Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Reglement Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones Gemeente Woerden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones Gemeente Woerden
CiteertitelReglement Draagvlak BIZ
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Reglement Draagvlakmeting BIZ 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Experimentenwet BI-zones

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-201621-06-2016intrekking

06-06-2016

Woerdense Courant, 20-06-2016

81025/2016
22-09-201121-06-2016nieuwe regeling

13-09-2011

Woerdense Courant 21 september 2011

2011/606

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones Gemeente Woerden

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op het bepaalde in de Experimentenwet BI-zones en  de verordeningen BI-zones;

besluit;

het volgende reglement vast te stellen "Reglement Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones Gemeente Woerden"

Artikel 1 Organisatie draagvlakmeting

1. het college draagt de organisatie van de draagvlakmeting voor een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op aan de afdeling Ruimte.

2. het tellen van de stemmen vindt plaats in aanwezigheid van een medewerker van de afdeling Informatievoorziening (belastingen) van de Gemeente Woerden.

Artikel 2 Bijdrageplichtige

1. iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige wordt na de vaststelling van de verordening in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding uit te spreken.

2. als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die op grond van de verordening daadwerkelijk een bijdrage verschuldigd zijn.

Artikel 3 Procedure draagvlakmeting

1. voor de peiling van het draagvlak wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten.

2. de lijsten met corresponderende namen en adressen zijn vertrouwelijk en blijven alleen bij de Gemeente Woerden bekend.

3. het stembiljet vermeldt de dag en tijd waarop het biljet door de Gemeente Woerden uiterlijk moet zijn ontvangen.

4. de stembiljetten worden, met een toelichting op de verordening en de strekking van de uitvoeringsovereenkomst per post verstuurd dan wel persoonlijk in handen gesteld van (een vertegenwoordiger van) de bijdrageplichtige. Daarbij wordt voor ontvangst getekend.

5. ten behoeve van het uitbrengen van de stem dient het stembiljet in een gesloten envelop gezonden te worden naar de afdeling Ruimte van de Gemeente Woerden

6. als het stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige met opgave van redenen tot 4 dagen voor de sluiting van de stemmingstermijn de gemeente verzoeken om een nieuw stembiljet. Na beoordeling van de aanvraag wordt het nieuw uitgereikte stembiljet gemarkeerd en geldt het als het enig geldig uitgereikte stembiljet.

7. op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 4 Ongeldig stembiljet

1. ongeldig is het stembiljet:

a. waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;

b. waarbij de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft aangegeven;

c. dat blanco is ontvangen;

d. dat anderszins foutief is ingevuld;

e. dat te laat is ontvangen.

2. alleen met het originele door de gemeente aan de bijdrageplichtige gestuurde stemformulier kan een stem worden uitgebracht.

3. per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

Artikel 5 Uitslag draagvlakmeting

1. van voldoende steun is ingevolge artikel 5 van de Experimentenwet BI-zones sprake indien blijkt dat:

a. ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerking heeft uitgesproken;

b. ten minste tweederde deel daarvan zich voor inwerking heeft uitgesproken, en

c. de som van de WOZ-waarden, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Wet Waardering onroerende zaken in gebruik bij bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken voor inwerkingtreding hoger is dan de som van de WOZ waarden in gebruik bij bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding.

2. in afwijking van het eerste lid blijkt reeds van voldoende steun indien voldaan wordt aan de criteria, bedoeld in dat lid, onder a en b, indien de verordening voorziet in heffing van een voor iedere bijdrageplichtige gelijk bedrag als bedoeld in artikel 2, vierde lid van de experimentenwet BI-zones.

Artikel 6 Bekendmaking uitslag

de uitslag van de draagvlakmeting wordt bekend gemaakt door publicatie op de Infopagina van de Woerdense Courant.

Artikel 7 Niet voorziene gevallen

de afdelingsmanager van de afdeling Ruimte beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

1. dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking op de Infopagina van de Woerdense Courant.

2. Dit reglement wordt aangehaald als: "Reglement Draagvlak BIZ".

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden op 13 september 2011,

burgemeester en wethouders van Woerden,

de secretaris,               de loco-burgemeester,

W. Wieringa                   M .J.  Schreurs