Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Richtlijnen toeristische bewegwijzering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijnen toeristische bewegwijzering
CiteertitelRichtlijnen toeristiche bewegwijzering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagebijlage pictogrammen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2009Nieuwe regeling

07-07-2009

Streekbode 29 juli 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen toeristische bewegwijzering

 

 

Inleiding

De gemeente Leudal heeft toerisme en recreatie tot speerpunt verheven. Toeristen moeten hun weg door de gemeente eenvoudig kunnen vinden. Het bewegwijzeren van toeristisch recreatieve interessepunten is hierbij van groot belang.

Om verzoeken van ondernemers voor het plaatsen van een verwijzingsbord op een eenduidige manier te kunnen behandelen is het belangrijk dat er nieuwe richtlijnen geformuleerd worden.

Omdat hier in de voormalige gemeenten anders mee werd omgesprongen zijn onderstaande richtlijnen opgesteld.

1 Inventarisatie

Het beleid inzake toeristisch recreatieve bewegwijzering vóór de herindeling van het jaar 2007 is volledig geïnventariseerd alsmede het beleid dat de provincie hiervoor heeft opgesteld.

Deze inventarisatie is in schematische weergave te vinden in de bijlagen

2 Conclusies

Uniformiteit in toeristisch recreatieve bewegwijzering is belangrijk. Dit oogt professioneel, scheptduidelijkheid. Uit het verleden blijkt dat de verschillende voormalige gemeenten het handboek, opgesteld door de provincie allen gebruikten, maar de precieze invulling was subjectief.

Hieronder enkele voorbeelden en feiten betreffende deze subjectieve invulling van het provinciaal beleid:

 • *

  Toeristisch recreatieve bebording in de voormalige gemeente Haelen zijn niet aan een paal bevestigd, maar staan in een geel frame.

 • *

  Toeristisch recreatieve bebording in de voormalige gemeente Roggel en Neer is bij een aantal van meer dan twee borden in een onbewerkt metalen frame geplaatst.

 • *

  De pictogrammen, zoals aangegeven door de provincie zijn gebruikt door de voormalige gemeenten, maar ook is men gaan ‘shoppen’ bij de pictogrammen. Zo is er voor de fritures in Ittervoort en Neeritter het pictogram voor restaurant gebruikt, terwijl dit eigenlijk niet toegestaan is.

 • *

  Het Hobbyschuurtje in de kern Haler heeft op haar toeristisch recreatieve bewegwijzering het symbool voor golf staan, maar het gaat hier om boerengolf en kan dus misleidend zijn.

 • *

  Voor onderhoud en budget van de toeristisch recreatieve bebording is van alle voormalige gemeenten niets bekend. Hierover staat niets op papier.

 

Om te voorkomen dat de gemeente Leudal verandert in een bordenwoud is duidelijke regelgevingbelangrijk. Door de criteria van de provincie over te nemen kan, waar nodig een aanvraag voor plaatsing van borden gemotiveerd toegekend of afgewezen worden.

 

De toeristisch recreatieve bewegwijzering blijkt na inventarisatie goed in orde te zijn. Vrijwel alletoeristisch recreatief interessante objecten of locaties zijn aangegeven.

Hieronder enkele voorbeelden en feiten betreffende de positieve invulling:

 • *

  Binnen alle voormalige gemeenten hebben de ondernemers die graag een verwijzing in de vorm van een bord wilden deze zelf betaald.

 • *

  Bij plaatsing van de borden is in vrijwel alle gevallen rekening gehouden met de provinciale regelgeving.

 

Reparatie of vervanging van de toeristisch recreatieve bebording geschiedde aan de hand vanmeldingen van medewerkers van de buitendienst, burgers of ondernemers. De kosten hiervan werden betaald uit de post onderhoud bewegwijzering. Het reguliere onderhoud c.q. schoonmaken werd meegenomen in het budget voor het onderhoud van overige gemeentelijke bebording.

3 Voorstel

Om te komen tot uniforme toeristische bewegwijzering worden de volgende richtlijnen voorgesteld.

 

Het inwilligen of afwijzen van een aanvraag voor een verwijzingsbord geschiedt aan de hand van deprovinciale regelgeving

 • *

  Aan de hand van de pictogrammenlijst opgesteld door de provincie wordt beoordeeld of er wel of geen bord geplaatst mag worden.

 • *

  In eerste instantie was het standpunt dat als er geen pictogram van toepassing was op de activiteit hier ook geen bord voor werd geplaatst. Vanuit Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Leudal hebben we het concrete verzoek gekregen om cafetaria’s en fritures mee te nemen in deze toeristische bewegwijzering. Ambtelijk hebben we dit eerst afgewezen omdat we dit niet als directe meerwaarde zagen voor het toeristisch recreatief verkeer. Na gesprekken met deze organisatie hebben we besloten de cafetaria’s en fritures wel toe te staan. Omdat we de pictogrammenlijst van de provincie gebruiken hebben we daarbij wel aangegeven dat er geen specifiek pictogram voor bestaat zoals bijvoorbeeld een frietzakje. We bieden ze wel de mogelijkheid om te kiezen voor een alternatief pictogram uit de pictogrammenlijst van de provincie zoals dat van algemene horeca (vork en mes).

 • *

  Beoordeling geschiedt aan de hand van een evaluatie van de activiteiten. Hoewel in een eerder stadium het standpunt was dat nevenactiviteiten niet worden afgebeeld is nu door voortschrijdend inzicht gebleken dat dit niet te strikt genomen dient te worden. Daardoor is het mogelijk om borden te aangevraagd met enkele pictogrammen. Dubbele pictogrammen zijn toegestaan als beide activiteiten ook in voldoende mate vertegenwoordigd zijn.

 

Verwijzingsborden worden opgesteld aan de hand van de provinciale regelgeving.

 • *

  De borden zoals ontworpen door de provincie Limburg zijn herkenbaar en zien er duidelijk en overzichtelijk uit.

 • *

  Deze borden zijn reeds in de meeste dorpen binnen de gemeente Leudal terug te vinden.

 • *

  De provinciale regelgeving is duidelijk en eenvoudig te hanteren.

 

De borden worden gemonteerd aan een (reeds bestaande) (lantaarn)paal, conform handboek provincie

 • *

  Dit is goedkoper dan het laten vervaardigen en plaatsen van speciale frames.

 • *

  Door het hoger bevestigen van de borden is het geheel overzichtelijker en minder gevoelig voor vandalisme.

 

De aanschaf van de bebording wordt door de ondernemer betaald

 • *

  Vrijwel alle verwijzingsborden zijn particuliere initiatieven. Daarom is het logisch dat de kosten van het feitelijke bord door de ondernemer zelf wordt betaald.

 • *

  De richtprijzen die in het aanvraagformulier zijn vermeld zijn als volgt;

  Genoemde prijzen zijn exclusief btw.

  Volgende prijzen zijn richtprijzen op basis van offertes per enkel bord

  Bij 1 pictogram bord 1000*200 mm 50,00 euro

  Bij 2 pictogrammen bord 1000*350 mm 90,00 euro

  Beugels 7,50 euro

 • *

  Deze tarieven kunnen periodiek geïndexeerd worden in verband met prijsveranderingen.

 • *

  Om reeds gemaakte afspraken niet te ondermijnen is het verstandig om reeds geplaatste borden die voldoen aan de afmetingen en kleurschema’s niet te verwijderen.

 

Plaatsing, vervanging en onderhoud komen voor de rekening van de gemeente Leudal.

 • *

  Het plaatsen van de toeristische bebording geschiedt door de gemeente.

 • *

  De kosten voor het plaatsen van de toeristische bewegwijzeringborden komen voor de rekening van de gemeente Leudal, als het slechts om een paar borden gaat. Kosten hiervoor worden nu nog niet in rekening gebracht; na invoering tijdregistratiesysteem zullen deze kosten worden geboekt op de post onderhoud bewegwijzering. (In sommige gevallen kan het nodig zijn om een extra flespaal te plaatsen als er geen bestaande bevestigingsmogelijkheden zijn);

 • *

  Reparatie of vervanging van de toeristisch recreatieve bebording geschiedt aan de hand van meldingen van medewerkers van de buitendienst, burgers of ondernemers.

 • *

  Onderhoud van deze borden (zal vooral bestaan uit het tweejaarlijks reinigen) kan meegenomen worden in het onderhoud van de borden van de sport- en overige voorzieningen.

 • *

  De kosten voor vervanging of reparatie van borden kunnen worden gedekt door de post onderhoud bewegwijzering.

Bijlage Pictogrammen  

bijlage pictogrammen