Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Olst-Wijhe

Beleidsregels uitvoering Marktverordening gemeente Olst-Wijhe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOlst-Wijhe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels uitvoering Marktverordening gemeente Olst-Wijhe
CiteertitelBeleidsregels uitvoering Marktverordening gemeente Olst-Wijhe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening gemeente Olst-Wijhe, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-200801-07-2013Nieuwe regeling

18-11-2009

Huis-aan-Huis, 24-12-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels uitvoering Marktverordening gemeente Olst-Wijhe.

 

 

Artikel 1

De markt vindt plaats op dinsdag van 08.30 uur tot 12.00 uur op het Marktplein te Wijhe en op vrijdag van 11.00 uur tot 16.30 uur op de A. Geertsstraat (tussen de K. van Limburg Stirumstraat en de Kon. Wilhelminastraat) en de J. Schamhartstraat (tussen de Kon. Wilhelminastraat en de parkeerplaats bij de Burg. Bentinckstraat) te Olst.

Artikel 2

Uitgangspunt voor de brancheverdeling is de situatie zoals die nu is. Dit betekent dat in Olst 1 standplaats per branche is toegestaan, met uitzondering van vis, kaas, groente/fruit en brood. Voor deze branches zijn 2 standplaatsen toegestaan.

In Wijhe is 1 standplaats per branche toegestaan.

Artikel 3

Het aantal standplaatsen op de markt is afhankelijk van de grootte van het marktterrein en de grootte van de verkoopinrichtingen. Het aantal standplaatsen wordt daarom niet van tevoren vastgelegd.

Artikel 4

De opstelling en de indeling van de markt is afhankelijk van de grootte van het marktterrein en de grootte van de verkoopinrichtingen. De opstelling en indeling van de markt wordt daarom niet van tevoren vastgelegd. Indien het noodzakelijk is de opstelling en indeling van de markt te wijzigen, vindt eerst overleg plaats tussen de marktmeester en de portefeuillehouder (lid van college van burgemeester en wethouders belast met economische aangelegenheden).

Artikel 5

Bij het toewijzen van standplaatsen wordt een vergunning geweigerd indien er op het marktterrein redelijkerwijs geen passende ruimte vrij is om de betreffende aanvraag in te willigen.

Artikel 6

Indien er op de markt vaste standplaatsen beschikbaar zijn, komen daarvoor eerst in aanmerking de houders van de vaste standplaatsen die zich schriftelijk bij het college hebben gemeld voor verandering van hun standplaats in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst. Om te voorkomen dat toepassing van artikel 11 van de Marktverordening Olst-Wijhe leidt tot een (te) grote herschikking van de markt geldt het voorbehoud dat het te gebruiken verkoopmiddel past op de vrijkomende vaste standplaats. Dat betekent dat het college afwijzend kan beschikken indien het verkoopmiddel te groot is voor de vaste standplaats én indien het verkoopmiddel te klein is voor de vaste standplaats. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat voor de eerstvolgende op de wachtlijst onvoldoende ruimte is op de dan vrijgekomen standplaats.

Artikel 7

Het is niet toegestaan andere goederen te verkopen dan waarvoor een vergunning is verleend. Indien de vergunninghouder andere goederen wil verkopen, dient hiervoor schriftelijk toestemming van het college te worden gevraagd.

Artikel 8

Gedurende de openingstijden van de markt dienen de door de standplaatshouders gebruikte bedrijfswagens, voor zover niet direct noodzakelijk voor de verkoop van waren, te worden geparkeerd buiten het marktterrein.

Artikel 9

De vergunninghouder dient:

 • 1.

  ervoor te zorgen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt;

 • 2.

  tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke in te zamelen; en

 • 3.

  voordat hij het marktterrein verlaat zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon achter te laten en het afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke te verwijderen c.q. af te voeren.

Artikel 10
 • 1.

  Het is verboden op de standplaats gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid.

 • 2.

  Het aanwezig hebben van radio’s, cd-spelers en overige geluidsapparatuur op de standplaats, voor een ander doel dan verkoop daarvan, is evenmin toegestaan.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden, onder door hem te stellen voorwaarden.

Artikel 11

Deze beleidsregels treden in werking op de dag nadat de Marktverordening gemeente Olst-Wijhe in werking is getreden.

Artikel 12

Deze beleidsregels worden aangehaald als beleidsregels uitvoering Marktverordening gemeente Olst-Wijhe.

Inhoudsopgave

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12