Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Reiskostenregeling 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReiskostenregeling 2011
CiteertitelReiskostenregeling 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet 1929

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201101-01-2012juridisch-technische en redactionele wijzigingen

09-08-2011

Diemer Nieuws 29-9-2011

11-32-02

Tekst van de regeling

Intitulé

Reiskostenregeling 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen;

overwegende dat met de commissie voor georganiseerd overleg overeenstemming is bereikt als bedoeld in artikel 12:2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

gelet op de Ambtenarenwet 1929;

BESLUITEN:

vast te stellende navolgende “Reiskostenregeling 2011”

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1.Medewerker:

de ambtenaar die op grond van een aanstelling of een arbeidsovereenkomst ingevolge de CAR/UWO, in algemene dienst, werkzaamheden verricht voor de gemeente Diemen,

2.Reiskostenvergoeding:

tegemoetkoming in de kosten van:

 • a.

  het dagelijks reizen tussen de woning van de medewerker en de vaste werkplek;

 • b.

  dienstreizen in het belang van de dienst;

 • c.

  studie in het kader van hoofdstuk 17 van de UWO en overige cursussen, congres- sen, seminars en dergelijke.

  • 3.

   CAR/UWO:

de Collectievearbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst.

4.Reisdagen: dagen, waarop de medewerker reist tussen de woning en vaste werkplek, alsmede waarop in het belang van de dienst wordt gereisd tijdens de uitoefening van de functie.

Artikel 2 Vergoeding

 • 1.

  Ongeacht de wijze van vervoer wordt een vergoeding verstrekt conform de fiscale regelgeving.

 • 2.

  Indien de medewerker met het openbaar vervoer reist en de kosten van het vervoer hoger zijn dan de vergoeding zoals aangegeven in het vorige lid, dan vindt vergoeding plaats op basis van de werkelijke kosten van het tram, bus- en/of treinabonnement. Voor deze vergoeding dient de medewerker de bewijzen in te leveren bij de werkgever.

 • 3.

  Vergoeding wordt alleen verstrekt op reisdagen.

 • 4.

  De medewerker die deelneemt aan de regeling “Fietsenplan 2011” kangeen aanspraak maken op een vergoeding als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a van deze regeling, gedurende de termijn zoals bedoeld in artikel 2, derde lid van de regeling Fietsenplan 2011. Indien de medewerker na het verstrijken van deze termijn gebruik wenst te maken van de reiskostenregeling, dan dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken.

5. De betaling van de reiskostenvergoeding geschiedt maandelijks achteraf op basis van declaratie.

Artikel 3

Burgemeester en wethouders van Diemen wijzen jaarlijks een aantal medewerkers aan, die op grond van hun functie, dagelijks dan wel vrijwel dagelijks substantieel gebruik maken van eigen voertuig ten behoeve van de dienst. Deze aangewezen medewerkers komen in aanmerking voor een vergoeding van € 0,31 per kilometer, belast conform de fiscale regelgeving.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders van Diemen passen de bedragen van deze regeling aan overeenkomstig de wijzigingen ingevolge de desbetreffende fiscale regelgeving.

Artikel 5
 • 1.

  Conform de fiscale regelgeving wordt op dagen dat de medewerker niet de overeengekomen arbeid verricht, geen reiskostenvergoeding verstrekt.

 • 2.

  In geval van vakantie wordt de vergoeding van een jaarabonnement normaal maandelijks vergoed.

 • 3.

  In geval van ziekte wordt de vergoeding van een jaarabonnement na één maand arbeidsongeschiktheid gestaakt.

Artikel 6 Vangnetbepaling

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, dan wel waarin onduidelijkheid of onenigheid bestaat over de toepassing daarvan, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als de “Reiskostenregeling 2011”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2011.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Gewijzigde Reiskosten- regeling 2004 ingetrokken.

Diemen, 9 augustus 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

Toelichting:

Artikel 2:

 • 1.

  www.routenet.nl is het aangewezen rekeninstrument voor het vaststellen van het aantal kilometers woon-werkverkeer als bedoeld in de Reiskostenregeling 2011, waarbij de optie “optimaal” voor de berekening gebruikt zal worden;

 • 2.

  Het aantal per werkdag voor vergoeding in aanmerking komende kilometers wordt door het college vastgesteld;

 • 3.

  Hierbij gelden de normaal geldende afrondingsregels.