Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de uitvoering Afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gouda 2011)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de uitvoering Afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gouda 2011)
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gouda 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 Gemeentewet
 2. Afvalstoffenverordening Gouda 2011
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2023artikel 4, 6

02-10-2023

gmb-2023-439559

7326
01-01-202017-10-2023artikel 4, 6, bijlage 1, 2, 3, 4

05-11-2019

gmb-2019-279731

3389
22-12-201701-01-2020artikel 2, 3, 4, 5, 8, bijlage 1, 2, 3, 4

24-10-2017

Gemeenteblad 2017, 227812

1347
06-10-201101-01-2020nieuwe regeling

10-05-2011

De Goudse Post, 5 oktober 2011

679684

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de uitvoering Afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gouda 2011)

Burgemeester en Wethouders van Gouda

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet, artikel 2, tweede lid, artikel 3, tweede lid, artikel 4, tweede lid, artikel 5, vijfde lid, artikel 9, derde lid, artikel 10, derde, vierde en vijfde lid, artikel 11, eerste lid, artikel 12, artikel 13, artikel 15 eerste lid en artikel 22 tweede en derde lid van de Afvalstoffenverordening Gouda 2011;

 

besluiten:

 

Vast te stellen het volgende

 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gouda 2011

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

verordening: Afvalstoffenverordening Gouda 2011;

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties
 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Cyclus NV gevestigd te Moordrecht.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid , van de verordening worden aangewezen Sympany voor de inzameling van textiel.

 • 3.

  Als inzamelaar voor herbruikbaar goederen uit huishoudelijk afval worden aangewezen kringloopbedrijven en –instellingen zoals vermeld op bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • b.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;

 • c.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • d.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • e.

  PMD: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen, metalen verpakkingen van bijvoorbeeld frisdrank, vis, vlees, alsmede drankpakken voor zuivel, frisdranken, pastasauzen en andere levensmiddelen;

 • f.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • g.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • h.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • i.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • j.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • k.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • l.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • m.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen-
 • 1.

  De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden huis aan huis of met brengvoorzieningen in de wijk, de buurt of nabij winkelcentra ingezameld:

  • a.

   groente--, fruit en tuinafval (GFT);

  • b.

   oud papier en karton;

  • c.

   glas;

  • d.

   plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD);

  • e.

   textiel;

  • f.

   restafval;

  • g.

   grof restafval;

  • h.

   grof tuinafval.

 • 2.

  Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

  • a.

   restafval moet worden aangeboden in

   • -

    de verstrekte grijze minicontainers voorzien van een chip,

   • -

    de gele afvalzakken voorzien van de opdruk zoals aangegeven in bijlage 2 bij dit Uitvoeringsbesluit of

   • -

    de ondergrondse afvalcontainers waarvoor een toegangspas is verstrekt.

    In bijlage 3 bij dit Uitvoeringsbesluit is per woning aangewezen

    welk inzamelmiddel voor restafval gebruikt moet worden;

  • b.

   GFT moet worden aangeboden in groene minicontainers, grijze minicontainers met een groen deksel of in bovengrondse verzamelcontainers waarvoor een pas of een sleutel is verstrekt;

  • c.

   oud papier en karton moet worden aangeboden in blauwe minicontainers, grijze minicontainers met een blauw deksel of in boven- of ondergrondse verzamelcontainers voor oud papier en karton;

  • d.

   glas moet worden aangeboden in één van de boven- of ondergrondse verzamelcontainers voor glas;;

  • e.

   PMD moet worden aangeboden in de speciaal daarvoor bestemde afvalzakken, een oranje minicontainer, dan wel een grijze minicontainer met een oranje deksel of één van de bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainers waarvoor een pas is verstrekt;

  • f.

   textiel moet worden aangeboden in één van de door de inzamelaar van textiel geplaatste bovengrondse verzamelcontainers.

Artikel 5. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij Cyclus NV;

  • b.

   de inzameldienst en de gemeente Gouda zijn bevoegd om het inzamelmiddel te voorzien van een sticker of een ander kenteken waarmee kan worden bepaald: de afvalstroom en het volume waarvoor het inzamelmiddel is bestemd alsmede een postcode, een straatnaam of een huisnummer van het perceel waar het inzamelmiddel in gebruik is gegeven;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot Cyclus NV te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente Gouda verstrekt inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente Gouda verstrekt inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente Gouda en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   [vervallen]

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op de aanbiedplekken op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd. Bij inzameling met zijladers moeten de containers twee aan twee, met een ruimte van 35 centimeter tussen de sets containers, worden aangeboden;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   afval mag niet in de minicontainer worden aangestampt;

  • e.

   naast de minicontainer geplaatste afvalstoffen worden niet ingezameld;

  • f.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • g.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  • h.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het afvalbrengstation;

  • i.

   het afvalbrengstation van de gemeente Goudawordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen zoals vermeld in bijlage 1 bij dit uitvoeringsbesluit geschieden kunnen worden achter gelaten;

  • j.

   per huishouden mag maximaal één keer per dag 2 kubieke meter huishoudelijke afvalstoffen worden achtergelaten bij het afvalbrengstation

  • k.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op het afvalbrengstation kunnen legitimeren;

  • l.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten aan huis vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • m.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • n.

   grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1 m3;

  • o.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,25 meter en niet zwaarder dan 30 kilogram.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

   

 • 4.

  Asbest mag alleen worden aangeboden bij het afvalbrengstation onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   uitsluitend asbesthoudende platen waarin asbestvezels hechtgebonden zijn tot een maximum van 35 m²,

  • b.

   asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking tot een maximum van 35 m² en

  • c.

   uitsluitend in deugdelijke verpakking die voldoet aan de eisen en normen voor het verpakken van asbesthoudende materialen.

    

 • 5.

  [vervallen]

Artikel 6. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden
 • 1.

  Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   de dagen voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk afval en de openingstijden van het afvalbrengstation zijn opgenomen in de afvalkalender. De afvalkalender is te raadplegen via www.gouda.nl;

  • b.

   inzamelmiddelen moeten worden aangeboden tussen 20.00 uur op de dag voor de vastgestelde inzameldag en 7.30 uur op de vastgestelde inzameldag. Tussen 1 juni en 30 september moeten inzamelmiddelen worden aangeboden tussen 20.00 uur op de dag voor de vastgestelde inzameldag en 6.30 op de vastgestelde inzameldag;

  • c.

   in de binnenstad (het gebied dat wordt omsloten door de Turfsingel, de Kattensingelgracht, de Bleekersingelgracht, de Fluwelensingelgracht en de Hollandsche IJssel) moeten inzamelmiddelen worden aangeboden tussen 22.00 uur op de dag voor de vastgestelde inzameldag en 7.30 uur op de vastgestelde inzameldag. Tussen 1 juni en 30 september moeten inzamelmiddelen worden aangeboden tussen 20.00 uur op de dag voor de vastgestelde inzameldag en 6.30 op de vastgestelde inzameldag;

  • d.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

  • e.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

  • f.

   in verband met geluidhinder mogen glas- en papier bakken en wijkcontainers voor textiel alleen tussen 7.00 en 21.00 uur worden gebruikt.

Artikel 7. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente Gouda voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in een lokaal huis-aan-huisblad en/of op de gemeentelijke website.

 

Artikel 8. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst
 • 1.

  Bedrijfsafval dat qua hoeveelheid en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, mag gelijktijdig met huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling worden aangeboden.

 • 2.

  Bedrijven die hiervan gebruik maken moeten dit vooraf melden.

 • 3.

  Het is verboden meer dan 480 liter per week van de in het eerste lid bedoelde bedrijfsafvalstoffen, inclusief papier en glas, ter inzameling aan te bieden.

 • 4.

  De inzameling van bedrijfsafval als bedoeld in het eerste lid kan ook plaatsvinden bij basisscholen.

Artikel 9. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  het bedrijfsafval mag alleen worden ingezameld tussen 7.00 en 20.00 uur;

 • b.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • c.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na die waarop ze is bekend gemaakt.

 

Artikel 11. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gouda 2011.

Gouda, 10 mei 2011

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1: Lijst van bedrijven en instellingen als bedoeld in artikel 2, derde lid, die herbruikbare goederen en materialen uit huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval mogen inzamelen:

 • 1.

  Stichting Noppes

 • 2.

  Stichting Kringloop Gouda

 • 3.

  Stichting De Bizon

 • 4.

  Stichting Emmaus

Bijlage 2: De Goudse afvalzak voor het aanbieden van restafval op straat als bedoeld in artikel 4, tweede lid onder a

Bijlage 3: Aangewezen inzamelmiddelen restafval per woning

Bijlage 3.Aangewezen inzamelmiddelen restafval per woning

Bijlage 4: Lijst van huishoudelijke afvalstoffen die kunnen worden aangeboden op het afvalbrengstation

 • a.

  groente-, fruit en tuinafval;

 • b.

  klein chemisch afval;

 • c.

  glas;

 • d.

  oud papier en karton;

 • e.

  textiel;

 • f.

  elektrische en elektronische apparaten

 • g.

  bouw- en sloopafval mits met een maximum van 2m³ per dag, zoveel mogelijk gescheiden naar de in deze bijlage genoemde fracties;

 • h.

  verduurzaamd hout;

 • i.

  grof tuinafval niet zijnde grond of tuinaarde;

 • j.

  asbest en asbesthoudend afval;

 • k.

  grof huishoudelijk afval;

 • l.

  banden met uitzondering van banden van tractoren, vrachtwagens en andere bedrijfsvoertuigen;

 • m.

  metalen;

 • n.

  bielzen;

 • o.

  puin;

 • p.

  onbehandeld hout;

 • q.

  geperst (plaat)hout;

 • r.

  brandblussers tot 2 kilogram

 • s.

  gasflessen

 • t.

  accu’s

 • u.

  vlakglas

 • v.

  overig huishoudelijk afval