Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels bekendmaking van evenementen of andere commerciële activiteiten in de displays

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels bekendmaking van evenementen of andere commerciële activiteiten in de displays
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening, artikel 4.6.3., lid 1 en lid 2 onder f
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-200818-09-2015Nieuwe regeling

05-02-2008

KernPUNTEN, 2008-03-04

2008-01-29, nummer 71

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels bekendmaking van evenementen of andere commerciële activiteiten in de displays

Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen,

 

overwegende dat het wenselijk is om het gebruik van de displays voor de bekendmaking van evenementen of andere commerciële activiteiten, te reguleren ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente, de verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast;

 

gelet op artikel 4.6.3., lid 1 en lid 2 onder f van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

voor het bekendmaken van evenementen of andere commerciële activiteiten (in de displays), de volgende beleidsregels te laten gelden:

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begrips- en reikwijdtebepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  displays: een tweezijdig kunststof raamwerk voorzien van twee panelen. Op ieder paneel kan één affiche met een afmeting van ongeveer 80 x 120 cm, geplaatst worden.

 • b.

  evenement: een voor een ieder toegankelijke, kortlopende activiteit/bijeenkomst in de regio IJssel Vecht, gericht op een breed publiek, die geen directe promotie van of reclame voor een bedrijf inhoudt.

 • c.

  commerciële activiteit: een activiteit dat met een commerciële doelstelling en vanuit winstoogmerk georganiseerd wordt.

 • d.

  sociaal-cultureel evenement: een evenement dat een sociaal-culturele binding met de gemeente Dalfsen heeft en geen commerciële doelstelling heeft, althans niet vanuit winstoogmerk georganiseerd wordt.

 • e.

  affiche: drager van opdrukken en opschriften, dat dient tot aankondiging van een evenement of activiteit.

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen.

 • g.

  Verordening: de Algemeen plaatselijke verordening van de gemeente Dalfsen.

Hoofdstuk 2 Wijze van bekendmaken van evenementen en commerciële activiteiten

Artikel 2 Displays

 • 1.

  Het college verleent uitsluitend toestemming voor het bekendmaken van evenementen en andere commerciële activiteiten in de vaste displays.

 • 2.

  Op het bepaalde in lid 1 gelden de volgende uitzonderingen:

  • a.

   het bekendmaken van plaatselijke evenementen en niet-commerciële activiteiten in de woonkernen van de gemeente Dalfsen door plaatselijke instellingen/organisaties op door het college aangewezen locaties onder de volgende voorwaarden:

   • -

    de borden mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m2;

   • -

    de borden mogen uitsluitend met toestemming van de grondeigenaar worden geplaatst binnen de woonkernen;

   • -

    de borden mogen maximaal twee weken voorafgaand aan het evenement worden geplaatst en moeten direct na afloop van het evenement worden verwijderd;

   • -

    per evenement mogen maximaal acht borden worden geplaatst;

   • -

    per perceel mag 1 bord worden geplaatst en de borden moeten op een minimale afstand van 100 meter van elkaar staan;

   • -

    de borden moeten minimaal 100 meter van de geplaatste displays staan;

   • -

    de bekendmakingen mogen niet kwetsend of aanstootgevend zijn en moeten aan de redelijke eisen van welstand voldoen.

  • b.

   het bekendmaken van de circusvoorstellingen in de gemeente Dalfsen. Het college kan aan de circussen toestemming verlenen voor het plaatsen van 5 sandwich- of driehoeksborden per woonkern voor een periode van 14 dagen;

  • c.

   het bekendmaken van de exposities in de synagoge in de gemeente Dalfsen. Het college kan aan de Stichting tot Herstel en Behoud van de v.m. Synagoge te Dalfsen maximaal drie maal per jaar toestemming verlenen voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden;

  • d.

   de promotieborden bij de ingangen van de woonkernen;

  • e.

   de permanent aan de lichtmasten bevestigde afficheborden van 3VO voor het bekendmaken van de verkeersveiligheidsacties;

  • f.

   de spandoeken ter bekendmaking van ideële acties;

  • g.

   de tijdelijke verwijsborden naar evenementen, commerciële activiteiten of naar ideële acties.

Artikel 3 Aantal en locatie displays

 • 1.

  Het college bepaalt het aantal te plaatsen displays per woonkern.

 • 2.

  De displays worden geplaatst op door het college aangewezen plaatsen. Verplaatsing van de displays mag uitsluitend met toestemming van het college.

 • 3.

  De locaties op particulier terrein kunnen alleen met toestemming van de eigenaar worden aangewezen.

 • 4.

  Het college kan door bijzondere omstandigheden en/of onverwachte situaties afwijken van de aangewezen locaties.

Hoofdstuk 3 Exploitatie displays

Artikel 4 Particulier bedrijf

 • 1.

  Het college besteedt het plaatsen, het onderhouden en het exploiteren van de displays uit aan een particulier bedrijf.

 • 2.

  Het particuliere bedrijf behoudt het eigendom van de displays.

 • 3.

  Het college verleent jaarlijks vergunning aan het particuliere bedrijf op grond van artikel 2.1.5.1. (voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg) van de verordening voor het plaatsen en houden van de displays aan de openbare weg.

Artikel 5 Schriftelijke kennisgeving

 • 1.

  Het particuliere bedrijf doet van elke bekendmaking in de displays een schriftelijke kennisgeving aan het college op grond van artikel 4.6.3. (Ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclames e.d.) binnen drie weken voorafgaand aan de bekendmaking.

 • 2.

  Het college staat geen beledigende of kwetsende bekendmakingen toe in de displays.

 • 3.

  Wanneer de ruimte in de displays niet wordt bezet, dient er om niet reclame voor de gemeente Dalfsen gemaakt te worden met behulp van een vast onderbord.

Artikel 6 Tijdsduur

Elke bekendmaking (affiche) mag maximaal 14 dagen geplaatst zijn in de displays.

Artikel 7 Tarieven

De tarieven voor het plaatsen van affiches in de displays, worden in overleg tussen het college en het particulier bedrijf vastgesteld.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Het college behoudt het recht om af te wijken van bovenstaande beleidsregels.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 maart 2008.

 • 3.

  Op dat tijdstip worden de beleidsregels voor het bekendmaken van evenementen of andere commerciële activiteiten in de displays, vastgesteld op 20 januari 2004, ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 februari 2008,

de secretaris, de burgemeester,

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begrips- en reikwijdtebepaling

Hoofdstuk 2 Wijze van bekendmaken van evenementen en commerciële activiteiten

Artikel 2 Displays

Artikel 3 Aantal en locatie displays

Hoofdstuk 3 Exploitatie displays

Artikel 4 Particulier bedrijf

Artikel 5 Schriftelijke kennisgeving

Artikel 6 Tijdsduur

Artikel 7 Tarieven

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 8 Slotbepalingen