewaakt de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren bij het besluitvormingsproces, spreekt betrokkenen hierop aan en draagt bij aan een uitgebalanceerde positiebepaling van de raad.

 • 4.

  De griffier bewaakt de tijdigheid van de informatieverstrekking aan de raad door het college en de burgemeester.

 • 5.

  De griffier bewaakt de uitvoering van raadsbesluiten en de afdoening van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en het nakomen van afspraken en toezeggingen door het college.

Artikel 7 Onderzoek

 • 1.

  De griffier draagt desgevraagd zorg voor ondersteuning van de rekenkamerfunctie, die de raad kan instellen op grond van artikel 810a van de Gemeentewet.

 • 2.

  De griffier draagt zorg voor de ondersteuning van een onderzoekscommissie, die de raad kan instellen op grond van artikel 155a van de Gemeentewet.

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor ondersteuning van door leden van de raad gewenste onderzoeken, anders dan bedoeld in artikel 155a Gemeentewet.

Artikel 8 Communicatie en voorlichting

 • 1.

  De griffier adviseert de raad over de invulling en uitvoering van het communicatiebeleid van de raad.

 • 2.

  De griffier is verantwoordelijk voor de publicatie en ter inzage legging van raadsbesluiten en de agenda's en verslagen van vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies.

 • 3.

  De griffier geeft voorlichting aan burgers over het spreekrecht en het indienen van burgerinitiatieven.

 • 4.

  De griffier draagt, op verzoek van de raad, zorg voor de organisatie van een informatiebijeenkomst, hoorzitting en inspraakavond, zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 9 Verhindering en vervanging

 • 1.

  Indien de griffier meer dan veertien dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan het presidium.

 • 2.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een daartoe door de raad aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met het presidium.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze instructie treedt in werking op de dag na bekendmaking .

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze instructie komt de voorgaande instructie voor de griffier te vervallen.

Artikel 12 Citeertitel

Deze instructie wordt aangehaald als: Instructie griffier Purmerend 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 7 juli 2011,

de griffier,  J.F. Kamminga     

de voorzitter, mr. D. Bijl