Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

verordening instellen werkgeverscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening instellen werkgeverscommissie
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie c.a. 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2010Onbekend

17-02-2010

Onbekend

-

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening instellen werkgeverscommissie

 

VERORDENING INSTELLING WERKGEVERSCOMMISSIE, tevens MANDAAT- en VOLMACHTBESLUIT GRIFFIE 2010.

De raad van de gemeente Harlingen,

gelezen het voorstel van de werkgeversdelegatie ex artikel 7 van het Reglement van Orde 2008 d.d. 3

februari 2010,

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet,

afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van het Reglement van Orde voor de

raad 2008,

 

besluit:

1. Een werkgeverscommissie in te stellen;

2. Aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien

uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele

voorschriften, artikel 7 van het Reglement van Orde 2008 en de artikelen 107 tot en met 107e

Gemeentewet1, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede

lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet2;

3. De raadsleden W. de Groot, W. van den Brand en G. Boskma te benoemen tot voorzitter

respectievelijk lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad;3

4. Als plaatsvervangende leden aan te wijzen de volgende raadsleden: 4

5. Vast te stellen de navolgende ‘Verordening werkgeverscommissie Harlingen'.

 

 

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie
 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de taken van de commissie behoort ook het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier volgens nader te stellen regels.

 • 3.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 4.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

 

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie
 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een door de raad te benoemen voorzitter, bij voorkeur de

  plaatsvervangend voorzitter van de raad en twee leden; voor zover er sprake is van een coalitie en

  een oppositie in de raad is één lid afkomstig uit de coalitiefracties en één lid uit de

  oppositiefracties.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de

  duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling gaan de raad; het ontslag gaat in

  als de opvolger door de raad is benoemd;

  b. indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de

  werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering

  van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel op te treden als informant.

   

Artikel 3. Taken voorzitter
 • 1.

  De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

  a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

  b. het leiden van de vergaderingen;

  c. het doen naleven van deze verordening;

  d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het

  zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

  e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als

  eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door één van de zittende leden van de

  commissie; die worden op hun beurt vervangen door de door de raad benoemde plaatsvervangers.

   

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie
 • 1.

  De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde,

  draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over

  ondersteuning.

 • 2.

  Het voorgaande lid is niet van toepassing in gevallen als bedoeld in artikel 1.2 en 1.5; in die

  gevallen draagt de commissie zelf zorg voor de verslaglegging en de archivering en beheer van de

  stukken.

   

Artikel 5. Besluitvorming
 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld

  in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting

  hebbende leden aanwezig is.

   

Artikel 6. Verslaglegging
 • De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst

  wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

   

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen
 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10,

  tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist

  dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop

  of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek

  indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk

  verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van

  overeenkomstige toepassing.

   

Artikel 8. Vergaderfrequentie
 • De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de

  voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

   

Artikel 9. Verantwoording
 • De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit

  aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

   

Artikel 10. Overige bepalingen betreffende de werkwijze van de commissie.
 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de voorzitter en de

  leden zoals bedoeld in art.2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal

  zitting hebbende leden aanwezig is, daaronder mede begrepen de voorzitter.

 • 3.

  De voorzitter fungeert als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken

  van de griffie.

 • 4.

  De voorzitter is belast met de leiding van vergadering, het doen naleven van deze verordening

  en hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

 • 5.

  De voorzitter is belast met de uitvoering van de besluiten van de commissie en ondertekent de

  stukken die van de commissie uitgaan.

 • 6.

  De griffier draagt zorg voor het opstellen van een concept verslag van elke vergadering. De

  besluitenlijst alsmede het concept verslag wordt in de eerstvolgende vergadering definitie

  vastgesteld.

   

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden
 • In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de

  werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

   

Artikel 12. Inwerkingtreding
 • Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn

  bekendmaking.

   

Artikel 13. Citeertitel
 • Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie c.a. 2010'.

  Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 17 februari 2010,

  ,griffier ,voorzitter

Nota-toelichting  

 

Toelichting verordening werkgeverscommissie

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en

college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het

college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad

ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt

waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt

de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.

De delegatie ziet alleen op het nemen van personele besluiten. Het vaststellen van

rechtspositieregelingen leent zich uit de aard van de bevoegdheid niet voor delegatie en is derhalve

wettelijk niet toegestaan.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

In artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en

bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich

bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid (o.a. gedragscode, ambtseed,

vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het

werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met

de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en

beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

 

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid

kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de raad het

bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is hiervan geen lid. Overigens is de burgemeester

wel lid van het college en stuurt hij dus rechtstreeks de secretaris aan, maar niet de griffier. De griffier

is niet aan hem ondergeschikt.

De burgemeester is echter wel technisch voorzitter van de raad en zal in die hoedanigheid vaak een

beroep doen op de griffier. In dat kader kan het zinvol zijn om de burgemeester in voorkomende

gevallen uit te nodigen in de vergaderingen van de werkgeverscommissie als informant.

 

Artikel 3. Taken voorzitter

Gelet op de taken van de voorzitter van de werkgeverscommissie is het goed om voor de invulling van

dit voorzitterschap een voorzittersprofiel op te stellen, waardoor de raad kan oordelen of de beoogde

voorzitter aan dit profiel voldoet. Ook is het wellicht van belang om als raad aan de voorzitter (en de

leden) van de werkgeverscommissie scholing aan te bieden op het specifieke terrein waarop deze

commissie zich begeeft.

 

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De ondersteuning waarover in dit artikel wordt gesproken kan worden geregeld door middel van het

aangaan van dienstverleningsovereenkomsten van de griffier met het college, de secretaris of een

afdelingshoofd. Voor het kunnen aangaan van deze overeenkomsten is het wel noodzakelijk dat het

college zijn bevoegdheid tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandeling aan de griffier

mandateert. Mandaat aan een niet-ondergeschikte is door de wetgever mogelijk gemaakt in artikel

10:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast moet de burgemeester aan de griffier de volmacht

geven om overeenkomsten te kunnen ondertekenen.

 

Artikelen 5 en 6: Besluitvorming en Verslaglegging

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

 

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

Wanneer in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aan bod komen

en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de

hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn in

beginsel wel openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd

in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel ervan geheimhouding moet

worden gelegd. De werkgeverscommissie is op grond van artikel 7, tweede lid van deze verordening

en in lijn met artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen.

Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de raad het

oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

 

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 9. Verantwoording

De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen, de griffier.

Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem, zijn organen en de griffier te

ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, de invulling van het

werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden

verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en bevindingen

kan hieraan bijdragen. Ook uit het oogpunt dat het de raad is die de arbeidsvoorwaardenregelingen

vaststelt, waarop de werkgeverscommissie de personele besluiten baseert, is een belangrijk argument

om deze verantwoording te regelen.

 

Artikelen 10, 11, 12 en 13: Werkwijze, Onvoorziene omstandigheden, Inwerkingtreding en

Citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.