Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Beleidsregel aankondigingsborden gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel aankondigingsborden gemeente Moerdijk
CiteertitelBeleidsregel aankondigingsborden gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:10. (Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2011Nieuwe regeling

06-09-2011

Moerdijkse bode, week 38 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aankondigingsborden gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in haar vergadering van 6 september 2011,

 

gelet op de Gemeentewet, titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:10. (Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

BELEIDSREGELS AANKONDIGINGSBORDEN GEMEENTE MOERDIJK

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  aankondigingsborden: een 2-zijdige A0-reclamedisplay waarin statische affiches worden aangebracht door Event Support Holland (hierna te noemen: opdrachtnemer) uitsluitend voor reclame-uitingen die in overeenstemming zijn met de ten tijde geldende Nederlandse Reclame Code en de Algemene Plaatselijke Verordening of ter aankondiging van een evenement of wel activiteit van een bedrijf dan wel organisatie;

 • 2.

  evenement: is een georganiseerde publieke gebeurtenis al dan niet commercieel conform het gestelde in artikel 2:24 of 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk;

 • 3.

  opdrachtnemer: Event Supprt Holland, gevestigd aan de Kuipersweg 21 te Woerden;

 • 4.

  adverteerder: bedrijven, (sport)verenigingen, stichtingen, wijk-, en jongerenorganisaties, zoals genoemd in de leden 3, 4, 5 en 6 van dit artikel;

 • 5.

  affiches: aankondiging van de adverteerder uitsluitend voor reclame-uitingen die in overeenstemming zijn met de ten tijde geldende Nederlandse Reclame Code en de Algemene Plaatselijke Verordening of ter aankondiging van een evenement of wel activiteit van een adverteerder.

 • 6.

  commerciële activiteiten: commerciële reclame van een bedrijf met een incidenteel karakter, niet zijnde een evenement, die plaatsvinden in de regio Moerdijk (straal 30 km), waaronder commerciële theatervoorstellingen, muziek-/popconcerten, vlooienmarkten, circussen, kermissen, beurzen en tentoonstellingen, film en/of bioscoopvoorstellingen, gesponsorde sportactiviteiten en evenementen, occasionshows, verkoopacties, openingen van (winkel)bedrijven, open dagen van makelaars, scholen of onderwijsinstellingen, horeca-activiteiten en -evenementen en andersoortige commerciële campagnes;

 • 7.

  niet-commerciële activiteit: een aankondiging van niet-commerciële aard met een incidenteel karakter van een bedrijf dan wel organisatie, met eventueel landelijke uitstraling en niet gesponsorde sportevenementen, fondswerving met ideëel doeleinde, charitatieve evenementen, evenementen georganiseerd door gemeente Moerdijk, evenementen georganiseerd door (sport)verenigingen, stichtingen, wijk-, en jongerenorganisaties en ideële uitingen allen zonder winstoogmerk;

 • 8.

  culturele evenementen: evenementen plaatsvindend in de gemeente Moerdijk, zoals culturele, kunstzinnige en sportieve evenementen waaronder theater, muziek, dans, literatuur, educatie, beeldende kunsten en andersoortige uitdrukkelijk culturele/kunstzinnige activiteiten;

 • 9.

  gemeentelijke reclame-uitingen: reclamecampagnes met als doel het informeren van de inwoners van Moerdijk en waarvan de afzender de gemeente Moerdijk is;

Artikel 2. Toepassingsbereik aankondigingsborden

 • 1.

  Deze beleidsregels zien op de affiches, die door de opdrachtnemer worden geplaatst, met betrekking tot zowel evenementen, commerciële, niet-commerciële activiteiten, culturele evenementen, gemeentelijke reclame-uitingen, evenementen met een incidenteel karakter, in het kader van artikel 2:10. van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk;

 • 2.

  De aankondigingsborden zullen worden ingezet voor het aankondigen van culturele/niet-commerciële en commerciële evenementen plaatsvindend in de gemeente Moerdijk, alsmede voor niet-commerciële en commerciële evenementen plaatsvindend in een straal van maximaal 30 km rondom de gemeente Moerdijk;

 • 3.

  Om te garanderen dat culturele en niet-commerciële evenementencampagnes die plaatsvinden in de gemeente Moerdijk voorrang krijgen, dient de opdrachtnemer de navolgende voorrangsregel te hanteren:

  • -

   Eerste gading: culturele en niet commerciële evenementen plaatsvindend in de gemeente Moerdijk en gemeentelijke reclamecampagnes. Het tarief voor culturele en niet-commerciële evenementen die plaatsvindend in de gemeente Moerdijk en gemeentelijke reclamecampagnes zoals in artikel 1 beschreven wordt gesteld op een maximaal bedrag van € 1,70 per locatie per dag (excl. BTW. en jaarlijkse prijsindexatieverhoging (CPI 2006 = 100));

  • -

   Tweede gading: commerciële evenementen plaatsvindend in de gemeente Moerdijk worden bij voldoende beschikbaarheid pas 8 weken voor ingangsdatum van de campagne door de opdrachtnemer geaccepteerd;

  • -

   Derde gading: commerciële evenementen plaatsvindend in de regio van de gemeente Moerdijk worden bij voldoende beschikbaarheid pas 6 weken voor ingangsdatum van de campagne door de opdrachtnemer geaccepteerd;

 • 4.

  Bij het plaatsen van een aankondigingsbord brengt de opdrachtnemer uitsluitend reclame- uitingen aan die in overeenstemming zijn met de ten tijde van het aanbrengen geldende Nederlandse Reclame Code (vastgesteld door Stichting Reclame Code en de Algemene Plaatselijke Verordening. Tevens geldt er een verbod op alcohol- en tabaksreclame. Het is een fabrikant of leverancier van alcohol of tabaksartikelen alleen toegestaan reclame te maken via naamsvermelding of logoplaatsing, mits de adverteerder zich meerdere jaren als hoofdsponsor verbindt aan een lokaal evenement. Naamsvermelding en/of afbeelding van het logo is in dit geval toegestaan, mits dat niet meer dan 10% van de totale ruimte van het affiche in beslag neemt.

 • 5.

  De opdrachtnemer onthoudt zich van het aanbrengen van reclame-uitingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, een en ander ter beoordeling van de gemeente.

 • 6.

  Het is de opdrachtnemer en alle aan de opdrachtnemer gelieerde bedrijven niet toegestaan om de in de gemeente Moerdijk geplaatste aankondigingsborden te combineren met andere door de opdrachtnemer gevoerde vormen van buitenstraatmeubilair.

Artikel 3. Afmetingen aankondigingsborden

Het aankondigingsbord heeft de volgende maximale afmetingen: 88 centimeter breed x 1,2 meter hoog.

Artikel 4. Veiligheid

De verkeersveiligheid mag op geen enkele wijze in gevaar komen. Daarom moeten aankondigingsborden zodanig bevestigd zijn dat zij niet verder uitsteken dan strikt noodzakelijk en geen ander potentieel gevaar of hinder opleveren voor de passanten.

Artikel 5. Locatie aankondigingsborden

De aankondigingsborden mogen alleen op de aangewezen maximaal 75 plaatsen binnen de gemeente Moerdijk bevestigd worden door de opdrachtnemer. De lichtmasten worden vooraf door de gemeente Moerdijk aangewezen;

Artikel 6. Verkiezingen/referenda

Het vermelde in artikel 5, lid 1 is niet van toepassing op aankondigingsborden die door politieke partijen worden geplaatst in het kader van lokale, provinciale, landelijke en Europese verkiezingen of referenda.

Artikel 7. Tijdsduur aankondigingsborden en publicatie affiches

 • 1.

  De aankondigingsborden zullen voor een periode van 5 jaar, ingaande 1 juli 2011 en eindigt op 31 januari 2016, geplaatst worden.

 • 2.

  De opdrachtnemer is verplicht om uiterlijk op de laatste dag van de concessieovereenkomst alle aankondigingsborden op haar kosten te verwijderen.

 • 3.

  Publicatie van de affiches vindt uitsluitend plaatst door de opdrachtnemer.

 • 4.

  De adverteerder zal met de opdrachtnemer afspraken maken over de publicatie van de affiches.

 • 5.

  Binnen 3 dagen na afloop van een te houden evenement dan wel activiteit moeten de affiches zijn verwijderd door de opdrachtnemer.

Artikel 8. Handhaving

 • 1.

  Indien in strijd wordt gehandeld met de hierboven gestelde beleidsregels zal er handhavend opgetreden worden;

 • 2.

  Indien de reclame-uiting is aangebracht in strijd met het bepaalde in de leden 4 en 5 van artikel 2 dient de opdrachtnemer de reclame-uiting op eerste aanschrijving namens of door de burgemeester en binnen de door de burgemeester te stellen termijn te verwijderen, bij gebreke waarvan de gemeente het recht heeft de reclame-uiting voor rekening en risico van de opdrachtnemer te (laten) verwijderen;

 • 3.

  Andere geplaatste aankondigingen, zoals posters, sandwichborden en/of driehoeksborden, die niet conform artikel 7 zijn geplaatst, uitgezonderd de in artikel 6 genoemde aankondigingsborden, worden verwijderd door de medewerkers van de afdeling Realisatie Beheer Openbare Ruimte. De kosten komen in dat geval voor rekening van de overtreder/opdrachtgever.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1.

  De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag gelegen na de mededeling van de bekendmaking ervan;

 • 2.

  De beleidsregel wordt bekend gemaakt in het huis aan huisblad de “Moerdijkse Bode”;

 • 3.

  De beleidsregel aankondigingsborden gemeente Moerdijk vastgesteld d.d. 17 augustus 2010 wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding.

Artikel 10. Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel aankondigingsborden gemeente Moerdijk.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 6 september 2011,

 

 

 

 

 

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Drs. A.E.B. Kandel Drs. J.P.M. Klijs