Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Noodverordening PSV-Legia Warschau 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNoodverordening PSV-Legia Warschau 2011
CiteertitelNoodverordening PSV-Legia Warschau 2011
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 176

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-09-201116-09-2011Onbekend

12-09-2011

Gemeenteblad 2011, nr. 55

RA11031550

Tekst van de regeling

Intitulé

Noodverordening PSV-Legia Warschau 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat de burgemeester op 8 september 2011 op grond van artikel 176 van de Gemeentewet heeft vastgesteld de

 

Noodverordening PSV-Legia Warschau 2011

 

Daartoe is overwogen dat op 15 september 2011 de wedstrijd PSV-Legia Warschau wordt gespeeld.

 

De politie heeft inlichtingen dat risicosupporters van Legia Warschau, Sporting Charleroi en ADO Den Haag rond de wedstrijd aanwezig willen zijn. Risicosupporters van Legia Warschau zijn de laatste jaren vaak betrokken bij rellen rond internationale en nationale wedstrijden, waarbij ook sprake is van geweld tegen de politie en stewards. Supporters van Legia Warschau komen vooral met de auto naar Eindhoven. De belangstelling onder Legia Warschau-supporters is groter dan het aantal toegangskaartjes. Er is een omwisselsysteem voor het krijgen van een toegangskaartje. Bij de wedstrijd en in de stad zijn ook niet-risicosupporters aanwezig. Ook is er in de stad winkelend en uitgaand publiek en zijn er bewoners. Bij wedstrijden als deze is sprake van overmatig alcoholgebruik in en buiten de horeca, waardoor normale menselijke remmingen afnemen;

 

Uit politie-informatie blijkt dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat zonder maatregelen gewelddadige confrontaties kunnen ontstaan. Het betreft ongeregeldheden tussen risicosupporters en tussen hen en de politie, en te midden van niet-risicosupporters en bewoners en bezoekers. Er is daarom ernstige vrees voor ernstige wanordelijkheden;

 

De gewone beschikbare wegen en middelen om deze problemen te voorkomen, bieden thans onvoldoende soelaas. Het is daarom voor de handhaving van de openbare orde noodzakelijk onder deze buitengewone omstandigheden algemeen verbindende voorschriften vast te stellen.

De politiechef van Eindhoven en de officier van justitie zijn gehoord.

Artikel 1 Definities

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   APV: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Eindhoven 2010;

  • b.

   omwisselplaats: plaats die in de gemeente Eindhoven wordt ingericht voor supporters van Legia Warschau om een gepersonaliseerd voucher in te ruilen voor een toegangskaartje voor de wedstrijd;

  • c.

   openbare plaats: hetgeen daaronder in artikel 1.1.1, aanhef en onder a van de APV wordt verstaan, te weten een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder een weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b van de Wegenverkeerswet 1994 en een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.3.1.1 van de APV;

  • d.

   supporter: iemand die blijkens kleding, uitrusting, gedrag, kennis van een deskundige of andere feiten en/of omstandigheden kennelijk behoort tot de supportersaanhang van een bepaalde voetbalclub;

  • e.

   wedstrijd: UEFA Europa Leaguewedstrijd PSV-Legia Warschau, die op 15 september 2011 in het Philipsstadion in Eindhoven wordt gespeeld.

 • 2.

  In deze verordening wordt naast het bevoegde bestuursorgaan mede verstaan onder bevoegd gezag: een ambtenaar van politie, met inachtneming van de hiërarchische en wettelijke gezagsverhoudingen.

Artikel 2 ADO- en Charleroi-supporters weren

Het is een supporter van ADO Den Haag of Sporting Charleroi verboden zich op een openbare plaats in de gemeente Eindhoven te bevinden.

Artikel 3 Legia-supporters zonder geldig voucher of kaartje weren

Het is een supporter van Legia Warschau, die

 • -

  niet onmiddellijk aannemelijk maakt dat hij in de gemeente Eindhoven woont of dat zijn aanwezigheid daar een redelijk doel heeft; en die

 • -

  geen gepersonaliseerd voucher of toegangskaartje voor de wedstrijd heeft, terwijl dit voor hem nodig is om toegang te krijgen tot de wedstrijd,

verboden zich op een openbare plaats in de gemeente Eindhoven te bevinden.

Artikel 4 Verplicht en ongestoord omwisselen, parkeren en vervoeren voor Legia-supporters

 • 1.

  Iedere supporter van Legia Warschau die zich bevindt in de gemeente Eindhoven en die beschikt over een voor hem gepersonaliseerd voucher of een vervolgens verkregen toegangskaartje, dient gebruik te maken van:

  • -

   de omwisselplaats, indien hij de wedstrijd wil bijwonen;

  • -

   de aangewezen, daarbij gelegen parkeerplaats, indien hij bestuurder van een motorrijtuig is;

  • -

   het door het bevoegd gezag voor hem bestemde vervoer.

Het is verboden om zich in strijd met deze geboden te gedragen.

 • 2.

  Het eerste lid geldt niet indien en voor zover het bevoegd gezag besluit de omwisselplaats, de aangewezen, daarbij gelegen parkeerplaats of het bestemde vervoer in een of meer gevallen niet of niet langer te gebruiken.

 • 3.

  Het is een ieder verboden de werking van de omwisselplaats, de aangewezen, daarbij gelegen parkeerplaats of het bestemde vervoer dan wel het anderszins omwisselen van een voucher voor een toegangskaartje voor de wedstrijd te beletten, belemmeren of verijdelen of zich daar ordeverstorend te gedragen.

Artikel 5 Ordeverstorende, gevaarlijke of verhullende voorwerpen of stoffen

Het is een ieder verboden op een openbare plaats in de gemeente Eindhoven voorwerpen of stoffen te vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen of te vervoeren, waarvan gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bedoeld om:

 • a.

  de door de wedstrijd gekleurde openbare orde te verstoren of de veiligheid in gevaar te brengen;

 • b.

  herkenning te beletten, belemmeren of verijdelen.

Artikel 6 Bevelen, vorderingen en aanwijzingen geven en opvolgen

 • 1.

  Het bevoegd gezag kan aan een ieder bevelen, vorderingen en aanwijzingen geven ter handhaving van deze verordening of indien en voor zover dit in het belang van de openbare orde noodzakelijk is.

 • 2.

  Een bevel, vordering of aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, dat is gericht tot een supporter van Legia Warschau die beschikt over een voor hem gepersonaliseerd voucher of toegangskaartje, kan ertoe strekken dat hij zich op een bepaalde wijze, met een bepaald vervoermiddel of langs een bepaalde route begeeft van of naar de omwisselplaats, het Philipsstadion of het stadscentrum.

 • 3.

  Een bevel, vordering of aanwijzing als bedoeld in het eerste lid kan ertoe strekken dat iemand die niet onmiddellijk aannemelijk maakt dat hij in de gemeente Eindhoven woont, zich uit de gemeente Eindhoven verwijdert en verwijderd houdt, dan wel dat iemand die onmiddellijk aannemelijk maakt dat hij in de gemeente Eindhoven woont, zich naar zijn woning begeeft en daar blijft.

 • 4.

  Voor zover artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht daarin niet al voorziet, is het verboden zich te gedragen in strijd met een bevel, vordering of aanwijzing krachtens de voorgaande leden gegeven.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als Noodverordening PSV-Legia Warschau 2011.

 • 2.

  Deze verordening wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op woensdag 14 september 2011 om 16.00 uur en houdt van rechtswege op te gelden op vrijdag 16 september 2011 om 06.00 uur, tenzij zij wordt ingetrokken of verlengd.

 • 4.

  De verbodsbepalingen in deze verordening gelden niet voor zover een hogere regeling daarin al voorziet.

 • 5.

  Het bevoegd gezag kan ontheffing geven van de verboden gegeven in de artikelen 2, 3, 4, eerste lid, en 6 en aan een dergelijke ontheffing voorwaarden verbinden die noodzakelijk zijn ter handhaving van de openbare orde.

 

De toelichting van de burgemeester op deze noodverordening luidt als volgt.

Op 15 september 2011 vindt de Europa Leaguewedstrijd plaats tussen PSV en Legia Warschau. Dit vergt vergaande openbareordemaatregelen. Gewone juridische instrumenten kunnen worden ingezet. Bijv. het Wetboek van Strafrecht (bijv. inzake discriminatie, opruiing, (medeplichtigheid tot) geweldpleging), de Wet wapens en munitie, het Vuurwerkbesluit i.v.m. de Wet op de economische delicten en de APV (bijv. samenscholing, uitdaging tot ongeregeldheden, ordeverstoring in de horeca of het stadion, lopen buiten de afzetting of route). Daarnaast is het gelet op de specifieke omstandigheden nodig bijzondere algemeen verbindende voorschriften te geven. Daarvoor dient deze noodverordening. Overtreding is strafbaar (artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht).

 

Artikel 1 bevat definities. Deze spreken voor zich. Het begrip supporter wordt zo veel mogelijk geobjectiveerd. Met deskundige wordt gedoeld op bijv. de politie of zgn. spotters, die een betrokkene kunnen herkennen, ook als deze niet anderszins als supporter herkenbaar is. Het begrip openbare plaats wordt gedefinieerd zoals dat in de APV 2010 is gedaan. Daar vallen ook wegen en de horeca onder. Politiemensen gelden voor deze verordening ook als bevoegd gezag, naast de bevoegde bestuursorganen. Zij blijven daarbij wel hiërarchisch en gezagsmatig ondergeschikt.

 

Artikel 2 gaat over ADO- en Charleroi-supporters. Zij hebben bij deze wedstrijd niets te zoeken en het gevaar van verstoring van de openbare orde dwingt ertoe hen uit de gemeente weg te houden. Als zij binnen bij iemand thuis zijn, moeten zij daar blijven. De ontheffingsclausule in artikel 7 biedt de mogelijkheid van maatwerk in uitzonderlijke gevallen.

 

Artikel 3 gaat over Legia-supporters die niets in Eindhoven te zoeken hebben en geen geldig toegangsbewijs (zullen) hebben, terwijl dit wel nodig is. Dit laatste vereiste voorkomt dat bijv. VIP’s van Legia Warschau, die geen voucher hoeven te hebben om toegang te krijgen, onder de bepaling vallen. Verder geldt de toelichting die zonet op artikel 2 is gegeven.

 

Artikel 4 regelt de omwisselplaats en de speciale parkeer- en vervoersfaciliteiten voor Legia-supporters met een voucher of kaartje. Dit is een cruciaal onderdeel om hun aanwezigheid in goede banen te leiden. Het gebruik en de goede werking daarvan moeten daarom worden gegarandeerd, tenzij dit niet (meer) nodig of mogelijk wordt gevonden. De termen ‘beletten, belemmeren of verijdelen’ zijn ontleend aan artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Artikel 5 moet voorkomen dat ordeverstorende, gevaarlijke of verhullende voorwerpen of stoffen op openbare plaatsen komen. Met voorwerpen worden roerende zaken bedoeld. Stoffen zijn bijv. gassen en vloeistoffen. Deze kunnen ook een normale bestemming hebben. Met verwijzing naar de aard of omstandigheden – een begrip uit de Wet wapens en munitie – is bedoeld zo veel mogelijk te objectiveren waaruit moet worden afgeleid dat die normale bestemming in het concrete geval niet aan de orde is. De door de wedstrijd gekleurde openbare orde speelt daarbij ook een rol. Het kan bijv. gaan om motorhelmen, mutsen en sjaals. De handelingen die men verricht (vervaardigen etc.) zijn ook ontleend aan de Wet wapens en munitie. De begrippen belemmeren etc. zijn ontleend aan artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. Er moet rekening mee worden gehouden dat veel wapens en zwaar vuurwerk al onder landelijke wetgeving zijn verboden (Wet wapens en munitie en Vuurwerkbesluit i.v.m. Wet op de economische delicten).

 

Artikel 6 geeft een bevoegdheidsgrondslag voor de nodige bevelen, vorderingen en aanwijzingen. De politie kan in dat kader bijv. bepalen dat mensen weg moeten. De beperking is gelegen in de handhaving van deze verordening of de noodzaak van openbareordehandhaving. Het is dus niet mogelijk willekeurig winkelend publiek buiten de stad te zetten. Ook moet worden bedacht dat een politieambtenaar hiërarchisch en gezagsmatig ondergeschikt blijft en de opdrachten van meerderen en de officier van justitie en de burgemeester moet opvolgen. Legia-supporters kan specifiek worden gezegd dat zij zich op een bepaalde manier laten vervoeren. Denk aan pendelbussen en de trein. Personen die in Eindhoven wonen, kunnen ten slotte niet uit de gemeente worden weggestuurd, maar wel naar huis. Artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht stelt overtreding van artikel 6 onder omstandigheden strafbaar. Voor zover dat niet zo is, doet het laatste lid dat.

 

Artikel 7 bevat in de eerste plaats de citeertitel. Artikel 176, tweede lid van de Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester de bekendmakingswijze vaststelt. Er is nog gelegenheid voor publicatie in het Gemeenteblad. Internet is bovendien een effectieve communicatiewijze. De regels zullen overigens ook in Den Haag, Charleroi en Warschau worden uitgedragen. Voor en na de wedstrijd moet er voldoende tijd zijn voor de politie om te handelen. Vandaar de geldigheidsduur van de verordening. Er is voorzien in een bepaling die recht doet aan de algemene regel dat hoger recht voor lager recht gaat. Voor maatwerk is ten slotte in een ontheffingsmogelijkheid voorzien, waarbij de belangen van de openbare orde echter niet uit het oog worden verloren.

 

Eindhoven, 12 september 2011.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, burgemeester.

, secretaris.

Uitgegeven, 12 september 2011.

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,

mw. drs. P.M. Pistor.

fvl/RA11031550