Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Algemene Plaatselijke Verordening, Uitvoeringsbesluiten behorende bij de

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Plaatselijke Verordening, Uitvoeringsbesluiten behorende bij de
CiteertitelAlgemene Plaatselijke Verordening, Uitvoeringsbesluiten behorende bij de
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening 1:3
 2. Algemene plaatselijke verordening 2:18
 3. Algemene plaatselijke verordening 2:33a
 4. Algemene plaatselijke verordening 2:42
 5. Algemene plaatselijke verordening 2:48
 6. Algemene plaatselijke verordening 2:58
 7. Algemene plaatselijke verordening 4:3
 8. Algemene plaatselijke verordening 5:3
 9. Algemene plaatselijke verordening 5:6
 10. Algemene plaatselijke verordening 5:8
 11. Algemene plaatselijke verordening 5:25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200925-07-2013nieuwe regeling

24-03-2009

Steenbergse Courant, 27-03-2009

9b

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Plaatselijke Verordening, Uitvoeringsbesluiten behorende bij de

 

 

UITVOERINGSBESLUITEN BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE STEENBERGEN

Indienen aanvraag, APV-artikel 1:3, lid 2

Verlenging van de termijn van aanvraag van een vergunning of ontheffing

Ingeval een vergunningaanvraag als bedoeld in artikel 2:25 (evenementenvergunning) en artikel 5:23 (snuffelmarktvergunning) van de Algemene plaatselijke verordening wordt ingediend minder dan twaalf weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning nodig heeft, wordt deze niet behandeld.

In uitzonderingsgevallen kan door of namens de burgemeester (de functionaris aan wie de bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 en artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening is verleend) worden besloten om een aanvraag als bovenbedoeld die niet tijdig is ingediend, alsnog in behandeling te nemen.

Bevoegdheid tot vaststellen: burgemeester

Datum vaststelling: 16 juni 2009

Datum bekendmaking: 26 juni 2009

Datum inwerkingtreding: 26 juni 2009

Rookverbod in bossen en natuurterreinen. APV- artikel 2:18, lid 1

Aanwijzing periode rookverbod in bossen en natuurterreinen

In de periode van 1 april tot 1 november is het verboden te roken in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden binnen een afstand van 30 meter daarvan.

Bevoegdheid tot vaststellen: college

Datum vaststelling: 21 april 2009

Datum bekendmaking: 24 april 2009

Datum inwerkingtreding: 24 april 2009

Gebruik duurzaam kunststof glas- en vaatwerk (burgemeester) APV-artikel 2:33a

 

Verboden drankgebruik (college). APV-artikel 2:48

Aanwijzing gebieden waar geen glas- en vaatwerk mag worden gebruikt

 • 1.

  Op alle openbare plaatsen in de bebouwde kommen van de gemeente Steenbergen is het te allen tijde verboden om alcoholhoudende drank te gebruiken op straat of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank alsmede al dan niet leeg glaswerk, bij zich te hebben. Dit verbod geldt conform het bepaalde in 2e en 3e lid van artikel 2:48 APV niet voor een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet en voor glaswerk dat zodanig is ingepakt dat dit niet voor dagelijks gebruik kan worden aangewend.

 • 2.

  Het gebruik van onbreekbaar duurzaam kunststof (polycarbonaat) glaswerk tijdens de volgende evenementen is verplicht, zowel op de terreinen en openbare plaatsen waar deze evenementen worden gehouden als in de horecabedrijven (inclusief op de daarbij behorende terrassen) gelegen aan die terreinen en wegen:

  • a.

   Steenbergen: tijdens de Jaarmarkt, tijdens het Beachvolleybaltoernooi op de Markt, tijdens het Basketbaltoernooi op de Markt, tijdens de kermis op de Markt en de Westdam en tijdens Koninginnedag;

  • b.

   Dinteloord: tijdens de MUZA-feesten (in de feesttent behoeft geen gebruik gemaakt te worden van onbreekbaar duurzaam kunststof (polycarbonaat) glaswerk, maar is het gebruik van ander kunststof (wegwerp) glaswerk toegestaan); en tijdens overige nader door de burgemeester aan te wijzen en als zodanig bekend te maken, grootschalige publiektrekkende evenementen.

 • 3.

  Tijdens de carnavalsperiode, te beginnen op de vrijdag voorafgaande aan de officiële carnavalsperiode om 10.00 uur en eindigende op aswoensdag om 04.00 uur, is het gebruik van onbreekbaar duurzaam kunststof (polycarbonaat) glaswerk in de gehele gemeente verplicht in alle horecabedrijven tijdens aldaar te houden carnavalsactiviteiten. In afwijking daarvan geldt dat ten aanzien van carnavalsactiviteiten in speciaal daartoe te plaatsen tenten, het is toegestaan geen gebruik te maken van onbreekbaar duurzaam kunststof (polycarbonaat) glaswerk, maar van andersoortig niet duurzaam kunststof glas- en vaatwerk.

 • 4.

  De regeling onder 3. is van kracht in De Heen in het weekend (van vrijdag tot en met zondag) voorafgaand aan de officiële carnavalsperiode.

Bevoegdheid tot vaststellen: 1. college; 2. burgemeester en college; 3./4. burgemeester

Datum vaststelling: 25 augustus 2009

Datum bekendmaking: 18 september 2009

Datum inwerkingtreding: 1 oktober 2009

Plakken en kladden APV-artikel 2:42, lid 4

Aanwijzing aanplakborden voor meningsuitingen en bekendmakingen

De telkenmale ten behoeve van de verkiezingen van gemeentewege tijdelijk te plaatsen borden zijn als zodanig aangewezen.

Bevoegdheid tot vaststellen: college

Datum vaststelling: 21 april 2009

Datum bekendmaking: 24 april 2009

Datum inwerkingtreding: 24 april 2009

Loslopende honden. APV-artikel 2:58, lid 6

Aanwijzing plaatsen waar honden mogen verblijven zonder te zijn aangelijnd

Naast openbare plaatsen buiten de bebouwde kom is het een eigenaar van een hond ook toegestaan om zich met die hond te bevinden op de volgende, binnen de bebouwde kom gelegen plaatsen, zonder dat deze is aangelijnd:

 • a.

  In Steenbergen:

  • - een veld aan de Wisselkom;

  • - een veld aan de J.L. Brooijmansdreef;

  • - een veld aan het Floraplein;

  • - een zone met wandelpaden gelegen langs de watergang tussen Solmsbolwerk tot aan het fietspad aan Buiten de Veste (totale lengte 620 meter).

 • b.

  In Dinteloord:

  • - een veld aan de Omloop.

De onder a. en b. genoemde plaatsen zijn weergegeven op de bij het aanwijzingsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.

Het hondenuitlaatterrein aan de Van Gaverenlaan te Steenbergen is opgeheven.

Het aanwijzingsbesluit is genomen, vooruitlopend op de door de raad op 25 juni 2009 conform voorstel van burgemeester en wethouders vast te stellen aanpassing van artikel 2:58 van de Algemene plaatselijke verordening.

Bevoegdheid tot vaststellen: college

Datum vaststelling: 12 mei 2009

Datum bekendmaking:17 juli 2009

Datum inwerkingtreding: 25 juli 2009

Kennisgeving incidentele festiviteiten APV-artikel 4:3, lid 3

Vaststelling voorgeschreven kennisgevingsformulier

Het formulier voor het doen van een kennisgeving voor het houden van een incidentele waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4:5 van deze verordening niet van toepassing zijn, is vastgesteld.

Bevoegdheid tot vaststellen: college

Datum vaststelling: 21 april 2009

Datum bekendmaking: 24 april 2009

Datum inwerkingtreding: 24 april 2009

Te koop aanbieden van voertuigen APV-artikel 5:3  

Aanwijzing van wegen waar het verboden is voertuigen te koop aan te bieden

De volgende wegen zijn aangewezen als gebieden waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen:

 • a)

  de wegen in de bebouwde kommen van de gemeente Steenbergen;

 • b)

  alle carpoolplaatsen (parkeerterreinen die qua ligging en ontsluiting geschikt zijn voor het in- en uitstappen in het kader van het deelgebruik van een auto, en die als zodanig herkenbaar zijn) en

 • c)

  direct naar een bebouwde kom leidende of uit een bebouwde kom komende wegen.

Bevoegdheid tot vaststellen: college

Datum vaststelling: 11 december 2012

Datum bekendmaking: 19 december 2012

Datum inwerkingtreding: 20 december 2012

Kampeermiddelen e.a. APV-artikel 5:6, lid 1 onder a

Aanwijzing wegen voor het maximaal 3 dagen plaatsen van recreatievoertuigen

De openbare wegen in alle bebouwde kommen van de gemeente Steenbergen zijn aangewezen als wegen waar het langer dan op drie achtereenvolgende dagen plaatsen of hebben van een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt niet is toegestaan.

Een langer gebruik van de openbare weg voor stalling van dergelijke voertuigen, is buitensporig met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte en voorts schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bevoegdheid tot vaststellen: college

Datum vaststelling: 21 april 2009

Datum bekendmaking: 24 april 2009

Datum inwerkingtreding: 24 april 2009

Parkeren van grote voertuigen APV-artikel 5:8, lid 1

Aanwijzing wegen waar het parkeren van grote voertuigen niet is toegestaan

Alle wegen in de bebouwde kommen van de gemeente Steenbergen zijn aangewezen als wegen waar het verboden is om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren.

Het parkeren van voertuigen die in één of beide richtingen groter zijn, is schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Het parkeren van deze voertuigen is wel toegestaan op de bedrijventerreinen Reinierpolder I en II in Steenbergen en op het parkeerterrein voor vrachtauto’s aan de Van Heemskerckstraat en op het bedrijventerrein Molenkreek in Dinteloord.

Bevoegdheid tot vaststellen: college

Datum vaststelling: 21 april 2009

Datum bekendmaking: 24 april 2009

Datum inwerkingtreding: 24 april 2009

Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen APV-artikel 5:25, lid 1

Aanwijzing wateren waar het met een vaartuig ligplaats innemen niet is toegestaan

Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op de volgende gedeelten van openbaar water:

 • 1.

  de havenkom en het havenkanaal in Dinteloord, behoudens voor degenen die kunnen aantonen d.m.v. een overeenkomst het recht te hebben om een roeiboot in het havenkanaal af te meren en zij die met een pleziervaartuig gedurende maximaal 24 uur aan-/afmeren in de havenkom;

 • 2.

  de Rietkreek te Nieuw-Vossemeer, voor zover het betreft het gedeelte van het openbaar water, dat in beheer en onderhoud is bij de gemeente in de nabijheid van de Burgemeester Catshoeklaan;

 • 3.

  de haven en het havenkanaal te Steenbergen, behoudens voor een tweetal ligplaatsen voor woonschepen, zoals aangeduid op de plankaart van het bestemmingsplan ‘Stadsreconstructie Vesting Noord’ en zoals vermeld op het ligplaatsenoverzicht behorend bij de woonschepenverordening 1997, behoudens de in de haven aanwezige ligplaatsen voor de pleziervaart en voor degenen die kunnen aantonen van de gemeente of een andere (semi-)overheidsinstantie een vergunning te hebben gekregen om een (roei-)boot te mogen afmeren in het havenkanaal.

Bevoegdheid tot vaststellen: college

Datum vaststelling: 21 april 2009

Datum bekendmaking: 24 april 2009

Datum inwerkingtreding: 24 april 2009