Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Inschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van woningbouwkavels

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van woningbouwkavels
CiteertitelInschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van woningbouwkavels
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201130-03-2018Nieuwe regeling

19-09-2011

Gemeenteblad 2011, 27

16B

Tekst van de regeling

Intitulé

Inschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van woningbouwkavels

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 september,

nr. 16A;

gelet op het advies van de commissie Ruimte en Economie van 5 september 2011;

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

Inschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van woningbouwkavels

Artikel 1 Definities

In deze inschrijvings- en uitgiftecriteria wordt bedoeld met:

categorie van inschrijving:

1. de categorie starter;

 

2. de categorie doorstromer;

doorstromer:

een gegadigde die niet als starter kan worden aangemerkt;

eigen woning:

zelfstandige woonruimte, die wordt bewoond krachtens een aan de bewoner en/of zijn (huidige) partner toekomend eigendomsrecht, erfpachtrecht, vruchtgebruik of zakelijk recht van bewoning;

gegadigde:

iemand die ingeschreven is op de lijst van gegadigden;

lijst van gegadigden:

een door burgemeester en wethouders per dorp aangelegde lijst waarop iemand zich kan laten inschrijven voor een kavel;

partner:

degene met wie de gegadigde is gehuwd, degene van wie de gegadigde geregistreerd partner is dan wel degene met wie de gegadigde duurzaam een gezamenlijke huishouding voert;

starter:

een gegadigde die

 

- geen eigen woning bewoont en niet op enig moment in de tien jaren voorafgaand aan de inschrijving op de lijst van gegadigden een eigen woning heeft bewoond;

 

- in het verleden een starterskavel heeft gekocht en de daarop gerealiseerde eigen woning vanaf de totstandkoming van die woning onafgebroken heeft bewoond;

 

- in het verleden een MGE-woning (maatschappelijk gebonden eigendom) van de Woningstichting Tubbergen heeft gekocht en de daarop gerealiseerde woning vanaf de totstandkoming van die woning onafgebroken heeft bewoond;

 

- vijfenzestig jaar of ouder is (oudere);

starterskavel:

een woningbouwkavel van beperkte omvang, bestemd voor starters op de woningmarkt, die als starterskavel door burgemeester en wethouders is aangewezen; ouderen (vijfenzestig jaar of ouder) komen niet in aanmerking voor een starterskavel;

verzoek om inschrijving:

het schriftelijk verzoek ingeschreven te worden als gegadigde voor een kavel door middel van een daarvoor vastgesteld formulier;

Artikel 2 Inschrijfformulier

 • 1.

  Het inschrijfformulier, waarmee een verzoek om inschrijving op de lijst van gegadigden kenbaar wordt gemaakt, wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 2.

  Op het inschrijfformulier moeten in ieder geval de volgende gegevens worden ingevuld:

  • a.

   de persoonsgegevens; naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, geboortedatum, woonsituatie;

  • b.

   gewenst(e) dorp(en) van inschrijving;

  • c.

   de gewenste soort kavel;

  • d.

   handtekening en datum van de ondertekening.

 • 3.

  Door de gemeente zullen hier de volgende gegevens aan worden toegevoegd:

  • a.

   de datum van ontvangst;

  • b.

   de categorie van de inschrijving;

  • c.

   de datum van de inschrijving (artikel 3 lid 2).

 • 4.

  Naar aanleiding van het inschrijfformulier wordt een overzicht van de gegevens, als bedoeld in het tweede en derde lid van dit artikel, gemaakt. Dit overzicht dient als basis voor de kaveluitgifte.

 • 5.

  De inschrijving op de lijst van gegadigden is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 3 Inschrijfgeld

 • 1.

  Voor het in behandeling nemen van een verzoek om inschrijving op de lijst van gegadigden is per dorp een inschrijfgeld van € 225,-, verschuldigd.

 • 2.

  De verzoeker wordt, nadat het inschrijfformulier (volledig ingevuld) is ontvangen, én het inschrijfgeld is voldaan, op de lijst van gegadigden ingeschreven.

Artikel 4 Lijst van gegadigden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders leggen een lijst van gegadigden aan voor de dorpen waarvoor gegadigden zich kunnen laten inschrijven. De lijst van gegadigden wordt onderverdeeld in twee categorieën, starters en doorstromers.

 • 2.

  Iemand wordt op de lijst van gegadigden voor een dorp ingeschreven wanneer hij/zij op het moment waarop het verzoek om inschrijving is ontvangen de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en hij/zij of zijn/haar partner de laatste tien jaar op het grondgebied van de gemeente Tubbergen geen woningbouwkavel heeft gekocht van de gemeente of een projectontwikkelaar. Deze termijn wordt berekend vanaf de datum van de notariële akte waarbij de eerder gekochte bouwkavel is geleverd. Deze termijn is voor kopers van starterskavels en MGE-woningen die de gerealiseerde woning vanaf de totstandkoming onafgebroken hebben bewoond vijf jaar in plaats van tien jaar.

 • 3.

  De datum van inschrijving is bepalend voor de positie op de lijst van gegadigden.

 • 4.

  Op het moment van de uitgifte van de woningbouwkavels wordt definitief bepaald tot welke categorie een gegadigde behoord.

 • 5.

  De lijsten van gegadigden voor de verschillende dorpen zijn niet openbaar. Een gegadigde die op een lijst van gegadigden staat ingeschreven kan informatie opvragen over zijn/haar positie op deze lijst. Door ondertekening van het inschrijfformulier stemt de gegadigde in met het feit dat zijn/haar naam kan worden vrijgegeven aan een projectontwikkelaar bij een eventuele kaveluitgifte in het dorp waarvoor hij/zij staat ingeschreven.

Artikel 5 Keuzeformulier

 • 1.

  Als kavels in een dorp beschikbaar zijn voor uitgifte, wordt niet meer dan 1/3 van het totaal aantal uit te geven kavels uitgegeven aan doorstromers. Minimaal 2/3 van het totaal aantal kavels wordt uitgegeven aan starters. Aan doorstromers worden geen kavels meer aangeboden als het maximaal aan doorstromers uit te geven kavels is uitgegeven. De uitgifte aan doorstromers wordt zes maanden na afloop van de termijn voor het maken van een keuze voor de laatste starter op de lijst van gegadigden hervat, mits dan ook de termijn voor het maken van een keuze is verstreken voor eventuele nieuwe starters die zich gedurende deze zes maanden nog hebben laten inschrijven.

 • 2.

  De aanbieding van kavels geschiedt op volgorde van inschrijving op de lijst van gegadigden.

 • 3.

  De aanbieding geschiedt – in principe schriftelijk – door het geven van gelegenheid een keuze te maken uit de beschikbare kavels (invullen keuzeformulier). Een gegadigde krijgt een termijn van twee weken om te reageren.

 • 4.

  Indien meerdere gegadigden gelijktijdig worden benaderd kan degene die als eerste op de lijst staat één voorkeur voor een bepaalde kavel kenbaar maken en wordt aan hem deze voorkeurskavel toegekend. Degene die als tweede op de lijst staat kan twee voorkeuren kenbaar maken en aan hem wordt wanneer mogelijk zijn eerste en anders zijn tweede voorkeurskavel toegekend. Degene die als derde op de lijst staat kan drie voorkeuren kenbaar maken, aan hem wordt wanneer mogelijk zijn eerste, zijn tweede dan wel zijn derde voorkeurskavel toegekend, enzovoorts.

 • 5.

  Indien twee gegadigden twee aaneengesloten “twee onder één kap” kavels willen kopen, met het oog op een gezamenlijke bouw, wordt aan hen voor de toepassing van dit artikel een fictieve plaats op de lijst van gegadigden toegekend. Die plaats wordt bepaald door hun afzonderlijke plaatsen op de lijst van gegadigden op te tellen en te delen door twee.

Artikel 6 Verkoopovereenkomst

 • 1.

  Burgemeester en wethouders wijzen in volgorde van de lijst van gegadigden (datum van inschrijving) de kavels toe in overeenstemming met de aangegeven voorkeuren.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders maken de toewijzing schriftelijk bekend. Gelijktijdig met deze bekendmaking doen burgemeester en wethouders het aanbod tot koop, bestaande uit het aanbieden van de koopovereenkomst (inclusief algemene verkoopvoorwaarden) en de kavelkaart.

 • 3.

  De kandidaat-koper moet binnen twee weken na verzending van het aanbod op het aanbod beslissen door de koopovereenkomst en de kavelkaart ondertekend te retourneren. Als de kandidaat-koper niet binnen de gestelde termijn op het aanbod reageert, wordt geacht dat de kandidaat-koper hiervan geen gebruik wenst te maken en wordt dit aangemerkt als een weigering.

 • 4.

  De termijn van twee weken, zoals gesteld in artikel 6 lid 3, kan niet worden verlengd.

 • 5.

  Nadat een kandidaat-koper heeft besloten tot koop van een bouwkavel, zendt de gemeente de ondertekende overeenkomst en de kavelkaart toe aan de door de koper gekozen notaris. De notariële akte moet binnen drie maanden, na doorzending van de overeenkomst en de kavelkaart, worden gepasseerd.

 • 6.

  Na ondertekening van de koopovereenkomst en de kavelkaart dient de kandidaat-koper binnen twee weken een waarborgsom, 1% van de vastgestelde koopsom van de kavel inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, te betalen aan de gemeente. Wanneer de waarborgsom niet (tijdig) is ontvangen vervalt de koopovereenkomst en wordt dit aangemerkt als een weigering.

 • 7.

  Als op enig moment een toegewezen kavel wordt teruggegeven, dan wordt deze toegewezen aan de eerstvolgende op de wachtlijst die een voorkeur voor deze kavel heeft aangegeven en die nog geen kavel toegewezen heeft gekregen.

Artikel 7 Aankoop kavel en uitschrijving van de lijst(en)

 • 1.

  Een gegadigde wordt van iedere lijst van gegadigden, waarop hij/zij voorkomt, uitgeschreven als:

  • a.

   hij/zij een woningbouwkavel van de gemeente of via een projectontwikkelaar heeft gekocht;

  • b.

   zijn/haar partner een woningbouwkavel van de gemeente of via een projectontwikkelaar heeft gekocht;

 • 2.

  In de gevallen a. en b. van het eerste lid wordt een bedrag van € 90,-, van het inschrijfgeld verrekend met de koopsom van de kavel. De (eventuele) overige betaalde inschrijfgelden vervallen in zijn geheel aan de gemeente.

 • 3.

  De gegadigde wordt van de uitschrijving schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 8 Weigering en uitschrijving van de lijst(en)

 • 1.

  Een gegadigde krijgt een (eerste of tweede) weigering wanneer hij/zij:

  • a.

   het keuzeformulier als bedoeld in artikel 5 lid 3 niet (tijdig) retourneert;

  • b.

   onvoldoende voorkeurskavels heeft aangegeven op het keuzeformulier, als er daardoor geen kavel kan worden toegekend;

  • c.

   een aangeboden woningbouwkavel niet aanvaardt (artikel 6 lid 3);

  • d.

   de waarborgsom als bedoeld in artikel 6 lid 6 niet (tijdig) betaalt;

 • 2.

  Na een (tweede) weigering, zoals benoemd in artikel 8 lid 1 sub a t/m d, wordt een gegadigde van iedere lijst van gegadigden, waarop hij/zij voorkomt, uitgeschreven. Het betaalde inschrijfgeld vervalt (de betaalde inschrijfgelden vervallen) in zijn geheel aan de gemeente.

 • 3.

  Een weigering wordt niet als weigering aangemerkt als op het moment van de keuze minimaal 75% van het aantal voor verkoop in aanmerking komende kavels reeds verkocht is.

 • 4.

  Een gegadigde wordt zowel van een eerste als van een tweede weigering (uitschrijving) schriftelijk in kennis gesteld.

 • 5.

  Wil hij/zij toch nog in aanmerking blijven komen voor een woningbouwkavel, dan dient hij/zij zich hiervoor opnieuw te laten inschrijven. Dit betekent opnieuw inschrijfgeld betalen en plaatsing onder aan de lijst van gegadigden.

Artikel 9 Verzoek tot uitschrijving van de lijst(en)

 • 1.

  Een gegadigde wordt van één of meer lijsten van gegadigden, waarop hij/zij voorkomt, uitgeschreven als hij/zij daar schriftelijk om verzoekt, mits dit verzoek is ingediend:

  • a.

   voordat aan hem/haar of aan zijn/haar partner voor de eerste keer een kavel is aangeboden; dan wel

  • b.

   na een eerste weigering, voordat aan hem/haar of aan zijn/haar partner voor de tweede keer een kavel is aangeboden.

 • 2.

  Na een schriftelijk verzoek tot uitschrijving van de lijst(en), als bedoeld in artikel 9 lid 1, wordt per inschrijving een bedrag van € 90,-, van het inschrijfgeld terugbetaald.

 • 3.

  De gegadigde wordt van de uitschrijving schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 10 Medische indicatie

Slechts bij hoge uitzondering kan een gegadigde om medische redenen door middel van een daartoe strekkend verzoek en door overlegging van de verlangde bescheiden voorrang op anderen worden gegeven. Hierbij moet worden aangetoond dat de huidige woning, om medische redenen, niet (meer) adequaat is.

Artikel 11 Wanneer deze regeling niet voorziet

In gevallen waarin de regeling niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 12 Overgangsbepaling

 • 1.

  De gegadigden, die bij vaststelling van deze regeling reeds ingeschreven staan, vallen met de bestaande inschrijvingen onder de nieuwe regeling, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3 van deze regeling. In plaats hiervan geldt artikel 3 van de voorgaande regeling.

 • 2.

  Nieuwe inschrijvingen van de reeds onder de voorgaande regeling ingeschreven gegadigden vallen niet onder de overgangsbepaling. Deze inschrijvingen vallen onder de nieuwe regeling.

Artikel 13 Voorgaande regeling

De inschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van bouwkavels 2007, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 juli 2007, vervallen.

Artikel 14 Nieuwe regeling

Deze inschrijvings- en uitgiftecriteria voor de verkoop van woningbouwkavels worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en treden op de dag na publicatie in werking.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 19 september 2011

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers