Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Regeling Fietsenplan 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Fietsenplan 2011
CiteertitelRegeling Fietsenplan 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 4a, 15:1:17 en 18:1:6 CAR-UWO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201101-01-2013Juridisch-technische en redactionele wijzigingen

09-08-2011

Diemer Nieuws 29-9-2011

11-32-02

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Fietsenplan 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen;

overwegende dat met de commissie voor georganiseerd overleg overeenstemming is bereikt als bedoeld in artikel 12:2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

gelet op het bepaalde in de artikelen 4a, 15:1:17 en 18:1:6 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, de Uitwerkingsovereenkomst en het bepaalde in het Handboek Loonbelasting en premies werknemersverzekeringen;

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende regeling “Fietsenplan 2011”.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1.medewerker:

de ambtenaar die op grond van een aanstelling of een arbeidsovereenkomst ingevolge de CAR/UWO, werkzaamheden verricht voor de gemeente;

 • 2.

  plaats van tewerkstelling:

  de plaats waar de medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;

 • 3.

  CAR/UWO

  de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst.

Artikel 2
 • 1.

  Burgemeester en wethouders verstrekken op verzoek van de medewerker één keer per drie jaar een bijdrage, tot maximaal het bedrag dat daarvoor in fiscale regelgeving is toegestaan, voor de aanschaf van een fiets, met inachtneming van het volgende;

  • ·

   de medewerker verklaart schriftelijk dat deze fiets gebruikt wordt in meer dan de helft van het aantal gevallen dat hij pleegt te reizen van zijn woning naar de plaats van tewerkstelling;

 • 2.

  In geval van gebruikmaking van de mogelijkheid, zoals bedoeld in het eerste lid, kan de medewerker bovendien aanspraak laten gelden op de gratis verstrekking van een fietsverzekering en Nationale fietsenbonnen tot maximaal het bedrag dat daarvoor in fiscale regelgeving is toegestaan;

 • 3.

  De termijn van 3 jaar, zoals bedoeld in het eerst lid van dit artikel, begint op de dag van levering van de fiets aan de medewerker.

Artikel 3

Indien de medewerker gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verkrijgen van een bijdrage, zoals bedoeld in artikel 2 van deze regeling, dan kan géén aanspraak meer worden gemaakt op een tegemoetkoming in de kosten zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid onder a van de Reiskostenregeling 2011.

Artikel 4 Vangnetbepaling

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, dan wel waarin onduidelijkheid of onenigheid bestaat over de toepassing daarvan, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Citeertitel en Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Fietsenplan 2011”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2011.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt het Fietsenplan gemeente Diemen 2004 ingetrokken.

Diemen, 9 augustus 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,