Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

VERORDENING op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening Lelystad 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In afwijking van artikel 11 lid 3 van deze verordening is de datum van ingang van de heffing voor de in de artikelen 1.19.1.8 en 1.19.1.9 genoemde tarieven 1 oktober 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en a onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-201101-01-2012Wijz. artt. 1.19.1.8 en 1.19.1.9 van de Tarieventabel

13-09-2011

Flevopost, 21-9-2011

Nr. B12963

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 30 november 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en a onderdeel b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

VERORDENING op de heffing en de invordering

van leges 2011

(Legesverordening Lelystad 2011).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.“dag” : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt; b. “week” : een aaneengesloten periode van zeven dagen; c. “maand” : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand; d. “jaar” : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar; e. “kalenderjaar” : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

a.Artikel 2 Belastbaar feit

a.Onder de naam “leges” worden rechten geheven terzake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

a.Artikel 3 Belastingplicht

a.Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a.diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening

(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b.het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een project-uitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges terzake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Nadere regels door het college van de gemeente Lelystad

Het college van de gemeente Lelystad kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening Lelystad oktober 2010 van 5 oktober 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Lelystad 2011”.

Lelystad, 14 december 2010.

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier, de voorzitter,

Onderdeel

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011

tarief 2011

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.1

Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.1.1

het sluiten van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap op maandag tot en met vrijdag in het Stadhuis, op een andere tijd dan waarop dit ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand kosteloos plaatsvindt

€ 328,75

1.1.1.2

het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met vrijdag in het Stadhuis (met ceremonie), op een andere tijd dan waarop dit ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand kosteloos plaatsvindt.

€ 328,75

1.1.1.3

het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met vrijdag in het Stadhuis aan de balie (zonder ceremonie)

€ 101,50

1.1.1.4

het voltrekken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap op de "Bataviawerf" op maandag tot en met vrijdag

€ 328,75

1.1.1.5

het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met vrijdag op de Bataviawerf

€ 328,75

1.1.1.6

het voltrekken van een huwelijk, op een schip liggende aan de wal, dat onder contract staat bij de Hanzestad Compagnie op maandag tot en met vrijdag

€ 328,75

1.1.1.7

het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met vrijdag op een aan de wal liggend schip, dat onder contract staat bij de Hanzestad Compagnie

€ 328,75

1.1.1.8

het voltrekken van een huwelijk of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, al varend op een schip dat onder contract staat bij de Hanzestad Compagnie op maandag tot en met vrijdag, dat 1 dagdeel in beslag neemt

€ 433,05

1.1.1.9

het voltrekken van een huwelijk of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, al varend op een schip dat onder contract staat bij de Hanzestad Compagnie op maandag tot en met vrijdag, dat 2 dagdelen in beslag neemt

€ 537,40

1.1.1.10

het voltrekken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap of een geregistreerd partnerschap omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het Natuurpark Lelystad op maandag tot en met vrijdag

€ 328,75

1.1.1.11

het voltrekken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap of een geregistreerd partnerschap omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het Aviodrome op maandag tot en met vrijdag

€ 328,75

1.1.1.12

het voltrekken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap of een geregistreerd partnerschap omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op de Groene Velden op maandag tot en met vrijdag

€ 328,75

1.1.1.13

het voltrekken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op zaterdag op de Bataviawerf of op een van de schepen van de Hanzestad Compagnie, het Natuurpark Lelystad, het Aviodrome of de Groene Velden wordt boven de onder 1.1.1.4 tot en met 1.1.1.12 vermelde tarieven een tarief in rekening gebracht van

€ 54,80

1.1.1.14

noch op de Bataviawerf, noch op de schepen van de Hanzestad Compagnie, noch op het Natuurpark Lelystad, noch op Aviodrome als op de Groene Velden vinden kosteloze huwelijksvoltrekking of omzettingen van een geregistreerd partnerschap plaats.

 

1.1.1.15

het verstrekken van een zogenoemde getuigenverklaring bij een huwelijk of registratie van een partnerschap

€ 5,60

1.1.1.16

terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit het partnerschapsregistratie geldt hetzelfde tarief als voor een uittreksel uit het huwelijksregister, zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (SB 1969, 36) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

€ 11,35

1.1.1.17

het verstrekken van een trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat hiervan

€ 19,30

1.1.1.18

het verstrekken van een luxe trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat hiervan

€ 33,25

1.1.2

de aanwijzing van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand en ambtenaar burgerlijke stand (niet in dienst van de gemeente Lelystad) per huwelijk/geregistreerd partnerschap

€ 101,50

1.1.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.1.3.1

het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,15

1.1.3.2

het voor derden ten behoeve van een huwelijk opvragen van stukken uit andere gemeenten, per verzoek

€ 4,10

1.1.3.3

het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (SB 1879,72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (SB 1969, 36) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

€ 20,70

1.1.3.4

terzake van het in behandeling nemen van een verzoek om naturalisatie tot Nederlander, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Optie- en naturalisatiegelden 2002, of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

1.1.3.5

terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Voorschrift Vreemdelingen 2000 of zoals dit voorschrift laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.2

Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.2.1.1

het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,10

1.2.1.2

het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 58,25

1.2.1.3

het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers, van december 1976 (SB 568) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 52,10

1.2.1.4

het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument, per kind

€ 9,20

1.2.1.5

het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3, per kind

€ 21,50

1.2.1.6

het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

€ 9,20

1.2.1.7

het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart in de leeftijd van veertien jaar en ouder

€ 43,85

1.2.2

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.6 en 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is bekend gemaakt door het BPR of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd

 

1.2.3

Het tarief als genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en het bijschrijven van een of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4 slechts een keer per reisdocument berekend.

 

1.2.4

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering van een bijschrijvingssticker vermeerderd met een bedrag zoals dat is bekend gemaakt door het BPR of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd

 

1.2.5

Indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag of de afgifte van een nieuw reisdocument niet compleet kan worden overgelegd, worden de leges, vermeld bij de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3., 1.2.1.6 en 1.2.1.7 verhoogd met

€ 32,30

Hoofdstuk 1.3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.3.2

het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,10

1.3.3

Indien aan de aanvrager op het moment van de aanvraag de leeftijd van 70 jaren of meer heeft bereikt, wordt het onder 1.3.1 vermelde tarief verlaagd tot

€ 30,10

1.3.4

De tarieven van de onderdelen 1.3.2 en 1.3.3 worden bij een spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is bekend gemaakt bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd

 

Hoofdstuk 1.4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1.4.1

Het tarief bedraagt terzake voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.1.1

tot verstrekking van één of meer gegevens omtrent één of meerdere personen, waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd, niet zijnde een verzoek om massale inlichtingen.

€ 7,35

1.4.1.2

tot verstrekking van een persoonlijst, anders dan bedoeld in artikel 78 van de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 7,35

1.4.1.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, 2e lid van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,35

1.4.1.4

tot verstrekking van gegevens ( de zogenoemde "massale inlichtingen"), op basis van door de aanvrager ervan opgegeven selectiecriteria waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens geheel of gedeeltelijke dient te worden doorgelopen, per aan de opdracht besteed kwartier

€ 25,40

1.4.1.5

tot het ter legalisatie zenden van stukken naar andere gemeenten in Nederland

€ 8,35

1.4.1.6

tot het plaatsen van een aantekening in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens betreffende de extra geheimhouding van gegevens, per persoon

gratis

1.4.1.7

tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van de "eigen verklaring" geldt het tarief zoals dat is bekend gemaakt door het CBR (in overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd

 

1.4.1.8

tot het waarmerken van (fotokopieën van) documenten

€ 7,35

Hoofdstuk 1.5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

gratis

 

 

 

Hoofdstuk 1.6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 5,60

 

 

 

Hoofdstuk 1.7

Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.2

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening

€ 13,85

1.7.1.3

de gemeentelijke beleidsproduktenbegroting met het daarbij behorende raadsvoorstel en bijlage, per exemplaar

€ 27,70

1.7.1.3

de gemeentelijke afdelingsplannen, per exemplaar

€ 16,65

1.7.1.4

de gemeentelijke sectorplannen, per exemplaar

€ 16,65

1.7.1.5

de gemeenterekening met het daarbij behorende raadsvoorstel, per exemplaar

€ 27,70

1.7.1.6

de stukken - met uitzondering van de bij de onderdelen 1.7.1.2 tot en met 1.7.1.5 vermelde, die aan de leden van de raad ter voorbereiding van de behandeling in een openbare vergadering worden toegezonden en die betrekking hebben op 1 vergadering

€ 16,95

1.7.2

Het tarief bedraagt:

 

1.7.2.1

terzake van het afsluiten van een abonnement voor één jaar op de bij onderdeel 1.7.1.6 vermelde stukken, inclusief omzetbelasting

€ 181,50

1.7.2.2

terzake van het afsluiten van een abonnement voor één jaar op alle stukken - m.u.v de bij de onderdelen 1.7.1.2 tot en met 1.7.1.5 vermelde - welke aan de leden van de raadscommissie ter voorbereiding van de behandeling in openbare vergadering worden gezonden, inclusief omzetbelasting

€ 180,50

 

 

 

Hoofdstuk 1.8

GEO informatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan zoals

 

 

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart

 

 

behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan

 

 

of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

A4 formaat ongekleurd

€ 0,60

1.8.1.1.2

A4 formaat gekleurd

€ 1,10

1.8.1.1.3

A3 formaat ongekleurd

€ 1,10

1.8.1.1.4

A3 formaat gekleurd

€ 2,20

1.8.1.1.5

A2 formaat (of groter) ongekleurd

€ 10,60

1.8.1.1.6

A2 formaat (of groter) gekleurd

€ 15,95

 

 

 

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals

 

 

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart

 

 

behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan

 

 

of stadsvernieuwingsplan, per dm² lichtdruk

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke

 

 

basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet

€ 7,35

 

basisregistraties adressen en gebouwen

 

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

 

1.8.2.3

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke

€ 7,35

 

beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet

 

 

kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het

 

 

verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als

 

 

bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid

 

 

publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verstrekken van kopieën van

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 7,35

1.8.3.2

het relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per

 

 

gelegde relatie

€ 7,35

1.8.3.3

het adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 7,35

 

 

 

Hoofdstuk 1.9

Overige publiekzaken

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

terzake voor het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat is bekend gemaakt bij besluit van de Minister van Justitie of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 7,35

1.9.1.3

tot het legaliseren van een handtekening, het afgeven van een verklaring dat het portret op een stuk het portret is van degenen op wiens naam het stuk is gesteld of van degene die in het stuk wordt bedoeld; per handtekening en per verklaring

 

Hoofdstuk 1.10

Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.10.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,60

1.10.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,65

1.10.1.3

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 66,35

1.10.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,65

 

 

 

Hoofdstuk 1.11

gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.12

Leegstandwet

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

 

 

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 71,05

1.12.1.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als

 

 

bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 71,05

 

 

 

Hoofdstuk 1.13

Gemeentegarantie

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.13.1.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de

€ 138,15

 

gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening, waarbij de financiële toets op

 

 

basis van de normen van de Nationale Hypotheekgarantie plaats vind

 

1.13.1.2

indien geen toetst als bedoeld in het vorige onderdeel behoeft plaats te vinden

€ 69,05

 

bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

instemmen met het omzetten van een door de gemeente gegarandeerde geldlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.14

Kinderopvang

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1.1

tot het registreren van een gastouder, gastouderbureau, kinderdagverblijf of locatie voor buitenschoolse opvang

€ 71,05

 

 

 

Hoofdstuk 1.15

Winkeltijdenwet

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het

€ 71,80

 

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

 

1.15.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde

€ 71,80

 

ontheffing over te dragen aan een ander

 

1.15.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde

€ 71,80

 

ontheffing

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.16

Kansspelen (hoofdstuk 2, afdeling 10 en afdeling 10A, Algemene Plaatselijke Verordening 2010)

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van

 

 

de Wet op de kansspelen

 

1.16.1.1

voor onbepaalde tijd voor één speelautomaat

€ 226,50

1.16.1.2

voor onbepaalde tijd voor twee of meer speelautomaten

 

1.16.1.2.1

voor de eerste speelautomaat

€ 226,50

1.16.1.2.2

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 90,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de

 

 

kansspelen (loterijvergunning)

€ 66,35

1.16.3

vervallen

 

1.16.4

Het verkrijgen van een vergunning tot vestiging of exploitatie van een

 

 

speelautomatenhal.

€ 468,35

1.16.5

Het verkrijgen van een vergunning tot vestiging of exploiteren of doen

 

 

exploiteren van een speelgelegenheid

€ 328,90

 

 

 

Hoofdstuk 1.17

Zondagswet

 

1.17.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van:

 

1.17.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3,

 

 

derde lid, van de Zondagswet

€ 49,70

1.17.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4,

 

 

derde lid, van de Zondagswet

€ 49,70

 

 

 

Hoofdstuk 1.18

Telecommunicatie

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met

 

 

het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van

 

 

werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 166,50

1.18.2

indien het werkzaamheden betreft in door de gemeente beheerde of in eigendom

 

 

zijnde grond, per strekkende meter sleuf

€ 1,75

1.18.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente,

 

 

andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk,

 

 

verhoogd met

€ 511,45

1.18.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel

 

 

plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling

 

 

nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een

 

 

begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.5

indien een begroting als bedoeld in 1.18.4 is uitgebracht, word een melding in

 

 

behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting

 

 

aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag

 

 

schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.19

Verkeer en vervoer/wegenverkeerswet/gehandicaptenparkeerkaart

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement

 

 

verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 34,00

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling

 

 

voertuigen

€ 35,90

1.19.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning om te parkeren op een parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor vergunninghouders en welke parkeergelegenheid wordt aangeduid met het bord E9 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

€ 10,95

1.19.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 71,05

1.19.1.5

tot het wijzigen van een kenteken op een krachtens de Verordening parkeerbelastingen Lelystad 2011 dan wel de Legesverordening Lelystad 2011, verleende parkeervergunning.

€ 5,60

1.19.1.6

tot het verkrijgen van een bewonersontheffing om te parkeren op een parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor bewoners van een als zodanig aangeduide zone en welke parkeergelegenheid wordt aangeduid met het bord E9 van Bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De geldigheidsduur voor de ontheffing is 2 jaar. Het tarief wordt afhankelijk gesteld voor de periode waarvoor de ontheffing is afgegeven.

€ 31,60

1.19.1.7

tot het verkrijgen van een bezoekersontheffing om te parkeren op een parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor bewoners van een als zodanig aangeduide zone en welke parkeergelegenheid wordt aangeduid met het bord E9 van Bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De geldigheidsduur voor de ontheffing is 2 jaar. Het tarief wordt afhankelijk gesteld voor de periode waarvoor de ontheffing is afgegeven.

€ 15,80

1.19.1.8

tot een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 en volgende van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 216,80

1.19.1.9

tot een aanvraag tot het verkrijgen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij de woning

€ 216,80

1.19.1.10

tot een aanvraag tot het wijzigen van het kenteken op een onderbord bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

€ 34,00

 

 

 

Hoofdstuk 1.20

Diversen

 

 

Beschikkingen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (APV)

 

 

 

 

 

Paragraaf 1. Openbare orde

 

1.20.1

het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

Vertoningen en dergelijke op de weg (hoofdstuk 2, afdeling 4, APV)

 

1.20.1.1

vervallen

 

1.20.1.2

vervallen

 

 

 

 

 

Bruikbaarheid en aanzien van de weg (hoofdstuk 2, afdeling 5, APV)

 

1.20.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:10 tot en met 2:11 van de APV

€ 99,50

1.20.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:12 van de APV

€ 99,50

1.20.1.5

voor het maken of veranderen van een uitweg naar de openbare weg wordt het tarief van artikel 1.20.1.4 per strekkende meter vermeerderd met:

€ 89,75

 

 

 

 

Veiligheid van de weg (hoofdstuk 2, afdeling 6, APV)

 

1.20.1.6

vervallen

 

1.20.1.7

vervallen

 

 

 

 

 

Evenementen (hoofdstuk2, afdeling 7, APV)

 

1.20.1.8

zie titel 3, valt onder dienstverlening Europese dienstenrichtlijn, artikel 3.2.1

 

 

 

 

 

Toezicht op horecabedrijven (hoofdstuk2, afdeling 8, APV)

 

1.20.1.9

zie titel 3, valt onder dienstverlening Europese dienstenrichtlijn, artikel 3.1.1

 

 

 

 

 

Maatregelen tegen overlast en baldadigheid (hoofdstuk 2, afdeling 11, APV)

 

1.20.1.10

tot het verlenen van ontheffingen als vermeld in afdeling 11 van hoofdstuk 2 van de APV

€ 42,45

 

 

 

 

Vuurwerk (hoofdstuk 2, afdeling 13, APV)

 

1.20.1.11

vervallen

 

1.20.1.12

vervallen

 

1.20.1.13

vervallen

 

 

 

 

 

Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie en dergelijke (hoofdstuk 3, APV)

 

1.20.1.14

zie titel 3, valt onder dienstverlening Europese dienstenrichtlijn, artikel 3.3

 

 

 

 

 

Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente, (hoofdstuk 4, APV)

 

1.20.1.15

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.20.1.16

vervallen

 

1.20.1.17

een ontheffing om een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu (artikel 16 van de afvalstoffenverordening van de gemeente Lelystad 2010)

€ 48,25

1.20.1.18

een ontheffing voor de opslag van afvalstoffen op een voor het publiek zichtbare plaats in de openlucht en buiten een inrichting op te slaan of opgeslagen te hebben (artikel 22 van de afvalstoffenverordening van de gemeente Lelystad 2010)

€ 48,25

 

 

 

 

Het bewaren van houtopstanden (hoofdstuk 4, afdeling 3, APV )

 

1.20.1.19

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:11 van de APV tot het vellen of doen vellen van houtopstand.

€ 42,45

 

 

 

 

Bescherming van flora en fauna (hoofdstuk 4, afdeling 6, APV)

 

1.20.1.20

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4: 22 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 42,45

 

 

 

 

Parkeerexcessen (hoofdstuk 5, afdeling 1, APV)

 

1.20.1.21

Het tarief bedraagt:

 

1.20.1.22

terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 5:2, vierde lid, en artikel 5:3, tweede lid, van de APV

€ 85,05

 

Het tarief bedraagt: (artikel 5:7, tweede lid, van de APV)

 

1.20.1.23

terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 5:7, tweede lid, van de APV tot het op de weg parkeren van een voertuig met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

€ 127,70

 

Het tarief bedraagt: (artikel 5:11, derde lid, van de APV)

 

1.20.1.24

terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 5:11,derde lid van de Algemene plaatselijke verordening tot ondermeer het rijden, het laten staan van een voertuig, door danwel in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

€ 42,45

 

 

 

 

Collecteren, venten, standplaatsen en snuffelmarkten (hoofdstuk 5, afdeling 2 tot en met 4, APV )

 

1.20.1.25

Het tarief bedraagt: (artikel 5:13, eerste lid, artikel 5:18, eerste lid en artikel 5:23, eerste lid, van de APV) terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de volgende artikelen van de APV:

 

1.20.1.25.1

5:13, eerste lid

€ 31,80

1.20.1.25.2

5:18, eerste lid

€ 62,30

1.20.1.25.3

5:23, eerste lid

€ 124,65

1.20.1.25.4

Het tarief bedraagt: (artikel 5:14, van de APV)

vervallen

 

 

 

 

Openbaar water (hoofdstuk 5, afdeling 6, APV)

 

1.20.1.26

vervallen

 

1.20.1.27

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om in bepaalde wateren vaartuigen met behulp van een motor voort te stuwen, artikel 5:31A, tweede lid van de APV.

€ 85,65

 

 

 

 

Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden (hoofdstuk 5, afdeling 7, van de APV 2010)

 

1.20.1.28

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onder z, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onder i, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard, zoals bedoeld in artikel 5:33 vijfde lid van de APV

€ 85,65

 

 

 

 

Verbod vuur te stoken (hoofdstuk 5, afdeling 8, APV 2010)

 

1.20.1.29

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod tot het in de open lucht aanleggen, stoken of hebben van vuur , zoals bedoeld in artikel 5:34 van de APV

€ 42,45

 

 

 

 

Verstrooiing van as (hoofdstuk 5, afdeling 9, APV 2010)

 

1.20.1.30

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5: 36, derde lid van de APV.

€ 66,35

 

 

Overnachten op de weg (hoofdstuk 5, afdeling 11, APV 2010)

 

1.20.1.31

Het tarief bedraagt terzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om te overnachten op of aan de weg als bedoeld in artikel 5:41 van de APV

€ 42,45

1.20.1.32

Het tarief bedraagt terzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of een geplaatst te houden buiten een kampeerterrein zoals bedoeld in 4:18 van de APV

€ 71,05

 

 

 

 

Coffeeshops

 

1.20.1.33

zie titel 3, valt onder dienstverlening Europese dienstenrichtlijn, artikel 3.4

 

 

 

 

 

Wet op de lijkbezorging

 

1.20.1.34

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het stellen van een andere termijn voor begraving of verbranding als bedoeld in artikel 17, 1e lid, van de Wet op de lijkbezorging.

€ 11,15

 

 

 

 

Geluidshinder

 

1.20.1.35

Het tarief bedraagt voor het op verzoek van de aanvrager verrichten van een meting ter afstelling van de zogenoemde geluidsniveaubegrenzer boven de eenmalige meting, die bij de vergunningverlening wordt uitgevoerd, per meting.

€ 138,20

 

 

 

Hoofdstuk 1.21

Diversen

 

1.21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken van:

 

1.21.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze

 

 

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,60

1.21.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor

 

 

niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

 

 

opgenomen:

 

1.21.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,65

1.21.1.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,80

1.21.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze

 

 

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 66,35

1.21.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten

 

 

worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een

 

 

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,65

 

 

 

 

Grootschalige basiskaart

 

1.21.2

Het tarief bedraagt:

 

1.21.2.1

terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op digitale wijze reproduceren van een grootschalige basiskaart van het grondgebied van de gemeente Lelystad of een deel daarvan als de gevraagde kaartinformatie dient te worden geleverd op papier van het formaat A4 of A3, per A4 of A3.

€ 7,60

1.21.2.2

Het tarief bedraagt:

 

1.21.2.2.1

terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op digitale wijze reproduceren van een grootschalige basiskaart van het grondgebied van de gemeente Lelystad of een deel daarvan;

€ 7,60

1.21.2.2.2

indien de gevraagde kaartinformatie dient te worden geleverd groter dan het formaat A3 per hectare van het grondgebied van de gemeente Lelystad die op deze kaart wordt afgebeeld.

€ 5,10

 

 

 

 

Reproductiekosten

 

1.21.3

Afhankelijk van de keuze terzake gedaan door de aanvrager wordt het op basis van onderdeel 1.21.2.1, 1.21.4.1, 1.21.4.2 berekende legesbedrag, verhoogd met de volgende reproductiekosten:

 

1.21.3.1

voor een afdruk op 75 grams papier van het formaat A4 of A3 per afdruk

€ 1,55

1.21.3.2

voor een afdruk op 75 grams papier en groter dan formaat A3 per afdruk

€ 2,75

1.21.3.3

voor een kleurenafdruk op 75 grams papier en groter dan 0,5 vierkante meter per afdruk

€ 10,65

1.21.3.4

indien de gevraagde kaartinformatie wordt geleverd op een CD, per CD.

€ 4,20

1.21.3.5

indien de gevraagde kaartinformatie wordt geleverd op een usb stick (1 GB)

€ 11,45

1.21.3.6

de kosten van de computertijd, die aan de aanvraag zijn verbonden, per uur

€ 74,60

 

 

 

 

Huisnummerkaart / middelschalige basiskaart

 

1.21.4

Het tarief bedraagt:

 

1.21.4.1

terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het leveren van een zogenoemde huisnummerkaart, per huisnummerkaart

€ 5,55

1.21.4.1.2

terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot levering van een zogenoemde middelschalige basiskaart van het grondgebied van Lelystad of een deel daarvan, per hectare van het grondgebied van Lelystad die op deze kaart wordt afgedrukt.

€ 0,25

1.21.4.1.3

terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het leveren van een vaststelling huisnummer(s), per vaststellingsbesluit van het college

€ 1,55

1.21.4.1.4

Afhankelijk van de keuze terzake gedaan door de aanvrager wordt het op basis van onderdeel 1.21.4.1.1 en 1.21.4.1.2 berekende legesbedrag verhoogd met de reproductiekosten als vermeld bij onderdeel 1.21.1.3 van deze tarieventabel

 

 

 

 

 

Inlichtingen uit het gemeentelijke kadaster

 

1.21.5

Voor de toepassing van de onderdelen 1.21.5.2 en 1.21.5.3 wordt onder één inlichting verstaan één of meer gegevens omtrent één perceel en de daarbij op een bepaald moment behorende genothebbende(n) krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 

1.21.5.1

Het tarief bedraagt:

 

1.21.5.1.1

terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een of meer inlichtingen, per inlichting

€ 7,35

1.21.5.1.2

in afwijking van het in onderdeel 1.21.5.1.1 bepaalde bedraagt het tarief van het afsluiten van een abonnement tot het verstrekken van inlichtingen voor een periode van een jaar:

€ 567,30

 

 

Landmeetkundige werkzaamheden

 

1.21.6

Het tarief bedraagt:

 

1.21.6.2

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het uitzetten van de rooilijn en het peil van een bouwwerk, per uur

€ 124,30

1.21.6.3

Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het uitzetten van de terreingrens ingevolge de privaatrechtelijke overdracht, per uur

€ 124,30

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk

2. 1

Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

voor de toepassing van deze titel wordt verslaan onder:

 

 

aanlegkosten:

 

2.1.1.1

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,

 

 

eerste lid, van de uniforme Administratieve Voorwaarden voor de

 

 

uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of

 

 

voor zover ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzet-

 

 

belasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden

 

 

geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in

 

 

deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in

 

 

economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of

 

 

werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

bouwkosten:

 

2.1.1.2

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,

 

 

UAV, voor het uit te voeren werk, of

 

 

voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief

 

 

omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of

 

 

zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen

 

 

geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel

 

 

onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch

 

 

verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het

 

 

bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft

 

 

sloopkosten:

 

2.1.1.3

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,

 

 

eerste lid, UAV, voor het uit te voeren werk, of voor

 

 

zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting

 

 

niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door

 

 

zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten

 

 

verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou

 

 

moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de

 

 

aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven,

 

 

hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn

 

 

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het

 

 

toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben

 

 

dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een

 

 

voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

gratis

2.2.1.2

om beoordeling van een schetsplan m.b.t de vraag of op een , op basis

 

 

van genoemd schetsplan uitgewerkt projectplan een

 

 

omgevingsvergunning zou kunnen worden verleend 0,174 % van de bouwkosten

 

met een minimum bedrag van

€ 21,35

 

en een maximum bedrag van

€ 2.136,60

 

 

 

Hoofdstuk 2.3

Omgevingsvergunning

 

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

 

een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde

 

 

leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project

 

 

geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de

 

 

verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag

 

 

moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig

 

 

het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van

 

 

de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een

 

 

legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.2

Bouwactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

€ 39,05

 

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo

 

 

bedraagt het tarief 1,8 % van die bouwkosten met een minumum bedrag van

 

 

 

 

2.3.2.2

Verhogingen in verband met toetsing aan welstandscriteria

 

2.3.2.2.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor toetsing aan

 

 

welstandcriteria als bedoeld in artikel 12a van het Woningwet moet

 

 

plaatsvinden wordt het overeenkomstig 2.3.2.1 berekende bedrag verhoogd met 0,174 % van de bouwkosten,

 

 

met een minimumbedrag van

€ 21,35

 

en een maximumbedrag van

€ 2.136,60

 

 

 

2.3.2.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.2.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien

€ 71,05

 

krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag

 

 

een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

 

 

 

 

2.3.3

Aanlegactiviteiten

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,

 

 

bedraagt het tarief:

1%

 

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 507,50

 

en een maximum van:

€ 6.090,00

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en

 

 

tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

 

 

onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in

 

 

onderdeel 2.3.1:

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt

 

 

toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 101,50

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt

 

 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 101,50

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast

2%

 

van de bouwkosten

 

 

met een minimum van:

€ 1.015,00

 

en een maximum van:

€ 5.075,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

1%

 

van de bouwkosten

 

 

met een minimum van:

€ 507,50

 

en een maximum van:

€ 3.552,50

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

2%

 

(afwijking van exploitatieplan): van de bouwkosten

 

 

met een minimum van:

€ 507,50

 

en een maximum van:

€ 3.552,50

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in

 

 

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de

 

 

Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo

 

 

wordt toegepast van de bouwkosten

2%

 

met een minimum van:

€ 1.015,00

 

en een maximum van:

€ 5.075,00

2.3.4.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in

 

 

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de

 

 

Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo

 

 

wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) van de bouwkosten :

2%

 

met een minimum van:

€ 1.015,00

 

en een maximum van:

€ 5.075,00

2.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een (partiële) herziening van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet Ruimtelijke Ordening bedraagt:

 

2.3.5.1

2% van de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten, met een minimumtarief van € 5000,00 en een maximumtarief van € 10.000,00, indien de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten minder dan € 1.000.000,00 bedragen;

 

2.3.5.2

1% van de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten, met een maximumtarief van € 20.000,00, indien de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten tussen de € 1.000.000,00 en € 4.000.000,00 bedragen;

 

2.3.5.3

0,5% van de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten, met een maximumtarief van € 40.000,00, indien de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten tussen de € 4.000.000,00 en € 16.000.000,00 bedragen;

 

2.3.5.4

 

 

 

 

 

2.3.6

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet

 

 

onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt

 

 

toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 101,50

2.3.6.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt

 

 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking) voor het verlenen van ontheffing

 

 

voor een kamerverhuurpand

€ 304,50

2.3.6.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt

 

 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking) in de overige gevallen

€ 101,50

2.3.6.1.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt

 

 

toegepast (buitenplanse afwijking):projectbesluit

€ 1.015,00

2.3.6.1.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke

€ 507,50

 

afwijking)

 

2.3.6.1.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

€ 1.015,00

 

(afwijking van exploitatieplan):

 

2.3.6.1.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in

 

 

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de

 

 

Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo

 

 

wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.015,00

2.3.6.1.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in

 

 

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de

 

 

Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo

 

 

wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.015,00

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 507,50

 

 

 

2.3.7

Vaststellen bestemmingsplan

 

2.3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste

 

 

lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.229,30

 

 

 

2.3.8

Brandveilig gebruik

 

2.3.8.1

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,

 

 

bedraagt het tarief:

 

2.3.8.1.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 

 

gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2 eerste lid van de Brandbeveiligingsverordening 2010

€ 404,00

 

 

 

2.3.8.1.2

Zoals opgenomen in 2.3.8.1.1 vermeerderd met een bruto vloeroppervlaktetoeslag per m² bij

 

 

0 tot 100 m²

€ 3,50

 

100 tot 200 m²

€ 2,45

 

200 tot 500 m²

€ 1,85

 

500 m² en meer

€ 1,00

2.3.8.2

Op het moment dat een bouwwerk van rechthebbende/gebruiker

 

 

wisselt, dient de nieuwe rechthebbende/gebruiker opnieuw een

 

 

gebruiksvergunning aan te vragen. Voor het in behandeling nemen van de

 

 

laatstbedoelde vergunning worden de leges in rekening gebracht als

 

 

vermeld in de onderdelen 2.3.8.1.1 en 2.3.8.1.2

 

 

Onder bruto vloeroppervlakte wordt verstaan het bruto vloeroppervlak als

 

 

bedoeld in het normblad NEN 2580, uitgave 2007, of zoals dit normblad

 

 

laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

2.3.9

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads-

 

 

of dorpsgezicht

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel

 

 

2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een

 

 

provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening Gemeente Lelystad na 12e serie wijzigingen een

 

 

vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef

 

 

en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€ 0,49 per m³ met een minimumbedrag van € 47,05

 

2.3.9.2

als in de sloopvergunning voorwaarden worden opgenomen voor de

 

 

verwerking van asbest wordt dit bedrag verhoogd met € 78,55

 

 

 

 

2.3.10

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.10.1

Indien t.b.v. een omgevingsvergunning krachtens een wettelijk voorschrift

 

 

een bodemrapport wordt beoordeeld

 

2.3.10.1.1

Voor de beoordeling van de geschiktheid van de bodem als bouwlocatie

€ 101,50

 

aan de hand van een mlieuhygiënisch bodemonderzoek (historisch, verkennend en/of nader onderzoek

 

2.3.10.1.2

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 71,05

 

 

 

2.3.11

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van

 

 

een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening

 

 

of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of

 

 

ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d,

 

 

van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 98,45

 

 

 

2.3.12

Uitweg/inrit

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg

 

 

waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel

 

 

2.12. van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of

 

 

ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e,

 

 

van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 99,45

2.3.12.2

voor het maken of veranderen van een uitweg naar de openbare weg wordt

 

 

het tarief van artikel 2.3.9 per strekkende meter vermeerderd met:

€ 89,75

 

 

 

2.3.13

Kappen

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling

 

 

in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke

 

 

verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel

 

 

2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 42,45

 

 

 

2.3.14

Opslag van roerende zaken

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de

 

 

opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie,

 

 

waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een

 

 

vergunning of onthefffing is vereist, worden de leges die op grond van

 

 

onderhavige verordening verhoogd met het bedrag dat voor de

 

 

bovengenoemde activiteiten door de provincie aan leges zou worden

 

 

geheven wanneer voor die activiteiten een (omgevings) vergunning zou

 

 

worden verleend

 

2.3.14.2

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld

 

 

in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

 

2.3.14.3

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of

 

 

gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende

 

 

zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de

 

 

Wabo

 

 

 

 

2.3.15

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor

 

 

het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren

 

 

of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de

 

 

Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.15.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats

 

 

en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-

 

 

kwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de

 

 

Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.15.3

worden de leges die op grond van onderhavige verordening verhoogd met

 

 

het bedrag dat voor de bovengenoemde activiteiten door de provincie aan

 

 

leges zou worden geheven wanneer voor die activiteiten een (omgevings)

 

 

vergunning zou worden verleend

 

 

 

 

2.3.16

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

2.3.16.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en

 

 

Faunawet ontheffing nodig is worden de leges die op grond van onderhavige

 

 

verhoogd met het bedrag dat voor de bovengenoemde activiteiten door het

 

 

Ministerie van LNV aan leges zou worden geheven wanneer voor die activiteiten

 

 

een (omgevings) vergunning zou worden verleend.

 

 

 

 

2.3.17

Andere activiteiten

 

2.3.17.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande

 

 

onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.17.2

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie

 

 

activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld

 

 

in artikel 2.1., eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of

 

 

waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed

 

 

kunnen zijn of de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2., tweede

 

 

lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.17.3

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond

 

 

van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing

 

 

verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder

 

 

omgevingsvergunning

 

2.3.17.4

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: worden de

 

 

leges die op grond van onderhavige verordening verhoogd met het bedrag

 

 

dat voor de bovengenoemde activiteiten door de provincie of het

 

 

waterschap aan leges zou worden geheven wanneer voor die activiteiten

 

 

een (omgevings) vergunning zou worden verleend.

 

 

 

 

2.3.18

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.18.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee

 

 

fasen plaats vindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo,

 

 

bedraagt het tarief:

 

2.3.18.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met

 

 

betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van

 

 

de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor

 

 

de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.18.3

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met

 

 

betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing

 

 

van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag

 

 

voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.19

Advies

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit

 

 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift

 

 

aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen

 

 

over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om

 

 

een omgevingsvergunning:

 

 

Het bedrag dat door het adviesorgaan bij de gemeente in rekening wordt

 

 

gebracht.

 

 

 

 

2.3.20

Verklaringen van geen bedenkingen

 

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit

 

 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene

 

 

maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van

 

 

geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan

 

 

worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.20.2

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 71,05

 

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen

 

 

moet afgeven, het bedrag dat dit andere bestuursorgaan in rekening brengt

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.4

Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door

 

 

beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop

 

 

de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de

 

 

beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges verrekend met de leges

 

 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning

 

 

bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Als een verzoek om af te wijken van een bestemmingsplan als bedoeld in 2.12,

 

 

tweede lid, van de Wabo betrekking heeft op een bestemmingsplan dat ouder

 

 

is dan 10 jaar wordt het in onderdeel 2.3.4.3. en 2.3.4.4 vermelde bedrag

 

 

met 50% verminderd

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.5

Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor

 

 

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een

 

 

project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of

 

 

sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7,

 

 

intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente,

 

 

bestaat aanspraak op korting van een deel van de leges. Deze bedraagt:

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de aanvraag volledig is

 

 

verklaard van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit

 

 

verschuldigde leges:

90%

2.5.1.2

Indien op een later tijdstip dan in 2.5.1.1 bedoeld na het in behandeling

 

 

nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning

 

 

doch vóór het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken

 

 

bedraagt deze korting

50%

 

 

 

 

Teruggaaf

 

 

Indien een aanvraag om herziening van het bestemmingsplan als bedoeld

 

 

in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, om wijziging of uitwerking

 

 

als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening of om ontheffing

 

 

als bedoeld in artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt

 

 

ingetrokken voordat de betreffende herziening, wijziging, uitwerking of

 

 

ontheffing is verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de in de

 

 

onderdelen 2.3.5 tot en met 2.3.5.3 geheven leges verleend.

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor

 

 

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project

 

 

dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als

 

 

bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag

 

 

van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel

 

 

verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is

 

 

gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit

30%

 

verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

 

 

voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of

 

 

gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in

 

 

de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op

 

 

teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit

 

 

verschuldigde leges.

 

2.5.3.1

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3 wordt mede verstaan

 

 

een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij

 

 

rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

2.5.4

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17

 

 

wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.6

Wijzigingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.7

Overschrijving omgevingsvergunning

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

overschrijven van een verleende omgevingsvergunning

€ 37,75

 

 

 

2.7.2

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

aanpassing van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de

 

 

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 71,05

 

 

 

Hoofdstuk 2.8

Legalisatieprocedure

 

2.8.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning gepaard gaat met een

€ 253,75

 

legalisatieprocedure terzake van het handelen zonder of in afwijking van een

 

 

omgevingsvergunning worden de leges die op grond van deze verordening voor

 

 

deze verordening voor deze activiteiten in rekening worden gebracht verhoogd

 

 

met:

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.9

Sloopmelding

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding

 

 

als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening Gemeente Lelystad na 12e serie wijzigingen

gratis

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk

2.10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

 

een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 71,05

Titel 3

Dienstverlening vallen onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk

3. 1

Toezicht op horecabedrijven hoofdstuk 2, afdeling 8, Algemene plaatselijke verordening 2010 (APV)

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en

 

 

Horecawet

€ 624,50

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als

 

 

bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 50,10

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank-

 

 

en Horecawet

€ 50,10

3.1.4

Het tarief bedraagt terzake voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning horecabedrijf

 

 

ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet

€ 624,50

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een beperkte

 

 

wijziging van een exploitatievergunning (bijvoorbeeld: Wijziging van de

 

 

persoon van de beheerder)

€ 50,10

 

Het tarief bedraagt (artikel 2:28 H van de APV)

 

3.1.6

Vervallen

 

3.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

 

 

van een vrijstelling als bedoeld in de artikelen 2:28G van de APV

 

 

(ontheffing sterke drank)

€ 239,80

3.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van

 

 

een vrijstelling als bedoeld in de artikelen 2:28G van de APV

 

 

(ontheffing sterke drank)

€ 50,10

3.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

 

 

van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, 2e lid van de APV

 

 

(ontheffing sluitingsuur)

€ 167,25

 

 

 

Hoofdstuk 3.2

Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

 

een vergunning voor het organiseren, toe te laten of feitelijk leiden van een

 

 

evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV

 

 

(evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

Een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 1.561,25

3.2.1.2

Een middelgroot evenement

€ 390,30

3.2.1.3

Een klein evenement

€ 165,80

3.2.1.4

Het tarief bedraagt voor in behandeling nemen van een melding tot het

 

 

organiseren, toelaten of feitelijk leiden van een vergunningsvrij evenement

gratis

3.2.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.2.1.6

een vergunning tot het innemen van een vaste standplaats op een

 

 

weekmarkt

€ 28,35

3.2.1.7

een vergunning tot het innemen van een standplaats op een jaarmarkt

€ 28,35

3.2.1.8

Een eerste inschrijving of handhaving van de inschrijving voor een

 

 

kalenderjaar op de wachtlijst als bedoeld in artikel 4, lid 2 van de

 

 

vigerende Marktverordening Lelystad, per markt, per branche

€ 28,35

 

 

 

Hoofdstuk

3.3

Prostitutiebedrijven

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1.1

Een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als

 

 

bedoeld in artikel 3:4, van de APV

€ 2.570,50

3.3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

verlening van de vergunning als bedoeld in artikel 3:4, van de APV

€ 405,65

 

 

 

3.3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 3:4, van de APV

€ 405,65

 

 

 

Hoofdstuk 3.4

Coffeeshop

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het voorbereiden van een gedoogbeschikking ten behoeve van de

 

 

exploitatie van een coffeeshop

€ 1.934,85

3.4.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlening

 

 

van de geldigheidsduur van een gedoogbeschikking ten behoeve van de

 

 

exploitatie van een coffeeshop

€ 405,55

3.4.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van

 

 

een gedoogbeschikking ten behoeve van de exploitatie van een

 

 

coffeeshop

€ 405,55

 

 

 

Hoofdstuk 3.5

Brandbeveiligingsverordening (brandweer)

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig

 

 

gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de

 

 

Brandbeveiligingsverordening 2010

 

 

a.uitsluitend in de open lucht plus index

€ 85,70

 

b.geheel of gedeeltelijk overdekt plus index

€ 114,25

Hoofdstuk 3.6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere

 

 

beschikking

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

 

een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere

 

 

beschikking

€ 71,05

Lelystad, 14 december 2010.

Mij bekend,

de griffier van de gemeente Lelystad,