Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Regeling Contributie sportscholen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Contributie sportscholen 2011
CiteertitelRegeling Contributie sportscholen 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2011juridisch-technische en redactionele wijzigingen

09-08-2011

Diemer Nieuws 29-9-2011

11-32-02

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Contributie sportscholen 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen;

 

overwegende dat met de commissie voor georganiseerd overleg overeenstemming is bereikt als bedoeld in artikel 12:2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4a:3 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de navolgende Regeling Contributie sportscholen 2011”

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.de medewerker:

de ambtenaar die op grond van een aanstelling ingevolge de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaamheden verricht voor de gemeente.

 • b.

  een vakbond:

  een organisatie die blijkens haar statuten als zodanig is opgericht.

 • c.

  sportschool:

een instituut waar men met behulp van speciaal daartoe ontworpen apparatuur zijn lichamelijke conditie verbetert, geëxploiteerd op commerciële basis en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst en waarmee de gemeente Diemen een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.

Artikel 2
 • 1.

  het is de medewerker toegestaan éénmaal per kalenderjaar het hem toekomend bruto salaris te verlagen voor de uitruil van de contributie voor een sportschool als bedoeld in artikel 4a:3 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling.

 • 2.

  de medewerker dient daartoe uiterlijk op de 15de november van enig kalenderjaar bij de salarisadministratie een schriftelijk verzoek in, waarbij deze gebruik maakt van het door ons vastgestelde formulier "aanvraag verlaging bruto salaris voor "contributie sportschool".

 • 3.

  dit verzoek dient vergezeld te gaan van een door een sportschool afgegeven verklaring over het lidmaatschap van en de betaling van de contributie door de medewerker in het desbetreffende kalenderjaar.

 • 4.

  het formulier " aanvraag verlaging bruto jaarsalaris voor contributie sportschool" is als bijlage aan deze regeling gehecht.

 • 5.

  de uitruil van de contributie voor een sportschool kan plaatsvinden over alle maanden waarin de medewerker in het betreffende kalenderjaar lid is geweest van een sportschool.

Artikel 3
 • 1.

  de uitvoering van deze regeling vindt plaats in de maand december van enig kalenderjaar.

 • 2.

  de medewerker die gedurende enig kalenderjaar in dienst treedt van de gemeente, kan de uitruil van de contributie voor een sportschool over alle maanden in dat kalenderjaar laten plaatsvinden tot maximaal de hoogte van de door hem betaalde contributies.

 • 3.

  de medewerker die gedurende enig kalenderjaar de dienst van de gemeente verlaat, kan de uitruil van de contributie voor een sportschool over de tot het moment van ontslag reeds verlopen maanden laten plaatsvinden.

Artikel 5 Vangnetbepaling

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, dan wel onduidelijkheid of onenigheid bestaat over de toepassing daarvan, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als de “Regeling Contributie sportscholen 2011”

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2011.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de “Regeling contributie sportscholen gemeente Diemen 2008 en volgende jaren” ingetrokken.

   

Diemen, 9 augustus 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris De burgemeester,

Formulier "aanvraag verlaging bruto jaarsalaris voor contributie sportscholen".

 

Ondergetekende,

Naam werknemer :

Burgerservicenummer werknemer :

 

 • a.

  geeft aan lid te zijn van een sportschool en daaraan contributie te hebben betaald, zoals in bijgaande brief c.q. verklaring door de betreffende sportschool wordt aangegeven.

   

 • b.

  geeft door invulling, ondertekening en inlevering van dit formulier aan dat hij gebruik wil maken van de in artikel 4a:3 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) opgenomen mogelijkheid tot verlaging van het hem toekomend bruto jaarsalaris voor de uitruil daarvan met de contributie voor een sportschool.

   

 • c.

  verklaart zich bewust te zijn van het feit dat aan de uitruil als bedoeld in artikel 4a:3 van de CAR gevolgen kunnen zijn verbonden voor onder meer:

  • -

   de pensioenopbouw,

  • -

   recht op sociale zekerheidsuitkeringen,

  • -

   inkomensgerelateerde subsidies,

omdat een lager bruto jaarsalaris tot een lagere berekeningsgrondslag kan leiden.

 

De medewerker heeft dit formulier ondertekend en tegelijkertijd met de brief c.q. verklaring van de sportschool over de hoogte van de contributie voor 15 november van het betreffende kalenderjaar ingeleverd bij het team Personeel en Organisatie.

 

Datum:

……………………………….

Handtekening medewerker