Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels inwoonsituaties 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inwoonsituaties 2008
CiteertitelBeleidsregels inwoonsituaties 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-2008Nieuwe regeling

29-07-2008

KernPUNTEN, 2008-08-12

2008-07-21, nummer 1007

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inwoonsituaties 2008

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van d.d. 21 juli 2008, nummer 1007;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen "Beleidsregels inwoonsituaties 2008"

Beleidsregels

 • 1.

  Er is visueel vanaf de buitenkant sprake van één woning, de hoofdvorm van de bestaande woning wordt niet gewijzigd. In (ver)nieuwbouwsituaties moet duidelijk zijn dat het om één hoofdvorm gaat;

 • 2.

  De woning heeft één hoofdingang die als gemeenschappelijke verkeersruimte fungeert;

 • 3.

  De verblijfsruimten zijn vanaf de hoofdingang bereikbaar;

 • 4.

  De bouw- en meetvoorschriften van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen blijven onverkort van toepassing. Door inwoning mogen deze voorschriften niet worden overschreden. Ook de oppervlakte aan bijgebouwen wordt toegerekend aan één woning, indien de woning met meer gezinnen wordt bewoond;

 • 5.

  De bijgebouwen mogen niet aan de woning vast worden gebouwd en ook niet naderhand bij de woning worden getrokken;

 • 6.

  Aan een eventuele kadastrale splitsing van het pand en/of aan de eventuele afgifte van meerdere aanslagen Onroerend Zaakbelasting en/of aan het toekennen van een extra huisnummer kunnen planologisch gezien geen rechten worden ontleend. Het blijft planologisch te allen tijde één woning, waarin onder de gegeven omstandigheden met twee of meer gezinnen gewoond mag worden;

 • 7.

  De beleidsregels zijn van toepassing op alle bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente Dalfsen;

Citeertitel, inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels inwoonsituaties 2008”;

 • 2.

  De “Beleidsregels inwoonsituaties” van de gemeente Dalfsen, vastgesteld door het college op 15 mei 2007, worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de “Beleidsregels inwoonsituaties 2008”;

 • 3.

  De “Beleidsregels inwoonsituaties 2008” treden in werking daags na bekendmaking.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 29 juli 2008.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de secretaris-directeur,

L.V. Elfers drs. H. Zwart

Toelichting  

 

Voormalige agrarische panden in het buitengebied zijn aantrekkelijk als woning, maar voor één gezin vaak niet betaalbaar. De panden worden daarom soms door twee gezinnen gekocht, met de intentie er twee woongedeelten te creëren.

Op zichzelf bestaat tegen een dergelijke bewoning geen bezwaar, omdat het aan de woonfunctie niet afdoet of het pand door één dan wel door twee gezinnen wordt bewoond. Volgens het bestemmingsplan mag het pand juridisch echter niet worden gesplitst in twee woningen. Het uitgangspunt is daarom dat het om één woning gaat en dat het één woning blijft.

Inhoudelijk geven de beleidsregels de ruimte om binnen de bestaande woning een extra woongelegenheid te creëren, zodat de woning (tijdelijk) door twee gezinnen bewoond kan worden. Als de inwoonsituatie eindigt rest de ene oorspronkelijke woning.

Indien er een inwoonsituatie wordt gecreëerd dan bestaat de mogelijkheid daaraan een extra huisnummer toe te kennen. Het verstrekken van een huisnummer gebeurt volgens de Verordening naamgeving en nummering. Hieraan kunnen planologisch gezien geen rechten worden ontleend.

De criteria zijn met name bedoeld als een handvat voor de publieksbalie om bouwaanvragen te toetsen, zodat objectief kan worden vastgesteld waar de grens ligt tussen één en twee woningen.

Inhoudsopgave

Beleidsregels

Citeertitel, inwerkingtreding