Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiermonnikoog

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiermonnikoog
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisregistratie personen
CiteertitelVerordening Gemeentelijke basisregistratie personen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-201101-01-2010Nieuwe regeling

20-09-2011

Nieuwsbrief 23 september 2011

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen

De raad van de gemeente Schiermonnikoog:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2011;

 

Gelet op de:

 • ·

  Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens;

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen

Artikel 1 Begripsbepalingen

a.

de Wet:

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

b.

Besluit:

het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

c.

basisadministratie:

de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Schiermonnikoog als bedoeld in artikel 2 van de wet;

d.

basisregistratie personen:

de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Schiermonnikoog;

e.

GBA-V:

de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

f.

verantwoordelijke:

het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

g.

beheerder:

de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

h.

autorisatiebesluit:

een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

i.

ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

j.

geregistreerde:

degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Schiermonnikoog en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

k.

afnemer:

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

l.

binnengemeentelijk afnemer:

elke afnemer die een orgaan is van de gemeente of een orgaan van een andere gemeente dat de taak voor de gemeente Schiermonnikoog uitvoert;;

m.

derde:

elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

n.

vrije derde:

een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

o.

authentiek gegeven:

een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

p.

de terugmeldvoorziening:

de terugmeldvoorziening GBA;

q.

BAG:

de basisregistratie adressen en gebouwen van de Gemeente Schiermonnikoog

r.

verplicht gebruik

het leggen van relaties tussen en het bijhouden van objecten van registratie van de basisregistratie adressen en gebouwen op de persoonslijst van ingezetenen en geregistreerden zoals deze bij wet zijn vastgesteld.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • a.

  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen is burgemeester en wethouders;

 • b.

  Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • a.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen van de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;

 • b.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • c.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • d.

  gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • a.

  De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

 • b.

  De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie van binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;

 • c.

  De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 • a.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet.

 • b.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 7 De bijhouding van de gegevens

Burgemeester en wethouders stellen regels met betrekking tot het verplicht gebruik van het stelsel van GBA en de verwerking van de meldingen met betrekking tot “gerede twijfel” ter zake burgerlijke staat en adresgegevens die binnen- en buitengemeentelijke afnemers kenbaar maken via de terugmeld-voorziening GBA.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2010 onder gelijktijdige intrekking per die datum van de op 2 april 2007 vastgestelde Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Schiermonnikoog.

Artikel 9 Naam

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Schiermonnikoog 2011 (Verordening BRP Schiermonnikoog 2011).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 september 2011

, voorzitter (mr. M. Zijlstra).

, griffier (S.T. van der Zwaag).

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

De Wet GBA wijst in artikel 2 het college van burgemeester en wethouders aan als verantwoordelijke van de basisadministratie. Opneming van die verantwoordelijkheid in de verordening is daarom op zichzelf niet nodig. Wel is het noodzakelijk de verantwoordelijkheid en het beheer van basisregistratie personen, als overkoepelende voorziening waarvan de basisadministratie deel uitmaakt, te beleggen.

Burgemeester en wethouders wijzen de beheerder van de basisregistratie personen aan.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

In het doel van de basisregistratie personen komt tot uitdrukking ten behoeve van welke organen en instellingen de gegevens worden geadministreerd. Bovendien geeft dit artikel aan ten behoeve waarvan deze organen en instellingen gegevens verstrekt kunnen krijgen.

Artikel 4 Categorieën van personen en de persoonsgegevens

Het verplicht gebruik van gegevens van personen betreft zowel personen die in de basisadministratie van gemeente Schiermonnikoog zijn opgenomen c.q. in gemeente Schiermonnikoog woonachtig zijn, als in de basisadministratie van andere gemeenten. Zo dienen de gegevens van woningeigenaren die niet in gemeente Schiermonnikoog woonachtig zijn, in verband met de belastingheffing te worden betrokken uit de basisadministratie van de andere gemeente. De begrippen ingeschrevene en geregistreerde zijn bepalend voor het onderscheid tussen inwoners en niet inwoners.

De persoonsgegevens die over de genoemde categorieën van personen worden verwerkt zijn vermeld in bijlage 1. Kolom 2 van bijlage 1 bevat een opsomming van alle gegevens die op grond van de wet over een ingeschrevene in de basisregistratie zijn opgenomen. In de kolommen 3, 4 en 5 zijn respectievelijk aangevinkt de gegevens uit kolom 2 die als authentiek worden aangemerkt, de gegevens, die de gemeente kan ontvangen uit de basisadministraties van andere gemeenten en de gegevens die de gemeente kan raadplegen in de GBA-V.

Het is om redenen van efficiency aan te bevelen om de verstrekkingen uit de basisregistratie binnen de eigen organisatie alsmede de verdere uitwerking van de verstrekking aan vrije derden over te laten aan het college, binnen de door de wet en door de raad in de verordening gestelde kaders.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

De Gemeente Schiermonnikoog heeft naast de toegang tot de GBA-V ook de beschikking over een basisregistratie personen waarin de basisadministratie GBA (de eigen inwoners) is aangevuld met de persoonsgegevens van personen die niet behoren tot de bevolking van Schiermonnikoog. Met behulp van deze basisregistratie personen (BRP) kan de systematische verstrekking, kennisgevingen van wijzigingen in de burgerlijke staat of het adres, die van belang zijn voor de afnemers vorm gegeven worden. Artikel 5 legt de verantwoordelijkheid voor alle verstrekkingen bij burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

In beginsel kunnen persoonsgegevens alleen verstrekt worden aan afnemers bedoeld in artikel 5.

Artikel 100 van de Wet GBA geeft de Raad de bevoegdheid om te bepalen gegevens te verstrekken aan zogenaamde vrije derden. Met derden worden bedoeld alle andere instellingen of personen dan een afnemer of de burger zelf. Er zijn drie soorten derden:

Verplichte derden

Naast afnemers bestaan er instellingen of personen die voor de uitvoering van algemeen verbindende voorschriften ook gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens, maar die in de Wet GBA geen afnemer worden genoemd. Het gaat hier bijvoorbeeld over een faillissementscurator of een advocaat. Deze instanties en personen worden ‘verplichte derden’ genoemd.

Bijzondere derden

Er zijn ook derden die in de Wet GBA vanwege hun taken gelijkgesteld zijn met afnemers. Het betreft hier derden die een bijzonder maatschappelijk belang dienen. Zoals pensioenfondsen en ziekenhuizen.

Vrije derden

Vrije derden zijn alle instanties of (rechts)personen die geen afnemer zijn en persoonsgegevens niet aantoonbaar nodig hebben voor de uitvoering van (wettelijk) opgedragen taken (algemeen verbindend voorschrift) maar wel een maatschappelijk belang dienen. Zij kunnen geen toegang krijgen tot de GBA maar wel informatie in schriftelijke vorm verstrekt kunen krijgen. Zoals Wagenborg, Stichting Welzijn en onderwijs.

Artikel 7 De bijhouding van de gegevens

Het stelsel van basisregistraties regelt welke gegevens verplicht gebruik moeten worden maar niet hoe. Wel wordt de bijhouding van de basisregistraties periodiek aan een proces-audit onderworpen.

In het belang van de waarborging van de privacy en het recht op eenmalige gegevensverstrekking dienen regels gesteld te worden met betrekking tot de bijhouding.

Artikel 8 Inwerkingtreding

De vigerende verordening dateert van 2 april 2007.

Sinds 1 januari 2010 dienen persoonsgegevens bij de uitvoering van wettelijke taken afkomstig te zijn uit de GBA.

Met vaststelling en gelijktijdige intrekking van de vigerende verordening per 1 januari 2010 wordt voorzien in de wettelijke grondslag om de in de dagelijkse praktijk verstrekte gegevens te rechtvaardigen.