Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leerdam

Gebiedsvisie en geurverordening extensieve veehouderij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeerdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsvisie en geurverordening extensieve veehouderij
CiteertitelGeurverordening gemeente Leerdam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet geurhinder en veehouderij, art. 6 
 2. Gebiedsvisie en geurverordening extensieve veehouderij
 3. Gebiedsvisie Geur en intensieve veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-201001-01-2021nieuwe regeling

16-06-2010

Het Kontakt, 14-07-2010

Raad/10-00253

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsvisie en geurverordening extensieve veehouderij

De raad van de gemeente Leerdam;

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2010 met het kenmerk RAAD/10-00253

Gelet op:

besluit:

vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

Geurverordening gemeente Leerdam

Artikel 1: begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder.

1.1 veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

1.2 Wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

1.3 Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid;

1.4 Geurgevoelig object: object zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

1.5 Odour units (ouE/m3;P98): Geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volumeeenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 "Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie". In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de - met een verspreidingsmodel - berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

Artikel 2: aanwijzing gebieden

2.1 Het gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1 is het gebied zoals aangegeven op kaart 4a en 4b in bijlage 8 van de ‘Gebiedsvisie geur en intensieve veehouderij’ met kenmerk 74000714 van 4 juni 2010.

2.2 Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Wet wordt aangewezen het gehele grondgebied van de gemeente Leerdam;

2.3 Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de Wet wordt aangewezen het gebied zoals weergegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart gebiedsindeling geur;

Artikel 3: waarden voor de geurbelasting

In afwijking van artikel 3 lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening:

 • a.

  voor woningen en andere geurgevoelige objecten in de plandelen met de bestemmingen ‘Wonen uit te werken (W-U)’ en ‘Gemengde doeleinden uit te werken (GD-U)’ 5 oudour units

 • b.

  voor geurgevoelige objecten binnen de bestemming sport 8 oudour units

Artikel 4: waarden voor de afstand

4.1 In afwijking van artikel 3 lid 2 van de Wet bedraagt de minimale afstand van een veehouderij tot een geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een veehouderij of op of na 19 maart 2000 opgehouden heeft onderdeel uit te maken van een andere veehouderij in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening:

 • a

  Binnen bebouwde kom 100 meter;

 • b

  Buiten bebouwde kom 50 meter;

 • c

  Ten opzichte van voormalige eigen inrichting 0 meter;

4.2 In afwijking van artikel 4 lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand van een veehouderij tot een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 2 van deze verordening:

 • a

  Binnen bebouwde kom 50 meter;

 • b

  Buiten bebouwde kom 25 meter;

4.3 In afwijking van artikel 4 lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 4 lid 2 van deze verordening bedraagt de minimale afstand van een veehouderij tot een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening:

 • a

  Ten opzichte van voormalige eigen inrichting 0 meter;

Artikel 5: citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Geurverordening gemeente Leerdam".

Artikel 6: in werking treding

Deze verordening treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Artikel 7: intrekking .

Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de verordening ‘Geurverordening gemeente Leerdam’ vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2009 ingetrokken.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Leerdam in zijn openbare vergadering van 16 juni 2010.

De grifffier De voorzitter

griffier van gemeente Leerdam burgemeester van gemeente Leerdam