Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leiden

Wegsleepverordening Leiden 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leiden
Officiële naam regelingWegsleepverordening Leiden 2004
CiteertitelWegsleepverordening 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
 2. Wegenverkeerswet 1994.
 3. Besluit wegslepen van voertuigen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-200624-10-2013nieuwe regeling

20-12-2005

Stadsblad, 30-12-2005.

RV 05.0147

Tekst van de regeling

De Raad der gemeente Leiden;

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nr. 04.0107 van 2004);

B E S L U I T:

vast te stellen de hierna volgende Wegsleepverordening Leiden:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het College: het College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Leiden aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van bergingsbedrijf Van den Ameele, Rhijngeesterstraatweg 26 te Oegstgeest.

 • 2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college in overleg met het sleepbedrijf vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  a. basistarief/voorrijkosten € 81.08

  b. overbrengen€ 97,23

 • 2. De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  a. per eerste verstreken periode van 24 uren of een gedeelte daarvan € 49,90

  b. voor elke volgende verstreken periode van 24 uren of een gedeelte daarvan € 22,50

  c. voor afgifte tussen 18.00 en 22.00 uur en voor afgifte op zaterdag en zondag € 25,00

  Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 8 dagen na datum bekendmaking. Alsdan vervalt de Interim wegsleepverordening, vastgesteld op 10 juli 2002.

Artikel 7Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Leiden 2004.