Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Inschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van appartementsrechten "Knooperf De Veldboer"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van appartementsrechten "Knooperf De Veldboer"
CiteertitelInschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van appartementsrechten "Knooperf De Veldboer"
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Materieel vervallen door collegebesluit d.d. 04-02-2014 nr. I14.003864

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201104-02-2014Nieuwe regeling

30-08-2011

Gemeenteblad 2011, 24

nr. I11.011273

Tekst van de regeling

Intitulé

Inschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van appartementsrechten "Knooperf De Veldboer"

Het college van de gemeente Tubbergen,

gelet op het bepaalde in artikel 160, eerste lid, onder e. van de Gemeentewet

besluit:

vast te stellen de navolgende

INSCHRIJVINGS- EN UITGIFTECRITERIA VOOR DE VERKOOP VAN APPARTEMENTSRECHTEN “KNOOPERF DE VELDBOER”

Artikel 1 Definities

In deze inschrijvings- en uitgiftecriteria wordt bedoeld met:

appartementsrecht:

een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van gronden die tot “knooperf de Veldboer” behoren, die blijkens hun inrichting of aanduiding bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel voor bewoning te worden gebruikt;

bouwblok:

bestemmingsvlak dat ingevolge het “Bestemmingsplan Langeveen, Knooperf Veldboersweg 4” voor de realisatie van één of meerdere kavels in aanmerking komt;

economisch gebondene:

iedereen die aantoonbaar gedurende tenminste één jaar als zelfstandige of beroepsmatig in dienstbetrekking werkzaamheden verricht op of vanuit een locatie in de gemeente Tubbergen;

gegadigde:

iedereen die ingeschreven is op de lijst van gegadigden;

(huidige) partner:

degene met wie de gegadigde is gehuwd, degene van wie de gegadigde geregistreerd partner is dan wel degene met wie de gegadigde duurzaam een gezamenlijke huishouding voert;

(vrije) kavel:

tot een appartementsrecht behorende gronden die blijkens hun inrichting of aanduiding zijn bestemd om als afzonderlijk geheel voor bewoning te worden gebruikt. Een kavel is vrij indien zich geen personen voor die kavel op de lijst van gegadigden hebben ingeschreven.

knooperf de Veldboer:

het op basis van appartementsrechten te realiseren knooperf aan de Veldboersweg te Langeveen, overeenkomstig het “Bestemmingsplan Langeveen, Knooperf Veldboersweg 4”.

sociaal gebondene:

iedereen die gedurende tenminste vijf jaren woont in de gemeente Tubbergen, waarbij een verblijf elders vanwege studie wordt aangemerkt als verblijf binnen de gemeente, mits diegene binnen een half jaar na beëindiging van de studie weer is gaan wonen binnen de gemeente Tubbergen.

Artikel 2 Inschrijving op een lijst van gegadigden

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een appartementsrecht op “knooperf de Veldboer” dient een persoon met de minimale leeftijd van 18 jaar zich in te schrijven op een lijst van gegadigden voor een door hem aan te duiden vrije kavel. Bij inschrijving is legitimatie met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht vereist.

 • 2.

  Inschrijving is mogelijk voor één vrije kavel dan wel meerdere vrije kavels binnen uitsluitend één bouwblok.

 • 3.

  Inschrijving is gedurende zes weken vanaf een door het college te bepalen moment van uitgifte mogelijk voor sociaal en/of economisch gebondenen.

 • 4.

  Na het verstrijken van de periode van zes weken, als bedoeld in het tweede lid, kan een ieder zich inschrijven.

 • 5.

  Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 3 Reservelijst

 • 1.

  Indien er nog uitsluitend vrije kavels ter beschikking zijn waarvoor een persoon zich niet wenst in te schrijven dan wel indien er geen vrije kavels meer ter beschikking zijn dan wordt deze persoon, op eigen verzoek, ingeschreven op een reservelijst.

 • 2.

  De reservelijst kent geen inschrijving op nader aan te duiden kavels.

 • 3.

  Bij het vrijkomen van een kavel, wordt deze aangeboden op volgorde van inschrijving op de reservelijst.

Artikel 4 Inschrijfgeld

 • 1.

  Bij inschrijving op de lijst van gegadigden dient € 113,45 inschrijfgeld per kavel te worden betaald, ongeacht of men reeds voor een bouwkavel in de gemeente Tubbergen staat ingeschreven. De hoogte van het inschrijfgeld kan jaarlijks door burgemeester en wethouders worden aangepast. Dit inschrijfgeld wordt - zonder vergoeding van rente - bij aankoop van een kavel met de koopsom verrekend. In alle andere gevallen vindt geen verrekening of terugbetaling plaats.

 • 2.

  Het verschuldigde inschrijfgeld dient bij inschrijving aan de gemeente te worden voldaan.

 • 3.

  Voor inschrijving op de reservelijst is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 5 Aanbod en aanvaarding

 • 1.

  Het aanbod van de kavel(s) geschiedt schriftelijk overeenkomstig de inschrijving op de lijst van gegadigden.

 • 2.

  Een gegadigde krijgt een termijn van twee weken om het aanbod schriftelijk te aanvaarden.

 • 3.

  Het college bevestigt de totstandkoming van de koopovereenkomst schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van de aanvaarding.

 • 4.

  De koopovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat niet alle kavels in het betreffende bouwblok zijn verkocht binnen 12 maanden nadat het college schriftelijk heeft bevestigd dat een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 6 Vervallen inschrijving

Indien een gegadigde een aanbod van de gemeente niet heeft aanvaard, waaronder mede is verstaan het niet of niet-tijdig reageren op zodanig aanbod, vervalt zijn of haar inschrijving.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de regeling niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze inschrijvings- en uitgiftecriteria treden op de dag na publicatie in het Gemeenteblad in werking.

Tubbergen, 30 augustus 2011

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers