Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Beleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2011
CiteertitelBeleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2011
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

openbare orde en veiligheid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2008, art. 2.3.1.4 en 2.3.1.5
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2011nieuwe regeling

21-07-2011

de Middenstander, 03-08-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2011

 

 

Beleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2011

De burgemeester van Drechterland

 

Overwegende:

 

dat de gemeenteraad in de artikelen 2.3.1.4 en 2.3.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2008 (APV) het kader heeft bepaald voor de sluitingstijden voor horecabedrijven;

 

dat als hoofdregel in artikel 2.3.1.4 APV is opgenomen dat het de exploitant van het horecabedrijf is verboden zonder ontheffing van de burgemeester deze voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in het horecabedrijf toe te laten of te laten verblijven op maandag tot en met zondag tussen 00.00 en 06.00 uur;

 

dat het voor het verlenen van ontheffing van de sluitingstijd wenselijk is dat de toegangs- en sluitingstijd voor de verschillende categorieën horecabedrijven in een beleidsregel wordt vastgelegd;

 

dat in het belang van het waarborgen van de openbare orde, het verminderen van overlast, een veilige woon- en leefomgeving en de volksgezondheid voor de verschillende categorieën horecabedrijven verschillende toegangs- en sluitingstijden gelden;

 

dat uit cijfers van politie Noord-Holland Noord vanaf april 2008 blijkt dat de meeste incidenten onder uitgaansgeweld drank- en drugs gerelateerd zijn;

dat maatregelen van de horeca-exploitanten zelf, met name toezicht aan de deur, toepassen van de horecatoegangontzegging, invoeren van een cooling down en stimuleren van verspreid vertrekken van bezoekers, bijdragen aan de vermindering van het geweld en de overlast in de openbare ruimte;

 

dat uit een tussenmeting is gebleken dat een uiterlijke toegangstijd van 00.00 uur nog geen grote verandering heeft opgeleverd;

 

dat hierdoor diverse gemeenten in de regio de uiterlijke toegangstijd hebben gewijzigd naar 01.00 uur;

 

dat het wenselijk is dat in de gehele regio gelijkluidende regels worden gehanteerd;

 

dat daarom in het weekend na 01.00 uur geen bezoekers meer mogen worden toegelaten tot het horecabedrijf;

 

Gelet op:

 • Ø

  Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

 • Ø

  De artikelen 2.3.1.4 en 2.3.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2008

   

b e s l u i t

 

vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  horecabedrijf: een inrichting, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, Drank- en horecawet, waar tegen vergoeding logies worden verstrekt, dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt, niet zijnde een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4 Drank- en horecawet;

 • b.

  café: een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek/dancing of ondersteunende horeca, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholhoudende of alcoholvrije dranken voor consumptie ter plaatse, met als mogelijke nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren al dan niet ter plaatse bereid;

 • c.

  restaurant: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholhoudende of alcoholvrije dranken;

 • d.

  cafetaria/snackbar: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwakalcoholhoudende of alcoholvrije dranken;

 • e.

  discotheek/dancing: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholhoudende of alcoholvrije danken voor gebruik ter plaatse, waarbij het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel van de exploitatie vormen;

 • f.

  ondersteunende horeca: een horecabedrijf waarbij het verstrekken van alcoholhoudende of alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, al of niet gepaard gaande met het verstrekken van kleine etenswaren of maaltijden, ondergeschikt is aan een andere hoofdactiviteit, een georganiseerde activiteit of statutaire doelstelling, waaronder horeca in wijkverenigingen, buurthuizen, sporthallen en musea;

 • g.

  feestdagen:

  • 1.

   de kermisperiodes in de dorpskern waar het horecabedrijf is gevestigd, waarbij de volgende kermisperiodes zijn vastgesteld:

 • I.

  Hoogkarspel: op Hemelvaartsdag en de daaropvolgende vrijdag, zaterdag en zondag;

 • II.

  Hem/Venhuizen: op de zaterdag voor Pinksteren, eerste en tweede pinksterdag en de daaropvolgende dinsdag;

 • III.

  Schellinkhout: op zaterdag en zondag na Pinksteren;

 • IV.

  Wijdenes/Oosterleek: op de tweede zaterdag, zondag en maandag na Pinksteren (een enkele keer wordt hier vanwege organisatorische redenen van afgeweken);

 • V.

  Oosterblokker: op de vierde zondag van juni, de daar voorafgaande zaterdag en de daaropvolgende maandag en dinsdag;

 • VI.

  Westwoud: op de vierde zondag van augustus, de daar voorafgaande zaterdag en de daaropvolgende maandag en dinsdag;

  • 2.

   Koninginnedag;

  • 3.

   carnaval;

 • h.

  cooling down: een periode van 30 minuten voorafgaand aan het sluitingstijdstip waarin de horeca exploitant maatregelen neemt gericht op het rustig vertrekken van de bezoekers die nog aanwezig zijn in het horecabedrijf.

Artikel 2 Ontheffing sluitingstijd tot maximaal 04.00 uur

De burgemeester kan aan cafés, discotheken/dancings ontheffing van de sluitingstijd verlenen tot maximaal 04.00 uur. Hierbij gelden de volgende voorschriften:

 • 1.

  De ontheffing geldt voor maandag tot en met zondag

 • 2.

  Met uitzondering van de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag geldt de ontheffing tot uiterlijk 02.00 uur.

 • 3.

  In de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag mogen na 01.00 uur geen bezoekers meer tot het horecabedrijf worden toegelaten.

 • 4.

  In afwijking van de aanhef, geldt in de nacht van 31 december op 1 januari een sluitingstijd tot 06.00 uur. Hierbij mogen na 04.00 uur geen bezoekers meer tot het horecabedrijf worden toegelaten.

 • 5.

  In afwijking van het derde lid, mogen tijdens feestdagen na 02.00 uur geen bezoekers meer tot het horecabedrijf worden toegelaten.

 • 6.

  De exploitant hangt in de inrichting op een voor iedereen zichtbare plek de huisregels op zoals die zijn opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland of huisregels die hieraan minimaal voldoen.

 • 7.

  De exploitant is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat er zich in zijn horecabedrijf feiten voordoen die gevaar opleveren voor de volksgezondheid van bezoekers, voor verstoring van de openbare orde en kunnen leiden tot overlast voor de woon- en leefomgeving.

 • 8.

  De exploitant ziet erop toe dat komende en vertrekkende bezoekers rustig het horecabedrijf betreden en rustig het horecabedrijf verlaten waardoor overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt. De exploitant zorgt in ieder geval voor een cooling-downperiode voorafgaand aan het uiteindelijke sluitingstijdstip van het horecabedrijf, gericht op het ordelijk laten verlopen van vertrekkende bezoekers.

 • 9.

  De exploitant neemt alle maatregelen ter voorkoming en ter wering van criminele activiteiten in en buiten de (directe nabijheid van de) inrichting, die gericht zijn op handel in of gebruik van drugs, geweldpleging en vernielingen.

 • 10.

  De exploitant zorgt voor directe melding bij de politie van ongewenste en/of dreigende situaties in het horecabedrijf of in de directe omgeving van het horecabedrijf. Hieronder vallen in elk geval:

  • a.

   de aanwezigheid van of de handel in drugs;

  • b.

   de aanwezigheid van (vuur)wapens;

  • c.

   vernielingen of vandalisme;

  • d.

   geweldpleging.

  11. Door of namens de exploitant dient in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag vanaf 00.00 uur toezicht te worden uitgeoefend aan de toegangsdeur(en) van het horecabedrijf (indien aspecten aangaande de openbare orde en leefbaarheid in de omgeving van het horecabedrijf daartoe aanleiding geven, kan het aanwezig hebben van een gecertificeerde horecaportier worden voorgeschreven).

 • 12.

  De exploitant geeft uitvoering aan het Toegangontzeggingbeleid genoemd in het convenant Veilig Uitgaan.

 • 13.

  De exploitant zorgt ervoor dat een persoon met een toegangsontzegging niet tot het horecabedrijf wordt toegelaten gedurende de ontzeggingtermijn.

 • 14.

  De exploitant en of het personeel van het horecabedrijf ziet erop toe dat de bezoekers de huisregels naleven.

 • 15.

  Alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen worden direct opgevolgd.

Artikel 3 Jongerencentrum Access

De burgemeester kan aan jongerencentrum Access ontheffing van de sluitingstijd verlenen tot maximaal 02.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval het volgende voorschrift:

1.De ontheffing geldt voor de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag.

Op de ontheffing zijn verder de voorschriften 3 tot en met 15 uit artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Restaurants, cafetaria's en snackbars

De burgemeester kan aan restaurants, cafetaria’s en snackbars ontheffing van de sluitingstijd verlenen tot maximaal 02.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

 • 1.

  De ontheffing geldt van maximaal maandag tot en met zondag.

 • 2.

  Alle door of namens de burgemeester gegeven aanwijzingen worden direct opgevolgd.

Artikel 5 Ondersteunende horeca

De burgemeester kan aan ondersteunende horeca ontheffing verlenen van de sluitingstijd tot maximaal 02.00 uur. Op de ontheffing zijn in ieder geval de voorschriften 3 tot en met 15 uit artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Sluitingstijd terras

Voor een bij een horecabedrijf behorend terras geldt een uiterlijke sluitingstijd van 00.00 uur.

Artikel 7 Intrekking oude regeling

De Beleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2010 en de wijziging Beleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2010 worden ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel wordt bekendgemaakt in de Middenstander en treedt in werking op 1 september 2011.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2011.

Aldus vastgesteld op 21 juli 2011

 

 

De burgemeester van Drechterland,

 

 

 

R.J.H. van der Riet