Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadskanaal

Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStadskanaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

24-10-2011

De Kanaalstreek, 02-11-2011

R 6849

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2011, nr. R 6849;

besluit:

vast te stellen de Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012.

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  een aanvrager:

 • een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet;

 • b.

  bestaande woning:

 • een woning die op de datum van de aanvraag ten minste tien jaar in gebruik is als woning;

 • c.

  het college:

 • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 • d.

  een Duurzaamheidslening:

 • een gemeentelijke stimuleringslening die aan aanvrager, na voordracht door het college, door het SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • e.

  duurzaamheidsmaatregelen:

 • energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • f.

  een EPA-maatwerkadvies:

 • een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5, lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

 • g.

  werkelijke kosten:

 • de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, leges, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • h.

  SVn:

 • het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten in Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op: bestaande zelfstandige woning in de gemeente Stadskanaal, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning, in eigendom is van de aanvrager en door de aanvrager permanent bewoond wordt. Bij panden met een gecombineerde woon-werkfunctie is deze verordening alleen van toepassing op het woongedeelte.

Artikel 3 Budget

Het college stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Duurzaamheidslening toe te kennen.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   warmtepomp en daarbij behorende regelapparatuur;

  • b.

   zonnepanelen (photo-voltaïsch) en daarbij behorende regelapparatuur;

  • c.

   zonneboiler en daarbij behorende regelapparatuur;

  • d.

   gevelisolatie;

  • e.

   dakisolatie;

  • f.

   vloerisolatie;

  • g.

   gasgestookte HR cv-ketel en daarbij behorende regelapparatuur;

  • h.

   HRe-ketel en daarbij behorende regelapparatuur;

  • i.

   houtgestookte cv-ketel (met of zonder tapwaterfunctie) en daarbij behorende regelapparatuur;

  • j.

   dubbele beglazing met een U-waarde van ten hoogste 1,6 W/m².K (HR+ glas), inclusief de kozijnen waarin de beglazing bevestigd is.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten. Het college kan bij afzonderlijk (uitvoerings)besluit nadere voorwaarden verbinden aan de duurzaamheidsmaatregelen.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a.

  een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

 • b.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • c.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen, alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • d.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • e.

  als een omgevingsvergunning noodzakelijk is voor de uitvoering van (een deel van) de duurzaamheidsmaatregelen: een (kopie van een) volledig ingevulde schriftelijke of digitale aanvraag voor een omgevingsvergunning die voldoet aan alle indieningsvereisten.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet-ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn, kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,00, inclusief btw;

 • d.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e.

  voor de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen een omgevingsvergunning is vereist en deze is geweigerd, niet-ontvankelijk verklaard of niet is verleend binnen de beslistermijn, zoals bedoeld in artikel 7, lid 5;

 • f.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit onverminderd het bepaalde in artikel 8 om de aanvrager voor toekenning van een Duurzaamheidslening voor te dragen bij het SVn indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van het SVn.

 • 2.

  Het SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van het SVn zijn van toepassing de SVn documenten "Algemene bepalingen voor geldleningen" en de "Productspecificatie Duurzaamheidslening", zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Stadskanaal en het SVn.

Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,00 en niet meer dan € 15.000,00 (inclusief btw).

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van het SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 oktober 2011.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter