Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregel opstellen meerjaren onderhoudsplanningen primair onderwijs 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel opstellen meerjaren onderhoudsplanningen primair onderwijs 2011
CiteertitelBeleidsregel opstellen meerjaren onderhoudsplanningen primair onderwijs 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op het primair onderwijs, artikel 91 e.v.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201101-01-2015Onbekend

16-08-2011

Hofweekblad publicatiedatum 24 augustus 2011

355886

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel opstellen meerjaren onderhoudsplanningen primair onderwijs 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

 

overwegende dat in het kader van de uitvoering van de onderwijshuisvestingsverordening  periodiek meerjaren onderhoudsplanningen scholen primair onderwijs worden vastgesteld;

 

dat het gewenst is terzake nadere beleidsregels te formuleren;

 

gezien het gevoerde op overeenstemming gericht overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de niet door de gemeente in stand gehouden scholen in de gemeente Hof van Twente;

 

gelet op artikel 92, lid 1 onder b van de Wet op het primair onderwijs alsmede op artikel 2, onder b en c, van de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hof van Twente 2011’;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

beleidsregel Opstellen meerjaren onderhoudsplanningen primair onderwijs 2011

 

Artikel 1 Opstellen onderhoudsrapporten

Het college draagt 1 keer per 4 jaar, voor het eerst in 2011, zorg voor het (laten) opstellen van meerjaren onderhoudsplanningen voor alle scholen primair onderwijs in de gemeente Hof van Twente.

Artikel 2 Toetsingskader

De onder artikel 1. genoemde onderhoudsplanningen dienen als toetsingskader voor besluit-vorming met betrekking tot onderhoud van de scholen primair onderwijs.

Artikel 3 Kosten

De kosten van het opstellen van de onderhoudsplanningen worden betaald door de gemeente Hof van Twente.

Artikel 4 Citeertitel; inwerkingtreding

  • a.

    Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: ‘Beleidsregel opstellen meerjaren onderhoudsplanningen primair onderwijs 2011’.

  • b.

    Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 september 2011.

  • c.

    De "Beleidsregel opstellen meerjaren onderhoudsplanningen primair onderwijs", vastgesteld door het college op 22 januari 2008, wordt met ingang van 1 september 2011 ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 16 augustus 2011.

 

burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

 

De secretaris, De burgemeester,

G.van Hofwegen a.i. drs. J.H.A. Goudt