Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Maas en Waal

Verordening rekeningcommissie Gemeente West Maas en Waal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Maas en Waal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rekeningcommissie Gemeente West Maas en Waal
CiteertitelVerordening rekeningcommissie Gemeente West Maas en Waal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 82 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2007Nieuwe regeling

24-05-2007

Onbekend

2007 / 05-16

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rekeningcommissie Gemeente West Maas en Waal

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de rekeningcommissie;

 • b.

  de raad: de gemeenteraad;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de accountant: de in de Controleverordening (213 GW) Gemeente West Maas en Waal bedoelde ac-countant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekeningen;

 • e.

  de voorzitter: de voorzitter van de commissie;

 • f.

  het controleprotocol: het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening.

Artikel 2 Instelling en doel

 • 1.

  Er is een rekeningcommissie;

 • 2.

  De rekeningcommissie heeft als doel de jaarrekening en het jaarverslag jaarlijks te onderzoeken, waarbij de commissie zich richt op het financiële beheer en beleid van de gemeente en daar vervolgens de gemeenteraad over adviseert;

 • 3.

  De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

De rekeningcommissie heeft de volgende taken:

 • 1.

  Het onderzoeken van de jaarrekening en het jaarverslag teneinde te komen tot een advies aan de ge-meenteraad over de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde financiële be-heer en beleid;

 • 2.

  Het op verzoek van de gemeenteraad doen van nadere onderzoeken naar de doelmatigheid, doeltreffend en de rechtmatigheid van het door het college uitgevoerde beleid indien de bevindingen van de reke-ningcommissie als bedoeld onder artikel 3, lid 3 daartoe volgens de gemeenteraad aanleiding geven;

 • 4.

  De rekeningcommissie brengt jaarlijks aan de gemeenteraad in het openbaar een schriftelijk verslag uit omtrent de bevindingen bij het onder artikel 3, lid 1 genoemde onderzoek op een zodanig tijdstip dat de vaststelling van de rekening kan geschieden op een tijdstip dat in overeenstemming is met de eisen die bij of krachtens de Gemeentewet daarvoor zijn gesteld;

 • 5.

  In het onder artikel 3, lid 3 genoemde verslag adviseert de rekeningcommissie de gemeenteraad over de vaststelling door de gemeenteraad van de jaarrekening en het jaarverslag over het voorafgaande jaar en decharge verlening aan het college van burgemeester en wethouders, dan wel een eventueel te vragen voorstel voor een door de gemeenteraad te nemen indemniteitsbesluit;

 • 6.

  Naast het onder artikel 3, lid 3 genoemde verslag kan de rekeningcommissie de gemeenteraad informe-ren over die aangelegenheden die zij in het licht van haar taakstelling van belang acht;

 • 7.

  De rekeningcommissie brengt aan de gemeenteraad in het openbaar een schriftelijk verslag uit omtrent de bevindingen bij de onder artikel 3, lid 2 bedoelde onderzoeken. De rekeningcommissie kan besluiten de gemeenteraad op een andere wijze te informeren over bepaalde onderwerpen indien de aard van deze onderwerpen dit noodzakelijk maakt.

Artikel 4 Samenstelling en zittingsduur

 • 1.

  De rekeningcommissie bestaat uit ten minste één en maximaal drie raadsleden per fractie naar evenre-digheid van het aantal zetels in de raad;

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde leden worden op voordracht van de fracties benoemd door de raad voor een periode gelijk aan hun zittingsduur;

 • 3.

  Een lid houdt op lid te zijn indien zijn raadslidmaatschap vervalt;

 • 4.

  De raad kan een lid tussentijds ontslaan;

 • 5.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen;

 • 6.

  De raad benoemt op voordracht van een fractie een plaatsvervangend lid per fractie, die zitting heeft in de rekeningcommissie bij verhindering of ontstentenis van een lid als bedoeld onder punt 1;

 • 7.

  De voorzitter van de rekeningcommissie wordt door de raad uit zijn midden benoemd;

 • 8.

  De voorzitter neemt niet deel aan de beraadslagingen van de rekeningcommissie;

 • 9.

  De rekeningcommissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. De plaatsvervangend voorzitter, indien deze de voorzitter vervangt, neemt niet deel aan de beraadslagingen.

Artikel 5 Werkwijze en vergaderingen

 • 1.

  De rekeningcommissie vergadert zo dikwijls als door de voorzitter of door de meerderheid van de leden met opgaaf van redenen nodig wordt geacht;

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij zwaarwegende belangen met betrekking tot de te behandelen onderwerpen zich daartegen verzetten. De voorzitter of diens plaatsvervanger besluit in dat geval over de daartoe aangeduide agendapunten besloten te vergaderen;

 • 3.

  Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag gemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de commissie anders beslist;

 • 4.

  Raadsleden zijn gerechtigd een besloten vergadering van de rekeningcommissie bij te wonen;

 • 5.

  Ter zake van het eventueel opleggen van geheimhouding is artikel 86 van de Gemeentewet van toepas-sing;

 • 6.

  In stukken waarvoor de commissie geheimhouding heeft besloten en die onderdeel uitmaken van de rapportage aan de gemeenteraad, kunnen leden van de raad inzage verkrijgen bij de raadsgriffier;

 • 7.

  Voor wat betreft de ambtelijke ondersteuning van de rekeningcommissie wordt op een wijze voorzien analoog aan de bepalingen hieromtrent uit de Verordening op de ambtelijke ondersteuning.

Artikel 6 Besluiten

 • 1.

  De rekeningcommissie mag niet beraadslagen of besluiten als niet meer dan de helft van de zitting heb-bende leden aanwezig is;

 • 2.

  Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, kan de voorzitter met een tussentijd van ten min-ste 48 uur een nieuwe vergadering beleggen, waarin de aanwezige leden besluiten over de aanhangige onderwerpen, tenzij hiertegen door de meerderheid van het aantal leden van de rekeningcommissie be-zwaar is gemaakt;

 • 4.

  De besluiten van de rekeningcommissie worden met meerderheid van stemmen genomen;

 • 5.

  Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter;

 • 6.

  Van de vergaderingen van de commissie wordt een verslag gemaakt, dat door de commissie wordt vast-gesteld.

Artikel 7 Verslag en ondertekening

 • 1.

  De vaststelling van het verslag van de rekeningcommissie over het onderzoek naar de jaarrekening en het jaarverslag geschiedt nadat een meerderheid van de leden, hetzij ter vergadering, hetzij schriftelijk, haar mening omtrent het desbetreffende ontwerpverslag kenbaar heeft gemaakt;

 • 2.

  Het bepaalde onder artikel 7, lid 1 sluit niet uit dat een minderheidsstandpunt in het verslag van de reke-ningcommissie wordt opgenomen;

 • 3.

  Het verslag wordt ondertekend door alle leden, aanwezig in de vergadering waarin tot vaststelling van dat verslag werd besloten;

 • 4.

  Het verslag wordt na vaststelling door de rekeningcommissie verzonden aan het presidium ter agende-ring voor de raadsvergadering. Gelijktijdig wordt het verslag ter kennis van het college van burgemees-ter en wethouders gebracht;

 • 5.

  Het is aan de rekeningcommissie om te bepalen, of en op welke wijze haar verslag in de raadsvergade-ring wordt toegelicht;

 • 6.

  De overige van de rekeningcommissie uitgaande stukken worden door of namens de voorzitter onderte-kend.

Artikel 8 Informatievoorziening en aanwezigheid derden

 • 1.

  Door of namens het college worden de voor het onderzoek van de jaarrekening benodigde stukken ter beschikking van de rekeningcommissie gesteld;

 • 2.

  De rekeningcommissie heeft het recht tot het opvragen en inzien van bescheiden, administraties, beslui-ten en notulen van vergaderingen, alsmede alle andere bescheiden die zij voor haar onderzoek nodig acht;

 • 3.

  De rekeningcommissie heeft het recht de accountant uit te nodigen haar vergadering bij te wonen voor het geven van een toelichting;

 • 4.

  De rekeningcommissie heeft het recht schriftelijk dan wel mondeling inlichtingen te vragen aan de bur-gemeester, het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren van de gemeente West Maas en Waal. Voor het verkrijgen van mondelinge inlichtingen kan de rekeningcommissie de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren ter vergadering uitnodigen;

 • 5.

  De rekeningcommissie heeft het recht werkbezoeken af te leggen aan organisatieonderdelen van de ge-meente;

 • 6.

  Burgemeester, wethouders en ambtenaren zijn verplicht de rekeningcommissie alle informatie te ver-strekken die zij voor haar onderzoek noodzakelijk acht.

Artikel 9 Secretariaat

 • 1.

  De griffier voert het secretariaat van de rekeningcommissie, draagt zorg voor de verslaglegging en ar-chivering van de commissiebescheiden;

 • 2.

  De griffier kan aan de beraadslagingen van de commissie deelnemen, zonder lid te zijn van de rekening-commissie.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening rekeningcommissie Gemeente West Maas en Waal”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2007.