Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Beleidsregel subsidieverstrekking regionale uitvoeringsprogramma's

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidieverstrekking regionale uitvoeringsprogramma's
CiteertitelBeleidsregel subsidieverstrekking regionale uitvoeringsprogramma's
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpsubsidies, ruimtelijke ordening, economische zaken, cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Subsidieregeling vitaal Gelderland 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-200812-03-200801-01-2011Onbekend

06-05-2008

Provinciaal Blad 2008/47

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidieverstrekking regionale uitvoeringsprogramma's

Vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 6 mei 2008 (Provinciaal Blad nr. 2008/47 van 21 mei 2008). Op 22 mei 2008 met terugwerkende kracht tot 12 maart 2008 in werking getreden.

Inleiding

In het Statenakkoord 2003-2007 "De Gelderse aanpak" staat dat de Gelderse bestuursstijl dient te worden gekenmerkt door partnerschap, waarbij de provincie ook eigen doelen en verantwoordelijkheden heeft. De Regionale Uitvoeringsprogramma’s (RUP’s) voor de zes Gelderse WGR-regio’s is hiervan een invulling. Deze programma’s zijn een gemeenschappelijke projectenagenda, waarmee bijgedragen wordt aan de fysiek-ruimtelijke, economische en sociaalculturele ontwikkeling van de WGR-regio’s en van Gelderland in totaliteit. De RUP’s zijn opgenomen in de verschillende regiocontracten.

Op 23 april 2008 is de Subsidieregeling vitaal Gelderland 2008 (hierna SvG) vastgesteld. "Regionale Uitvoeringsprogramma’s ten behoeve van de SvG" is het programma als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, van de SvG en vormt daarmee de basis voor het verstrekken van subsidies (paragraaf Regionale Uitvoeringsprogramma’s). Niet alle projecten van de regiocontracten zijn opgenomen in "Regionale Uitvoeringsprogramma’s ten behoeve van de SvG". Dubbelingen met andere programma’s/beleidsplannen van SvG zijn niet opgenomen evenals projecten die wegens mogelijk ongeoorloofde staatssteun door middel van een andere, door de EU goedgekeurde regeling worden gesubsidieerd.

Samenvatting beleidsregel Regionale uitvoeringsprogramma’s

A Achterhoek: meer landschappelijke kwaliteit B Vallei: rode en groene projecten C Noord-Veluwe: behoud groene karakter D Stedendriehoek: bundeling wonen en werken E Rivierengebied: versterking eigenheid landschap F KAN: herontwikkeling ruimtegebruik

Achterhoek: meer landschappelijk kwaliteit

De regio Achterhoek staat landelijk bekend om zijn natuurlijke en landschappelijke waarden. Ontwikkeling van deze kwaliteit staat hoog op de agenda van gemeenten en andere partijen in het gebied. De provincie steunt de ambities van de regio, want natuur en landschap zijn een belangrijk aangrijpingspunt voor economische ontwikkeling. De agrarische sector krimpt. Daarom is nieuwe werkgelegenheid van levensbelang voor de regio.

De nadruk in het RUP-Achterhoek ligt dan ook op de uitvoering van projecten op het gebied van natuur, landschap en recreatie. Een van de belangrijkste projecten behelst de ontwikkeling van een groen-blauwe as die de natuurgebieden rond Winterswijk verbindt met die in De Graafschap. Het gaat hierbij concreet om sanering van riooloverstorten en bijvoorbeeld aanleg van nieuwe natuur.

Op toeristisch gebied is nog veel winst te behalen. De regio wil komen tot kwaliteitsverbetering.

Via het RUP komt extra geld beschikbaar om een toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan te maken. Voorwaarde is dat de gemeenten de handen ineenslaan en ook zelf financieel over de brug komen.

Provincie en regio brengen ook een flink aantal andere projecten versneld in uitvoering. Zo is overeengekomen om een glasvezelnetwerk aan te leggen, waarbij op termijn de minder rendabele gebieden worden ontsloten en er wordt actie ondernomen om de regionale bereikbaarheid van Doetinchem te verbeteren.

Thema’s in de Achterhoek zijn:

ICT-hoofdstructuur Toeristisch recreatief ontwikkelingsplan Ecologische verbindingszone Montferland-Slangenburg Engbergen Groen-blauwe as Graafschap-Winterswijk

Toelichting thema's  

 

ICT-hoofdstructuur

De aanleg van een voor iedereen toegankelijk glasvezelnetwerk tussen de kernen en steden, inclusief de aantakking van lokale projecten waaronder ontsluiting bedrijventerreinen. Het netwerk dient ook als basis voor ontsluiting "onrendabele gebieden".

- activiteiten ten behoeve van het glasvezelnetwerk

: - cofinanciering door de gemeente(n)

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Achterhoek"

Toeristisch recreatief ontwikkelingsplan

De regio heeft op het gebied van recreatie en toerisme "goud" in handen maar zet het product Recreatie en Toerisme onvoldoende neer. De regio stelt voor een Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan op te stellen per gemeente om een economische impuls te geven aan deze sector. Doel is om zowel voor de gemeenten afzonderlijk als in samenhang een visie en beleid te ontwikkelen voor de sector met als doel te komen tot kwaliteitsverbetering en toekomstperspectief.

- het maken van een toeristisch recreatief ontwikkelingsplan

- het plan wordt onderschreven door alle gemeenten - cofinanciering door de gemeenten

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Achterhoek"

Ecologische verbindingszone Montferland-Slangenburg Doel van dit project is de voltooiing van de aanleg droge ecologische verbindingszone Montferland-Slangenburg. Het project moet in 2006 nader uitgewerkt worden in een plan, waarna in 2007 met de uitvoering begonnen kan worden.

- plankosten

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Achterhoek"

Engbergen

Het project Engbergen is een restant uit het programma IRIS en bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Herinrichting van het Kernspark is een van deze projecten.

Doel is herstel van de natuurwaarde en leefbaarheid van het Kernspark, actie is groot onderhoud van de groenstructuren, ontwikkeling van wandelpaden en ontmoetingsplekken gecombineerd met afkoppelen van hemelwater.

- activiteiten ten behoeve van de herinrichting van het Kernspark

- cofinanciering door de gemeente(n)

- gemeente

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Achterhoek"

Groen-blauwe as Graafschap-Winterswijk

Dit project bestaat uit een aantal deelprojecten die als gezamenlijk doel hebben meer samenhang te brengen tussen grote natuurgebieden binnen de EHS, zodat er een duurzaam en robuust netwerk van natuurgebieden ontstaat. Het is een complex programma van grote betekenis voor de regio. Het gaat om een groot aantal projecten en er zijn vele partijen bij betrokken. Deze natuurgebieden verhogen de waarde van het landelijk gebied voor bewoners en recreanten.Van belang is dat voor de verhoging van de natuurwaarde de Winterswijkse beken worden hersteld en riooloverstorten in Winterswijk worden gesaneerd.

- coцrdinatie van de groen-blauwe as door de regio - kosten van de uitvoering van het herstel van de Winterswijkse beken - saneren van riooloverstorten

- gemeenten, WGR-regio

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Achterhoek"

Tabel: maximale provinciale bijdrage thema’s Achterhoek

Thema

Totale kosten (€)

Maximale provinciale bijdrage (€)

ICT hoofdstructuur

70.000,--

46.000,--

Toeristisch plan

880.000,--

100.000,--

Ecologische verbindingszone Montferland-Slangenburg

p.m.

20.000,--  

Engbergen

200.000,--

100.000,--  

Groen-blauwe as

 

 

A Coцrdinatie

25.000,--

 25.000,--  

B Beken

430.000,--

215.000,--  

C Riooloverstorten

170.000,--

 170.000,--

Vallei: rode en groene projecten

In de regio Vallei moet er veel gebeuren op het terrein van verstedelijking. Volgens de Nota Ruimte (Rijk) in het nieuwe streekplan van Gelderland, maar zeker ook volgens het ruimtelijke beleid van de gemeenten in de Vallei moeten komende jaren veel woningen worden gebouwd en bedrijventerreinen aangelegd. Het spreekt daarom vanzelf dat "rode" projecten een belangrijke positie innemen in het RUP voor deze regio. Een mooi voorbeeld van een "rood" RUP-project is de stedelijke herstructurering van een groot kazerneterrein en aanpalend industrieel complex in de omgeving van het station Ede-Wageningen. Dat laat onverlet dat de Vallei ook een groen karakter heeft. Partijen in de regio willen de landschappelijke kwaliteit graag verder ontwikkelen. De herinrichting van het buitengebied in het kader van de reconstructie biedt kansen. Dat geldt vooral voor de deelgebieden Binnenveld, Veluwerand en polder Arkemheen. Ook staat de aanleg van een robuuste verbindingszone tussen de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug op het programma. Het RUP brengt de uitvoering van een flink aantal "groene" projecten in een stroomversnelling. Dat geldt bijvoorbeeld voor de plannen die klaar liggen om het Binnenveld ecologisch en landschappelijk op te knappen. Dat in combinatie met waterberging.

Thema’s in de Vallei zijn:

 • ISEV Ede Veenendaal (aansluiting A 12)

 • Duurzame Frankeneng/Heestereng duurzaam waterbeheer

 • Economisch uitvoeringsplan

 • Aansluiting Corlaer op A 28

 • Digitale Sociale kaart

 • WMO gezamenlijk

 • Gezamenlijke aanpak sociale opvang

 • Aanpak Binnenveld

 • Groei en krimp eerste fase Lunteren

 • Educatief centrum Arkemheen

 • Biomassa voor energie

Toelichting thema's

ISEV Ede Veenendaal (aansluiting A 12, stationsgebied De Klomp) Ten behoeve van het bedrijventerrein (kosten € 250 miljoen, opbrengsten € 246 miljoen) investeert Ede € 2 miljoen. Voor een betere bereikbaarheid van het gebied is opwaardering van het stationsgebied van De Klomp en de doortrekking van de rondweg Veenendaal op de A 12 wenselijk.

- activiteiten ten behoeve van de fietsvoorziening rond de aansluiting - activiteiten ten behoeve van de aansluiting

- cofinanciering door gemeente(n)

- gemeente

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Vallei"

Frankeneng/Heestereng duurzaam waterbeheer  

Op dit moment wordt een pilot voor de regenwaterbehandeling uitgevoerd samen met waterschap Vallei en Eem. Bij succesvolle uitvoering van deze pilot zal het systeem van regenwaterbehandeling geheel worden ingevoerd.

- kosten van de uitvoering van de regenwaterbehandeling Frankeneng/Heestereng

- cofinanciering door gemeente(n)

- gemeente

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Vallei"

Economisch uitvoeringsplan De Vallei

Eind 2005 heeft het Economisch Platform De Vallei (EPV) een herstart gemaakt. Dit Gelders-Utrechtse platform, waarin zowel bedrijfsleven als overheden vertegenwoordigd zijn, richt zich op een tweetal zaken. Enerzijds werkt men samen aan de uitvoering van een strategische agenda bedrijventerreinen. Daarnaast wil het EPV de economie in de Vallei een impuls geven door innovatieve projecten te stimuleren die inhaken op het Food Valley-concept.

- activiteiten ter uitvoering van het Economisch uitvoeringsplan EPV die een bijdrage leveren aan het Food-Valley-concept

- Projecten zijn innovatief - Projecten dragen bij aan het Food-Valley-concept - Een positief advies van het Bureau Food Valley - Cofinanciering door gemeenten

- gemeente

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Vallei"

Aansluiting Corlaer op A 28

Ter hoogte van de Nijkerkse nieuwbouwwijk Corlaer wordt een nieuwe aansluiting op de A 28 gerealiseerd. Vanuit deze aansluiting gaat er een ontsluitingweg naar Nijkerk Corlaer en een ontsluitingsweg naar Amersfoort Vathorst. De weg heeft een integraal, regionaal belang op het gebied van economische ontwikkeling, ontlasten verkeersoverlast en verbeteren veiligheid.

- activiteiten ten behoeve van de aansluiting Corlaer op A 28

- cofinanciering door gemeente(n)

- gemeente

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Vallei"

Digitale Sociale kaart voor de gehele Vallei

Doel is op regionaal niveau de vraag en het aanbod van sociale voorzieningen (verenigingen, zorginstellingen, sociaal werk, wonen etc.) in kaart brengen met het oog op een betere afstemming vanuit de gemeente en met als doelgroep de burger. Door dit via ййn portaal te doen is de informatie steeds actueel en is achtergrondinformatie toegankelijk (internet).

: - activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van een digitale sociale kaart

- cofinanciering door gemeente(n)

- gemeente

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Vallei"

WMO gezamenlijk

Diverse gemeenten in de regio willen door samenwerking van regionale overheden, zorgvragers, zorgaanbieders en zorgkantoren komen tot betere en directe toegankelijkheid van voorzieningen. Dit vloeit voort uit de (ontwerp-)Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, ggz en sociale activering is er vraag, maar een versnipperd aanbod. Door gebundelde vraagsturing lijkt efficiency haalbaar. Doel is dit te onderzoeken en te komen tot gezamenlijke registratie, inkoop van zorg etc.

- kosten van het onderzoek

- Cofinanciering door gemeente(n)

- gemeente

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Vallei"

Gezamenlijke aanpak sociale opvang

Doel is samen te werken in de aanpak van de dak- en thuislozenproblematiek en andere categorieлn sociale opvang, door gestructureerde samenwerking tussen gemeenten en instanties. In het GSO-contract met Ede was reeds afgesproken dat dit met een regionale uitstraling wordt opgepakt.

- cofinanciering door gemeente(n)

- gemeente

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Vallei"

Educatief centrum Arkemheen

Doel is bij het stoomgemaal in een educatief centrum over polder Arkemheen informatie te bieden over landschap, natuur en cultuurhistorische waarden.

- activiteiten ten behoeve van de realisatie van een educatief centrum

: - cofinanciering door gemeente(n) - project wordt ingepast in de doelstellingen van het beleid op het gebied van Nationale

Landschappen

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Vallei"

Biomassa voor energie

Doel is de bio-energieprojecten vanuit de Duurzame Energiescan van Regio de Vallei uit te werken met als doel de hoeveelheid duurzame energie in de regio te vergroten.

- activiteiten ten behoeve van bio-energieprojecten

: - cofinanciering door gemeenten - ervaringen van de initiatieven in Eemland, Rivierenland en Regio Noord-Veluwe worden betrokken in de uitwerking

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Vallei"

Tabel: maximale provincale bijdrage thema’s Vallei

Thema

Totale kosten (€)

Maximale provinciale bijdrage (€)

Regionale woonmarkt

49.000.000,--

-

ISEV Ede Veenendaal (aansluiting A12)

250.000.000,--

1.400.000,--  

Frankeneng/Heestereng duurzaam waterbeheer

1.500.000,--

750.000,--  

Economisch actieplan

135.000,--

50.000,--

Aansluiting Corlaer op A28

23.000.000,--

2.400.000,--

Digitale Sociale kaart

100.000,--

50.000,--

WMO gezamenlijk

100.000,--

50.000,--

Gezamenlijke aanpak sociale opvang

6.200.000,--

1.000.000,--

Educatief centrum Arkemheen

230.000,--

115.000,--

Biomassa voor energie

245.000,--

72.500,--  

Noord-Veluwe: behoud groene karakter

Het overgangsgebied van Veluwe naar IJssel en Randmeerkust. Dat is het gebied waar de gemeenten die samenwerken in de regio Noord-Veluwe actief zijn. Regio en provincie zijn het erover eens dat uitvoering van beleid gericht moet zijn op behoud, en waar mogelijk verbetering van de groene kwaliteiten. Natuurontwikkeling, verbreding van het recreatieve aanbod, reconstructie van het platteland en ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden krijgen daarom veel aandacht in het RUP van de regio Noord-Veluwe. Duidelijk is dat de agrarische sector in deze regio nieuwe wegen moet inslaan om te overleven. Het RUP biedt daarvoor handvatten. Zo wordt geld beschikbaar gesteld voor functieverandering van leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen en ook voor energiewinning uit biomassa. De groene impuls die regio en provincie voorstaan, krijgt concreet gestalte in de aanleg van een recreatief uitloopgebied bij Harderwijk-Ermelo en natuurontwikkeling langs de Hierdensche Beek. Starters en senioren komen in de regio moeilijk aan een woning. De gemeenten willen dit probleem de komende jaren in gezamenlijk verband oplossen. Mede met middelen uit het RUP wordt onderzoek gedaan naar mogelijke in- en uitbreidingslocaties waar op korte termijn voor deze doelgroepen kan worden gebouwd.

Thema’s

 • Pilots woon-zorgcomplex

 • Bio-energieproductie, onderzoek

 • Molen Ermelo

 • Uitwerking concentratie streekarchief Noord-Veluwe

 • Functieverandering buitengebied

 • Regionale toeristisch/recreatieve beleidsvisie

 

Toelichting thema's

Er is een door de gemeente Ermelo gesteund project voor dagbestedingsactiviteiten voor zorgcliлnten op landgoed Groevenbeek. De projectopzet moet nog aan kwaliteit winnen (toezicht op de cliлnten, etc.).

 • - participatie van zorginstellingen

 • - cofinanciering van gemeente(n)

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Noord-Veluwe"

Bio-energieproductie

 Er zijn plannen om in de regio plantaardig materiaal (snoeihout e.d.) in te zamelen en om te zetten in energie op een nog te realiseren centrale op intergemeentelijk bedrijventerrein Heerde-Hattem-Oldenbroek.

- cofinanciering door gemeente(n)

: - gemeente

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Noord-Veluwe"

Molen Ermelo

De plannen met de molen "De Koe" voorzien in restauratie van de molen (een rijksmonument), en aanvulling met een archeologiemuseum respectievelijk een milieueducatiecentrum in het aangelegen pakhuis. Daarmee krijgt Ermelo een trekker in de toeristisch-recreatieve sfeer.

- restauratie van de molen - activiteiten ten behoeve van het museum/educatiecentrum

- project moet gekoppeld worden aan het Veluwebeleid - regionale uitstraling - cofinanciering door gemeente(n)

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Noord-Veluwe"

Sociale analyse gemeenten Noord-Veluwe

Door middel van dit project willen de gemeenten op de Noord-Veluwe een beter zicht krijgen op het regionaal functioneren van het sociale domein. Een goed regionaal evenwicht tussen vraag en aanbod aan sociale, culturele, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen, in het bijzonder voor jeugd en ouderen is een essentiлle voorwaarde voor een goed functionerende regio Noord-Veluwe. Een evenwicht waarbij de verschillende kernen en gemeenten elkaar aanvullen zodat op regionaal niveau voor alle bewoners de relevante voorzieningen en kwaliteiten op acceptabele afstand beschikbaar zijn. De analyse biedt de basis om gezamenlijke problemen aan te pakken als terugdringen voortijdig schoolverlaten, aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg en de gezamenlijke aanpak WMO.

- cofinanciering door gemeente(n)

- WGR-regio

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Noord-Veluwe"

Uitwerking concentratie streekarchief Noord-Veluwe  

Voor de gemeenten Hattem, Heerde en Epe wordt een centrale archiefbewaarplaats gerealiseerd, waarmee o.a. wordt bijgedragen aan het behoud van het culturele erfgoed en het aanbieden van een eenduidige bron voor sociaal/culturele activiteiten (Heemkunde, Oudheidkundige verenigingen, genealogie).

- activiteiten ten behoeve van de realisatie van de centrale archiefbewaarplaats

- cofinanciering door gemeente(n)

- gemeente

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Noord-Veluwe"

Functieverandering buitengebied

Voor de regio is het van belang dat er kaders worden opgesteld die waarborgen dat het gebied niet verder verrommelt als gevolg van het vestigen van nieuwe functies in vrijkomende agrarische gebouwen. Het nieuwe streekplan biedt hier ruimte toe. De regio werkt de kaders verder uit.

- WGR-regio

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Noord-Veluwe"

Regionale toeristisch/recreatieve beleidsvisie

 De regio wil haar positie versterken door te investeren in recreatie en toerisme. Daartoe moet er een samenhangende visie komen. Het Veluwebeleid 2010 is ook voor de Noord-Veluwe het beleidskader op toeristisch en recreatief gebied.

- de te ontwikkelen visie moet een verdere invulling zijn van het Veluwe 2010-beleid.

- WGR-regio

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Noord-Veluwe"

Tabel: Maximale provinciale bijdrage thema’s Noord-Veluwe

Thema

Totale kosten (€)

Maximale provinciale bijdrage (€)

Pilots woon-zorgcomplex, landgoed Groevenbeek

450.000,--

50.000,--  

Bio-energieproductie

50.000,--

30.000,--

Molen Ermelo

3.650.000,--

 718.000,--

Sociale analyse gemeenten Noord-Veluwe

102.000,--

51.000,--  

Streekarchief

1.030.000,--

189.000,--

Zoekzones stedelijke functies

p.m.

10.000,--  

Functieverandering buitengebied

p.m.

35.000,--

Regionale toeristische/recreatieve beleidsvisie

50.000,--

16.666,--

Stedendriehoek: bundeling wonen en werken

Meer variatie in woon-, werk- en recreatiemilieus. In die ambitie kunnen de provincies Gelderland, Overijssel en de regio Stedendriehoek elkaar vinden. Tegelijkertijd moeten de kwaliteiten van water, natuur, landschap en landbouw verder worden ontwikkeld. Partners - provincies en regio - willen het vestigingsklimaat in de Stedendriehoek voor het bedrijfsleven verbeteren. Daarnaast moet nog een flink aantal woningen worden gebouwd. Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit vraagt om bundeling van wonen en werken in het bestaande stedelijke netwerk, waarbij wordt gestreefd naar leefbare wijken en dorpen en vitale bedrijventerreinen. De projecten uit het RUP 2006 van de regio Stedendriehoek sluiten aan bij deze gemeenschappelijke ambities. Projecten op het terrein van revitalisering en ontsluiting van bedrijventerreinen staan prominent in het RUP. Ook komt extra geld beschikbaar voor verbetering van de toegankelijkheid van de steden in de regio, bijvoorbeeld Apeldoorn. Maatregelen in en om Apeldoorn hebben effect op de hele regio. Verplaatsing van een aantal boerenbedrijven uit de Beekbergse Poort is een totaal ander project. Deze bedrijfsverplaatsingen zijn in het belang van flora en fauna. Voor aanleg van ecologische verbindingszones elders in de regio wordt ook geld vrijgemaakt. Herstel van het beken- en sprengensysteem is een ander "groen" project dat via het RUP daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Thema’s

 • Beekbergse Poort (robuuste verbinding)

 • Weteringse Broek

 • Herstel Beken- en Sprengensysteem Apeldoorn

 • Invalswegen en ring Apeldoorn

 • Vergoeding plankosten hoogwatergeulen Ruimte voor de Rivier

 • Sociale Agenda

Toelichting thema's

 

Weteringse Broek

Om het ontstaan van een 500 ha groot recreatiegebied (stedelijk uitloopgebied van de gemeenten Apeldoorn en Voorst) mogelijk te maken dient 100 ha nieuwe natuur ontwikkeld te worden. Het gebied maakt onderdeel uit van de ecologische verbindingszone Groote Wetering en heeft tevens een geпntegreerde waterbergingsopgave. De uitvoering vraagt om een actieve grondpolitiek. Op dit moment is er met de boeren in het gebied overeenstemming over de ontwikkeling.

- aankoop van boerderij

- cofinanciering gemeente(n) - actief grondbeleid door de gemeente Voorst - een taxatierapport

- gemeente

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage Stedendriehoek"

Herstel Beken- en Sprengensysteem Apeldoorn

Met het herstel van oude beken en sprengen wordt beoogd de grondwaterproblematiek te verminderen en regenwater af te koppelen. Er ligt een belangrijke relatie met de ambities van de gemeente Apeldoorn op het terrein van cultuurhistorische differentiatie en ruimtelijke kwaliteit.

- activiteiten ten behoeve van het onderdeel de spreng westelijk van het kanaal

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage Stedendriehoek"

Invalswegen en ring Apeldoorn

Het verbeteren van de toegankelijkheid van Apeldoorn vanaf het regionale wegennet, de A 1 en de A 50 is voor provincie en regio een belangrijk aandachtspunt. In dit kader wil de gemeente Apeldoorn in 2006/2007 het aantal rijstroken op de Zutphensestraat verdubbelen, in combinatie daarmee een transferium aanleggen nabij de A 50 en de aansluiting van het bedrijvenpark Ecofactorij

- activiteiten ten behoeve van de Zutphensestraat/transferium A 50 - activiteiten ten behoeve van Ecofactorij-N 345

- cofinanciering door gemeente(n)

- gemeente

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage Stedendriehoek"

Vergoeding plankosten hoogwatergeulen Ruimte voor de Rivier

De provincie Gelderland is bereid om samen met de gemeenten Zutphen en Brummen - in nauw overleg met de gemeente Voorst en het waterschap Veluwe - het voortouw te nemen bij de verdere studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de hoogwatergeul bij Zutphen. Op dit moment wordt gezamenlijk onderzocht hoe een dergelijke studie met het oog op besluitrijpe afronding in het kabinet en de Tweede Kamer in 2008 er uit moet zien.

- planvoorbereidingskosten

- gemeente

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage Stedendriehoek"

Sociale Agenda

De regio is ver gevorderd met het formuleren van concrete projectvoorstellen die volgen uit het samenvoegen van de convenanten die de provincies gesloten hebben met de regio inzake vroegtijdig schoolverlaten en de aansluiting jeugdbeleid en provinciaal jeugdzorgbeleid. In 2006 komt de regio met kansrijke en concrete projectvoorstellen zodat in het RUP 2007 over honorering een besluit genomen kan worden.

- het maken van een projectplan om de problematiek van vroegtijdig schoolverlaten op regionaal niveau aan te pakken

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Stedendriehoek"

Tabel: Maximale provinciale bijdrage thema’s Stedendriehoek

Thema

Totale kosten (€)

Maximale provinciale bijdrage (€)  

Wetringse Broek

p.m.

1.000.000,--  

Herstel Beken- en Sprengensysteem Apeldoorn

p.m.

1.800.000,--

Invalswegen en ring Apeldoorn

 

 

Zutphensestraat/transferium A50

13.000.000,--

1.875.000,--

 Invalswegen en ring Apeldoorn  

 

 

Ecofactorij - N345

3.000.000,--

1.500.000,--

Vergoeding plankosten hoogwatergeulen  

 

 

Ruimte voor de Rivier

p.m.

100.000,--

Sociale agenda

p.m.

80.000,--  

Rivierengebied: versterking eigenheid landschap

Versterking van de ruimtelijke kwaliteit in het rivierenlandschap. Dat staat centraal in het RUP voor de regio Rivierenland. De opgave is om de eigenheid van het landschap – gekarakteriseerd door uiterwaarden, dijken, oeverwallen en kommen - te behouden en liefst nog te versterken. De ruimtelijke structuurdragers geven de richting aan waarin verstedelijking, infrastructuur en bijvoorbeeld recreatieve sector zich in de toekomst verder kunnen ontwikkelen. Veel aandacht gaat uit naar uitvoering van het beleid Ruimte voor de Rivier. Het jaar 2006 is in feite een overgangsjaar. Dit jaar wil de provincie samen met de regio en gemeenten afspraken maken over de uitvoering van concrete projecten in 2007. Vasthouden en bergen van overtollig water staat daarbij centraal, naast verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De economische ontwikkeling van de regio is een ander hoofdthema. Via het RUP komt extra geld beschikbaar voor investeringen in infrastructuur, ontwikkeling van stationslocaties en revitalisering van bedrijventerrein (bijvoorbeeld Latenstein in Tiel). Belangrijke maatregelen staan op de rol voor de Bommelerwaard. De uitdaging is om de ontwikkeling van de glastuinbouw te combineren met natuurontwikkeling en drinkwaterwinning. De aanstelling van een gebiedsmakelaar en opstelling van een landschapsvisie spelen daarbij een belangrijke rol. Voor de uitvoering van projecten in het RUP 2006 van de regio Rivierengebied stelt de provincie ruim Ђ 3,6 miljoen extra beschikbaar.

Thema’s

 • Ontwikkeling van bedrijvigheid/herstructureringsprogramma bedrijventerreinen.

 • Integrale uitvoering regionaal plan Bommelerwaard

 • Nationale Landschappen

 • De sociale agenda

Toelichting thema's

 

Ontwikkeling van bedrijvigheid/herstructureringsprogramma bedrijventerreinen

Voor het Rivierengebied wordt een sociaal economische visie opgesteld waarin onder andere ruimte voor zwaar milieuvervuilende bedrijven wordt opgenomen. Ter uitvoering van het herstructureringsprogramma bedrijventerreinen worden een aantal bedrijventerreinen gerevitaliseerd.

- opstellen van een sociaal economische visie - activiteiten ten behoeve van de revitalisering van het bedrijventerrein Latenstein - activiteiten ten behoeve van de revitalisering van het bedrijventerrein de Pavijen

- de algemeen geldende uitgangspunten die gelden voor de herstructurering van bedrijventerreinen zijn van toepassing - cofinanciering door gemeente(n)

- gemeente, WGR-regio

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Rivierengebied"

Integrale uitvoering regionaal plan Bommelerwaard

Van economische betekenis voor de regio is de glastuinbouw in de Bommelerwaard. De combinatie van ontwikkeling van glastuinbouw en champignonteelt, natuur en landschapsontwikkeling en drinkwaterwinning vormt de uitdaging. Verder is het van belang om in het kader van de versterking van de recreatieve-toeristische infrastructuur van de Bommelerwaard een studie te verrichten naar de verbreding van de functie van het veer Brakel Herwijnen.

Subs- het maken van een studie naar de verbreding van de functie van het veer Brakel Herwijnen - activiteiten ten behoeve van de uitvoering van het regionaal plan Bommelerwaard

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Rivierengebied"

Nationale Landschappen

Centraal staat hier de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Onder dit project vallen vele kleinere en enkele grotere uitvoeringsprojecten in de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal en Zaltbommel. In dit project worden ontwikkelingen op het gebied van natuur en landschap, water en cultuurhistorie gecombineerd. Voor de regio gaat er een stimulerende werking uit in de richting van recreatie en toerisme. Het Molenkadegebied is een voorbeeldproject voor het inrichten van een inundatieveld van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door de inrichting met een combinatie van natte natuur, waterberging en recreatie kan in het gebied de cultuurhistorische herkenbaar worden teruggebracht. De provincie is verantwoordelijk voor het Gelderse gedeelte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor de (toeristisch-economische) structuurversterking van het Rivierengebied is een versnelling in het realiseren van de Waterlinie van groot belang.

: - activiteiten ten behoeve van het voorbeeldproject Molenkade - activiteiten ten behoeve van de uitvoering van het Waterliniepad

- cofinanciering door gemeente(n)

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Rivierengebied"

De sociale agenda De regio wil samen met de provincie een agenda uitwerken in het kader van het Programma "regionaal werken". Daarnaast doet de regio een beroep op de provincie voor het project dak- en thuislozen.

: - kosten voor een projectleider - activiteiten ten behoeve van de uitvoering van het project Dak- en thuislozen (nachtopvang bij vorst), inclusief monitoring

- er wordt een sociale visie inclusief een uitvoeringsagenda ontworpen

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s Rivierengebied"

 

Tabel: Maximale provinciale bijdrage thema’s Rivierengebied

Thema

Totale kosten (€)

Maximale provinciale bijdrage (€)

Herstructurering

 

 

a Latenstein

1.400.000,--

1.000.000,--

b Pavijen

p.m.

352.000,--  

c Sociaal-economische visie

75.000,--

50.000,--  

Bommelerwaard

325.000,--

175.000,--

Nationale landschappen  

 

 

a Molenkade

3.030.000,--

1.900.000,--

b Waterliniepad

p.m.

24.000,--

Ontwikkelen Sociale Visie

p.m.

  75.000,--  

Dak- en thuislozen

141.000,--

60.000,--  

KAN: herontwikkeling ruimtegebruik

In de Stadsregio Arnhem-Nijmegen ligt de nadruk op herontwikkeling van het bestaande ruimtegebruik, vernieuwing van het landelijke gebied en versterking van de positie van kleine kernen. Provincie, KAN en de steden Arnhem en Nijmegen werken al jaren nauw samen als het gaat om de economische versterking van de regio. Uitgangspunt daarbij is steeds om bedrijven, bewoners en bezoekers aan de regio te binden door het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. In het kader van de afsluiting van de regiocontracten met de provincie kiest de stadsregio voor de uitvoering van een beperkt aantal projecten waarvoor draagvlak is. Zo komt er veel geld beschikbaar voor stedelijke ontwikkeling in het gebied Rijnboog (Arnhem). Ook wordt ingezet op de aanleg van een recreatief netwerk voor wandelaars, fietsers en kanoлrs. In drie dorpen wordt onderzocht hoe verbetering van de ruimtelijke kwaliteit gecombineerd kan worden met woningbouw. Het KAN heeft overigens een andere positie dan de overige WGR-regio’s. Als WGRplus- gebied heeft het KAN een eigen bevoegdheid op een aantal terreinen en dus een andere relatie met provincie en betrokken gemeenten.

Thema’s

Versterken grootstedelijke klimaat van Arnhem en Nijmegen (Rijnboog) Aanleg van een regionaal netwerk van recreatieve routes Ontwikkeling van de eigenheid en identiteit van dorpen Herstructureringsopgaven bestaande bedrijventerreinen (Winkelsteeg)

Toelichting thema's

Aanleg van een regionaal netwerk van recreatieve routes Om de toegankelijkheid van het landelijk gebied te verbeteren is de aanleg van een samenhangend recreatief "traag" netwerk van paden en wegen van cruciaal belang. Als onderdeel van het recreatief routenetwerk wordt in 2006 het fietsknooppuntensysteem gebouwd. Het betreft een bewegwijzeringssysteem dat aansluit bij het landelijke systeem. Het is een wens van de stadsregio йn de provincie Gelderland om dat zo spoedig mogelijk te implementeren. Het routenetwerk geeft richting aan de ontwikkeling van nieuwe dragers voor het gebied en vergroot de leefbaarheid in de dorpen. Bovendien: fietsen is gezond.

- activiteiten ten behoeve van het regionaal netwerk van recreatieve routes

- cofinanciering door de stadsregio/gemeente(n)

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s KAN"

Ontwikkeling van de eigenheid en identiteit van dorpen

Ruimtelijke ontwikkelingen vormen een bedreiging voor de ruimtelijke verscheidenheid en identiteit van de dorpen. Bij uitbreidingsplannen worden karakteristieke, streekeigen dorpsstructuren maar zelden als drager of inspiratiebron gebruikt. De ruimtelijke verscheidenheid en identiteit van de regio dreigen hiermee verloren te gaan. Om de ruimtelijke kwaliteit van de dorpen in de regio Arnhem-Nijmegen te waarborgen voorziet het Regionaal Plan in een dorpentypologie. Een typologie die uitspraken doet over de karakteristieke (historisch gegroeide) dorpsstructuur, bewoningsvorm en landschappelijke context. Door bij ruimtelijke ontwikkeling van de dorpen aan te sluiten op deze karakteristieken kunnen de ruimtelijke verschillen binnen de regio gewaarborgd worden. Hiermee is de dorpentypologie niet alleen een ontwikkelingsstrategie voor de regiospecifieke eigenheid van de dorpen, maar ook levert het een grotere diversiteit aan woonvormen en woonmilieus op.

: - activiteiten ten behoeve van praktijkexperimenten in drie dorpen

: - cofinanciering door gemeente(n)

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s KAN"

Herstructurering bedrijventerreinen

De regio wil op een aantal bedrijventerreinen herstructureringsopgaven uitvoeren.

- activiteiten ten behoeve van de herstructurering/revitalisering Winkelsteeg voor de deelprojecten St. Teunismolenweg en de Gerstweg.

: - de algemeen geldende uitgangspunten die gelden voor de herstructurering van bedrijventerreinen zijn van toepassing - cofinanciering door gemeente(n)

- gemeente

Zie tabel "Maximale provinciale bijdrage thema’s KAN"

Tabel: Maximale provinciale bijdrage KAN

Thema

Totale kosten (€)

Maximale provinciale bijdrage (€)  

Recreatieve routenetwerk

800.000,--

400.000,--  

Identiteit dorpen

300.000,--

200.000,--

Herstructurering Winkelsteeg

711.150,--

230.000,--  

Slotbepaling

 

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 12 maart 2008.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel subsidieverstrekking regionale uitvoeringsprogramma’s.

Gedeputeerde Staten van Gelderland