Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening
CiteertitelWachtlijstverordening Wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 12 Wet sociale werkvoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2009Onbekend

06-04-2009

De Kombinatie, 22-04-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 februari 2009, nr. 0900488

overwegende dat

 • -

  artikel 12 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) aan de gemeenteraad de bevoegdheid toekent om bij verordening regels te stellen over de volgorde waarin de ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst een dienstverband op grond van deze wet krijgen aangeboden;

 • -

  de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening heeft overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (GR Drechtwerk);

 • -

  het voor voornoemde samenwerking van belang is dat alle deelnemers van voornoemde Gemeenschappelijke Regeling een eensluidende wachtlijstverordening vaststellen voor ingezetenen van de deelnemende gemeenten;

gelet op

 • -

  artikel 12 lid 2 Wsw,

 • -

  artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk, waarin is bepaald dat de uitvoering van de Wsw door het college is overdragen aan het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam;

besluit:

vast te stellen de Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaat onder:

 • 1.

  Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

 • 2.

  Wsw-geïndiceerde: een persoon, die blijkens een indicatiebeschikking of een herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de Wsw tot de doelgroep als gedefinieerd in artikel 1 lid 1 Wsw behoort;

 • 3.

  Wachtlijst: het overzicht van Wsw-geïndiceerden die geen dienstbetrekking op grond van de Wsw hebben en beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;

 • 4.

  Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

 • 5.

  WWB: Wet werk en bijstand;

 • 6.

  UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

 • 7.

  Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden;

 • 8.

  Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden.

Artikel 2 Uitvoering

Deze verordening wordt ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden uitgevoerd door het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam.

Artikel 3 Plaatsingsvolgorde

 • 1.

  De wachtlijst kent de volgende plaatsingsvolgorde:

  • 1e.

   Wsw-geïndiceerde jongeren tot 27 jaar die een Wajong- of WWB-uitkering hebben;

  • 2e.

   Wsw-geïndiceerden die een WWB-uitkering of een uitkering van het UWV hebben en hebben deelgenomen aan een leer-werktraject ter voorbereiding op plaatsing in de sociale werkvoorziening;3e.

  • 3e.

   Overige Wsw-geïndiceerde jongeren tot 27 jaar;4e.

  • 4e.

   Wsw-geïndiceerden die in aanmerking komen voor begeleid werken en voor wie een begeleid werken - werkplek is gevonden;5e.

  • 5e.

   overige Wsw-geïndiceerden.

 • 2.

  Binnen elke van de vijf categorieën zoals genoemd in het eerste lid geldt de volgorde op basis van de datum waarop de indicatiebeschikking is genomen, waarbij degene die zich het eerst heeft aangemeld het eerst recht op plaatsing heeft.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde plaatsingsvolgorde geldt voor een periode van twee jaar.

Artikel 4 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan ten gunste van de geïndiceerde afwijken van de bepalingen van de verordening, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden.

 • 2.

  In gevallen waarin de bepalingen van deze verordening niet voorzien, beslist het Dagelijks Bestuur, met inachtneming van de individuele omstandigheden van de geïndiceerde.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie.

Artikel 6 Evaluatie

Deze verordening wordt voorafgaand aan de termijn genoemd in artikel 3, derde lid van deze verordening geëvalueerd door het Algemeen Bestuur.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Wachtlijstverordening Wsw”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 06-04-2009

De Griffier, De voorzitter

Toelichting op de Wachtlijstverordening sociale werkvoorziening

Artikel 1

lid 3

Er zijn twee voorwaarden om op de wachtlijst te staan:

 • -

  een geldige Sw-indicatie;

 • -

  beschikbaar om een Sw-dienstverband te aanvaarden.

Dit laatste is niet meer het geval als iemand al een Sw-dienstverband heeft verworven en tijdelijk niet het geval bij langdurige ziekte en detentie.

Een indicatie wordt o.a. ingetrokken als iemand passende arbeid weigert of regulier werk heeft aanvaard.

Artikel 2

De wachtlijst van onze gemeente wordt beheerd door het Regiebureau Wsw, onderdeel van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden. Het hoofd van het Regiebureau is door het

Dagelijks Bestuur gemandateerd om namens het Dagelijks Bestuur besluiten te nemen over plaatsing en beëindiging van plaatsing op de wachtlijst en intrekken van indicaties, alsmede voor het plaatsen van

geïndiceerden op een Wsw-gesubsidieerde formatieplaats. De indicaties worden verstrekt door het UWV WERKBedrijf (tot 1/1/2009 Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)).

Artikel 3

Met dit artikel wordt het fifo (first in, first out) principe (wettelijk voorgeschreven, tenzij in een

verordening een andere volgorde wordt geregeld) voorlopig aan de kant geschoven. Dit doen we voor een periode van 2 jaar (lid 3). Na 2 jaar moeten we dus opnieuw bekijken welke volgorde gewenst is.

Doen we dat niet dan wordt fifo weer de regel.

Fifo is eveneens op grond van lid 2 nog aan de orde indien er meerdere kandidaten zijn binnen de voorkeursgroepen als genoemd in lid 1, onder 1 t/m 5.

Artikel 4

Beslissingen die worden genomen op basis van lid 1 of lid 2 kunnen andere wachtende Sw-ers benadelen. Daarom moeten ze goed worden gemotiveerd.

Artikel 5

De verordening geldt weliswaar voor onbepaalde tijd, maar na 2 jaar heeft de verordening geen effect meer als gevolg van artikel 3 lid 3.

Artikel 6

De evaluatie wordt feitelijk uitgevoerd door het Regiebureau Wsw. Het Regiebureau zal hierover rapporteren aan het Algemeen Bestuur die het rapport vervolgens voorlegt aan de gemeenteraden, met een voorstel voor verlenging of aanpassing van de plaatsingsvolgorde.