Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Algemene verkoopvoorwaarden voor appartementsrechten “Knooperf De Veldboer”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene verkoopvoorwaarden voor appartementsrechten “Knooperf De Veldboer”
CiteertitelAlgemene verkoopvoorwaarden voor appartementsrechten “Knooperf De Veldboer”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Materieel vervallen door collegebesluit d.d. 04-02-2014 nr. I14.003864

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201104-02-2014Nieuwe regeling

30-08-2011

Gemeenteblad 2011, 25

I11.011352

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene verkoopvoorwaarden voor appartementsrechten “Knooperf De Veldboer”

Het college van de gemeente Tubbergen;

gelet op de bepalingen van afdeling 3, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en art. 160, eerste lid, onder e. van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR APPARTEMENTSRECHTEN

“KNOOPERF DE VELDBOER”

Artikel 1. Definities

In deze overeenkomst wordt bedoeld met:

a.

appartementsrecht:

een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van gronden die tot “knooperf de Veldboer” behoren, die blijkens hun inrichting of aanduiding bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel voor bewoning te worden gebruikt;

b.

bouwblok:

bestemmingsvlak dat ingevolge het “Bestemmingsplan Langeveen, Knooperf Veldboersweg 4” voor de realisatie van één of meerdere kavels in aanmerking komt;

c.

kavel:

tot een appartementsrecht behorende gronden die blijkens hun inrichting of aanduiding zijn bestemd om als afzonderlijk geheel voor bewoning te worden gebruikt;

d

knooperf de Veldboer:

het op basis van appartementsrechten te realiseren knooperf aan de Veldboersweg te Langeveen, overeenkomstig het “Bestemmingsplan Langeveen, Knooperf Veldboersweg 4”.

Artikel 2. Waarborgsom

 • 1.

  Na ondertekening van de koopovereenkomst dient door de koper een waarborgsom te worden betaald aan de gemeente.

 • 2.

  De hoogte van de waarborgsom bedraagt 1% van de vastgestelde koopsom van de kavel, inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en dient te worden betaald binnen twee weken na de datum waarop de getekende aanbieding is ontvangen door de gemeente, door overmaking op het in de aanbieding vermelde bankrekeningnummer.

 • 3.

  Voor het passeren van de akte van overdracht is koper bevoegd eenzijdig de koopovereenkomst te ontbinden. Indien voor ontbinding naar het oordeel van het college geen dringende redenen bestaan, vervalt de waarborgsom aan de gemeente. In dat geval is sprake van het vervallen van een inschrijving als bedoeld in de inschrijvings- en uitgiftecriteria voor “knooperf de Veldboer”.

 • 4.

  Als dringende redenen worden uitsluitend aangemerkt redelijkerwijs onvoorzienbare veranderingen in de persoonlijke situatie.

 • 5.

  Bij het passeren van de notariële akte wordt de waarborgsom verrekend met de koopsom.

 • 6.

  Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 3. Ontbindende voorwaarde

 • 1.

  De totstandkoming van de overeenkomst wordt schriftelijk bevestigd door het college.

 • 2.

  De koopovereenkomst wordt in ieder geval aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat:

  • a.

   de waarborgsom als bedoeld in artikel 2 niet of niet-tijdig is ontvangen;

  • b.

   niet alle kavels in het betreffende bouwblok zijn verkocht binnen 12 maanden nadat het college schriftelijk heeft bevestigd dat een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 4. Tijdstip notariële overdracht en betaling koopsom.

 • 1.

  De notariële akte van overdracht dient te worden gepasseerd binnen negen maanden nadat het college koper schriftelijk heeft medegedeeld dat alle kavels in het betreffende bouwblok zijn verkocht.

 • 2.

  Op verzoek van koper kan het college besluiten de termijn tot het passeren van de akte van overdracht een eerste maal met drie maanden verlengen.

 • 3.

  Op verzoek van koper kan het college besluiten de termijn tot het passeren van de notariële akte van overdracht een tweede maal met drie maanden te verlengen. Vanaf deze tweede verlenging tot het passeren van de notariële akte of de ontbinding van de koopovereenkomst is koper een reserveringsvergoeding ter hoogte van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Indien de notariële akte van overdracht wordt gepasseerd, wordt 75% van de verschuldigde reserveringsvergoeding kwijtgescholden. De overblijvende reserveringsvergoeding (25%) wordt bij de koopsom opgeteld.

 • 4.

  Op de dag van het passeren van de notariële akte dient de volledige koopsom en de eventuele reserveringsvergoeding ten behoeve van de gemeente te zijn voldaan aan de notaris die de akte passeert.

 • 5.

  Indien de koopsom en de eventuele reserveringsvergoeding niet binnen de in het vierde lid gestelde termijn door de notaris ten behoeve van de gemeente is ontvangen, is de koper in verzuim en is deze, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:83 van het Burgerlijk Wetboek zonder ingebrekestelling, over de periode vanaf die datum tot aan de datum van betaling, wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd. De rente wordt berekend over de verschuldigde koopsom en de reserveringsvergoeding exclusief de omzetbelasting.

 • 6.

  Bij het niet of niet-tijdig passeren van de notariële akte van overdracht heeft het college de keuze uit:

  • a.

   de koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden;

  • b.

   alsnog nakoming van de overeenkomst te vorderen;

  al dan niet met schadevergoeding.

 • 7.

  De termijn voor het passeren van de notariële akte van overdracht wordt gestuit, indien een overige koper van een kavel in het betreffende bouwblok zijn koopovereenkomst ontbindt. De stuiting duurt voort tot het college schriftelijk meedeelt dat wederom alle kavels in het bouwblok zijn verkocht.

Artikel 5. Feitelijke aanvaarding.

 • 1.

  De koper kan de kavel in gebruik en genot aanvaarden zodra de notariële akte is gepasseerd.

 • 2.

  Het college kan toestemming aan de koper verlenen om de kavel op een eerder tijdstip in gebruik te nemen, mits de volledige koopsom is betaald.

Artikel 6. Garantie met betrekking tot hypotheken en beslagen

De in het appartementsrecht betrokken gronden worden vrij van hypotheken en beslagen overgedragen. Alle eventueel aan de zaak verbonden erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen blijven er op rusten.

Artikel 7. Bijlagen bij de overeenkomst.

Bij elke overeenkomst behoort een situatietekening, waarop de kavel staat aangegeven.

Artikel 8. Lasten en belastingen.

Alle lasten en belastingen, welke van de onroerende zaak worden geheven, komen met ingang van 1 januari van het jaar volgend op de datum van de aktepassering voor rekening van de koper.

Artikel 9. Over- en ondermaat.

 • 1.

  Verschil tussen de werkelijke en in de notariële akte opgegeven grootte zal geen aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst of tot verrekening van de koopsom, behoudens het bepaalde in lid 2.

 • 2.

  Indien het voornoemde verschil 5% of meer bedraagt, zal dit binnen drie maanden na het bekendmaken van de definitieve oppervlakte door het kadaster leiden tot een verrekening van de betaalde grondprijs per vierkante meter, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 10. Aanvraag omgevingsvergunning.

 • 1.

  De koper is verplicht de tot het appartementsrecht behorende gronden te bebouwen met inachtneming van het daarvoor geldende bestemmingsplan.

 • 2.

  De koper is verplicht de daartoe benodigde omgevingsvergunning, binnen twaalf maanden nadat het college koper schriftelijk heeft medegedeeld dat alle kavels in het betreffende bouwblok zijn verkocht, aan te vragen. Het college kan deze termijn eenmalig met drie maanden verlengen.

 • 3.

  Binnen vijftien maanden na aanvraag van de omgevingsvergunning moet de daarmee op te richten bebouwing gerealiseerd zijn. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan deze termijn door burgemeester en wethouders worden verlengd.

 • 4.

  Indien de koper aan zijn verplichting, genoemd in het tweede, respectievelijk derde lid niet of niet ten volle heeft voldaan, zal hij gehouden zijn het gekochte op eerste verzoek van de gemeente aan haar terug te verkopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden.

 • 5.

  De termijn voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, zoals verwoord in het tweede lid, wordt gestuit, indien een overige koper van een kavel in het betreffende bouwblok zijn koopovereenkomst ontbindt. De stuiting duurt voort tot het college schriftelijk meedeelt dat wederom alle kavels in het betreffende bouwblok zijn verkocht.

Artikel 11. Afwerken bouwterrein.

Koper is gehouden de grond binnen één maand na datum bewoning af te werken op een hoogte zoals door of namens de gemeente wordt aangegeven.

Artikel 12. Afpaling bouwterrein.

 • 1.

  Koper is gehouden de door middel van piketten, buizen of grensstenen uitgezette markering van het perceel in stand te houden.

 • 2.

  Indien de markering na uitzetting en voor de datum van kadastrale aanwijs geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan, kan voor rekening van de koper door de gemeente een nieuwe uitzetting verricht worden.

Artikel 13. Verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop.

 • 1.

  Het is de koper niet toegestaan het gekochte en daarop gebouwde of een deel daarvan te vervreemden, te verhuren, dan wel aan derden in gebruik te geven binnen vijf jaren na de datum van de onder artikel 4, eerste lid genoemde notariële akte.

 • 2.

  Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop.

 • 3.

  Het college kan onder voorwaarden schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 14. Milieukundig onderzoek.

 • 1.

  De gemeente garandeert dat er zich geen voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke, schadelijke of niet aanvaardbare stoffen in de bouwkavel bevinden waardoor de bouwkavel niet aanstonds, zonder dat saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn, geschikt is voor zijn bestemming.

 • 2.

  Niet als aan de gemeente toe te rekenen verontreiniging wordt aangemerkt de aanwezigheid:

  • -

   van stoffen waarvan de gemeente op het tijdstip van bezitsoverdracht niet een verontreinigend karakter als bedoeld in deze bepaling behoefde aan te nemen, op grond van de toen in dit opzicht bestaande gezaghebbende inzichten;

  • -

   van afvalstoffen zoals puin, hout en dergelijke die niet door hun chemische eigenschappen schadelijk zijn voor milieu en/of volksgezondheid.

Artikel 15. Drainage en draagkracht grond.

 • 1.

  De gemeente draagt geen zorg voor een aansluitpunt voor drainage.

 • 2.

  De gemeente heeft geen onderzoek verricht naar en geeft geen garanties betreffende de funderingsdiepte en de draagkracht van de grond.

 • 3.

  Indien bij de bouwaanvraag een rapport betreffende de draagkracht van de bodem dient te worden overlegd wordt dit opgesteld in opdracht en voor rekening van de koper.

Artikel 15a. Hemelwater

Voorzieningen voor de afvoer van hemelwater van door koper op te richten bouwwerken dienen het hemelwater zichtbaar boven het maaiveld af te voeren naar voor het knooperf de Veldboer bestemde infiltratievoorzieningen.

Artikel 16. Kettingbeding.

 • 1.

  Dit artikel is van toepassing zolang koper dan wel zijn eventuele rechtsopvolgers niet hebben voldaan aan de verplichtingen op grond van de artikelen 10 en 11 dan wel de in artikel 13 bedoelde termijn van vijf jaren na de datum van het passeren van de onder artikel 4, eerste lid genoemde notariële akte, nog niet is verstreken.

 • 2.

  Koper is verplicht om bij elke vorm van vervreemding van het gekochte alsmede bij vestiging van beperkte of zakelijke genotsrechten, de in de artikelen 10 en 11 opgenomen verplichtingen respectievelijk het in artikel 13 opgenomen verbod, het bepaalde in dit artikel alsmede hetgeen in artikel 21 in samenhang met artikel 19 is bepaald omtrent niet-nakoming of overtreding, te bedingen en te aanvaarden ten behoeve van de gemeente.

Artikel 17. Overdracht van rechten.

Het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente rechten uit deze overeenkomst en/of eventuele met deze overeenkomst samenhangende overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De gemeente is bevoegd om aan het verlenen van toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 18. Faillissement en beslag.

 • 1.

  Indien de koper voor de datum van ondertekening van de notariële akte in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft gekregen, alsmede wanneer er voor de datum van ondertekening van de notariële akte executoriaal beslag op zijn roerende en onroerende zaken wordt gelegd, is de gemeente bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

 • 2.

  Reeds betaalde gedeelten van de koopsom zullen worden gerestitueerd voor zover ze het bedrag van de kosten en boeten ingevolge van de overeenkomst te boven gaan.

Artikel 19. Hoofdelijkheid.

Indien in de overeenkomst meer dan één natuurlijke- of rechtspersoon als koper van de gemeente staat genoemd, zijn deze personen ieder hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de overeenkomst van koop en verkoop voortvloeien.

Artikel 20. Geschillenregeling.

Alle geschillen, die naar aanleiding van de overeenkomst van koop en verkoop mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter, tenzij partijen terzake van die geschillen arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut overeenkomen.

Artikel 21. Boetebepaling.

 • 1.

  In geval van niet, of niet volledige nakoming van de verplichtingen van koper uit artikel 10, artikel 11 of artikel 15a, stelt het college koper in gebreke en stelt hem een redelijke termijn voor de nakoming. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft verbeurt koper aan de gemeente:

  • -

   ingeval van niet of niet volledige nakoming van de verplichtingen uit artikel 10, een bedrag ter hoogte van 1% van de koopsom, inclusief de omzetbelasting vermeerderd met € 45,38 voor elke dag dat het verzuim voortduurt, een en ander onverminderd het recht van de gemeente alsnog nakoming te vorderen, al dan niet met schadevergoeding;

  • -

   ingeval van niet of niet volledige nakoming van de verplichtingen uit artikel 11 of artikel 15a een bedrag van € 226,89 ineens en € 9,08 voor elke dag dat het verzuim voortduurt;

 • 2.

  In geval van overtreding van artikel 13 of 16, zal koper onmiddellijk in verzuim zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en verbeurt koper aan de gemeente een bedrag ter hoogte van 20% van de koopsom, inclusief de omzetbelasting.

Artikel 22. Inwerkingtreding.

Deze algemene verkoopvoorwaarden treden op de dag na publicatie in het Gemeenteblad in werking.

Tubbergen, 30 augustus 2011

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers