Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Regeling Bedrijfshulpverlening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Bedrijfshulpverlening 2011
CiteertitelRegeling Bedrijfshulpverlening 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2011juridisch-technische en redactionele wijzigingen

09-08-2011

Diemer Nieuws 29-9-2011

11-32-02

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Bedrijfshulpverlening 2011

Burgemeester en wethouders vande gemeente Diemen;

 

overwegende dat met de commissie voor georganiseerd overleg overeenstemming is bereikt als bedoeld in artikel 12:2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

 

gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de navolgende “Regeling Bedrijfshulpverlening 2011”

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Voor deze regeling wordt onder bedrijfshulpverlener (m/v) verstaan:

  • -

   de bedrijfshulpverlener (BHV-er);

  • -

   de coördinator bedrijfshulpverlening (CBHV-er);

   van wie de taken zijn omschreven in het Bedrijfshulpverleningsplan.

 • 2.

  In het Bedrijfshulpverleningsplan moet voor hoofd bedrijfshulp-

  verlening worden gelezen coördinator bedrijfshulpverlening.

Artikel 2 Wijze van aanwijzing

1.De ambtenaar kan verplicht worden aangewezen als bedrijfshulpverlener op grond van zijn functie.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de functies vast in welke de ambtenaar wordt aangewezen als bedrijfshulpverlener.

2.De ambtenaar kan zich op vrijwillige basis aanmelden als bedrijfshulpverlener.

Artikel 3 Aanstelling

De bedrijfshulpverlener:

 • 1.

  wordt aangesteld door het college van burgemeester en wethouders op voorstel van een daartoe in te stellen werkgroep BHV en na overleg met de direct leidinggevende(n) of op grond van aangewezen functie;

 • 2.

  dient in het bezit te zijn van een geldig diploma bedrijfshulpverlener dan wel gelijkwaardig certificaat van een erkend opleidingsinstituut.

 • 3.

  verstrekt zo spoedig mogelijk kopieën van het in het tweede lid genoemde diploma en/of certificaat aan het team Personeel en Organisatie en aan de coördinator bedrijfshulpverlening, voor zover het erkend opleidingsinstituut dit niet al reeds heeft gedaan.

Artikel 4 Intrekking

Behoudens voor de op grond van functie aangewezen bedrijfshulpverlener vindt intrekking van de aanstelling plaats:

 • a.

  op schriftelijk verzoek van de bedrijfshulpverlener;

 • b.

  indien de bedrijfshulpverlener niet meer in het bezit is van een geldig BHV-diploma, als bedoeld in artikel 3, tweede lid;

 • c.

  indien het college van burgemeester en wethouders – na advies van de coördinator bedrijfshulpverlening - de bedrijfshulpverlener niet meer in staat acht op goede adequate wijze zijn taak uit te voeren;

 • d.

  als de bedrijfshulpverlener in zijn ambtelijke functie wordt geschorst of ontslagen.

Artikel 5 Vergoeding

1.De bedrijfshulpverlener heeft aanspraak op overwerkvergoeding, conform

artikel 3:2:1, vijfde lid onder a van de Uitwerkingsovereenkomst;

2. a. De bedrijfshulpverlener ontvangt na het behalen van het BHV-diploma, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, een gratificatie van € 124,50 bruto en vervolgens jaarlijks dat bedrag, indien blijkt dat hij dat diploma geldig heeft gehouden.

 • b.

  De bedrijfshulpverlener ontvangt bovendien een gratificatie van € 124,50 bruto, indien hij zich gedurende een jaar verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de BHV, onder meer blijkend uit het regelmatig en in voldoende mate deelnemen aan de oefeningen.

 • c.

  De bedrijfshulpverlener wordt eveneens een gratificatie van € 124,50 bruto verleend,

  indien hij in het desbetreffende jaar activiteiten op meer dan één onderdeel heeft ontplooid of op een onderdeel én een diploma heeft behaald én een herhalingscursus heeft gevolgd.

 • d.

  De bruto gratificatie wordt aangepast overeenkomstig de algemene salarisontwikkeling van gemeenteambtenaren.

  • 3.

   Het totaalbedrag der gratificaties, bedoeld in het tweede lid a, b en c, is per kalenderjaar niet meer dan € 373,50 bruto.

  • 4.

   De bedrijfshulpverlener, die gedurende 10 jaar als zodanig actief is geweest wordt

   een gratificatie verleend van € 187,-- bruto en vervolgens wordt bij 15, 20 dan wel 25 jaar een gratificatie van € 249,-- bruto verleend.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 • 1.

  De schade die de bedrijfshulpverlener ondervindt als gevolg van BHV-activiteiten komt voor rekening van de gemeente, indien de bedrijfshulpverlener zich aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften heeft gehouden en de schade niet is te wijten aan zijn grove schuld of roekeloosheid.

 • 2.

  De gemeente sluit een verzekering af ter dekking van de in het vorige lid geleden schade.

 • 3.

  Indien de bedrijfshulpverlener in het kader van BHV-activiteiten ondeskundig of onrechtmatig handelt, is de schade dientengevolge jegens derden voor rekening van de gemeente conform de algemene regels omtrent aansprakelijkheid.

Artikel 7 Vangnetbepaling

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, dan wel onduidelijkheid of onenigheid bestaat over de toepassing daarvan, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als de “Regeling Bedrijfshulpverlening 2011”

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2011.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling Bedrijfshulpverlening 2004 ingetrokken.

   

Diemen, 9 augustus 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

Bijlage Regeling Bedrijfshulpverlening

Aangewezen functies als bedoeld in artikel 2 van de regeling Bedrijfshulpverlening:

de functies van:

 • ·

  Coördinator team Gebouwen en facilitaire zaken

 • ·

  Medewerker Facilitaire zaken

 • ·

  Medewerker Klantencontactcentrum (kcc)

 • ·

  Medewerker Bestuursondersteuning

 • ·

  Bedrijfsleider team Sportbedrijf

 • ·

  Chef Zwemzaal

 • ·

  Zweminstructeur

 • ·

  Accommodatiebeheerder Sportbedrijf

 • ·

  Opzichter team wijkbeheer

 • ·

  Medewerker beheer magazijnen/wagenpark/rioolgemalen

 • ·

  Beleidsmedewerker Openbare ruimte en afvalstoffen