Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Financiële verordening - Artikel 213a Gemeentewet - Gemeente Texel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinanciële verordening - Artikel 213a Gemeentewet - Gemeente Texel
CiteertitelVerordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Texel 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Intrekking op 21 september 2017 gepublcieerd in gemeenteblad, nr 28

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201222-09-2017Treedt in de plaats van 'Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Texel' vastgesteld door de raad op 22 april 2008

08-06-2011

Texelse Courant 07-10-2011

Raadsbesluit nr. 04-018 van 13-07-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële verordening - Artikel 213a Gemeentewet - Gemeente Texel

 

De raad van de gemeente Texel besluit

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

vast te stellen:

De verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Texel.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelmatigheid; het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  doeltreffendheid; de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

Artikel 3. Onderzoeksplan
 • 1.

  Het college deelt de raad ieder jaar bij de Begroting mee of, en zo ja welke, interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid zullen worden uitgevoerd.

 • 2.

  Als het college aangeeft in enig jaar geen onderzoek te zullen doen, dan heeft de raad het recht het college hiertoe opdracht te geven.

 • 3.

   

  Indien het college inderdaad interne onderzoeken uitvoert, dan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 4.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking
 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2012 en vervangt de verordening “Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Texel” vastgesteld door de raad op 22 april 2008.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam “Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Texel 2012”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juni 2011,

De griffier,

De voorzitter,