Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ CApelle aan den IJssel 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ CApelle aan den IJssel 2011
CiteertitelHandhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ Capelle aan den IJssel 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Handhavingsverordening Wet Werk en Bijstand.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Werk en Bijstand, art. 8a
 2. Wet Investeren in Jongeren, art. 12, lid 1, onderdeel c
 3. Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35, lid 1, onderdeel c
 4. Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35, lid 1, onderdeel c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2011nieuwe regeling

19-09-2011

IJssel- en Lekstreek van 21-09- 2011

222140

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ Capelle aan den IJssel 2011

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 8a van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 12, eerste lid, onderdeel c van de Wet investeren in jongeren;

gelet op artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

gelet op artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

overwegende dat de gemeenteraad in het kader van het financiële beheer bij verordening regels dient vast te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een uitkering,

alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van voornoemde wetten;

b e s l u i t :

 

 • 1.

  in te trekken de Handhavingsverordening Wet werk en bijstand;

 • 2.

  in te trekken de Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren;

 • 3.

  vast te stellen de Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ Capelle aan den IJssel 2011, vergezeld gaande van de daarbij behorende toelichting.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

  • b.

   fraude: het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens dan wel het verzwijgen of niet (tijdig) verstrekken van alle relevante gegevens voor de bepaling van het recht op uitkering dan wel het recht op een werkleeraanbod met als gevolg dat er geheel of gedeeltelijk ten onrechte uitkering dan wel een werkleeraanbod is of wordt verstrekt;

  • c.

   hoogwaardig handhaven: maatregelen waarmee wordt beoogd om misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen zo doeltreffend mogelijk te voorkomen en te bestrijden;

  • d.

   misbruik: het verwijtbaar ontvangen van een uitkering in strijd met de wettelijke voorschriften;

  • e.

   oneigenlijk gebruik: het ontvangen van een uitkering volgens de regels van de wet, maar in strijd met of buiten de bedoeling die bij de totstandkoming van die wet heeft bestaan;

  • f.

   uitkering(en): de (bijzondere) bijstand op grond van de WWB, de inkomensvoorziening op grond van de WIJ alsmede de uitkering op grond van de IOAW dan wel de IOAZ;

  • g.

   werkleeraanbod: het aanbieden van algemeen geaccepteerde arbeid, een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, waaronder begrepen scholing, opleiding of sociale activering, alsmede ondersteuning bij arbeidsinschakeling op grond van de WIJ;

  • h.

   wet: de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald, worden de begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet, tenzij daarvan wordt afgeweken in het eerste lid.

Hoofdstuk 2 Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven

Artikel 2 Uitbrengen van een beleidsplan hoogwaardig handhaven

 • 1.

  Het college stelt een beleidsplan hoogwaardig handhaven vast, waarin is opgenomen op welke wijze het college misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen voorkomt, ontmoedigt en bestrijdt overeenkomstig de beleidsuitgangspunten van het concept hoogwaardig handhaven.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde beleidsplan wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Hoofdstuk 3 Voorlichting en optimalisering van de dienstverlening

Artikel 3 Voorlichting

In het beleidsplan als bedoeld in artikel 2 wordt aangegeven welke acties worden om

 • a.

  klanten goed en vroegtijdig te informeren over rechten, plichten en de handhaving daarvan;

 • b.

  de dienstverlening aan klanten te optimaliseren, zodat de kans op spontane naleving van de wet en daarop gebaseerde regels wordt vergroot.

Hoofdstuk 4 Controle

Artikel 4 Controle (op maat)

In het beleidsplan als bedoeld in artikel 2 wordt aangegeven

 • a.

  welke acties worden ondernomen en welke instrumenten worden ingezet om de rechtmatigheid van de uitkering te onderzoeken en fraudesignalen vroegtijdig te ontdekken en voortvarend af te handelen;

 • b.

  de (wijze van) uitvoering van rechtmatigheidonderzoeken mede op basis van signaal- en risicosturing bij de afhandeling van aanvragen om uitkeringen, bij lopende uitkeringen alsmede bij beëindiging van uitkeringen.

Hoofdstuk 5 Afhandeling van geconstateerde fraude / niet nakomen van verplichtingen

Artikel 5 Terugvordering van uitkering

Ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende uitkering wordt teruggevorderd, overeenkomstig door het college te stellen beleidsregels.

Artikel 6 Verlaging van de uitkering

Indien de belanghebbende de verplichting als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de WWB, artikel 44, eerste lid van de WIJ of artikel 13, eerste lid van de IOAW en IOAZ of verplichtingen met betrekking tot de inschakeling in het arbeidsproces of het werkleeraanbod niet (behoorlijk) is nagekomen, verlaagt het college de uitkering overeenkomstig het bepaalde met betrekking tot verlagingen in de verordening van de betreffende wet.

Artikel 7 Aangifte bij Openbaar Ministerie

Leidt het niet nakomen van de informatieverplichting tot een benadelingbedrag dat hoger is dan de aangiftegrens, zoals bepaald in de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude, dan doet het college aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Hoofdstuk 6 Verantwoording

Artikel 8 Uitbrengen van jaarlijks verslag

 • 1.

  Het college brengt jaarlijks vóór 1 juli aan de gemeenteraad een verslag uit over de met de uitvoering van het in artikel 2 bedoelde beleidsplan behaalde resultaten over het voorafgaande jaar.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde verslag bevat in elk geval de navolgende gegevens:

  • a.

   het aantal door de taakgroep Bijzonder Onderzoek ontvangen verzoeken tot het instellen van een bijzonder onderzoek, het aantal afgehandelde bijzondere onderzoeken, uitgesplitst naar fraudesoort en resultaat van het onderzoek (onder andere het aantal aangiftes van uitkeringsfraude bij het Openbaar Ministerie);

  • b.

   het aantal daadwerkelijk op de uitkering toegepaste verlagingen, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de reden van verlaging, te weten schending van de informatieverplichting dan wel het niet nakomen van de verplichtingen inzake inschakeling in het arbeidsproces dan wel het werkleeraanbod;

  • c.

   het aantal en de omvang van opgeboekte terugvorderingen wegens schending van de informatieverplichting respectievelijk vanwege andere redenen;

  • d.

   het aantal en de omvang van geïncasseerde terugvorderingen wegens schending van de informatieverplichting respectievelijk vanwege andere redenen;

  • e.

   het aantal en de omvang van kwijtgescholden terugvorderingen wegens schending van de informatieverplichting respectievelijk vanwege andere redenen.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ Capelle aan den IJssel 2011.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking zoals bedoeld in artikel 139 van de Gemeentewet.

 • 2.

  Op de dag van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en de Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 september 2011,

de griffier,                                                                   de voorzitter,