Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Verordening op de monumentencommissie Montferland 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de monumentencommissie Montferland 2005
CiteertitelVerordening op de monumentencommissie Montferland 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Monumentenwet 1988, art. 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-200524-01-2013Nieuwe regeling

27-01-2005

Montferland Journaal, 08-02-2005

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de monumentencommissie Montferland 2005

De raad van de gemeente Montferland,

gezien het voorstel van het college van d.d. 4 januari 2005, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet

en artikel 15 van de Monumentenwet 1988 vast te stellen de volgende:

Verordening op de monumentencommissie Montferland 2005

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  monument:1. zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor dewetenschap of cultuurhistorische waarde;2. terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak als bedoeldonder 1;

 • b.

  archeologisch monument:monument, bedoeld in onderdeel a, onder 2;

 • c.

  gemeentelijk monument:onroerend monument, dat overeenkomstig de bepalingen van de Monumentenverordening Montferland 2005 als zodanig is aangewezen;

 • d.

  gemeentelijke monumentenlijst:de lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig de Monumentenverordening Montferland 2005 als gemeentelijk monument aangewezen zaken / terreinen;

 • e.

  beschermd rijksmonument:onroerend monument, dat is ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers;

 • f.

  college:het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland.

 • g.

  monumentenverordening;monumentenverordening Montferland 2005;

 • h.

  subsidieverordening;subsidieverordening monumenten Montferland 2005;

 • i.

  verordening stimuleringslening;verordening stimuleringslening onderhoud en restauratie monumenten Montferland 2005;

 • j.

  commissie;monumentencommissie.

 • k.

  bouwhistorisch onderzoek:in schriftelijke rapportage vastgelegd onderzoek naar de bouwgeschiedenis en de bouwhistorische kwaliteit van een monument.

Artikel 2 Taak commissie

De commissie heeft tot taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over:

 • 1.

  de aanwijzing van beschermde rijksmonumenten als bedoeld in artikel 3 van de Monumentenwet 1988;

 • 2.

  vergunningsaanvragen van beschermde rijksmonumenten als bedoeld in de artikelen 11 e.v. van de Monumentenwet 1988;

 • 3.

  de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet 1988;

 • 4.

  het samenstellen en bijhouden van de gemeentelijke monumentenlijst;

 • 5.

  het toekennen van financiële bijdrage van gemeentewege in restauraties en onderhoud aan monumenten zoals bedoeld in de subsidieverordening en de verordeningstimuleringslening;

 • 6.

  de bevordering van het herstel van monumenten;

 • 7.

  de uitvoering van de monumentenverordening;

 • 8.

  alle overige aangelegenheden die van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg in de gemeente Montferland.

Artikel 3 Reikwijdte advies

Bij het uitbrengen van haar adviezen laat de commissie zich uitsluitend leiden door overwegingen van geschiedkundig, architectonisch, archeologisch, cultuur-, kunst-, bouw- en sociaal-historisch en/of historisch- geografisch belang.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1

  De commissie is samengesteld uit tenminste vijf leden en maximaal zeven leden inclusief de voorzitter. De leden en de voorzitter worden door het college benoemd, bestaande uit

  tenminste:

   - één lid op voordracht door de Heemkundekring Bergh;

   - één lid op voordracht door de Oudheidkundige Vereniging Didam;

   - één kunst-, bouw- en/of architectuurhistoricus;

   - één lid op voordracht door de Bond Heemschut, vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland;

   - één onafhankelijke voorzitter.

 • 2

  De leden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn onmiddellijk hernoembaar voor nog één zittingsperiode. De zittingsperiode van de leden van de commissie is gelijk aan de zittingsperiode van de gemeenteraad.

 • 3

  Een lid kan te allen tijde zijn ontslag nemen en dient dit schriftelijk in bij het college.

 • 4

  Burgemeester en wethouders kunnen te allen tijde een lid ontslaan.

 • 5

  Een lid dat aftreedt of zijn of haar ontslag neemt, blijft lid totdat zijn of haar opvolger de benoeming heeft aanvaard.

 • 6

  Bij afwezigheid van de voorzitter kan een ander lid van de commissie, daartoe door de commissie aangewezen als zodanig optreden.

Artikel 5 Werkwijze

 • 1

  De commissie komt bijeen:

  • a.

   Na schriftelijke oproep van de voorzitter en/of secretaris;

  • b.

   Op verzoek van tenminste twee van haar leden;

  • c.

   Op verzoek van het college.

  De voorzitter en/of secretaris belegt vervolgens binnen vier weken na ontvangst van het verzoek de vergadering.

 • 2

  Geen vergadering wordt gehouden zo niet ten minste drie leden aanwezig zijn.

 • 3

  Indien minder dan drie leden aanwezig zijn, blijven de punten van de agenda staan voor de eerstvolgende vergadering. In deze vergadering mogen ten aanzien van deze agendapunten beslissingen worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4

  Het ontbreken van vergaderquorum heeft geen invloed op de termijnen in de monumentenverordening genoemd.

 • 5

  In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel worden afgeweken, waarvan mededeling wordt gedaan in het uit te brengen advies.

 • 6

  De commissie is bevoegd zich bij hun beslissingen door andere personen / instanties te laten adviseren.

 • 7

  De vergaderingen van de commissie zijn in beginsel openbaar. Op voorstel van één der leden kan de commissie besluiten de vergadering achter gesloten deuren voort te zetten.

Artikel 6 Advisering

 • 1

  Beslissingen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

 • 2

  Staande de vergadering van de monumentencommissie wordt het advies geformuleerd.

 • 3

  In het geval geen eenstemmig advies wordt uitgebracht, wordt het gevoelen van de minderheid in het advies vermeld.

 • 4

  Geen lid mag tegenwoordig zijn bij de beraadslaging en bij de vaststelling van een advies over zaken, waarbij hij/zij als belanghebbende is betrokken.

 • 5

  Alle adviezen zijn met redenen omkleed.

Artikel 7 De voorzitter

De voorzitter is belast met:

- het leiden van de vergadering;

- het handhaven van de orde van de vergadering;

- het doen naleven van deze verordening;

- hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

Artikel 8 Secretariaat

 • 1

  Het college wijst een ambtenaar aan als secretaris van de commissie en een ambtenaar als technisch adviseur. Beiden hebben in de commissie een adviserende stem.

 • 2

  De secretaris van de commissie heeft verder tot taak:

  - Het in overleg met de voorzitter samenstellen van de agenda voor de vergadering;

  - Het maken van een kort verslag van het tijdens de vergadering behandelde;

  - Het ondersteunen van de commissie bij het formuleren van de adviezen;

  - Het college in kennis stellen van de adviezen van de commissie;

  - De monumentencommissie in kennis stellen van de besluiten van burgemeester en wethouders aangaande de uitgebrachte adviezen.

Artikel 9 Horen derden

De monumentencommissie is bevoegd derden te horen, met dien verstande dat de monumentencommissie machtiging van  burgemeester en wethouders behoeft indien aan het horen van derden kosten voor de gemeente zijn verbonden. Het verzoek tot machtiging wordt gedaan onder toevoeging van een kostenoverzicht.

Artikel 10 Ondertekening

Alle stukken welke van de commissie uitgaan, worden getekend door de voorzitter en/of secretaris.

Artikel 11 Overige bepaling

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslissen burgemeester en wethouders, de monumentencommissie gehoord hebbend.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag volgende op die waarin de bekendmaking ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet heeft plaatsgevonden.

 • 2

  De Verordening op de Monumentencommissie van de gemeente Bergh, vastgesteld bij besluit van de raad van 29 april 1999, vervalt op de datum waarop de verordening op de monumentencommissie Montferland 2005 in werking is getreden.

 • 3

  De Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Didam, vastgesteld bij besluit van de raad van 17 maart 1994, vervalt op de datum waarop de verordening op de monumentencommissie Montferland 2005 in werking is getreden.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening op de monumentencommissie Montferland 2005'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 januari 2005.

De griffier, W. Vrieze

De voorzitter, P.J.J.M. Peters