Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Gevelrenovatiefonds Deelgebied 1 'Historisch Centrum'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGevelrenovatiefonds Deelgebied 1 'Historisch Centrum'
CiteertitelGevelrenovatiefonds Deelgebied 1 'Historisch Centrum'
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2005Nieuwe regeling

30-08-2005

Montferland Journaal, 27-09-2005

geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Montferland, gezien het voorstel van het college van d.d. 28 juni 2005 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet , besluit vast te stellen de volgende: Gevelrenovatiefonds Deelgebied 1 ”Historisch Centrum‘

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  de eigenaar de eigenaar, waaronder mede wordt begrepen: -degene, die het recht van erfpacht heeft; -de houder van een recht van opstal; -de gerechtigde tot een appartementsrecht; -de toekomstige eigenaar, erfpachter, houder van een recht van opstal of gerechtigde tot een appartementsrecht.

 • 2.

  de kosten van voorzieningen de geraamde kosten, zoals deze door de gemeente bij de toekenning van subsidie zijn goedgekeurd.

 • 3.

  gevelherstel (bouwkundig) herstel van de buitengevels en de zich in de buitengevels bevindende deuren, ramen en kozijnen.

 • 4.

  subsidiabele kosten kosten die in aanmerking komen voor subsidie

 • 5.

  bijdrage/subsidie bijdrage/subsidie, die in één keer of in termijnen beschikbaar wordt gesteld

 • 6.

  Masterplan ‘s-Heerenberg Het stedenbouwkundig beeldkwaliteitplan dat de toekomstvisie weergeeft voor het centrum van ‘s-Heerenberg en de directe omgeving;

 • 7.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

 • 8.

  monumentencommissie: de door het college ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de verordeningen op het gebied van monumenten en het monumentenbeleid;

   

Artikel 2 Subsidieverdeling

 • 1

  De gemeenteraad stelt een bedrag beschikbaar ten behoeve van gevelherstel voor panden en objecten gelegen in deelgebied 1 (historisch centrum) van het Masterplan ‘s-Heerenberg

 • 2

  Indien de in de gemeentebegroting daartoe bestemde middelen dat toelaten kan het college met inachtneming van deze regeling subsidie toekennen ten behoeve van gevelherstel voor panden en objecten gelegen in deelgebied 1 (historisch centrum) van het Masterplan ‘s-Heerenberg.

 • 3

  Indien de in lid 1 bedoelde gelden zijn uitgeput kan het college de aanvraag om subsidie afwijzen.

 • 4

  Deze verordening is van kracht tot 24 maanden na vaststelling door de gemeenteraad.

 • 5

  Aanvragen om subsidie op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Daarbij wordt voorrang gegeven aan panden die op de A-lijst zijn opgenomen (zie bijlage).

 • 6

  Het college kan bepalen dat aanvragen om subsidie vóór een door hen vast te stellen datum worden ingediend.

   

Artikel 3 Het subsidie

Het college kan aan een eigenaar, waarvan zijn/haar pand of object gelegen is binnen het deelgebied 1 ”historisch centrum‘ van het Masterplan ‘s-Heerenberg, een bijdrage toekennen ter tegemoetkoming in de kosten van het treffen van voorzieningen tot een historisch verantwoord gevelherstel zodanig dat deze voldoet aan de uitgangspunten van het Masterplan ‘s-Heerenberg;

 

Artikel 4 Subsidiemogelijkheden

Aan de eigenaar kan subsidie worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten van:

 • a.

  De aanneemsom; voor wat betreft de algemene bouwplaatskosten, de algemene bedrijfskosten en de winst en risico tot maximaal 17% van de aanneemsom;

 • b.

  Het honorarium van de architect;

 • c.

  De leges voor de bouwvergunning en voor enige andere vergunning die nodig is voor het gevelherstel;

 • d.

  Herstel, vervanging buitenkozijnen, ramen, deuren en aansluitende (etalage) binnenwanden;

 • e.

  Aanbrengen van veiligheidsglas œ ter voorkoming van rolluiken, rolhekken of schuifhekken œ maximaal ⁄ 70,--per vierkante meter onder de voorwaarde dat uitgegaan wordt van een glastype dat voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheidsglas en deze voorziening gelijktijdig wordt uitgevoerd met de onder dit artikel bedoelde voorzieningen;

 • f.

  Het noodzakelijke glas-en schilderwerk.

   

Artikel 5 Subsidiebedrag/-percentage gevelherstel

Het subsidie in de kosten van gevelherstel bedraagt éénmalig (75%) van het door het college subsidiabel geachte kosten (zie artikel 4) tot een bedrag van maximaal (⁄ 15.000,--) per pand.

 

Artikel 6 Voorwaarde

De bijdrage voor gevelherstel kan worden toegekend indien het pand/object na het treffen van de voorzieningen een goede bijdrage levert aan het gewenste middeleeuws karakter zoals aangegeven in het Masterplan ‘s-Heerenberg.

 

Artikel 7 Subsidieaanvraag

 • 1

  De aanvraag om gevelherstel dient vóór de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk bij het college te worden ingediend. De uitvoering van de werkzaamheden mag niet eerder beginnen dan nadat het college de subsidiebeschikking -en voor zover voor de werkzaamheden een bouw-en/of monumentenvergunning is vereist -is afgegeven.

 • 2

  Bij de aanvraag dienen ter goedkeuring te worden overlegd:

  -Een gespecificeerde offerte c.q. gespecificeerde offertes ten behoeve van het gevelherstel;

  -Tekeningen, aangevende zowel de bestaande als de nieuw te maken toestand van het pand, op schaal 1:100, met een duidelijke tekening van de situatie; geveltekeningen (schaal 1:20), tekeningen van details (1:1);

  -Foto‘s van de bestaande situatie;

  -Kleurenvoorstel en -Naam en adres van de architect, (onder)aannemer(s).

 • 3

  Het college kan bepalen dat naast de in lid 2 bedoelde bescheiden andere bescheiden dienen te worden overlegd.

 • 4

  Aanvragen ten aanzien waarvan niet wordt voldaan aan de eisen gesteld in of krachtens de voorgaande leden worden niet ontvankelijk verklaard, tenzij ter zake ontheffing is verleend.

   

Artikel 8 Beslissing subsidieaanvraag

 • 1

  Het college, gehoord de monumentencommissie, delen binnen acht weken na datum van ontvangst van de aanvraag de beslissing op de aanvraag schriftelijk mee aan de aanvrager. Deze termijn kan ten hoogste met vier weken worden verlengd.

 • 2

  Indien de beslissing een weigering tot het verlenen van subsidie inhoudt, worden de redenen daarvan vermeld.

   

Artikel 9 Uitvoering gevelherstel

 • 1

  De uitvoering van het gevelherstel dient te zijn voltooid binnen 24 maanden na dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening.

 • 2

  Zonder toestemming van het college mag niet worden afgeweken van de ingediende herstelwerkzaamheden.

 • 3

  Degene aan wie het subsidie is toegekend dient een door het college aangewezen onafhankelijke deskundige of deskundige instantie desgewenst de gelegenheid te geven de wijze waarop de werkzaamheden worden of zijn uitgevoerd te controleren.

   

Artikel 10 Intrekken subsidieverlening

 • 1.

  De beschikking tot verlening of vaststelling van subsidie in de kosten van gevelherstel kan door het college geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken indien:

  • a.

   blijkt dat niet is voldaan aan de voorwaarden bij of krachtens deze verordening;

  • b.

   een subsidie op grond van deze verordening is toegekend of vastgesteld op grond van gegevens en gebleken is, dat deze zodanig onjuist waren, dat waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing zou zijn genomen;

  • c.

   niet binnen 24 maanden na dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening de uitvoering van de werkzaamheden is afgerond;

  • d.

   de subsidieaanvrager meldt dat de werkzaamheden geen doorgang zullen vinden.

    

Artikel 11 Subsidietoekenning

Uitbetaling van het subsidie geschiedt:

 • 1

  Nadat het uitgevoerde gevelherstel is goedgekeurd door de gemeente of een door de gemeente aangewezen onafhankelijke deskundige instantie;

 • 2

  Nadat de op het uitgevoerde gevelherstel betrekking hebbende rekeningen en betaalbewijzen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden;

 • 3

  Door overmaking op een rekening bij een in Nederland gevestigde bankinstelling ten gunste van degene aan wie het subsidie is toegekend.

 • 4

  Wanneer besloten wordt de uitbetaling van het subsidie te weigeren, worden de redenen daarvan vermeld.

   

Artikel 12 Overige bepalingen

Het college kan in bijzondere gevallen:

 • 1

  Ontheffing verlenen van de bepalingen en voorschriften van de verordening;

 • 2

  Bijzondere voorschriften stellen.

   

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag volgende op die waarin de bekendmaking ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Gevelrenovatiefonds Deelgebied 1 Historisch Centrum-Masterplan ”s-Heerenberg'. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 augustus 2005.

 

De griffier, W.Vrieze,

De voorzitter, P.J.J.M. Peters

 

Lijst van panden die in aanmerking komen voor gevelrenovatiesubsidie:

 

-B. Molenstraat 11-13 (gevelindeling geeft een ”doods‘ aanblik);

-B. Molenstraat 9 (luifel en gevelindeling begane grond);

-B. Molenstraat 8 (belettering);

-B. Molenstraat 7 (luifels/reclame);

-B. Molenstraat 5 (= gemeentelijk monument. Hier past de luifel en gevelreclame niet bij het pand);

-B. Molenstraat 6 (gevelreclame en gevelindeling);

-B. Molenstraat 4 (gevelreclame, luifels en gevelindeling);

-B. Muntwal 31-31a (zijkant pand geeft een ongewenste bedrijfsuitstraling);

-B. Molenstraat 12-14 (achterzijde gat gevelwand met muur aanzetten);

-A. Marktstraat 13 (de onlangs gewijzigde gevel geeft een goed voorbeeld van gevelherstel naar de historische situatie).;

-A. Marktstraat 27-29 (met name pui van nummer 29);

-A. Marktstraat 31 (gevelindeling/reclame);

-A. Oudste Poortstraat 1 (gevelindeling en uitmonstering reclame);

-A. Oudste Poortstraat 8 (gevelindeling);

-A. Oudste Poortstraat 11 (gevelindeling);

-A. Oudste Poortstraat 3 (gat opvullen);

-A. Oudste Poortstraat 4/ Het Kattenburg 1 (gevelindeling, pleisterwerk te hoog doorlopend);

-A. Oudste Poortstraat 20 (gevelindeling);

-B. Stadswal 17-19 (achterzijde winkels œ gevelaanzicht)

-B. Kellenstraat 16 (gevelindeling)

-B. Kellenstraat 21 (winkelpand - gevelindeling)

-B. Kellenstraat 38-44 (andere raamindeling);

-B. Kellenstraat 36 (gevelindeling);

-B. Kellenstraat 37 (gevelindeling).