Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Reglement burgerlijke stand gemeente Capelle aan den IJssel 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand gemeente Capelle aan den IJssel 2009
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement komt in de plaats van de 'Verordening regelende de verdeling van de werkzaamheden en andere onderwerpen burgerlijke stand' van 7 oktober 1963.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1, art. 16t/m 16d
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1 t/m 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2009nieuwe regeling

17-06-2009

onbekend

Besluitenlijst b&w vergadering 20 mei 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand gemeente Capelle aan den IJssel 2009

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 16 tot en met 16d Boek I van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 5 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

 

besluit vast te stellen:

 

het Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand,

 

de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand.

 

Artikel 1 Ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Er zijn in de gemeente Capelle aan den IJssel:

 • 1.

  ambtenaren van de burgerlijke stand, behorende tot de afdeling Publiekszaken;

 • 2.

  buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, niet behorende tot de ambtenaren van de afdeling Publiekszaken en uitsluitend belast met de voltrekking van huwelijken of met de registratie van partnerschappen.

Artikel 2 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen, waarin de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 3 Locatie

De ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis van de gemeente Capelle aan den IJssel of in één van de daarvoor aangewezen locaties. Deze taken kunnen zij beiden, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente verrichten.

Artikel 4 Leiding

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken is belast met de leiding van de burgerlijke stand.

Artikel 5 Openstelling

 • 1.

  De burgerlijke stand is voor het publiek geopend op de dagen waarop de afdeling Publiekszaken is geopend en wel van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 14.00 uur en op woensdag van 08.00 tot 16.00 uur.

 • 2.

  Uitsluitend voor het voltrekken van huwelijken of geregistreerde partnerschappen is de burgerlijke stand bovendien geopend:

  • -

   in het gemeentehuis; maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur;

  • -

   in het gemeentehuis; maandag en donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur voor het voltrekken van kosteloze huwelijken;

  • -

   in één van de aangewezen trouwlocaties (niet voor kosteloze huwelijken); elke werkdag en op zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur;

  • -

   in één van de aangewezen trouwlocaties op zondag en/of feestdagen; van 12.00 tot 20.00 uur.

 • 3.

  De burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college van burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop de burgerlijke stand anders dan voor het voltrekken van huwelijken niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 4.

  In bijzondere omstandigheden kunnen de ambtenaren van de burgerlijke stand ook buiten de in lid 1 van dit artikel bepaalde openingstijden hun medewerking verlenen op verzoek van belanghebbende, indien deze aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende dag waarop de burgerlijke stand zal zijn geopend. Onmiddellijk nadat deze werkzaamheden zijn verrichten wordt de burgerlijke stand weer gesloten.

 • 5.

  Als de termijn, die de burgerlijke stand overeenkomstig lid 3 van dit artikel gesloten is, vier of meer achtereenvolgende dagen omvat, wijst het hoofd van de afdeling Publiekszaken binnen deze periode een dag en uur aan waarop het doen van aangiften van geboorten en overlijden is toegestaan.

 • 6.

  De besluiten, genomen op grond van lid 3 en lid 5 van dit artikel, worden ten minste één week van tevoren openbaar bekend gemaakt.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand 2009.

 • 2.

  Het Reglement treedt in werking met ingang van 8 juli 2009 zijnde de dag na intrekking van de Verordening verdeling werkzaamheden burgerlijke stand door de gemeenteraad.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 17 juni 2009.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

G.Kruijt. J.J. van Doorne.

Toelichting Reglement burgerlijke stand gemeente Capelle aan den IJssel 2009

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • -

  de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente;

 • -

  de ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek 1 BW).

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • -

  de buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • -

  de buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie (artikelen 16a, 59, 60, 63, 64, 65, 67 en 80 g van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 2 Benoeming

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Met lid 1 wordt bepaald dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode dient te worden benoemd. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente of van een andere gemeente. Tevens bestaat de mogelijkheid om een andere maximale benoemingsperiode op te nemen, zoals de tijd dat de ambtenaar in dienst is bij een bepaalde afdeling of een tijdsperiode.

De periodes kunnen per individueel geval in het benoemingsbesluit van het college van burgemeester en wethouders worden bepaald of collectief in dit lid.

Met lid 2 wordt bepaald waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden moet verrichten.

De werkzaamheden moeten in het gemeentehuis (of een daartoe door het college aangewezen andere lokatie) worden verricht. Indien daartoe gewichtige reden bestaan, mag de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden ook elders binnen de gemeente verrichten (artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 64 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 3 Locatie

De ambtenaren van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in een huis der gemeente. Dit kan zijn het gemeentehuis, maar ten behoeve van het trouwen op locatie kan ook een andere locatie zijn aangewezen als huis der gemeente. De werkzaamheden van de burgerlijke stand in verband met de aangiften van geboorten kunnen ook plaatsvinden in het IJsselland Ziekenhuis.

 

Artikel 4 Leiding van de dienst

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding van de burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994).

 

Artikel 5 Openstelling

 

Artikel 5 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

In dit artikel moeten zowel de reguliere dagelijkse openingstijden worden bepaald als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend.

 

Artikel 6 Slotbepaling

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt.