Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Verordening winkeltijden gemeente Woerden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Woerden 2011
CiteertitelVerordening winkeltijden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening winkeltijden Woerden 2002 Wijziging art. 5 treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Winkeltijdenwet, art. 3
  2. Winkeltijdenwet, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201622-12-2016art. 1, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 11, Nota van toelichting

21-12-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 27-12-2016

184644/2016
14-02-201522-12-2016wijziging art. 5, intrekking art. 7 lid 1 onder c., toevoeging art. 9m

29-01-2015

Elektronisch Gemeenteblad 13februari 2015

12933/2015
13-12-201414-02-2015wijziging artikelen 1 en 6

27-11-2014

Elektronisch Gemeenteblad 12 december 2014

74269/2014
11-07-201301-07-201313-12-2014wijziging artikelen 8 en 9

27-06-2013

Woerdense Courant 10 juli 2013

2013/09
13-03-201301-07-2013wijziging

28-02-2013

Woerdense Courant 13 maart 2013

2013/05

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Woerden 2011

De raad van de gemeente Woerden,

gelezen het voorstel van 16 augustus 2011 van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet;

besluit;

vast te stellen de "Verordening winkeltijden gemeente Woerden 2011"

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

c. feestdag: Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Kerstavond na 19.00 uur, Goede Vrijdag na 19.00 uur en 4 mei na 19.00 uur;

d. college: het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2 Beslistermijn

1. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

1. Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

2. In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f.de houder dit aanvraagt.

Artikel 5 Algemene vrijstelling winkeltijden

1. Van het verbod genoemd in artikel 2, lid 1 sub a van de wet wordt vrijstelling verleend op zondagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur, met uitzondering van Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag.

2. Van de verboden genoemd in de wet, artikel 2, lid 1 sub b wordt vrijstelling verleend voor de volgende dagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en Tweede Kerstdag tussen 06.00 uur en 22.00 uur.

 

Artikel 6 Ontheffing voor feestdagen voor bijzondere situaties

1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen voor feestdagen, zoals bedoeld in deze verordening en waarop de verboden genoemd in artikel 2, lid 1 sub a en b van de wet van toepassing blijven, ten behoeve van:

a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

b. het uitstallen van goederen.

2. De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

3. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

4. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

 

Artikel 7 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, lid 1 onder c van de wet.

2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 8a Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld in deze verordening, gelden niet ten aanzien van:

a. musea;

b. winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

c. winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

 

Artikel 8b Openstelling anders dan voor verkoop

1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld in deze verordening, gelden niet ten aanzien van:

a. winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

b. winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

2. De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

 

Artikel 8c Begraafplaatsen

1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld in deze verordening, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

2. De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben opde feestdagen zoals bedoeld in deze verordening, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

 

Artikel 8d Culturele evenementen

1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld in deze verordening, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

2. De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld in deze verordening, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 

Artikel 8e Sportcomplexen

1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld in deze verordening, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

2. De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld in deze verordening, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 

Artikel 8f Bejaardenoorden

1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld in de verordening, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

2. De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld in deze verordening, gelden in of op het terrein van bejaardenoorden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

 

Artikel 8g E.H.Communie

1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld in deze verordening, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk foto-artikelen plegen te worden verkocht, voor zover het betreden van die winkel noodzakelijk is voor het vervaardigen van portretfoto's ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie.

2. De in het eerste lid vervatte vrijstelling geldt niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

 

Artikel 8h Ramadan

1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld in deze verordening, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

2. De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen, zoals bedoeld in deze verordening, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

 

Artikel 8i Bedevaartplaats

1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld in deze verordening, gelden niet ten aanzien van winkels die zijn gelegen in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, indien in die winkel op die dagen en gedurende die tijd geen andere goederen worden verkocht dan:

a. voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

b. religieuze artikelen en souvenirs;

c. bloemen en planten.

2. De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld in deze verordening, gelden in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van:

a. voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

b. religieuze artikelen en souvenirs;

c. bloemen en planten.

 

Artikel 8j Kermis

1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld in deze verordening, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk feestartikelen plegen te worden verkocht, indien in de gemeente, waarin de winkel is gelegen, een kermis wordt gehouden, gedurende de openingstijden van die kermis.

2. De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen zoals bedoeld, gelden niet voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen en speelgoed op een terrein, waar een kermis wordt gehouden.

 

Artikel 8k Kunstateliers en galeries

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de feestdagen, gelden niet ten aanzien van kunstateliers en galeries.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en overgangsrecht

1.Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. De Verordening winkeltijden Woerden 2002 wordt ingetrokken met ingang van de in lid 1 genoemde dag.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening winkeltijden"

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 september 2011,

de griffier,                  de voorzitter,

 E.M. Geldorp           mr. H.W. Schmidt