Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Verordening geurhinder en veehouderij Hengevelde, plangebied Het Wegdam, plangebied De Marke lll/ ter Doest, 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij Hengevelde, plangebied Het Wegdam, plangebied De Marke lll/ ter Doest, 2011
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij Hengevelde, plangebied Het Wegdam, plangebied De Marke lll/ ter Doest, 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 6 en 8 van de Wet geurhinder en veehouderij

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2011Onbekend

12-07-2011

Hofweekblad publicatiedatum 20 juli 2011

Raadsvergadering 12 juli 2011, registratienummer 312470

Tekst van de regeling

Intitulé

Geurgebiedsvisie en Geurverordening Hengevelde, plangebied Het Wegdam 1e en 2e fase, plangebied Goorden en plangebied De Marke III/ter Doest 2011

De raad van de gemeente Hof van Twente;

 

overwegende dat

 

in de vergadering van 10 maart 2009 de Structuurvisie Hengevelde is vastgesteld waarin de ruimtelijke – economische ontwikkelingen voor de kern Hengevelde tot 2020 zijn geschetst;

 

er concrete plannen voorliggen waaraan op dit moment geen medewerking kan worden verleend wegens strijd met de Wet geurhinder en veehouderij;

 

wij bevoegd zijn om bij verordening andere geurnormen en of afstanden vast te stellen binnen wettelijke bandbreedtes;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2011;

 

gelet op de artikelen 6 en 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 

besluit:

 

1. vast te stellen ingevolge artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij “de geurgebieds-visie Hengevelde, plangebied Het Wegdam 1e en 2e fase, plangebied Goorden en plangebied De Marke III/ ter Doest 2011”;

2. vast te stellen ingevolge artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij, de navolgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege de tot de inrichting behorende dierverblijven:

Verordening geurhinder en veehouderij Hengevelde, plangebied Het Wegdam 1e en 2e fase, plangebied Goorden en plangebied De Marke III/ ter Doest, 2011.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze geurverordening wordt verstaan onder:

geurgevoelige object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en Veehouderij

 

veehouderij: inrichting krachtens artikel 1.1. derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

 

wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelig object, berekend met V-stacks, uitgedrukt in Europese odeur units per tijdseenheid;

 

odeur units: (ouE/m3; p98) geurconcentratie als aantallen Europese odeur units in een volume-eenheid lucht gemeten volgens NEN-EN 13725-2003 “luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van de gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de –met het verspreidingsmodel berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

Als gebieden bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt aangewezen de gebieden die zijn aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3 Waarden voor de geurbelasting

Op grond van artikel 6 lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig objecten in de gebieden die zijn aangegeven op de kaart behorende bij deze verordening 9,0 odeur units.

Artikel 4 Andere waarden voor afstanden

In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in de gebieden die zijn aangegeven op de kaart behorende bij deze verordening binnen de bebouwde kom, 50 meter.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij Hengevelde, plangebied Het Wegdam, plangebied Goorden en plangebied De Marke III/ ter Doest, 2011.

Artikel 6 Inwerkingtreding verordening

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 12 juli 2011.

 

 

De raad van de gemeente Hof van Twente,

de griffier, de voorzitter,

 

A.W. Averink drs. J.H.A. Goudt