Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Beleidsregel Koopzondagen gemeente Westervoort

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Koopzondagen gemeente Westervoort
CiteertitelBeleidsregel Koopzondagen gemeente Westervoort
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Winkeltijdenverordening gemeente Westervoort 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen. 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-2011nieuwe regeling

23-08-2011

Westervoort Post, 07-09-2011

M en O 3

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Koopzondagen gemeente Westervoort

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 5 van de Winkeltijdenverordening gemeente Westervoort 2009;

overwegende dat burgemeester en wethouders de mogelijkheid hebben om voor ten hoogste twaalf door hen aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar te bepalen dat op die dagen de verboden zoals opgenomen in artikel 2, eerste lid onder a en b van de Winkeltijdenwet, niet gelden;

dat zij ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 van de Winkeltijdenverordening gemeente Westervoort 2009 nadere regels willen stellen;

dat zij op 1 juni 2011 hun voornemen tot het vaststellen van de Beleidsregel Koopzondagen bekend heeft gemaakt;

dat daarbij eenieder in de gelegenheid is gesteld om in de periode van 6 juni tot en met 18 juli 2011 zijn/haar zienswijze op het voornemen kenbaar te maken;

dat in genoemde periode geen reacties zijn ontvangen;

besluiten vast te stellen:

Beleidsregel Koopzondagen gemeente Westervoort 2011

Hoofdstuk 1 Gebiedsindeling

Artikel 1.1  

 • a.

  Burgemeester en wethouders stellen bij afzonderlijk besluit de gebieden vast waarin de gemeente wordt onderverdeeld voor de aanwijzing van koopzondagen. Deze gebieden zijn: 1) Het Ambacht (met inbegrip van Het Hazeland) 2) Westervoort (exclusief Het Ambacht met inbegrip van Het Hazeland);

 • b.

  Zij kunnen bepalen dat in deze gebieden gedurende maximaal twaalf zon- en feestdagen per kalenderjaar de verboden, zoals opgenomen in artikel 2, eerste lid onder a en b van de Winkeltijdenwet, niet gelden.

Artikel 1.2  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij openbaar besluit voor een komend kalenderjaar wijzigingen aan te brengen in de vastgestelde gebiedsindeling.

Artikel 1.3  

De gebiedsindeling als bedoeld in artikel 1.1 en 1.2, wordt aangegeven op een kaart, welke door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

Hoofdstuk 2 Procedure

Artikel 2.1  

Jaarlijks wordt door burgemeester en wethouders in de maand september een oproep op de gemeentepagina van een huis-aan-huis-blad en op de gemeentelijke website geplaatst, waarin ondernemers, verenigingen en instellingen worden uitgenodigd hun verzoeken, met betrekking tot de toewijzing van de koopzondagen in het volgende kalenderjaar, kenbaar te maken.

Artikel 2.2  

Verzoeken voor de aanwijzing van koopzondagen voor het volgend kalenderjaar, die voor de maand november, bij burgemeester en wethouders worden ingediend, worden betrokken bij de afweging als bedoeld in artikel 2.3.

Artikel 2.3  

Uiterlijk 15 december van ieder kalenderjaar, maken burgemeester en wethouders op basis van de ingediende verzoeken, een afweging op grond waarvan overgegaan wordt tot aanwijzing van koopzondagen in het volgende kalenderjaar.

Artikel 2.4  

Van het besluit tot aanwijzing van koopzondagen wordt mededeling gedaan in een huis-aan-huisblad alsmede de gemeentelijke website.

Hoofdstuk 3 Toewijzingscriteria

Artikel 3.1  

Bij de beoordeling van verzoeken voor aanwijzing van een koopzondag in het volgende kalenderjaar, geldt de volgende prioriteitsvolgorde op basis van economisch belang en consumentenbelang:

 • a.

  collectieve verzoeken in één aangewezen gebied/de gehele gemeente, niet uitsluitend afkomstig van de meubelbranche, keukenbranche, tuincentra of supermarkten, worden bij voorrang gehonoreerd;

 • b.

  branchegerichte verzoeken worden gehonoreerd, mits niet strijdig met het gestelde onder a.

 • c.

  individuele verzoeken in een aangewezen gebied worden pas in behandeling genomen als blijkt dat na honorering van de verzoeken als genoemd onder a. en b. van dit artikel, nog de mogelijkheid bestaat andere zon- en feestdagen als koopzondag aan te wijzen. Als dat het geval is, wordt aan het verzoek voorrang gegeven, dat naar verwachting in het belang is van het grootst aantal consumenten

 • d.

  individuele verzoeken in een aangewezen gebied die belanghebbenden in de loop van een kalenderjaar indienen, honoreert het college op volgorde van indiening van het verzoek, mits niet strijdig met het gestelde onder a,b, en c.

Artikel 3.2  

Voor het aanwijzen van koopzondagen beoordeelt het college de veiligheidssituatie en de koppeling met evenementen. Het college kan besluiten een aangevraagde of vaste koopzondag niet aan te wijzen bij gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

 

Hoofdstuk 4 Intrekking aanwijzing

Artikel 4.1  

Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek van een aanvrager overgaan tot intrekking van een of meerdere aangewezen koopzondagen. Burgemeester en wethouders gaan pas over tot de intrekking, indien uit onderzoek is gebleken dat het verzoek door alle bij de oorspronkelijke aanvraag betrokken belanghebbenden wordt gedragen.

Artikel 4.2  

Indien na het besluit als bedoeld in voorgaand artikel een nieuw verzoek voor de aanwijzing van een of meerdere koopzondagen in het volgende of lopende kalenderjaar worden ingediend, beslissen burgemeester en wethouders hier binnen vier weken op, mits het maximum aantal koopzondagen voor desbetreffend gebied nog niet is bereikt.

Hoofdstuk 5 Citeertitel

Artikel 5.1 Nieuw Artikel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel Koopzondagen gemeente Westervoort.

Hoofdstuk 6 Inwerkingtreding

Artikel 6.1 Nieuw Artikel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 8 september 2011.

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

de secretaris,      de burgemeester,

A. Vink                     mr. J.J.G.M. Geukers