Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Beveland

Verordening Gemeentepenning Noord-Beveland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Beveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentepenning Noord-Beveland
CiteertitelVerordening gemeentepenning Noord-Beveland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2011Nieuwe regeling

23-06-2011

Noord-Bevelands Advertentie en Informatieblad, 2011, 40

20110623/11

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentepenning Noord-Beveland

 

 

Artikel 1 Instellen gemeentepenning

Op grond van deze verordening wordt de gemeentepenning van de gemeente Noord-Beveland ingesteld.

Artikel 2 De gemeentepenning

 • 1

  De gemeentepenning wordt geslagen in brons. Op de voorzijde van de gemeentepenning staat het wapen van de gemeente Noord-Beveland, met de woorden ”gemeente Noord-Beveland”. Op de achterkant staat een op de ontvanger toepasselijke inscriptie.

 • 2

  Bij de uitreiking van de gemeentepenning krijgt de ontvanger tevens een oorkonde, waarop de motieven op grond waarvan de gemeentepenning is uitgereikt, zijn opgenomen.

Artikel 3 Toekenning en criteria gemeentepenning

 • 1

  De gemeentepenning wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan burgers die zich in de gemeente Noord-Beveland of jegens haar inwoners meer dan gewoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt. Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd:

  · langdurig grote verdiensten voor de Noord-Bevelandse gemeenschap; (een periode van tenminste 20-25 jaar)

  · zeer bijzondere verdiensten voor de Noord-Bevelandse gemeenschap gedurende kortere tijd op meerder terreinen;

  · een zeer bijzondere prestatie hebben verricht waardoor Noord-Beveland op de kaart is gezet.

   

 • 2

  Het college kan in voorkomend geval gemotiveerd van de vastgestelde criteria afwijken.

 • 3

  De afwijzing van een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding kan geen reden zijn voor het automatisch toekennen van de gemeentepenning.

Artikel 4 Aanvraag gemeentepenning

De gemeentepenning kan worden aangevraagd door middel van een daartoe bestemd aanmeldingsformulier voor een gemeentepenning.

Artikel 5 Uitreiking gemeentepenning

De uitreiking van de gemeentepenning en de daarbij behorende oorkonde vindt plaats door de burgemeester na consultatie van het presidium.

Artikel 6 Register

De toekenning van de gemeentepenning wordt vastgelegd in een daartoe bestemd register.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag dat zij is bekend gemaakt.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentepenning Noord-Beveland.