Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening geurhinder en veehouderij Voerendaal 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij Voerendaal 2011
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij Voerendaal 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpAfval, milieu en riolering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet geurhinder en veehouderij, art. 6
 2. Wet geurhinder en veehouderij, art. 8
 3. Wet geurhinder en veehouderij, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2011Nieuwe regeling

07-07-2011

Weekblad Parkstad, 20-07-2011

2011 / 6 / 10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij Voerendaal 2011

De raad van de gemeente Voerendaal,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2011;

gelet op artikel 6, 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op de resultaten van de inspraakprocedure;

Besluit vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissing inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege die tot die veehouderij behorende dierverblijven:

Artikel 1: begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

bebouwde kom: de kernen van gemeente Voerendaal zoals opgenomen in bijlage II van de gebiedsvisie.

geurgevoelig object: object zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

Artikel 2: aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 2 en 3, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied:

het gehele grondgebied van de gemeente Voerendaal;

Artikel 3: afwijkende waarden voor ou-dieren

Op grond van artikel 6 lid 2 van de Wet en in afwijking van artikel 3, tweede lid van de Wet, bedraagt de afstand tussen een “veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld”, en een binnen de gemeente Voerendaal voormalige agrarische bedrijfswoning (of geurgevoelig object) die op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij:

 • a.

  binnen de bebouwde kom ten minste 50 meter;

 • b.

  buiten de bebouwde kom ten minste 25 meter.

De afstand dient overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Regeling geurhinder en veehouderij te worden gemeten.

Artikel 4: afwijkende waarden voor vaste afstandsdieren

Op grond van artikel 6 lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, eerste lid van de Wet, bedraagt de afstand tussen een “veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld”, en een binnen de gemeente Voerendaal gelegen geurgevoelig object:

 • a.

  binnen de bebouwde kom ten minste 50 meter;

 • b.

  buiten de bebouwde kom ten minste 25 meter.

De afstand dient overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Regeling geurhinder en veehouderij te worden gemeten.

Artikel 5: inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 6: citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij Voerendaal 2011”.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Voerendaal

in de openbare vergadering van 7 juli 2011.

De griffier De voorzitter

B.W.E. Van der Wijst drs. E.A.J. Sprokkel