Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels uitstallingen en terrassen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels uitstallingen en terrassen
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening, artikel 2.1.5.1 en 2.3.1.2, lid 5
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81 e.v.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-200314-07-2016Nieuwe regeling

18-11-2003

KernPUNTEN, 25-11-2003

11-11-2003, nummer 1244

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels uitstallingen en terrassen

Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen en

 

de burgemeester van Dalfsen,

 

overwegende dat het wenselijk is om de plaatsing van uitstallingen door de winkeliers en de inrichting van terrassen door de horecaondernemers in het centrum van Dalfsen, te reguleren ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente, de verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast;

 

gelet op de bevoegdheid van het college op grond van artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

gelet op de bevoegdheid van burgemeester op grond van artikel 2.3.1.2, lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht.

 

b e s l u i t e n :

 

dat de volgende beleidsregels gelden voor de verlening van vergunningen voor het uitstallen van waren en het inrichten van terrassen op of aan de weg in het centrum van Dalfsen.

Artikel 1 Begrips- en reikwijdtebepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  het centrum: het Burg. van Bruggenplein, de Prinsenstraat, de Molenstaat, de Julianastraat, het Kerkplein, de Bloemendalstraat en de Wilhelminastraat;

 • b.

  de plint: de met rode stenen aangebrachte strook in de bestrating, grenzend aan de voor- en of zijgevel van de winkels en bedrijven in het centrum van Dalfsen;

 • c.

  het uitstallen van waren: het te koop aanbieden van goederen, al dan niet gebruikmakend van fysieke hulpmiddelen als een tafel of een wandrek, in de open lucht nabij de ingang van de winkel/het bedrijf;

 • d.

  waren: de goederen die te koop aangeboden worden en de losse reclame-uitingen;

 • e.

  het inrichten van een terras: het creëren van verblijfsplaatsen voor het nuttigen van dranken en etenswaren.

Artikel 2 Vergunning uitstallen waren

 • 1.

  Het college verleent in beginsel uitsluitend vergunning voor het uitstallen van waren op de plint vóór of langs de zijgevel van het (winkel-)bedrijf.

 • 2.

  Indien er voor een bedrijf geen plint aanwezig is, bepaalt het college op welk gedeelte op of aan de weg het waren mag worden uitgestald.

 • 3.

  Het college kan de vergunning weigeren of beperken:

  • a.

   indien het uitstallen schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

  • b.

   indien de uitstallingen, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving, niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

  • c.

   in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

Artikel 3 Reclame-uitingen

De losse reclame-uitingen mogen in zijn geheel geen grotere oppervlakte hebben dan 1,00 m2 en geen grotere afmeting in een richting hebben dan 1,25 meter.

Artikel 4 Vergunning inrichten terras

 • 1.

  De burgemeester verleent in beginsel uitsluitend vergunning voor het inrichten van een terras op de plint vóór of aan de zijgevel van het horecabedrijf.

 • 2.

  Indien er voor een horecabedrijf geen plint aanwezig is, bepaalt de burgemeester op welk gedeelte op of aan de weg een terras mag worden ingericht.

 • 3.

  De burgemeester kan de vergunning weigeren of beperken, indien:

  • a.

   het terras schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.

  • b.

   het terras een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

Artikel 5 Tijdsduur vergunning

Een vergunning wordt verleend voor drie jaar op naam van het (winkel- of horeca)bedrijf.

Artikel 6 Voorschriften

Aan de vergunning verbindt het college/de burgemeester voorschriften ter bescherming van de veiligheid op en het gebruik van de weg.

Artikel 7 Uitzondering

De in artikel 2 en 4 genoemde vergunningen gelden niet tijdens de (jaarlijkse) evenementen die in het centrum georganiseerd worden.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Het college behoudt zich het recht af te wijken van bovenstaande beleidsregels.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 december 2003

Aldus vastgesteld op 18 november 2003.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de secretaris, de burgemeester,

De burgemeester van Dalfsen,

L.V. Elfers.