Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels uitvoeringsvoorschriften voor de nummering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels uitvoeringsvoorschriften voor de nummering
CiteertitelBeleidsregels uitvoeringsvoorschriften voor de nummering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en nummering, artikel 3 en artikel 7 eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-200807-11-2018Nieuwe regeling

16-08-2005

KernPUNTEN, 2008-04-22

2005-08-10, nummer 931

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels uitvoeringsvoorschriften voor de nummering

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van J. Meulenbeld d.d. 10 augustus 2005, nummer 931;

 

overwegende dat voor de uitvoering van het benoemen van woonplaatsen, straatnamen en huisnummers;

 

gelet op artikel 3 en 7, eerste lid van de verordening naamgeving en nummering;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de "Beleidsregels uitvoeringsvoorschriften voor de nummering"

Artikel 1 Wijze van toekenning van nummers

 • 1.

  De wijze van toekenning van de nummers gebeurt overeenkomstig systeem A uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

 • 2.
  • Nummering vindt plaats vanuit de volgende centrale punten:

  a.

  Dalfsen

  NH-Kerk

  b.

  Nieuwleusen

  voormalig gemeentehuis Nieuwleusen

  c.

  Lemelerveld

  voormalige Ellenbroeksbrug

  d.

  Hoonhorst

  RK-Kerk

  e.

  Oudleusen

  NH-Kerk

  Vanuit de centrale punten wordt rechts even en links oneven genummerd.

 • 3.

  Mocht het gestelde in lid 2 niet overeenstemmen met de plaatselijke situatie, dan wordt de toekenning van nummers gebaseerd op logische nummering. Bij logische nummering gaat het om oplopende, opeenvolgende nummers.

 • 4.

  Voor het gebruik van letters zijn de volgende voorschriften gesteld:

  • a.

   Gebruik van alleen hoofdletters

  • b.

   De letters I, J,O, Q, X en Y worden niet gebruikt

   

   

Artikel 2 Criteria voor toekennen nummers

De in het Gegevenswoordenboek opgenomen in de beheerorganisatie centraal adres Dalfsen genoemde objecten dienen genummerd te worden.

 

Artikel 3 Vernaming en vernummering

 • 1.

  Bij vernaming en vernummering wordt rekening gehouden met de belangen van de bewoners en bedrijven. Belanghebbenden worden een half jaar voor vernaming en/of vernummering geïnformeerd.

 • 2.

  Bij vernaming en vernummering wordt geen vergoeding voor te maken kosten verleend aan belanghebbenden.

 • 3.

  Indien de wijziging bewoners betreft en de voorbereidingsperiode is korter dan een half jaar worden op verzoek van de bewoners 20 adreswijzigingskaarten en 2 stickervellen ter beschikking gesteld.

Artikel 4 Plaatsing van de nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht goed zichtbaar vanaf de openbare weg.

Artikel 5 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, dient van duurzaam materiaal te zijn.

Artikel 6 Voeren oude en nieuwe nummers

Bij het gedurende een jaar naast elkaar gebruiken van de oude naam of het oude nummer naast de nieuwe naam of het nieuwe nummer wordt de oude naam met een streep en het oude nummer met een kruis doorgehaald (facultatief).

Artikel 7 Naamdragers

De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 1992.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in zijn vergadering van 16 augustus 2005.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de voorzitter, de secretaris-directeur,

L.V. Elfers drs. H. Zwart

Toelichting Uitvoeringsvoorschriften  

Artikel 1

Lid 1. Ook voor nieuwe wijken of buurten verdient het aanbeveling om een systeem van nummering te kiezen dat zo veel mogelijk aansluit bij het systeem dat van oudsher in de gemeente gangbaar is. In de Nederlandse norm 1773 (uitgave: Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, herziene uitgave, 1983), hoofdstuk 3, zijn de in gemeente gangbare systemen van nummering nader gedefinieerd:

Systeem A: de hoofdregel van dit systeem houdt in dat de nummers oplopen, gerekend vanuit het centrum van de kern.

Voor elk systeem bevat de norm detailregels voor situaties waarin de hoofdregels niet onverkort toepasbaar zijn, alsmede nadere regels over etagewoningen en dergelijke. Tevens zijn toelichtende tekeningen opgenomen.

 

Artikel 2

In dit artikel wordt de relatie gelegd met het Gegevenswoordenboek opgenomen in de beheerorganisatie centraal adres Dalfsen. Hierdoor is geregeld welke objecten genummerd worden.

 

Artikel 3

Bij wijziging van een huisnummer wordt rekening gehouden met de belangen van bewoners en bedrijven. Ook wordt er een eventuele vergoeding geregeld.

 

Artikel 4

Met het oog op de zichtbaarheid vanaf de openbare weg bevat de Nederlandse norm NEN 1773, hoofdstuk 4, maatvoorschriften voor de plaats van de nummerdragers, gerekend vanaf het maaiveld en de bijbehorende voordeur. Tevens worden regels gegeven voor de verzamel- en verwijsbordjes die nodig zijn bij de ligging van meer dan één woning (of bedrijf) in hetzelfde gebouw, respectievelijk bij de ligging binnen een complex of op grote afstand van de weg.

 

Artikel 5

Dit artikel regelt het materiaal. Het is niet de bedoeling om regels te stellen welk materiaal gebruikt mag worden.

 

Artikel 6

Met het met een streep doorhalen van de oude naam en met een kruis doorhalen van het oude nummer wordt voor eenieder die zoekt op de oude naam of het oude nummer duidelijk dat er een wijziging in de naam of nummer is opgetreden (facultatief).

 

Artikel 7

Dit artikel regelt de functionele eisen voor naamborden en naamverwijsborden.

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 Wijze van toekenning van nummers

Artikel 2 Criteria voor toekennen nummers

Artikel 3 Vernaming en vernummering

Artikel 4 Plaatsing van de nummerdragers

Artikel 5 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Artikel 6 Voeren oude en nieuwe nummers

Artikel 7 Naamdragers