Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Subsidieregels maatschappelijke ontwikkeling en natuureducatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregels maatschappelijke ontwikkeling en natuureducatie
CiteertitelSubsidieregels maatschappelijke ontwikkeling en natuureducatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpwijken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De beleidsregel subsidieverlening jubilea vastgesteld d.d. 26 juni 2007 en geldend verklaard voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Venlo d.d. 20 april 2010 komt met de inwerkingtreding van deze regeling te vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Venlo 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2020intrekkingsbesluit wijkoverleggen en dorpsraden

06-05-2020

gmb-2020-148915

1536314
15-07-201613-06-20202e wijziging betreffende intrekken van: Subsidieregel informele zorg; Subsidieregel Allochtone zelforganisaties; Subsidieregel Geloofsgemeenschappen; Subsidieregel Activiteiten mensen met beperking; Eenmalige subsidies MO; Subsidieregel Jubilea.

06-07-2016

Gemeenteblad 2016 nr. 94160

Gemeenteblad jaargang 2013 nummer 31
04-07-201315-07-20161e wijziging: Jeugdactiviteiten art. 4, 6, 7 (vervallen), 8 (vervallen) en 9

25-06-2013

E3-journaal/de Trompetter d.d. 03-07-2013

Gemeenteblad jaargang 2013 nummer 31
01-01-201213-06-2020nieuwe regeling

12-07-2011

E3-journaal, 24-08-2011

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregels maatschappelijke ontwikkeling en natuureducatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3 lid 4 van de Algemene subsidieverordening Venlo 2010 (ASV):

besluiten:

vast te stellen de Subsidieregels maatschappelijke ontwikkeling en natuureducatie inhoudende:

 • 1.

  Subsidieregel Jeugdactiviteiten

 • 2.

  Subsidieregel Activiteiten voor mensen met een beperking

 • 3.

  Subsidieregel Informele zorg

 • 4.

  Subsidieregel Wijkoverleggen en dorpsraden

 • 5.

  Subsidieregel Allochtone zelforganisaties

 • 6.

  Subsidieregel Geloofsgemeenschappen

 • 7.

  Subsidieregel Eenmalige activiteiten maatschappelijke ontwikkeling

 • 8.

  Subsidieregel Jubilea

 • 9.

  Subsidieregel Natuureducatie

De bijlage: Subsidiabele kosten

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Het collegebesluit wordt aangehaald als Subsidieregels maatschappelijke ontwikkeling en natuureducatie.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 juli 2011,

Burgemeester en wethouders van Venlo,

de secretaris, de burgemeester

 

Subsidieregel Natuureducatie

Op de subsidiëring is van toepassing de Algemene Subsidieverordening Venlo (ASV).

1. Beleidsinhoud

De Visie Venlo 2030 ‘Kompas voor de Stad’ is onder andere gericht op de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin zijn Natuur, Groen en Landschap met haar patronen, elementen en karakteristieken, belangrijke onderdelen van deze duurzame samenleving. Initiatieven vanuit verenigingen, stichtingen of andere organisaties zonder winstoogmerk, welke leiden tot behoud of versterking van natuur, groen en landschap en de beleving daarvan kunnen op deze wijze bijdragen aan die duurzame samenleving. Voor de continuïteit van de duurzame samenleving is de jeugdparticipatie van groot belang.

Door natuur- en milieueducatie wordt het besef gecreëerd dat de mens deel uitmaakt van een kwetsbaar ecologisch systeem. Dit besef wordt in de Ruimtelijke Structuurvisie ‘Eenheid in Verscheidenheid’ van 25 maart 2009 als een van de instrumenten beschreven waarmee de ruimtelijke kwaliteiten van Venlo in de toekomstige situatie behouden kunnen worden.

Deze subsidieregel Natuureducatie valt binnen de reikwijdte van de Algemene Subsidieverordening Venlo 2010 en is als onderdeel Onderwijs en educatie daar een uitwerking van.

2. Wat wordt met de subsidie beoogd?

De subsidie beoogd een activiteitenaanbod van vrijwilligersorganisaties dat primair gericht is op natuur- en milieueducatie binnen de gemeente. Dit ter bevordering van de natuurwaarden en de beleving daarvan.

3. Subsidievoorwaarden

 • a.

  De bepalingen van de Algemene subsidieverordening Venlo 2010 zijn van toepassing.

 • b.

  Het activiteitenprogramma heeft een structureel karakter en bevat minimaal 10 zelfstandig georganiseerde educatieve publieksactiviteiten per jaar, waarbij maximale deelname aan het activiteitenprogramma gestimuleerd wordt.

 • c.

  De vereniging beschikt over minimaal 20 contribuerende leden.

 • d.

  Bij de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van een daartoe verstrekt formulier.

 • e.

  Bij een meerjarige subsidie gaan we uit van een stabiel patroon van activiteiten.

Treedt hierbij een substantiële verandering (>20%) op, dan dient dit te worden gemeld en kan dit leiden tot een nieuwe beschikking.

4. Subsidiemethode

 • a.

  Een basisbedrag van € 500,-- voor algemene bestuur- en organisatiekosten.

 • b.

  Een extra bedrag van € 25,-- per contribuerend jeugdlid (tot 23 jaar) woonachtig in de gemeente Venlo, naar de stand per 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar met een maximum van € 500,-

 • c.

  Voor organisaties die reeds vele jaren actief zijn wordt de subsidie voor een periode van vier jaar toegekend.

 • e.

  Indien de subsidieaanvrager in meerdere gemeenten actief is en daar een subsidie voor dezelfde activiteiten van ontvangt wordt het onder a vernoemde bedrag gedeeld door het totaal aantal gemeenten waarvan subsidie ontvangen wordt.

5. Soort subsidie

Structureel subsidie (hoofdstuk 2 van de ASV).

6. Subsidieplafond

Als na beoordeling van de subsidieaanvragen blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare budget naar evenredigheid verdeeld.

7. Inwerkingtreding en citeertitel

De regeling treedt in werking op 1 januari 2012 en wordt aangehaald als “Subsidieregel Natuureducatie”.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 juli 2011,

De secretaris, De burgemeester,

Toelichting

De subsidie wordt gekoppeld aan het aantal jeugdleden. We zien dit als stimulans om jongeren meer structureel met natuur- en milieueducatie actief te laten zijn. Daarnaast een bedrag voor algemene bestuur- en organisatiekosten, waarmee vooral de vrijwilligersactiviteiten gestimuleerd, gecontinueerd en gewaardeerd worden.

BIJLAGE Subsidiabele kosten

Vastgesteld door het college van burgmeester en wethouders d.d. 12 juli 2011.

Algemene bestuurs- en organisatiekosten

 • a.

  Kosten van inschrijving Kamer van Koophandel.

 • b.

  Vergaderkosten van bestuur en eventuele werkgroepen.

 • c.

  Representatiekosten.

 • d.

  Algemene promotiekosten en kosten van eigen medium.

 • e.

  Kosten van communicatie met de achterban.

 • f.

  ICT-kosten, website, bankkosten, vakliteratuur.

 • g.

  Kosten Buma, Stemra.

 • h.

  Kosten lidmaatschap landelijke organisatie.

Huisvestingskosten

 • a.

  Huur van gebouwen, lokalen of terreinen.

 • b.

  Kosten van energie, water, e.d.

 • c.

  Indien de organisatie beschikt over een eigen accommodatie, zijn de kosten hiervan (kapitaalslasten, onderhoud, verzekeringen, belasting e.d.) subsidiabel, voor zover deze aan de subsidiabele activiteiten kunnen worden toegerekend. Dit moet expliciet zichtbaar worden gemaakt.

Activiteitenkosten

 • a.

  Kosten van activiteiten, zoals materialen (incl. onderhoud), vervoer e.d. Bij de wijkoverleggen en dorpsraden gaat het om de uitvoering van projecten.

 • b.

  Specifieke promotiekosten.

 • c.

  Verzekeringen afgesloten in verband met materialen en activiteiten.

 • d.

  Niet subsidiabel zijn kosten voor activiteiten die bedoeld zijn om extra middelen te genereren voor de vereniging/stichting (fancy fair, barexploitatie e.d.).

Kosten vrijwilligersbeleid

 • a.

  Kosten van deelname aan cursussen of andere vormen van scholing en deskundigheidsbevordering.

 • b.

  Kosten in verband met de werving en waardering van vrijwilligers.

KOSTENRAMING

De raming van de kosten staat in verhouding tot de grootte van de organisatie, de omvang van de activiteiten en het aantal deelnemers. Bij de beoordeling van de kosten kan door de gemeente ook gekeken worden naar het uitgavenpatroon in het verleden of naar de begroting van vergelijkbare organisaties. De raming bevat tevens een overzicht van de inkomsten, zoals eigen bijdragen van deelnemers, inkomsten uit acties of buffetexploitatie, sponsorbijdragen, andere subsidies e.d.

AANVRAAGFORMULIER

Bij de subsidieaanvragen dient gebruik te worden gemaakt van een daartoe verstrekt formulier. Dit formulier is te vinden op de gemeentelijke website.