Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Verordening of de heffing en invordering van lesgelden voor het Muzisch Centrum schooljaar 2011/2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening of de heffing en invordering van lesgelden voor het Muzisch Centrum schooljaar 2011/2012
CiteertitelVerordening of de heffing en invordering van lesgelden voor het Muzisch Centrum schooljaar 2011/2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201101-08-2012Nieuwe regeling

26-05-2011

Gemeenteblad, 99; Flevopost, 01-06-2011

2011-6100

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lesgelden voor het Muzisch Centrum schooljaar 2011/2012.

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 april 2011 , no.6100-1;

 

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de

 

VERORDENING op de heffing en invordering van lesgelden voor het Muzisch Centrum schooljaar 2011/2012.

Artikel 1 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening wordt lesgeld geheven voor het verstrekken van onderwijs aan leerlingen van het Muzisch Centrum.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Het lesgeld wordt geheven voor:

  • a.

   een leerling, staande onder de ouderlijke macht, van de vader of indien de ouderlijke macht door de moeder alleen wordt uitgeoefend, van de moeder;

  • b.

   een leerling, staande onder de voogdij van de vader of moeder van degene die de voogdij uitoefent;

  • c.

   een leerling, niet staande onder ouderlijke macht of voogdij van de vader of moeder, van de leerling zelf.

 • 2.

  Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 vervult pleegouderlijke zorg de plaats van de ouderlijke macht of van de voogdij van de vader of van de moeder. Onder pleegouderlijke zorg wordt verstaan de zorg voor onderhoud en opvoeding van het kind van anderen als ware het een eigen kind. Onafhankelijk van enige verplichting daartoe of van het genieten van een vergoeding daarvoor.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Heffingstijdvak

Het lesgeldjaar loopt van 1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2012.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het lesgeld wordt geheven bij wijze van aanslag.

Artikel 6 Tussentijdse inschrijving

Indien een leerling in de loop van het lesgeldjaar wordt ingeschreven wordt het lesgeld en de eventuele verhoging daarvan als bedoeld in de tarieventabel, slechts geheven over zoveel maanden - de vakanties inbegrepen - als na de inschrijving in het lesgeldjaar over zijn. Een gedeelte van een maand wordt daarbij voor een gehele maand gerekend.

Artikel 7 Ontheffing

 • 1.

  Indien een leerling in de loop van het lesgeldjaar wordt uitgeschreven, bestaat aanspraak op ontheffing van het lesgeld voor zoveel maanden als er nadien nog in het lesgeldjaar overblijven. Ontheffing van lesgeld wordt niet verleend, indien de ontheffing op niet meer dan twee maanden betrekking zou hebben.

 • 2.

  Indien een leerling ten gevolge van aan het Muzisch Centrum te wijten omstandigheden minder dan 36 lessen in hetzelfde lesgeldjaar heeft kunnen volgen, wordt het lesgeld geheven over het werkelijk aantal aangeboden lessen en wordt er naar evenredigheid ontheffing verleend van lesgelden.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de tweedemaand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lesgelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Lesgeldverordening Muzisch Centrum 2010/2011" van 17 december 2010 no. 20422-2, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 augustus 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Lesgeldverordening Muzisch Centrum schooljaar 2011/2012".

Aldus vastgesteld in de openbare

vergadering van 26 mei 2011.

De griffier. de voorzitter.

Tarieventabel, behorende bij de Lesgeldverordening Muzisch Centrum schooljaar 2011/2012.

 

Het lesgeld bedraagt per leerling in euro’s voor:

 

 

 

t/m 11 jaar

12 t/m 17 jaar

18 t/m 20 jaar

21 jaar en ouder

 

 

 

 

 

 

 

A.

 

Muzikale vorming

 

 

 

 

 

1.

Klassikale lessen

 

 

 

 

 

 

min. 10 personen, bij wekelijkse lessen gedurende het schooljaar

per lesuur

2,19

2,89

5,11

6,08

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Instrumentale en vocale vakken (met uitzondering van opleiding van leden van harmonie, fanfare en brassbands)

per schooljaar

bij wekelijkse lessen van:

 

 

 

 

 

 

a. 60 minuten groepsles, min. 3 personen, of 40 minuten duoles, 2 personen

256,19

310,45

375,30

446,61

 

 

b. 30 minuten individueel, uitsluitend gegeven na het derde studiejaar

383,02

462,31

564,25

671,46

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Opleiding van leden van harmonie, fanfare en brassbands

per schooljaar

bij wekelijkse lessen van:

 

 

 

 

 

 

a. 60 minuten groepsles, minimaal 3 personen

158,51

158,51

163,17

194,17

 

 

b. 30 minuten individueel (alleen mogelijk voor C en D fase)

240,42

240,42

247,49

294,51

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ensemble

Per lesuur

2,19

2,19

2,19

2,61

 

 

 

 

 

 

 

B.

 

Dansante vorming

klassikale lessen, min. 10 personen

per schooljaar

bij wekelijkse lessen van:

 

 

 

 

 

 

a. 40 minuten

103,01

 

 

 

 

 

b. 60 minuten

151,56

178,62

262,43

312,29

 

 

c. 75 minuten

189,46

223,27

328,05

390,37

 

 

d. 90 minuten

227,34

267,93

393,66

468,46

 

 

 

 

 

 

 

C.

 

Huur instrumenten

 

 

 

 

 

 

De huur van een muziekinstrument bedraagt

per maand

€ 14,47 (incl. 19 % BTW)

 

 

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 26 mei 2011.

De griffier van de gemeente Noordoostpolder,