Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand
CiteertitelVerordening op de cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwerk en inkomen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van bekendmaking is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 47

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Reglement klankbordwerkgroep WWB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200401-04-2009Nieuwe regeling

26-04-2004

Nieuwsklok, 28-04-2004

DSZ-306 -1.84

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand

 

 

 

Artikel 1

Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Cliënt: de inwoner met een laag inkomen, daaronder in ieder geval de persoon die een uitkering ontvangt van de gemeente Gilze en Rijen/Oisterwijk/Goirle op grond van de WWB, als bedoeld in het eerste lid, alsmede de persoon die behoort tot de personenkring als omschreven in artikel 7, eerste lid, onder a, van de WWB;

  • a.

   Cliëntorganisaties: organisaties van cliënten als bedoeld in het tweede lid, alsmede organisaties die mede de belangen van cliënten behartigen, werknemersorganisaties daaronder begrepen;

  • b.

   Klankbordgroep/ Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid: een uit vertegenwoordigers van cliënten en cliëntenorganisaties bestaand inspraakorgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven.

Artikel 2

Taak en doelstelling.

 • 1.

  Met de instelling van een Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid en het overleg wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de WWB en het lokale minimabeleid.

 • 2.

  De Klankbordgroep/klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college en de raad over alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk minimabeleid en de WWB ten aanzien van cliënten betreffen.

 • 3.

  De Klankbordgroep/ Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

Artikel 3

 

Informatie

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor, dat alle relevante informatie met betrekking tot de in artikel 2 lid 2 genoemde onderwerpen tenminste tien werkdagen voor advisering worden voorgelegd aan de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid.

 • 2.

  Indien het college een beslissing neemt die afwijkt van het advies van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid, dan brengt zij dit gemotiveerd ter kennis van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid.

Artikel 4

De facilitering

 • 1.

  De kosten van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid komen in beginsel ten laste van de gemeente, waartoe zij een begroting opstelt. Tot de kosten van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform minimabeleid worden gerekend:

  • a.

   het inhuren van deskundigen

  • b.

   kosten van vorming en scholing van de leden van de groep

  • c.

   organisatiekosten.

 • 2.

  Bovengenoemde kosten kunnen worden meegenomen tot het bedrag dat hiervoor in de goedgekeurde gemeentebegroting is opgenomen.

 • 3.

  De kosten van ambtelijke ondersteuning en de faciliteiten voor de vergaderingen worden gratis door de gemeente aan de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid ter beschikking gesteld voorzover de vergaderingen plaatsvinden in het gemeentehuis.

 • 4.

  Leden die schriftelijke stukken nodig hebben voor de voorbereiding op een vergadering voor het raadplegen van derden, kunnen deze kosteloos bij de afdeling sociale zaken verkrijgen, voor zover deze stukken van de gemeente afkomstig zijn.

Artikel 5

Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, voorziet het college na daartoe advies te hebben ingewonnen van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid.

 • 2.

  De Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid stelt ten behoeve van haar werkzaamheden een huishoudelijk reglement vast, dat ter goedkeuring aan het college wordt voorgelegd en dat als bijlage bij deze verodening opgenomen wordt.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand.

 • 4.

  Het reglement Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid wordt per 1 juli 2004 ingetrokken.

 • 5.

  Deze verordening treedt op 1 juli 2004 in werking.

Bijlage A

Bijlage behorende bij de verordening op de cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand

Lijst van organisaties die deelnemen aan de Klankbordgroep/ Klankbordwerkgroep/ Platform Minimabeleid

Door iedere gemeente afzonderlijk in te vullen.

Bijlage B

Huishoudelijk reglement

In te vullen door Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid

Omdat de leden van de klankbordgroep zelf kunnen bepalen hoe en in welke frequentie zij vergaderen, welke werkwijze zij hanteren, hoe het secretariaat geregeld wordt etc. wordt dit opgenomen in het huishoudelijk reglement en dient het onderstaande slechts als voorbeeld.

Artikel..

Werkwijze

 • 1.

  Voor het vaststellen van de adviezen worden binnen de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid besluiten genomen bij meerderheid van stemmen (de helft plus een).

 • 2.

  De leden van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid hebben stemrecht, ieder een stem.

 • 3.

  Voor een geldige stemming is de aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal leden vereist.

 • 4.

  Twee jaar nadat de Klankbordgroep/KlankbordwerkgroepPlatform Minimabeleid is ingesteld, wordt een evaluatie gehouden over het functioneren ervan.

Artikel …

Bevoegdheden

 • 1.

  De Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid kan werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen. De bevindingen van de werkgroepen worden aan de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid voorgelegd.

 • 2.

  Op verzoek van een lid van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid kunnen deskundigen worden uitgenodigd om een vergadering bij te wonen met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. De eventuele kosten verbonden aan het raadplegen van deze deskundigen, dienen het in de begroting van de daarvoor geraamde bedrag niet te overschrijden.

 • 3.

  De leden van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid kunnen altijd derden raadplegen over aangelegenheden, waarmee zij als lid van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid te maken krijgen. Aan leden kan geheimhouding worden opgelegd door de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid . Het voornemen tot geheimhouding moet van te voren bekend gemaakt zijn, waarbij de duur en inhoud van de geheimhoudingsplicht vooraf zo exact mogelijk wordt aangegeven.

 • 4.

  De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid of eventuele werkgroepen die daardoor zijn ingesteld.

Artikel ..

Vergadering

1.De Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid komt tenminste vier keer per jaar bijeen.

De voorzitter is bevoegd de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid in vergadering bijeen te roepen. Op voorstel van tenminste drie leden wordt een extra vergadering van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid uitgeschreven.

 • 2.

  De deelnemers aan de vergadering van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid worden tien dagen voor een vergadering uitgenodigd en ontvangen dan de schriftelijke stukken.

 • 3.

  De vergaderingen van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid zijn in principe openbaar, tenzij de helft van het aantal aanwezige leden overleg met gesloten deuren wenst.

 • 4.

  Eens per jaar wordt in een openbare vergadering verantwoording afgelegd over de gang van zaken in de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid.

Artikel ..

Samenstelling

 • 1.

  De Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid telt ten hoogste dertien leden.

 • 2.

  De Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten en van organisaties die mede de belangen van cliënten behartigen. Per organisatie kan maximaal één (twee) vertegenwoordiger lid zijn. Per organisatie kan een plaatsvervangend lid aangewezen worden.

 • 3.

  De organisaties als bedoeld in het tweede lid die vertegenwoordigers mogen voordragen, zijn vermeld in bijlage A, getiteld: Lijst van organisaties die zijn uitgenodigd een vertegenwoordiger af te vaardigen naar de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid.

 • 4.

  Bij tussentijds aftreden van een lid voorziet de afvaardigende organisatie in een voordracht voor een opvolger.

 • 5.

  De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren waar nodig, wel ruggespraak met hun achterban.

Artikel ..

Het secretariaat

 • 1.

  Een medewerker van de afdeling sociale zaken voorziet in het secretariaat van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid, voorzover het werkzaamheden betreft die verband houden met het voorbereiden en het verslagleggen van de vergaderingen.

 • 2.

  In de overige secretariaatswerkzaamheden voorzien de leden van de Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid zelf.

Toelichting

De Wet werk en bijstand (artikel 47 van de WWB) geeft aan dat de raad bij verordening de regels vaststelt over de wijze waarop cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

 • ·

  periodiek overleg wordt gevoerd met cliënten of hun vertegenwoordigers;

 • ·

  deze personen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 • ·

  zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

De Klankbordgroep/Klankbordwerkgroep/Platform Minimabeleid geven zelf vorm aan hun overleg. Hiertoe kunnen zij een huishoudelijk reglement opstellen, waarin artikelen zijn opgenomen met betrekking tot vergaderfrequentie, werkwijze en samenstelling van de groep. In bijlage B is hiertoe een voorbeeld opgenomen.