Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen
CiteertitelRegels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen Drechterland 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

volkshuisvesting en woningbouw

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening begraafplaatsen Drechterland 2010, artikel 10

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2010nieuwe regeling

14-09-2010

de Middenstander, 22-09-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland

 

gelet op artikel 10, tweede lid van de Beheersverordening begraafplaatsen Drechterland 2010;

 

besluiten vast te stellen de navolgende:

 

Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

a.   graf: een zandgraf of keldergraf;

b.   grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

c.   asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

d.   urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

e.   particulier graf: een graf  waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1.  het doen begraven en begraven houden van lijken;

2.  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

3.  het doen verstrooien van as;

f.    algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

g.   particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1.  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

2.  het doen verstrooien van as;

h.   particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

i.    particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  De algemene graven worden onderverdeeld in:

  a.  graven waarin gelegenheid wordt gegeven om lijken te begraven voor de tijd van twintig jaren;

 • 2.

  De particuliere graven worden onderverdeeld in:

  a.  graven uitgegeven voor de tijd van tien jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken dan wel het plaatsen van twee asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van twee overledenen;

  b.  graven uitgegeven voor de tijd van twintig jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken dan wel het plaatsen van twee asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van twee overledenen.

Artikel 3 De bezorging van as

 • 1.

  De particuliere urnengraven worden onderverdeeld in:

  a.  urnengraven uitgegeven voor de tijd van tien jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen;

  b.  urnengraven uitgegeven voor de tijd van twintig jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen;

 • 2.

  De particuliere urnennissen worden onderverdeeld in:

  a.  urnennissen uitgegeven voor de tijd van tien jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met of zondere urnen;

  b.  urnennissen uitgegeven voor de tijd van twintig jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen.

Artikel 4 Gedenkplaatsen

De particuliere gedenkplaatsen worden onderverdeeld in:

a.   gedenkplaatsen uitgegeven voor de tijd van tien jaren;

b.   gedenkplaatsen uitgegeven voor de tijd van twintig jaren.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na publicatie in de Middenstander, waarin zij zijn bekendgemaakt;

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen Drechterland 2010.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Drechterland op 14 september 2010.

 

 

De secretaris,

 

 

De voorzitter,