Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Beleidsregels evenementenbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels evenementenbeleid
CiteertitelBeleidsregels evenementenbeleid
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregels behoren bij het evenementenbeleid "Trots op dEVENEMENTEN", klik op de link voor meer informatie. [http://www.deventer.nl/bewoners/leefomgeving/veiligheid/evenementen](http://www.deventer.nl/bewoners/leefomgeving/veiligheid/evenementen)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2011Onbekend

14-06-2011

Gemeenteblad, 28-07-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels evenementenbeleid

 

 

Bijlage 1

Beleidregels geluid voor Deventer evenementen

Met de beleidsregels voor geluid bij evenementen willen we faciliteren en tegelijkertijd de overlast zoveel mogelijk voorkomen. Versterkte muziek is de belangrijkste bron van geluidoverlast bij evenementen.

Het geluidniveau in dB is niet alleen bepalend voor het ervaren van geluidoverlast. Een goede communicatie en het nakomen van afspraken zijn even belangrijk. De volgende factoren zijn van belang om de hinderbeleving van omwonenden te beperken:

 • ·

  Duidelijkheid over aanvang- en eindtijden;

 • ·

  Duidelijkheid over de frequentie van evenementen op een locatie;

 • ·

  Duidelijkheid over de grenzen van het geluidniveau;

 • ·

  Actief toezicht en handhaving op de gestelde randvoorwaarden.

Ook de plek in de stad speelt een rol. In het centrum, bv. op de Brink of de Wellekade, is een evenement meer op zijn plaats dan in een rustige woongebied. Om geluidoverlast zoveel mogelijk te voorkomen hebben we een aantal spelregels opgesteld. De invulling van de spelregels verschilt per locatie.

 

Doelstelling van de geluidregels bij evenementen

 • ·

  Bescherming van het woon- en leefklimaat tegen onredelijke en vermijdbare geluidsoverlast;

 • ·

  Heldere kaders voor omwonenden en organisatoren;

 • ·

  Duidelijkheid voor omwonende wat er is toegestaan in hun woonomgeving.

 

Hoeveel geluid is toegestaan?

Uit de praktijk bij meerdere gemeenten (o.a. Nijmegen) blijkt dat livemuziek in de openlucht goed mogelijk is bij ongeveer 80 dB(A) op 30 meter afstand van het podium. Voor dance-events verwacht het publiek ongeveer 95 dB(A) op de dansvloer (ervaring Citymoves). Deze dance-events kunnen daarom niet te dicht bij woningen plaatsvinden. Ook bij grootschalige optredens kan een hoger geluidniveau nodig zijn.

De geluidbelasting bij woningen is bij voorkeur niet groter dan 75 dB(A). Dit betekent bij een gemiddelde geluidisolatie van een woningen, ongeveer 55 dB(A) evenementengeluid in de woning. Dit is ongeveer het geluidniveau van een normaal gesprek. De televisie zal dan iets harder gezet moeten worden om een tv-programma te kunnen verstaan.

Als er bij een evenement muziek is met veel zware bassen dan nemen we ook een dB(C)-norm op. Deze maat geeft de hinder van bassen beter weer. Bassen zijn extra hinderlijk omdat ze makkelijker in de woning komen en veel verder rijken, hierdoor hebben meer mensen hinder. Uit praktijkmetingen blijkt dat een dB(C)-norm van maximaal 93 redelijk is bij een dB(A)-norm van 80 dB(A).

 

Opname in locatieprofielen

In de locatieprofielen (zie bijlage 2) staan per locatie richtlijnen vermeld voor het maximaal toelaatbare geluidsniveau en het aantal evenementen. De geluidsnormering en frequentie per locatie is vastgesteld op basis van de ervaringen met evenementen in de afgelopen jaren. Het vormt echter geen rigide kader waarmee het aantal op voorhand vastligt. Er blijft speelruimte voor extra evenementen waarbij bijvoorbeeld een grootschalig evenement wordt uitgeruild met enkele evenementen met geen tot weinig geluidsbelasting.

 

Verantwoordelijkheid organisator van het evenement

De verantwoordelijkheid om te voldoen aan de geluidsvoorschriften ligt altijd bij de organisatie. De organisator is verantwoordelijk voor een actieve voorlichting naar de omgeving. Indien daar aanleiding toe is kan in de vergunning opgenomen worden dat:

 • ·

  De organisator over een geluidmeter beschikt om het geluidniveau te monitoren;

 • ·

  De muziekinstallatie is voorzien van een te verzegelen muziekbegrenzer

Zo kunnen overlast en extra handhavingkosten worden voorkomen. Een organisator kan er voor kiezen zelf de geluidsmeting uit te (laten) voeren. De (milieu)toezichthouders zijn deskundig op het gebied van geluid en kunnen de organisatie adviseren. Ook kunnen zij controlemetingen uitvoeren voorafgaand aan en tijdens het evenement.

 

Kermis

De huidige geluidregels voor de kermis blijven ongewijzigd. Dit betekent een geluidniveau van 80 dB(A) op 1 meter afstand van de attractie. Een aantal attracties werkt met een geluidbegrenzer. De kermisregels functioneren goed.

 

De Deventer geluidregels voor evenementen:

Aantal evenementen

Het maximaal te vergunnen evenementen is per locaties afgestemd. Dit om beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen en meer duidelijkheid te geven aan de omwonenden.

Bij meerdaagse evenementen geldt iedere dag als een evenement.

Geluidnorm

De geluidnorm voor een versterkt muziekoptreden in de openlucht bedraagt 80 dB(A) op 30 meter van het podium. Bij woningen is geluidbelasting bij voorkeur niet groter dan 75 dB(A).

Indien een locatie op voldoende afstand van de woonbebouwing ligt kan de norm van 75 dB(A) bij de woningen toegepast worden (ipv 80 dB(A) op 30 meter van het podium).

Bij evenementen met veel basgeluiden kan een dB(C)-norm opgenomen worden. De dB(C) norm is maximaal 13 dB(A) hoger dan de dB(A)-norm.

De normstelling is gebaseerd op het gemeten equivalente geluidniveau op 1,5 meter boven het maaiveld. Tenzij expliciet aan gegeven in de voorschriften, wordt de metingwaarde niet gecorrigeerd voor eventuele bedrijfsduur,gevel-, muziek-, tonaal-, inpuls-, of meteo-correctie(s).

Positie podia en luidsprekers

Podia en luidsprekers worden zo veel mogelijk niet gericht op woningen.

Tijd en tijdsduur

De begintijd is na 9:00 uur

Als de dag na het evenement een werkdag is wordt als eindtijd 23:00 uur aangehouden.

Indien de volgende dag een weekend (za. en zo.) of feestdag is wordt de eindtijd in principe 24:00 uur. Dit is omdat de er meer slaapverstoring optreed voor de omwonenden als de volgende dag een werkdag is.

Op zondag kunnen afwijkende tijden gelden i.v.m. de Zondagswet.

Machines en apparatuur

Aggregaten en compressoren moeten voorzien zijn van een geluidabsorberende omkasting, geluidgedempte uitlaatopeningen en/of geluiddempers op de uitlaten.

Aggregaten en compressoren moeten zo ver mogelijk van woningen worden opgesteld.

Communicatie

De organisator informeert de omgeving schriftelijk, minimaal één week voor het evenement, over de aard van het evenement en de start en stop tijd. De gemeente ontvangt een afschrift van de informatiebrief aan de omgeving. De gemeente Deventer bepaald welk gebied gerekend moet worden tot de omgeving.

Uitzonderingen

Op grond van een bijzondere aanleiding heeft de Burgemeester de bevoegdheid om af te wijken van de deze geluidregels