Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels Evenementen gemeente Dalfsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Evenementen gemeente Dalfsen
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening, artikel 2.2.2
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200512-10-2016Nieuwe regeling

21-06-2005

KernPUNTEN, 2005-07-04

2005-06-14, nummer 712

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Evenementen gemeente Dalfsen

De burgemeester van Dalfsen,

 

Overwegende dat het noodzakelijk is beleidsregels vast te stellen voor de uitoefening van de bevoegdheid om vergunning te verlenen voor het organiseren van evenementen;

 

Gelet op artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de "Beleidsregels Evenementen gemeente Dalfsen"

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

Verordening: Algemene plaatselijke verordening.

Evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, zoals beschreven in artikel 2.2.2 van de verordening.

Grote publieksevenementen: evenement waarbij één of meer van de volgende kenmerken van toepassing zijn:

 • -

  de organisatie bedrijfsmatig (zwak)alcoholische dranken wil (laten) geschenken;

 • -

  de organisatie gebruik wil maken van verkeersintensieve wegen;

 • -

  er geluidshinder voor de omgeving van het evenement wordt veroorzaakt;

 • -

  de organisatie wil afwijken van het in de verordening genoemde sluitingsuur.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

Een aanvraag om vergunning moet middels een door burgemeester en wethouders vastgesteld

aanvraagformulier, minimaal 8 weken van te voren worden ingediend.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Bij de afweging of een gevraagde vergunning (gedeeltelijk) wordt verleend, wordt rekening gehouden met de weigeringsgronden in artikel 2.2.2 van de verordening en de volgende elementen:

spreiding van soortgelijke grote publieksevenementen in een zelfde dorpskern over het kalenderjaar;

ervaringen in voorgaande jaren en elders;

verwachte overlast.

Artikel 4 Circusvoorstellingen

De aanvragen om vergunning voor het houden van circusvoorstellingen worden verzameld tot 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor vergunning is aangevraagd;

De burgemeester verleent maximaal één vergunning per woonkern per kalenderjaar en deze vergunning wordt zoveel mogelijk bij toerbeurt verleend;

De burgemeester deelt voor 15 december voorafgaand aan het jaar waarvoor vergunning wordt aangevraagd, de beslissing aan de aanvrager mee.

Artikel 5 Vechtevenement

 • 1.

  Bij de vergunningaanvraag voor een vechtevenement dient een reglement te worden overlegd, dat is vastgesteld door de organisatie van het evenement.

 • 2.

  Een vergunning wordt op grond van artikel 2.2.2., tweede lid, sub c en d van de verordening geweigerd indien het reglement voor het evenement er niet in voorziet dat: het de deelnemers op straffe van onmiddellijke beëindiging en verlies van het gevecht verboden is om elkaar te bijten, kopstoten te geven, in de ogen te prikken of aan te vallen op de geslachtsdelen, of om hulpmiddelen (zoals wapens, stokken en staven) te gebruiken in een onbeschermd ’full-contact’-gevecht.

 • 3.

  Indien geen weigeringsgrond voor de vergunning aanwezig is, vindt voorafgaand aan de verlening van de vergunning overleg plaats met de betrokken organisator over:

  • -

   de voorschriften die aan de vergunning worden verbonden;

  • -

   het uitsluiten van andere dan de onder punt 2 genoemde vechttechnieken, waarbij moet worden gedacht aan het aanvallen met onbeschermde elleboog en/of knie naar het hoofd of keel tijdens het staande gevecht, het aanvallen met onbeschermde vuist op het hoofd of de keel tijdens het staande gevecht, alsmede alle trap- en stoottechnieken naar een gevloerde tegenstander;

  • -

   scheidsrechters en ringartsen het gevecht onmiddellijk moeten staken indien één van de deelnemers zich niet meer kan verdedigen of een open wond heeft.

 • 4.

  Aan de te verlenen vergunning worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   het gevecht moet plaatsvinden met inachtneming van het daarvoor vastgesteld (bij de aanvraag overgelegde) reglement;

  • b.

   er moet sprake zijn van een gelijkwaardige ‘matchmaking’ (opponenten dienen van een gelijk niveau te zijn);

  • c.

   de achtergrond van de deelnemers moet kunnen worden gecontroleerd via licenties en wedstrijdboekjes;

  • d.

   de leiding van de gevechten moet berusten bij de beslissingen van de juryleden en scheidsrechters met licenties;

  • e.

   de deelnemers moeten voorafgaand aan de gevechten worden onderworpen aan een onafhankelijke medische keuring door bevoegde artsen;

  • f.

   de deelnemers moeten na afloop van de gevechten worden onderworpen aan een onafhankelijke medische controle door bevoegde artsen;

  • g.

   er moet sprake zijn van een deugdelijke registratie van wedstrijduitslagen, blessures en knock-outs;

  • h.

   voorafgaand moet worden zorggedragen voor collectieve verzekering van de deelnemers;

  • i.

   voorafgaand moet worden zorggedragen voor getrainde medische opvang aan de ring;

  • j.

   voorafgaand moet worden zorggedragen voor een plan van spoedvervoer naar een ziekenhuis;

  • k.

   voorafgaand moet worden zorggedragen voor een veiligheidsplan (wapendetectie-systeem, veiligheidspersoneel, politie, brandweer), opgesteld in overleg met de politie, de brandweer en de gemeente;

  • l.

   het evenement is uitsluitend toegankelijk voor personen van 16 jaar of ouder.

Artikel 6 Evenementenkalender

Alle evenementen waarvoor een vergunning is verleend, worden op de evenementenkalender geplaatst.

De evenementenkalender wordt geplaatst op de website en dient ter informatie voor de regio IJssel Vecht en andere belangstellenden.

Artikel 7 Eindtijd evenement

Om 24.00 uur mag er in de openlucht, feesttenten en schuren geen muziek meer ten gehore gebracht worden en mogen er geen zwakalcoholische dranken meer geschonken worden.

De burgemeester kan ontheffing verlenen van het onder 1 genoemde verbod tot uiterlijk 0.1.00 uur op maandag tot en met zaterdag. Ontheffing is niet mogelijk voor de nacht van zondag op maandag.

Indien de ontheffing genoemd in lid 2 klachten over geluidsoverlast tot gevolg heeft, kan de burgemeester de ontheffing intrekken.

Artikel 8 Slotbepalingen

De burgemeester kan in bijzondere gevallen afwijken van deze beleidsregels.

Deze beleidsregels treden in werking op 1 juli 2005.

Op dat tijdstip worden de beleidsregels Evenementen gemeente Dalfsen, vastgesteld op 3 januari 2001, ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld op 21 juni 2005

De burgemeester van Dalfsen,

L.V. Elfers.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 2 Aanvraag vergunning

Artikel 3 Weigeringsgronden

Artikel 4 Circusvoorstellingen

Artikel 5 Vechtevenement

Artikel 6 Evenementenkalender

Artikel 7 Eindtijd evenement

Artikel 8 Slotbepalingen